Prezentacje i wywiady

Prezentacje i wywiady

„LPG - ekologiczne źródło energii…”


z Romanem Ślagowskim, Przewodniczącym POGP, Prezesem Bałtykgaz Sp. z o.o., rozmawia Zdzisław Pisiński.

 

Kiedy powstała Polska Organizacja Gazu Płynnego i jakie założenia mieli jej założyciele?

Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) powstała w 1996 r. Początek lat 90. XX w. był okresem powstawania prywatnego sektora paliwowego oraz ważnych zmian w odniesieniu do gazyfikacji bezprzewodowej. Pojawiła się zatem potrzeba samodzielnej reprezentacji sektora gazu płynnego. Zadaniem POGP było dostosowanie do standardów zachodnich przepisów technicznych i legislacyjnych branży LPG w Polsce po zmianach ustrojowych.

Obecnie POGP broni praw swoich Członków oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i organów państwowych, których działania w sposób istotny dotyczą branży gazu płynnego (LPG). Ponadto POGP współdziała w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno-prawnych oraz wszystkich innych związanych z zastosowaniem LPG, uczestniczy w pracach zespołów ekspertów powoływanych w celu opracowywania projektów przepisów prawa i innych aktów normatywnych oraz ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu płynnego. Organizacja popiera wolną przedsiębiorczość oraz konkurencję prowadzoną w sposób uczciwy i etyczny. Jednym z najważniejszych zadań POGP, zwłaszcza w obliczu nagłaśnianych przez media wypadków z udziałem gazu płynnego, jest tworzenie i promowanie wzorów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Nieodłącznym elementem aktywności Organizacji jest także promowanie LPG jako paliwa ekonomicznego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi i środowisku naturalnemu.

 Na początku gaz płynny był paliwem silnikowym, dziś coraz częściej rozszerza się jego zastosowanie – jak oceniacie w tym kontekście takie dokumenty rządowe, jak „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r." czy „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”? Jaką pozycję ma dziś LPG np. na tle paliw metanowych CNG/LNG?

Rzeczywiście dziś gaz płynny LPG w Polsce wykorzystywany jest głównie do celów transportowych. Sektor autogazu odpowiada za 76% całego rynku LPG. Po polskich drogach jeździ ponad 3 mln samochodów na LPG, które mogą tankować gaz płynny na ponad 7000 stacji paliw. Oprócz napędzania pojazdów LPG służy do: ogrzewania domów, gotowania, zasilania różnego rodzaju sprzętów w kamperach, jest również paliwem do balonów czy gokartów. Powszechnie wykorzystuje się go również w budownictwie czy rolnictwie. Musimy mieć jednak świadomość, że pozycja LPG, z punktu widzenia jego ujęcia w państwowych dokumentach, uległa pogorszeniu. O LPG się jedynie wspomina w definicjach paliw alternatywnych, jednak nic ponadto! Zdecydowany priorytet ma energia elektryczna oraz inne paliwa gazowe, takie jak metanowe LNG i CNG. Na szczęście w programie „Czyste Powietrze” możliwe jest dofinansowanie do zakupu gazowego pieca kondensacyjnego zasilanego LPG. Polska branża LPG stała się ofiarą własnego sukcesu. Zdaniem wielu instytucji państwowych nie wymaga ona jakiejkolwiek pomocy, gdyż infrastruktura LPG w Polsce jest na tyle rozwinięta, że państwo nie widzi celowości w jej wspieraniu. W obliczu takiego stanowiska POGP od kilku miesięcy dąży do uwzględnienia LPG w różnego rodzaju programach badawczo-rozwojowych (R&D, ang. research and development) mających na celu podnoszenie poziomu innowacyjności w sektorze LPG. Ponadto samochody zasilane gazem LPG powinny mieć możliwość bezkosztowego wjazdu do tzw. LEZ (ang. low emission zones), wzorem innych państw UE.

Czy Polska jest tylko importerem gazu, czy też może pełnić rolę europejskiego hubu, np. dla Ukrainy?

