Prawo

Kody CN - rozporządzenie wykonawcze do Prawa energetycznego


15 grudnia 2016 r. Minister Energii podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających koncesjonowaniu (potocznie zwane „rozporządzeniem w sprawie kodów CN”), które jest rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy–prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia.

Ww. ustawa nakłada na przedsiębiorców bezwzględny obowiązek dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych i przepisów rozporządzenia w sprawie kodów CN, poprzez złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę koncesji pod rygorem wygaśnięcia, a także szereg innych obowiązków, których termin realizacji został uzależniony od wejścia w  życie rozporządzenia ws. kodów CN.

Zatem od 16 grudnia rozpoczynają bieg następujące terminy:

1.Na złożenie wniosków o zmianę dotychczasowych koncesji w zakresie opisu wyrobów według kodów CN – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 r. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesjonariuszy. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.

2.Na złożenie wniosków o udzielnie lub zmianę dotychczasowych koncesji dla podmiotów, w których przypadku na skutek nowej definicji paliw ciekłych (w szczególności co do kodów CN) dopiero powstaje obowiązek uzyskania koncesji lub dotychczasowa koncesja nie obejmuje zakresu działalności, która jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi posiadania koncesji w zakresie określonych wyrobów lub czynności. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.

3.Na złożenie wniosków o zmianę koncesji OPC dla przedsiębiorców zagranicznych mających w Polsce koncesję OPZ/WPC oraz oddział i polską rejestrację VAT – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów zagranicznych posiadających koncesję OPZ/WPC. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.

4.Na złożenie wniosków o wpis do rejestru podmiotów przywożących (nowo powstały rejestr) – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów prowadzących działalność, która nie wymaga uzyskania koncesji, ale wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Zwracamy Państwa uwagę, aby wszelkie składane dokumenty były przygotowane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.

Rozporządzenie ws. kodów CN jest pierwszym rozporządzeniem wykonawczym do Pakietu Energetycznego. Nadal oczekujemy na kolejne rozporządzenia, których termin wejścia w życie będzie uzależniał realizację innych obowiązków, np. w zakresie obowiązku składania nowych cyklicznych raportów do URE o ilościach przywiezionych i wywiezionych paliw czy też w zakresie obowiązku złożenia wykazu o posiadanej infrastruktury.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

Niniejsza informacja została opracowana przy współpracy z:

Kancelaria Prawna KG Kijewski Graś

ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Telefon: +48 22 856 36 60 , email: biuro@kglegal.pl ; www.kijewskigras.pl

Wróć