Prawo

Sieć Badawcza Łukasiewicz


18 marca 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz.U. 2019 poz. 534]

Celem ustawy jest utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz (z siedzibą w Warszawie, będzie państwową osobą prawną) zapewniającej współpracę instytutów badawczych wchodzących w skład tejże (m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej).

Cel Sieci Badawczej Centrum Łukasiewicz: prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Instytuty będą mogły produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały, prowadzić działalność metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych, prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki, a w razie potrzeby także inną działalność związaną z ich charakterem. Ważnym aspektem funkcjonowania instytutów będzie ich działalność na rzecz społeczeństwa, dlatego wśród zadań instytutów znalazła się również popularyzacja nauki i wiedzy o nowych technologiach. Instytuty te zachowają odrębną osobowość prawną, będą działać we własnym imieniu i na własny rachunek. Organami Centrum Łukasiewicz będą Prezes (powołany przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, na okres 5 lat) i Rada Centrum Łukasiewicz. Do zadań Rady będzie należało programowanie prac Sieci, a także wyrażanie zgody na tworzenie przez Centrum Łukasiewicz spółek kapitałowych. Centrum Łukasiewicz i instytuty będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć spółki kapitałowe, a także obejmować lub nabywać akcje lub udziały w takich spółkach. Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Źródło: Prezydent RP

Wróć