Strefa przedsiębiorcy

Rzecznik MiŚP interweniuje u Premiera


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podjął interwencję u Premiera Mateusza Morawieckiego w związku z niewywiązywaniem się przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z obowiązku informowania zarówno Rzecznika MŚP, jak i przedsiębiorców o rozpatrywaniu złożonych do PFR reklamacji w 27 sprawach dotyczących subwencji finansowych w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 i 2.0.

21 listopada 2022 r. wystosował pisma w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa PFR S.A.

Wcześniej, 18 października 2022 r Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o podjęcie działań wobec PFR zapewniających skuteczną ochronę praw przedsiębiorców w związku z niewywiązywaniem się przez PFR z obowiązku informowania o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku, dotyczącym rozpoznania zgłoszeń wyjaśniających (reklamacji) złożonych przez Beneficjentów programów – ,,Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” oraz ,,Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 3 listopada 2022 r. odpowiedziało, że nie jest organem uprawnionym do podjęcia czynności interwencyjnych wnioskowanych przez Rzecznika MŚP, ponieważ działania w zakresie wnioskowania, odwołań/reklamacji i wypłat realizuje wyłącznie PFR przy współpracy z bankami. Jak podkreśliło MRiT, nadzór właścicielski nad PFR sprawuje Prezes Rady Ministrów, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń co do prawidłowości realizacji ww. programów Rada Ministrów może zlecić przeprowadzenie kontroli stosownym organom w tym zakresie.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz podkreślił, że: PFR w zakresie realizacji ww. programów wykonuje zadania publiczne powierzone przez organy administracji rządowej, zaś odmowa wypłaty subwencji finansowej stanowi czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, i podlegać powinna sądowej kontroli legalności przez sądy administracyjne. Ponieważ jest inaczej i zastosowano w tych sprawach tryb cywilny, niekorzystny dla przedsiębiorców, to tym bardziej decyzje podejmowane przez PFR powinny być transparentne i poddane kontroli społecznej. Mam nadzieję, że interwencja Pana Premiera do tego doprowadzi.

Ponadto Rzecznik MŚP 4 listopada 2022 r., zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Marcina Wiącek, prof. UW o przeprowadzenie analizy pod kątem bezczynności PFR w kontekście Konstytucji RP oraz pod kątem wykonywania przez PFR zadań powierzonych przez organy administracji rządowej w kontekście podlegania kognicji sądów administracyjnych. RPO wystąpieniem z 18 listopada 2022 r. podjął interwencję w PFR w przedmiotowej sprawie.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wróć