Prawo

Opłata recyklingowa za torebki foliowe - do 15 marca


Zgodnie z Ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 150 - z 18 stycznia 2018 r. ze zmianami) do 15 marca 2019 r. operatorzy stacji paliw powinni dokonać opłaty za wydawane klientom torby z tworzyw sztucznych, czyli tzw. opłaty recyklingowej.

OPŁATA RECYKLINGOWA

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego takie torby.

Przedsiębiorca pełni rolę inkasenta. Pobiera opłatę recyklingową, która w całości jest płacona przez konsumenta (klienta), a następnie wpłaca ją w wyznaczonym terminie do budżetu państwa (marszałka województwa).

OBOWIĄZEK POBRANIA OPŁATY

Przedsiębiorca ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 do 20 000 zł.

WYŁĄCZENIE

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywających bardzo lekką torbę z tworzywa sztucznego, wymaganą do używania ze względów higienicznych lub przeznaczonych do zapobiegania marnowaniu żywności. Ale jeżeli  bardzo lekką torbę (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) wykorzystamy w innym celu, wówczas również należy pobrać opłatę recyklingową.

STAWKA OPŁATY

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za sztukę lekkiej torby z tworzywa sztucznego (o grubości materiału między 15, a 50 mikrometrów). Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby. Opłata jest powiększana o podatek od towarów i usług VAT 23%.

Corocznie minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej.

TERMIN OPŁATY

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez właściwego marszałka województwa do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

RACHUNEK DO WPŁATY

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej.

BRAK OPŁATY

Gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

W przypadku niewykonania decyzji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

oprac. mec. Adam Toczyski

Wróć