Prawo

Zmniejszyć emisję par paliw


Już dziś zachęcamy do lektury lutowego numeru "Paliw Płynnych". W artykule "Zmniejszyć emisję par paliw" autorstwa Dariusza Bakalarskiego z Departamentu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego została dogłębnie omówiona problematyka związana z VRS.

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym sprawiła, że urządzenia do odzysku par paliw (zwane także mianem VRS) na stacjach paliw zostały objęte dozorem technicznym sprawowanym przez jednostki dozoru technicznego według ustalonej właściwości, tzn. odpowiednio: Urząd Dozoru Technicznego, Wojskowy Dozór Techniczny lub Transportowy Dozór Techniczny. Znowelizowana ustawa o dozorze technicznym, poza wskazaniem jednostek dozoru technicznego, jako właściwych do wykonywania badań powyższych systemów VRS, nakłada także szereg obowiązków na właściciela, eksploatującego stacje paliw. Do obowiązków tych należy zaliczyć np.: konieczność posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego spełnienie przez urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa. 

Więcej w lutowym numerze "Paliw Płynnych".

Wróć