Konsultacje

Wybrane konsultacje 2022 r

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Projekt rozporządzenia określa: sposoby realizacji przez podmioty paliwowe obowiązku efektywnościowego wprowadzonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw; uaktualniony sposób określenia ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej; współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodoru oraz gazu ziemnego, dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej.

Podmioty paliwowe będą realizowały swój obowiązek w zakresie efektywności energetycznej między innymi przez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Dla tych przedsięwzięć w sektorze transportu przedstawiono w projekcie rozporządzenia metody obliczania oszczędności energii finalnej wynikające z realizacji tych przedsięwzięć. Dla większości przedsięwzięć opisano metodę bilansową a dla wybranych do obliczania oszczędności energii finalnej zaproponowano metody uproszczone.

Projektowane rozwiązania pozwolą na pełne uczestnictwo wszystkich podmiotów zobowiązanych w systemie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Dla przedsięwzięć, dla których zaproponowano metody uproszczone obliczania oszczędności energii finalnej projektowane rozwiązania przyczynią się do skrócenia czasu potrzebnego na weryfikację takich audytów efektywności energetycznej, co oznacza usprawnienie procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej.

W polskim porządku prawnym nie istnieją podobne rozwiązania, w związku z tym cele projektu zostaną osiągnięte przez nowelizację przedmiotowego rozporządzenia.

Członkowie Izby - zapraszamy do przesyłania uwag, komentarzy i wniosków na adres izba@paliwa.pl do 19 stycznia br. włącznie.

Projekt dostępny jest pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355450/katalog/12847608#12847608