Prawo

Zwolnienie z podatku dla spadkobierców przedsiębiorstwa


25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie od podatku z spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego.

Nowe zwolnienie od spadków i darowizn obejmie m.in. spadkobierców przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu najbliższych osób. Zwolnienie od podatku będzie przysługiwało, jeżeli nabywca :

- zgłosi nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza nabycie spadku, zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego oraz

- będzie prowadzić to przedsiębiorstwo przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

Ważne: nabywcom z kręgu najbliższej rodziny nadal przysługuje zwolnienie* – po zgłoszeniu nabycia na formularzu SD-Z2 – bez konieczności prowadzenia przedsiębiorstwa przez co najmniej 2 lata. Inni nabywcy będą składać formularz zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa SD-ZP (lub z załącznikiem SD-ZP/A).

Jeżeli przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba, zwolnienie będzie przysługiwało tym nabywcom, którzy będą je prowadzić przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia. Dwuletni okres prowadzenia przedsiębiorstwa uważa się za zachowany także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obciążające to przedsiębiorstwo, nie będą mogły zostać odliczone od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych, które stanowią przedmiot spadku. Zwolnienie dotyczy nabycia od 25 listopada 2018 r., czyli przypadków, gdy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła tego dnia lub później.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć