Prawo

Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030


15 stycznia 2019 r. Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Uwagi do projektu KPEiK można składać do 18 lutego 2019 r.

Opracowanie wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

Projekt KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj.

  1. bezpieczeństwa energetycznego,
  2. wewnętrznego rynku energii,
  3. efektywności energetycznej,
  4. obniżenia emisyjności oraz
  5. badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Projekt „Krajowego planu…” składa się z trzech części – strategicznej i dwóch załączników o charakterze analitycznym:

  • Założenia i cele oraz polityki i działania – wskazuje priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej, w tym m.in. cele na 2030 r. stanowiące krajowy wkład do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych tj. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.
  • Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach – zawiera analizę wpływu już istniejących polityk i działań (do końca 2017 r.), czyli tzw. Scenariusz Odniesienia (ODN).
  • Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków – stanowi tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań.

Dokument jest spójny z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

Projekt KPEiK został opracowany zgodnie z szablonem wskazanym w ww. unijnym rozporządzeniu i przekazany do Komisji Europejskiej w wypełnieniu obowiązku wynikającego z art. 9 tego rozporządzenia.

Ostateczna wersja KPEiK zostanie opracowana po uwzględnieniu wniosków wynikających z uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych, aktualizacji krajowych strategii sektorowych będących obecnie w trakcie uzgodnień, jak również konsultacji regionalnych oraz ewentualnych rekomendacji Komisji Europejskiej.

Finalna wersja polskiego KPEiK zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Uwagi do projektu KPEiK można składać do 18 lutego 2019 r., za pomocą formularza do zgłaszania uwag, który zamieszczony jest poniżej. Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną na adres kpeik@me.gov.pl, należy przy tym pamiętać o użyciu zamieszczonego na stronie formularza (format .doc, docx).

Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja pdf) Pobierz plik: pdf Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja pdf)

Rozmiar : 1.58MB

Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja edytowalna) Pobierz plik: docx Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja edytowalna)

Rozmiar : 1.36MB

Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja pdf) Pobierz plik: pdf Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja pdf)

Rozmiar : 8.28MB

Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja edytowlana) Pobierz plik: docx Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja edytowlana)

Rozmiar : 5.14MB

Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja pdf) Pobierz plik: pdf Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja pdf)

Rozmiar : 7.82MB

Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja edytowalna) Pobierz plik: docx Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja edytowalna)

Rozmiar : 5.81MB

Formularz zgłaszania uwag Pobierz plik: docx Formularz zgłaszania uwag

Rozmiar : 0.01MB

Źródło: ME, fot. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, odbiera statuetkę ZŁOTY OKTAN podczas XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018

Wróć