Prawo

Zakaz anatocyzmu również dla instytucji kredytowych


8 stycznia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Celem uchwalonej ustawy jest likwidacja nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek na podstawie art. 482 § 2 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) [dalej: „Kc”]. Uchwalona ustawa wprowadza zmianę w Kc, polegającą na uchyleniu dotychczas obowiązującej regulacji art. 482 § 2 Kc stanowiącej, iż dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. W zakresie przepisu przejściowego ustawa przewiduje, iż do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym odsetki należne przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej będą mogły być rozliczane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem regulacji art. 482 § 2 Kc, natomiast odsetki należne po dniu wejścia w życie przyjętej zmiany – na nowych zasadach, tj. zgodnie z ogólnymi zasadami Kc. Wprowadzona zmiana znajdzie więc zastosowanie również do umów zawartych z instytucjami finansowymi przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

fot. Pałac Prezydenta RP

Wróć