Wiadomości

Przepisy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszły w życie


Dziś weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.
 
Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania minimalnego poziomu zdolności krajowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie organów właściwych oraz pojedynczego punktu kontaktowego do spraw cyberbezpieczeństwa, powołanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CESIRT) oraz przyjęcia krajowych strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto dyrektywa formułuje obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społeczno–gospodarczej, a więc w energetyce, transporcie, bankowości, instytucjach finansowych, sektorze ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę i infrastrukturze cyfrowej.
 
W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że efektem regulacji będzie podniesienie odporności usług kluczowych świadczonych w wykorzystaniem technologii informatycznych na ataki pochodzące z cyberprzestrzeni. Ustawa ma przyczynić się do zapewnienia ciągłości działania tych usług, tak aby zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa miały do nich stały i niezakłócony dostęp.
 
Realizować postanowienia nowej ustawy będą musieli tylko wybrani przedsiębiorcy. O tym którzy to będą, zdecydują urzędnicy na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
 
Źródło: prezydent.pl (op.pb)

Wróć