Wiadomości

Lotos: III kwartał dobrze rokuje na wyniki całego roku

Po trzech kwartałach 2015 roku LOTOS wypracował skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) na poziomie 743 mln zł (wobec 318 mln zł straty operacyjnej w analogicznym okresie ub.r.). Zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł po dziewięciu miesiącach br. ponad 1,28 mld zł (0,27 mld zł w analogicznym okresie ub.r.).

LOTOS konsekwentnie realizuje Program Efektywność i Rozwój, w ramach którego uruchomiono wstępne wydobycie ze złoża B8 oraz rozpoczęto realizację fazy inwestycyjnej Projektu Efektywna Rafinacja (EFRA).

Drugie półrocze to dla LOTOSU aktywny okres realizacji kolejnych zadań dotyczących naszego kluczowego projektu inwestycyjnego EFRA – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Planowo zamknęliśmy wszystkie etapy przygotowań i kontraktacji, aby rozpocząć fazę wykonawczą projektu. Rafineria pracuje stabilnie i w pełni realizuje zadania produkcyjne, co potwierdza zasadność podejmowanych decyzji i dobrze rokuje na wynik operacyjny za cały obecny rok. Jesteśmy w końcowej fazie uzgodnień strategii rozwoju na lata 2016-20.

W III kw. br. LOTOS wypracował ponad 5,7 mld zł (– 24,4% r./r.) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Po trzech kwartałach br. wyniosły one blisko 17,5 mld zł (– 20,2% w stosunku do analogicznego okresu ub.r.). Niższe przychody r./r. wynikają m.in. ze spadku notowań ceny ropy (– 51% r./r.) i produktów naftowych. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w analizowanym okresie ok. 82 mln zł (– 70,9% r./r.) a strata operacyjna (EBIT) to ok 94 mln zł.

Istotny wpływ na wyniki miało zapłacenie przez spółkę spornych zobowiązań podatkowych uznanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy w kwocie ok. 240 mln zł. Spółka nie zgadza się z decyzją UKS w Bydgoszczy i złożyła stosowne odwołanie skierowane do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, oczekując zwrotu ww. kwoty.

Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na wyniki III kw. br., był tzw. efekt LIFO, którego szacunkowa wartość w analizowanym okresie wyniosła 318 mln zł.

LOTOS, zgodnie z przyjętymi zasadami, stosuje do wyceny zapasów metodę średniej ważonej ceny nabycia surowca. Stosowanie takiej metody powoduje opóźnienie przenoszenia efektów zmian notowań cen ropy w stosunku do cen produktów ropopochodnych. Efekt LIFO stanowi różnicę między kosztami surowca użytego do wytworzenia produktów zgodnie ze standardem MSSF (tzw. metoda średniego ważonego kosztu), a metodą LIFO liczoną według ostatnich dostępnych cen zakupu surowca, która znacznie lepiej odzwierciedla efektywność spółek paliwowych w danym okresie.

Zysk EBITDA liczony wg metodologii LIFO wyniósł w III kw. br. 400,4 mln zł a zysk operacyjny (EBIT) 224,4 mln zł.

W segmencie wydobywczym LOTOS uruchomił wstępne wydobycie ze złoża B8, będącego największą kopalnią ropy naftowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku. Jego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej.  

W segmencie produkcji i handlu LOTOS odnotował maksymalne wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku, które w III kw. br. wyniosło 100,2% (+8,9 pp. r./r.).

W obszarze detalicznym (sieć stacji paliw) LOTOS odnotował zysk EBITDA na poziomie 48,2 mln zł (+21,1% r./r.) i zysk operacyjny (EBIT) na poziomie 32 mln zł (+37,3% r./r.).

EFRA idzie pełną parą

W ramach realizacji Projektu EFRA rozpoczęto pierwsze prace budowlane na terenie rafinerii LOTOSU w Gdańsku związane z przygotowaniem terenów pod nowe instalacje, dzięki którym możliwy będzie jeszcze bardziej efektywny przerób ropy naftowej.

