Prawo

Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny


Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, przedłożone przez ministra klimatu i środowiska.

Rząd wprowadzi rozwiązanie polegające na określeniu sposobu obliczania limitu ceny za energię elektryczną przez wytwórców tej energii. Obecnie wysokie ceny energii elektrycznej generują znaczące (niewspółmierne) zyski finansowe dla niektórych wytwórców i przedsiębiorstw obrotu. Stanowi to duże obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a w dłuższej perspektywie może spowodować znaczące szkody społeczne i gospodarcze.

Obserwowane obecnie wysokie ceny energii elektrycznej, wzrastające od 2021 r., osiągnęły rekordowe poziomy w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Najważniejsze rozwiązania

  • Rozporządzenie ustali taki sposób obliczenia limitów cen, które będą pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowały zachęty inwestycyjne.
    - Efektem będzie minimalizowanie negatywnych efektów wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucję uzyskanych środków do odbiorców końcowych.
    - Pośrednio, mechanizm może wpływać na obniżenie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.
  • Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów, które muszą przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Chodzi o wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność gospodarczą dotyczącą obrotu energią elektryczną.
    - Dla wytwórców energii elektrycznej przedstawione zostaną zasady i wzory określające limit ceny w zależności od technologii wytwarzania energii elektrycznej. Chodzi o energię z wiatru, energię z promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, węgiel brunatny, węgiel kamienny, paliwa ciekłe oraz  paliwa gazowe.
    - W przypadku przedsiębiorców energetycznych, którzy prowadzą obrót energią elektryczną, sposób określenia limitu ceny zostanie przedstawiony oddzielnie dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, a oddzielnie dla obrotu energią elektryczną, z wyłączeniem sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wróć