Prawo

GDDKiA opublikowała plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru


Zgodnie z Art. 32 ust. 5 Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 6 września opublikował „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru” (Plan) wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

W myśl przytoczonej wyżej ustawy, konsultacje dotyczą bazowej sieci TEN-T i zostały przeprowadzone dla 201 Miejsc Obsługi Podróżnych. Dla MOP kategorii I przewidziano możliwość posadowienia jedynie stacji ładowania zgodnie z § 114 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

W wyniku konsultacji, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) widzą możliwość posadowienia:

  • ogólnodostępnej stacji ładowania na wszystkich konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 19 konsultowanych MOP-ach ,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 83 konsultowanych MOP-ach.
  • Nie uzyskano uzgodnień dla stacji tankowania wodoru.

W wyniku konsultacji, zarządcy MOP są zainteresowani posadowieniem:

  • ogólnodostępnej stacji ładowania na 159 konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (LNG) na 8 konsultowanych MOP-ach ,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 2 konsultowanych MOP-ach.
  • stacji tankowania wodoru na 6 konsultowanych MOP-ach.

Szczegóły w załączonym pliku. Do każdego wiersza w Planie podłączona jest Karta Uzgodnień w formacie PDF, w której zostały zawarte dodatkowe informacje o danym Miejscu Obsługi Podróżnych oraz przedstawione są uszczegółowione stanowiska operatorów systemów dystrybucyjnych oraz zarządców MOP.

Źródło: GDKiA, fot. innogy

Wróć