Prawo

Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej - informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia i wniesienia opłaty


15 kwietnia każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz nadesłania formularza w sprawie tej opłaty. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2277).

Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na właściwy rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.

W sekcji Biznes>Opłaty na stronie internetowej URE dostępne są formularze w odniesieniu do poszczególnych lat, a w zakresie rozliczenia przychodu osiągniętego w 2018 r. dodatkowo udostępniona jest Broszura Informacyjna.

Źródło: URE (op.pb)

Wróć