Strefa przedsiębiorcy

UNIMOT w indeksie NewConnect Focus


UNIMOT dynamicznie rozwijająca się multienergetyczna spółka, znalazła się w indeksie NewConnect Focus, grupującym spółki o najlepszej kondycji, spełniających wysokie kryteria związane z pozycją finansową i sposobem wypełniania obowiązków informacyjnych.

Indeks NewConnect Focus zastąpił dotychczasowy indeks NewConnect Lead. Założenia nowej segmentacji rynku NewConnect zostały opracowane przez GPW we współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców. Nowe zasady segmentacji mają na celu ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich kondycji i związanego z tym ryzyka inwestycyjnego, jak również uczynienie tego rynku bardziej przejrzystym, a w efekcie zachęcającym do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych. Kryteria wejścia do wcześniej obowiązujących indeksów oparte były głównie na wskaźnikach płynnościowych.

- Cieszymy się, że jesteśmy w gronie firm, które mogą pochwalić się spełnieniem wysokich kryteriów kapitałowych określonych przez GPW i dobrą jakością komunikacji z inwestorami. Spośród wszystkich spółek notowanych na NewConnect tylko nieco ponad 20% zostało zakwalifikowanych do nowego indeksu NC Focusmówi Robert Brzozowski, prezes zarządu UNIMOT S.A. - Tak jak wcześniej informowaliśmy, skala biznesu prowadzonego przez UNIMOT i osiągane wyniki finansowe sprawiły, że podjęliśmy działania zmierzające do przeniesienia notowań akcji UNIMOT na główny rynek GPW. Chcielibyśmy by przeniesieniu notowań towarzyszyła emisja nowych akcji, która pozwoli nam pozyskać środki dodatkowo przyspieszające wzrost naszej Grupy – dodaje prezes Brzozowski.

Obecnie spółki z NewConnect grupowane są w trzech indeksach. NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base), NewConnect Alert (NC Alert). Warunki kwalifikacji do segmentów NC Focus i NC Alert oparte są na szczegółowych kryteriach jakościowych. Do indeksu NC Focus trafiają spółki pozytywnie wyróżniające się kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect. Do indeksu NC Alert trafiają spółki, wobec których inwestorzy powinni zachować czujność. W segmencie NC Base znajdą się wszystkie pozostałe spółki.

Szczegóły przypisania spółek do poszczególnych indeksów określa Uchwała Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"
Z pełną ofertą Unimotu zapoznasz się podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 11-13 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa

Wróć