Polska bez wątpienia jest głównie importerem gazu płynnego, w znacznej większości płynącego ze wschodu. W 2018 r. sprowadziliśmy 2 310 tys. ton LPG, z czego 74,5% z Federacji Rosyjskiej. Z uwagi na uwarunkowania technologiczne w najbliższych latach pozostaniemy zależni od importu tego surowca. Produkcja krajowa zapewnia jedynie ok. kilkunastu procent polskiego popytu.

Ze względu na strategiczne położenie Polski w regionie Europy Środkowej, rozwiniętą infrastrukturę logistyczną LPG (m.in. 3 terminale morskie, duża liczba lądowych terminali, nowy terminal przeładunkowy w Sędziszowie), stopniowe przeorientowanie aktywności biznesowej niektórych dostawców wschodnich w kierunku Chin i Azji Środkowej, Polska może na zasadzie reeksportu kierować gaz płynny na Ukrainę, prawdopodobnie do zachodniej jej części. Polskie zdolności przeładunkowe umożliwiają zdecydowanie większy niż obecnie przeładunek surowca. Należy również zwrócić uwagę na rosnący eksport amerykańskiego gazu płynnego LPG do Polski. Ukraiński popyt na LPG z roku na rok rośnie (ponad 8% wzrost w latach 2016-2017), polska sprzedaż surowca na Ukrainę również, mimo że nadal są to niewielkie wielkości (ok. 10 tys. ton w 2018 r.). Przedsiębiorstwa ukraińskie w ostatnim czasie wykazywały zwiększoną aktywność biznesową mającą na celu dywersyfikację źródeł dostaw LPG z innych kierunków niż Rosja. Mówi się m.in. właśnie o Polsce i krajach położonych w basenie Morza Śródziemnego.

Co dziś leży w centrum uwagi POGP? Jakie działania logistycznych, a jakie legislacyjnych wymaga rozwój krajowego rynku gazu płynnego?

Działania POGP skupiają się na następujących zagadnieniach:

- możliwie „bezbolesne” wprowadzenie systemu SENT (Ustawa o monitorowaniu przewozu drogowego towarów) oraz e-DD (elektroniczny dokument dostawy);

- dążenie do nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych dla urządzeń ciśnieniowych zgodnie z propozycjami POGP obejmującymi m.in. obniżenie opłat za czynności dozorowe urządzeń ciśnieniowych prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT);

- dalsze promowanie LPG jako ekologicznego źródła energii w obliczu walki o czyste powietrze w Polsce.

Branża LPG w Polsce liczy ponadto, że wysokość różnego rodzaju opłat branżowych nie ulegnie zmianie na niekorzyść przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach się zmniejszy, np. wysokość opłaty zapasowej. POGP nie widzi podstaw dla utrzymywania stawki opłaty zapasowej odnośnie LPG na dotychczasowym poziomie i liczy na podjęcie odpowiednich działań przez instytucje do tego uprawnione.

Jak oceniacie rolę Międzynarodowych Targów STACJA PALIW w upowszechnianiu wiedzy technicznej związanej z logistyką i dystrybucją gazu płynnego?

Każdego roku podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych przedstawiciele branży LPG prezentują swoje najnowsze rozwiązania – zarówno pod kątem logistyki LPG, jak i jego dystrybucji. Zwiedzający mogą obejrzeć nowoczesne autocysterny, odmierzaczy paliw z modułami LPG, instalacje gazowe do pojazdów samochodowych, nowego typu butle gazowe i wiele innych. POGP jako przedstawiciel branży gazu płynnego LPG docenia fakt, iż Międzynarodowe Targi STACJA PALIW nie są tylko i wyłącznie imprezą o charakterze targowo-wystawienniczym, ale poprzez konferencje i szkolenia stanowią również płaszczyznę wymiany poglądów, wiedzy technicznej, a także prognoz dotyczących kierunku rozwoju polskiego, europejskiego i globalnego rynku LPG.

 

Dziękuję za rozmowę!

: "Paliwa Płynne" 7,8,9/2019

Wróć