Prawo

Rady Ochrony Pracy o nadużywaniu umów zlecenia


Członkowie Rady docenili działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu.

Pozytywnie oceniono kontrole prowadzone w związku z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenie jak i kampanie informacyjne prowadzone przez PIP. Podkreślili także konieczność podjęcia prac legislacyjnych nad zmianami w przepisach, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele CIOP-Państwowy Instytut Badawczy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili referaty na temat Kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródło: PIP (op.pb)

Wróć