Wiadomości

OZE: mija termin na przekazanie informacji o zawartych umowach


Wytwórcom energii z OZE upływa termin na przekazanie regulatorowi informacji o zawartych przed 1 października 2023 r. umowach sprzedaży energii elektrycznej.

Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia zawiłości interpretacyjne dotyczące zmian w Prawie energetycznym i ustawie o OZE.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE do Urzędu zaczęły trafiać pytania od przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości interpretacyjne wynikające z rozbieżności w rozumieniu obowiązków płynących z przepisów.

W odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych, jakie ciążą na wytwórcach energii ze źródeł odnawialnych, zastosowanie znajdują m.in. poniżej wskazane przepisy:

  • art. 5 ust. 11a ustawy Prawo energetyczne[1]: Wytwórca w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, który zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 2d, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia, przekazuje Prezesowi URE, w formie pisemnej lub elektronicznej, informację o jej zawarciu oraz o stronach tej umowy, ilości i cenie energii elektrycznej stanowiącej jej przedmiot, lokalizacji i rodzaju odnawialnego źródła energii, z którego ta energia została wytworzona, oraz okresie, na jaki ta umowa została zawarta,
  • art. 5 ust. 2d ustawy Prawo energetyczne[2]: Umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii może zostać zawarta bezpośrednio między wytwórcą w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a odbiorcą, a transport energii elektrycznej stanowiącej przedmiot tej umowy może odbywać się:

1) na podstawie umowy oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, w przypadku gdy strony tej umowy zostały uprzednio przyłączone do sieci, albo

2) za pomocą linii bezpośredniej,

  • art. 35 ustawy o OZE[3], który dotyczy wytwórców, którzy przed 1 października 2023 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zawarli umowę sprzedaży energii z odnawialnego źródła energii. Wytwórcy zobowiązani są przekazać Prezesowi URE informacje, o których mowa w art. 5 ust. 11a ustawy Prawo energetyczne w terminie 45 dni licząc właśnie od 1 października 2023 r.

Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową i prounijną ww. przepisów URE wyjaśnia, że obowiązkiem sprawozdawczym objęci są wszyscy wytwórcy energii z OZE[4], którzy zawarli umowy bezpośrednio z odbiorcami końcowymi, niezależnie od tego, czy transport energii będącej przedmiotem umowy odbywa się za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej czy linii bezpośredniej.

W związku z wejściem w życie nowelizacji przepisów wszyscy wytwórcy z OZE, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy o OZE (tj. przed 1 października) mają obowiązek przekazać regulatorowi informacje o tych umowach do 14 listopada. Natomiast dla umów zawartych po 1 października 2023 r. termin przekazania informacji wynosi miesiąc od zawarcia umowy.

Szczegółowe wyjaśniania znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 58 /2023.

***

[1] Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762) zmieniona została ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) poprzez dodanie w art. 5 ust. 11a.
[2] W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r.
[3] Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.
[4] W rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Źródło: URE

Wróć