Prawo

Prezydent podpisał nowelizację VAT

14 grudnia 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu ograniczenie oszustw i nadużyć w podatku od towarów i usług, w szczególności wyłudzeń podatku oraz unikania opodatkowania, poprzez uszczelnienie już istniejących instrumentów ich zwalczania oraz wprowadzenie szeregu rozwiązań służących poprawie ściągalności VAT.

W związku z powyższym,w ramach tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających, regulacja wprowadza – w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), Ustawie z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) oraz Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) – przepisy modyfikujące, dotyczące m.in.:

- mechanizmu odwróconego obciążenia,

- sposobów rozliczeń VAT,

- postępowań weryfikacyjnych,

- terminów zwrotu podatku,

- przesłanek odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT,

- odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe,

- rozliczania podatku za okresy kwartalne,

- sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, 1 stycznia 2017 r. W drodze wyjątku, zmiany związane z uchyleniem dotychczasowego zwolnienia od VAT usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej wejdą w życie 1 lipca 2017 r., natomiast przepisy dotyczące proporcji w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Wróć