Prawo

Porozumienie w sprawie współpracy KAS z Pocztą Polską


  • 10 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i Prezes Poczty Polskiej S.A. Przemysław Sypniewski podpisali porozumienie w sprawie współpracy kierowanych przez siebie organów.
  • Porozumienie określa zasady współpracy przy realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej.

Podpisane porozumienie było poprzedzone porozumieniem zawartym w maju 2007 r. pomiędzy Ministrem Finansów a Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Poczta Polska w sprawie współpracy organów administracji celnej i Poczty Polskiej, znowelizowanym w styczniu 2010 r.

Nowe zasady współpracy
Ustalone nowym porozumieniem zmiany we współpracy dostosowują obszar formalności celnych w obrocie pocztowym do unijnych oraz krajowych przepisów prawa celnego, jak również związane są z koniecznością dostosowania do zmian organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

- Celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie sprawnej realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej oraz doprecyzowanie zasad dokonywania zgłoszeń celnych w tym obrocie. Ścisła współpraca organów KAS i pocztowych jest niezbędna do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza w dobie nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój zamówień internetowych i związany z nim wzrost liczby przesyłek sprowadzanych z zagranicy. Wspólnie musimy dbać o ochronę rynku, eliminując zagrożenia i potencjalne nieprawidłowości, ale także usprawniając procedury, tam gdzie jest to możliwe – powiedział wiceminister Marian Banaś podczas spotkania z przedstawicielami Poczty Polskiej.

- Jednym z głównych trendów na rynku eCommerce jest rozwój transgranicznego handlu internetowego, co przekłada się na dynamiczne wzrosty w obszarze rynku przesyłek międzynarodowych. Obsługa rosnącej liczby przesyłek z zagranicy wymaga dobrej współpracy pocztowców i służb celnych. Ważne jest sprawne stosowanie procedur celnych na całej trasie przesyłek, w szczególności w sortowniach Poczty Polskiej, dzięki czemu przesyłki szybciej trafią do adresatów" – podkreślił prezes zarządu Poczty Polskiej, Przemysław Sypniewski. „Zawarte porozumienie pozwoli na sprawniejszą realizację obrotu pocztowego z krajami spoza Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne przy obsłudze przesyłek z Chin, których liczba systematycznie rośnie – dodał prezes Przemysław Sypniewski.

Standaryzacja procedur ułatwi obsługę przesyłek
Podpisane porozumienie w dużej mierze bazuje na rozwiązaniach dotychczas obowiązujących. Standaryzuje i reguluje tryb postępowania organów KAS i pocztowych przy dopełnianiu formalności związanych z odprawą celną przesyłek pocztowych, stanowi również istotne źródło informacji dla uczestników tego procesu po stronie KAS i Poczty Polskiej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowym porozumieniem:

  • konieczność zapewnienia przez Pocztę Polską S.A. odrębnego przedstawiania przesyłek zawierających towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych i podatkowych, od pozostałych przesyłek podlegających formalnościom celnym,
  • konieczność zapewnienia przez Pocztę Polską S.A. odbiorcom i nadawcom przesyłek pocztowych dostępu do stałego punktu informacji telefonicznej oraz e-mailowej, umożliwiających uzyskanie informacji o zakresie prowadzonych usług pocztowych oraz o statusie obsługi przesyłki pocztowej,
  • określenie trybu postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi, które jednocześnie nie mogą zostać zwrócone do nadawcy poza obszar celny Unii Europejskiej albo na inny wskazany przez niego adres,
  • doprecyzowanie trybu postępowania z przesyłkami pocztowymi zawierającymi towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych i podatkowych. Towary zawarte w takich przesyłkach uznaje się za objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, jeśli po ich przedstawieniu wraz z wymaganymi dokumentami organy celne nie postanowiły o poddaniu ich dalszej kontroli albo w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Jest to znaczne ułatwienie i przyspieszenie w obsłudze takich przesyłek pocztowych.

Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 6 punktów, w których realizowane są formalności celne w obrocie pocztowym. Następnym krokiem zacieśnienia współpracy KAS z Pocztą Polską są rozmowy na temat utworzenia nowych punktów odprawy celnej w kolejnych sortowniach, co pozytywnie wpłynie na sprawność doręczania przesyłek zagranicznych.

Źródło: KAS

Wróć