Prawo

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

25 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Projekt ustawy przewiduje blisko 50 uproszczeń, które mają zmniejszyć obowiązki biurokratyczne oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki proponowanym zmianom w kieszeniach przedsiębiorców zostanie blisko 4 mld zł w ciągu 10 lat. To kolejna – po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu – propozycja, która ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Umożliwienie większej liczbie podmiotów rozliczania podatków dochodowych jako „mały podatnik” przez zwiększenie do 2 mln euro progu rocznej wartości sprzedaży (obecny limit wynosi 1,2 mln euro). Dzięki tej zmianie więcej firm skorzysta z dogodniejszych zasad amortyzacji oraz możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń, a w przypadku podatników CIT – niższej stawki podatku. Rozwiązanie to wejdzie w życie na początku 2020 r.
 • Prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka. Rozwiązanie to ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej małym przedsiębiorcom, którym w działalności pomaga małżonek.
 • Pozwolenie na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty podatkowej w wysokości do 5 mln zł w roku podatkowym. Zmiana ta ułatwi podejmowanie ryzyka inwestycyjnego. W przypadku niepowodzenia planów inwestycyjnych, przedsiębiorca będzie mógł szybciej rozliczyć straty i rozpocząć nowe przedsięwzięcia gospodarcze.
 • Zwolnienie z podatku wypłaconych od ubezpieczyciela kwot odszkodowań, przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego.
 • Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Zmiana obejmie zatrudnionych zajmujących się działalnością o najniższych wskaźnikach wypadkowości, pracujących w najmniej szkodliwych warunkach dla zdrowia, m.in. w administracyjnej obsłudze biura, działalności finansowej i ubezpieczeniowej.
 • Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je samorządy. Utrudnia to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.
 • Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.
 • Zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dotyczących okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.
 • Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone zostaną również zasady zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.
 • Jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 • Zwolnienie podatkowe w zakresie CIT od dochodów Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Dotyczyć to będzie dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów czy akcji, jeśli ASI (która zbywa) miała bezpośrednio przed dniem zbycia nie mniej niż 10 proc. udziałów bądź akcji w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane przez nieprzerwany okres 2 lat.

 

Większość zaproponowanych rozwiązań ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.Źródło: premier.gov.pl

 

 

Wróć