Prawo

PRZYPOMINAMY: Od 12 października 2018 r. nowe oznaczenia odmierzaczy paliwowych na wszystkich stacjach


Od 12 października 2018 r. wszystkie odmierzacze na stacjach paliw w całym kraju muszą być specjalnie oznaczone, nowymi etykietami, informującymi o zawartości biokomponentów [np. B7, E5] - zgodnie z polską implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Wbrew sensacyjnym doniesieniom medialnym nie znikną oznaczenia „benzyna”, "olej napędowy”, ON”, „Pb95”, „Pb98”. Nie będą też „zakazane” nazwy marketingowe, np. „Verva", „Ultimate, „Dynamic", „Power", „Gold", „Excellium", "Drive" itd. W głównej mierze oznaczenia te odnoszą się bowiem do zawartości biokomponentów (bioetanolu w benzynie i FAME w dieslu). Wprawdzie stacje paliw i tak od dłuższego już czasu miały obowiązek informowania klientów o zawartości bio w sprzedawanych paliwach, lecz do wielu z nich to nie docierało.

Unijna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE odnosi się do rozwoju ogólnounijnej infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa ta wychodzi naprzeciw przyszłym potrzebom dotyczącym zapewnienia szerszego dostępu do paliw alternatywnych oraz zawiera wymóg, zgodnie z którym nowe pojazdy i wszystkie odmierzacze paliw na stacjach/ stacje ładowania będą musiały być oznaczone etykietami, by umożliwić kierowcom łatwiejszy dobór paliwa, odpowiedniego dla danego rodzaju pojazdu. Informacje te są już wprawdzie w instrukcjach obsługi pojazdów oraz są umieszczone przy korkach i klapkach wlewu paliwa, jednak nie były do tej pory zharmonizowane w całej Europie. Dyrektywa ustanawia wdrożenie nowego, jednoznacznego i zharmonizowanego zestawu etykiet paliwowych.

Etykiety pojawią się:

• na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach bezpośrednio w pobliżu korków/klapek wlewu paliwa, a także w instrukcji użytkowania pojazdów. W przypadku nowszych pojazdów etykiety mogą się również pojawić w instrukcji obsługi w wersji elektronicznej dostępnej w systemie audionawigacyjnym;

• na wszystkich ogólnodostępnych stacjach tankowania pojazdów na odmierzaczach paliw oraz na pistolecie odmierzacza;

• w punktach sprzedaży pojazdów.

Nad wzorami i formatem nowych etykiet zgodnie z ogólnymi wytycznymi Dyrektywy 2014/94/UE pracował zespół zadaniowy w ramach Komitetu Technicznego 441 (TC441) CEN (Europejskiego

Komitetu Normalizacyjnego). Wśród jego członków byli unijni eksperci z branży samochodowej i paliwowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujących konsumentów, krajowych organów normalizacyjnych, rządów państw UE oraz Komisji Europejskiej. Parametry techniczne oraz rozmiary nowych etykiet zgodne są z normą EN16942.

Od 12 października etykiety muszą znaleźć się na wszystkich odmierzaczach paliw oraz ich pistoletach. Etykiety na pistoletach oraz odmierzaczach mają takie same wzory jak na samochodach i w instrukcjach obsługi pojazdów, mają jedynie inny rozmiar minimalny:

  • pojazdy (w sąsiedztwie korka/klapki wlewu paliwa): minimum 13 mm średnicy;
  • stacje paliw: minimum 30 mm średnicy na odmierzaczu.

Etykiety w punktach tankowania paliwa mogą zawierać dodatkowe informacje [np. nazwy marketingowe], zgodnie z wymogami krajowymi oraz w miejscowym języku.

Jako że jest to termin osiągnięcia zgodności z przepisami, producenci pojazdów oraz operatorzy stacji paliw (np. PKN Orlen) rozpoczęli wprowadzanie etykiet w okresie przejściowym przed tą datą.

Etykiety mają specyficzne wzory dla benzyny, oleju napędowego, wodoru,

CNG, LNG i LPG. Każda składa się z:

(a) specjalnego znaku identyfikacyjnego dla danego rodzaju paliwa (np. B, E);

(b) informacji wewnątrz znaku identyfikacyjnego o maksymalnej procentowej zawartości objętościowej biokomponentów w paliwie zalecanym do użycia w pojeździe wyposażonym w nową etykietę (np. 5,7,10].

W normie CEN EN16942 przyjęto:

KÓŁKO DLA BENZYNY

Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w benzynie oznaczona jest jako „Exx”. „E” oznacza „etanol", zaś „xx” to maksymalna ilość (%) etanolu zalecana do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na odmierzaczu paliwowym na stacji paliw. Np. „E5” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 5% etanolu, zaś „E10” - benzynę zawierającą do 10% etanolu. „E” dla “etanolu” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny poziom etanolu i/lub innych związków tlenowych może zawierać benzyna.

 

KWADRAT DLA OLEJU NAPĘDOWEGO

Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w oleju napędowym oznaczona jest jako „Bxx”. “B” oznacza biodiesel, zaś „xx” to maksymalna ilość biodiesla dopuszczalna do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na odmierzaczu na stacji paliw. Np. „B7” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 7% biodiesla, zaś „B10” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 10% biodiesla. „B” dla „biodiesla” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny procentowy poziom biodiesla w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) może zawierać olej napędowy, oznaczony danym znakiem.

ROMB DLA PALIW GAZOWYCH

Informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (H2), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub gazem płynnym (LPG).

Źródło: CEN EN16942

Wróć