Prawo

SLIM VAT z podpisem Prezydenta RP


Ustawa wprowadza zmiany do: Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747), Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), Ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) oraz Ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. poz. 933 oraz z 2018 r. poz. 149).

Celem nowelizacji jest wprowadzenie:

(1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);

(2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;

(3) zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Zmiany służące uproszczeniu rozliczania VAT polegają m.in. na:

(1) wydłużeniu terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;

(2) wydłużeniu terminu do odliczenia podatku naliczonego;

(3) stworzeniu możliwości przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym;

(4) wprowadzeniu możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży;

(5) podwyższeniu limitu dla prezentów o małej wartości do 20 zł;

(6) modyfikacji zasad dokonywania korekt zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania.

Zmiany służące doprecyzowaniu i uzupełnieniu przepisów ustawy obejmują m.in.:

(1) zmiany dotyczące instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej;

(2) przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015;

(3) zmiany przepisów dotyczących tzw. białej listy podatników;

(4) tzw. mechanizmu podzielonej płatności;

(5) stworzenie podstawy prawnej do stosowania do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT przepisów działu IV Ordynacji podatkowej;

(6) zmianę przepisów dotyczących tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego;

(7) modyfikację definicji legalnej rolnika ryczałtowego.

Celem zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. W związku z powyższym do ustawy dodano definicję legalną pojęcia „system TAX FREE”, jak również zmodyfikowano przepisy dotyczące obowiązków sprzedawców.

Zmiany w ustawie Prawo bankowe mają charakter dostosowawczy. Istotą zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy.Zmiana w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności polega na wydłużeniu, do dnia 31 grudnia 2021 r., terminu, w którym  wierzyciel, będący naczelnikiem urzędu skarbowego dokonuje wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych określonych ustawą danych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1)       art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.;

2)       art. 1 pkt 15 lit. b, która wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.;

3)       art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;

4)       art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 23 lit. b i c oraz pkt 29–33, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Źródło: Prezydent.pl

Wróć