Prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

14 stycznia 2019 r. Minister Energii skierował do konsultacji przygotował projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

W ocenie ME właściwe przygotowanie kryteriów pozwoli zagospodarować większość płaszczyzn wdrażania elektromobilności w Polsce. Projekty mają być oceniane wg kryteriów, których zakres oraz ważność będzie odpowiadać celom Funduszu oraz wspierać cele wskazane m.in. w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności "Energia do przyszłości" oraz Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Coraz większa popularność pojazdów EV (ang. electric vehicle) w gospodarstwach domowych i transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania mody na ekologiczny transport, co będzie stymulować popyt.

Wg projektu wsparcie z FNT udzielane jest w trybie konkursowym lub pozakonkursowym, a zgłoszone projekty poddawane ocenie Komisji do Oceny Projektów. Ze względu na stosunkowo szeroki katalog działań objętych wsparciem z FNT w ustawie wskazano cztery ogólne kryteria wyboru projektów do wsparcia:

  1. znaczenie projektu dla potrzeb rozwoju rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wodoru oraz energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;
  2. adekwatność i trafność zaplanowanych działań i metod ich realizacji w odniesieniu do celów wspieranych ze środków Funduszu;
  3. ocena wysokości planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do jego zakresu rzeczowego,
  4. zdolność organizacyjna wnioskodawcy do realizacji projektu oraz przygotowanie instytucjonalne do jego wdrożenia.

Uwagi do projektu można zgłaszać w 10 dni od dnia jego opublikowania na stronie RCL>>>

Źródło: RCL, op.zp, fot. Tesla

Wróć