Strefa przedsiębiorcy

Bariery napotykane przez polskie firmy w UE: Czarna Księga


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało już drugi raport na temat barier utrudniających działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców na rynku Unii Europejskiej. Tzw. Czarna Księga powstała na podstawie uwag
i przypadków zgłoszonych bezpośrednio do resortu przez przedsiębiorców. 

Jednym z wniosków płynących z obu raportów jest fakt, że bariery mają różny, często złożony, charakter, co przekłada się na trudności w ich znoszeniu. Druga Czarna Księga pokazuje też, że dotychczasowe „stare” bariery nie zniknęły, natomiast zaczęły pojawiać się nowe, w tym te związane z pandemią. Celem ochrony rynków wewnętrznych poszczególnych państw UE wprowadzono wiele ograniczeń sprzyjających krajowym przedsiębiorcom, co jest widoczne zwłaszcza w sektorze
rolno-spożywczym.

Podobnie jak rok temu, tegoroczny raport zostanie przekazany do Komisarza do spraw Rynku Wewnętrznego Thierry’ego Bretona oraz do innych państw członkowskich, m.in. poprzez członków utworzonej przez Komisję Europejską w 2020 r.
i dedykowanej tematowi znoszenia barier Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Jednolitego Rynku (tzw. SMET: Single Market Enforcement Task-Force). 

Źródło: MRPiT

Wróć