Spółka LOTOS Asfalt otrzymała 9 października br. potwierdzenie o spełnieniu warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej o szacowanej wartości ponad 1,9 mld zł. Ww. decyzja przewiduje uruchomienie dwóch kredytów: inwestycyjnego w USD i obrotowego w PLN.  

Dodatkowo, 21 października br., Grupa LOTOS S.A., podpisała umowę z firmą Kinetics Technology na wykonanie Instalacji Destylacji Próżniowej Hydrowaksu (tj. HVDU – Hydrowax Vacuum Distillation Unit). To czwarta instalacja Projektu EFRA, za której wykonanie odpowiadać będzie firma KT. Wykonawca zobowiązał się wybudować instalację do końca stycznia 2018 r. Kontrakt na budowę instalacji HVDU oszacowano na ok. 36 mln euro.

Pierwsza ropa z B8

W ramach projektu zagospodarowania złoża B8, 30 września br. uruchomiono wstępną produkcję ropy naftowej przy wykorzystaniu platformy "LOTOS Petrobaltic". B8 to pierwsze polskie złoże ropy naftowej uruchomione na przestrzeni ostatnich 20 lat na Bałtyku. Po uruchomieniu docelowego wydobycia LOTOS będzie pozyskiwał z B8 do 5 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie).

Uruchomienie wstępnego wydobycia ze złoża B8 to kolejny istotny krok LOTOSU w umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz dywersyfikacji dostaw surowca dla rafinerii w Gdańsku.  

W III kw. br. LOTOS wydobył ze złóż w Norwegii, Polsce i na Litwie blisko 1,03 mln boe (+7,9% r./r.). Odpowiadało to średniej dziennej produkcji na poziomie ok. 11,7 tys. boe.

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego w III kw. 2015 r. wyniosły ponad 160 mln zł i były niższe o 19% r./r. przede wszystkim na skutek spadku notowań cen ropy naftowej. Zysk EBITDA segmentu wydobywczego wyniósł w III kw. br. 73,6 mln zł (+80% r./r.) a zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 15,2 mln zł.

Kolejny kwartał wysokiego przerobu

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii LOTOSU w Gdańsku kształtowało się w III kw. br. na poziomie 100,2% (+8,9 pp. r./r.). Przerób ropy naftowej wyniósł w analizowanym okresie ok. 2.650,6 tys. ton (+10% r./r.), a sprzedaż ok. 2 744,7 tys. ton (+6,6% r./r.). W strukturze sprzedaży, w III kw. br., dominował  olej napędowy, benzyny oraz komponenty asfaltowe i ciężki olej opałowy.

Więcej stacji, większa sprzedaż

Na koniec września 2015 w sieci LOTOS działało 459 stacji paliw. Od początku roku sieć stacji powiększyła się o 18 obiektów, w tym 13 obiektów w segmencie ekonomicznym LOTOS Optima. W III kw. 2015 wolumen sprzedaży paliw na stacjach LOTOS wyniósł ponad 323 tys. ton (+13,2 r./r.)

W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży obszaru detalicznego wyniosły blisko 1 540 mln zł (– 3,5% r./r.). Zysk EBITDA uplasował się na poziomie 48,2 mln zł (+21,1% r./r.). Z kolei zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 32 mln zł (+37,3% r./r.).

Podstawowe dane dot. III kw. 2015:

  • Spadek notowań cen ropy naftowej o 51% r./r.
  • EBITDA: 82 mln zł (–70,9% r./r.)
  • EBIT: –94 mln zł ( +79,6 mln zł w III kw. 2014)
  • Wydobycie ropy i gazu: 11,7 tys. boe/d (–7,7% r./r.)
  • Wykorzystanie zdolności przerobowych: 100,2% (+8,9 pp. r./r.)

Otoczenie makroekonomiczne w III kw. 2015:

Wróć