Prezentacje i wywiady

Prezentacje i wywiady

„Wspieramy rozwój, dbamy o bezpieczeństwo”


- mówi Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, w rozmowie ze Zdzisławem Pisińskim.

 

Jaka jest dziś rola UDT w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej gospodarki?

Najbliższa przyszłość wprowadzi nas w erę gospodarki cyfrowej w szerokim tego słowa znaczeniu. Już dzisiaj, mając na uwadze ilość danych gromadzonych i przetwarzanych przez funkcjonujące na rynku podmioty, a także skalę ich oddziaływania, zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ale również ciągłości świadczenia usług kluczowych dla gospodarki i bezpieczeństwa publicznego, jest jednym z największych wyzwań.

Uwzględniając wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wytyczne zawarte w międzynarodowych opracowaniach branżowych, takich jak NIST Cybersecurity Framework, a także wytyczne i wymagania norm: ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27002 oraz PN-EN ISO 22301, Urząd Dozoru Technicznego opracował własną metodykę oceny pod nazwą „Framework UDTCyber”.

W obszarze cyberbezpieczeństwa nasza jednostka UDT-CERT realizuje obecnie usługi obejmujące m.in.: audyt cyberbezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (Functional Safety Management), certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. wymagań PN-EN ISO/IEC 27001, certyfikację systemu zarządzania ciągłością działania wg. wymagań PN-EN ISO 22301. Oferujemy także szkolenia w obszarze audytu, certyfikacji oraz analizy zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Trzeba także dodać, że zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i na poziomie TIC Council – światowej organizacji zrzeszającej jednostki inspekcyjne, certyfikujące i badawcze prowadzane są prace w celu uporządkowania i unormowania tego obszaru zarówno co do wymagań jednostki, zasad audytu, a także kompetencji personelu. Mając na uwadze doświadczenie UDT-CERT, zarówno w obszarze audytów systemów zarządzania, jak również w obszarze bezpieczeństwa procesowego, kompetencje UDT-CERT w zakresie systemów „Security” (odpowiedzialnego za przechowywanie, przetwarzanie oraz przesyłanie informacji) oraz „Safety” (odpowiedzialnego za sterowanie) umożliwiają rzetelną weryfikację spełnienia wymagań dotyczących integralności obu rodzajów systemów komputerowych. Pierwszy certyfikat systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO 22301 wydaliśmy właśnie dla firmy z branży paliwowej.

 

Jak rozwijają się metody badań i jakie nakłady UDT poniósł w tym zakresie?

Rozwój usług laboratoryjnych związany jest bezpośrednio z realizacją strategii UDT przyjętej na lata 2017-2020. Jednym z zadań tej strategii jest usprawnienie logistyki usług laboratoryjnych, w tym: utworzenie sieci laboratoriów mobilnych oraz wzrost dostępności usług laboratoryjno-badawczych dla przemysłu. Z tego powodu systematycznie rozbudowujemy sieć jednostek laboratoryjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat utworzone zostały placówki laboratoryjne: w Warszawie (przy Politechnice Warszawskiej), Krakowie (we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą) oraz rozbudowywane jest poznańskie laboratorium UDT w nowej lokalizacji. Ponadto utworzyliśmy mobilne laboratoria badacze na samochodach w oddziałach UDT w Polsce.

Rozwijamy przede wszystkim obszary badań nieniszczących (NDT), w szczególności te, w których wykorzystywane są nowoczesne techniki badawcze. W rezultacie badania i ekspertyzy z zastosowaniem wdrożonych technik m.in. mapowania korozji, ultradźwiękowych badań PA (Phased Array) oraz TOFD (Time od Flight Diffraction), impulsowych prądów wirowych czy badań metodą emisji akustycznej wchodzą do rutynowej działalności dozorowej. Rozwijane są badania z wykorzystaniem dronów do rewizji wewnętrznych i zewnętrznych oraz robotów, które mogą poruszać się po pionowych ścianach badanych urządzeń.

Jak wspomniałem powyżej rozwojowi placówek badawczych towarzyszy również tworzenie laboratoriów mobilnych. Samochody ze specjalną zabudową wyposażone w sprzęt pomiarowo-badawczy oraz przeszkoloną załogą, umożliwiają wykonywanie badań u klienta – na terenie instalacji, przełamują bariery logistyczne i geograficzne poprzez elastyczność i praktycznie nieograniczony zasięg działania. Klient nie przyjeżdża już do laboratorium, to laboratorium przyjeżdża do klienta.

Kluczowe w rozwoju obszaru badań w UDT było otworzenie nowej siedziby laboratorium w Poznaniu. Rozwiązanie problemu lokalowego stanowi kolejny krok w poszerzaniu możliwości zarówno działalności badawczej, jak i metrologicznej. Zwiększył się potencjał do rozwoju badań i ekspertyz oraz działań według najwyższych standardów nowoczesnego laboratorium. Rozwój działalności laboratoryjnej w nowej siedzibie w Poznaniu to możliwość testowania i wdrażania innowacyjnych metod i technik oraz wsparcia diagnostycznego podstawowej działalności UDT – inspekcji. Przede wszystkim nowe laboratorium w Poznaniu to zdecydowanie większy potencjał do badań stanowiskowych, które są wymagane zwłaszcza w procesie wytwarzania i opracowywania nowych rozwiązań. W tym też zakresie upatrujemy dla siebie rolę wsparcia polskiego przemysłu.

Wszystkie działania podjęte w UDT wynikają z realizacji strategii działania UDT w kierunku zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń, zgodnie z naszą misją: „wspieramy rozwój, dbamy o bezpieczeństwo”.

 

Jak na kluczowe projekty UDT wpływa sytuacja spowodowana przez Covid-19?

Od kilku miesięcy funkcjonujemy w rzeczywistości stanu zagrożenia epidemicznego. Mimo to, Urząd Dozoru Technicznego realizując swoje zadania ustawowe dba o zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw i instytucji wykorzystujących infrastrukturę techniczną, na bieżąco przeprowadzając badania i inspekcje urządzeń. Zgodnie z naszą misją, którą jest dbałość o bezpieczeństwo i wspieranie rozwoju, wykonujemy swoje zadania przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i odpowiedzialności podczas wykonywania tych czynności.

Poprzednie lata intensywnej pracy spowodowały, że jako organizacja jesteśmy dobrze przygotowani do pracy zdalnej dzięki wprowadzonym zmianom systemowym. Niewiele instytucji świadczących usługi dla klientów firmowych czy obywateli może wykonać dziś zdalnie praktycznie wszystkie czynności w danym procesie, łącznie ze złożeniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki portalowi eUDT możliwe jest załatwienie każdej sprawy od zarejestrowania urządzenia, ustalenia terminu badań, złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji czy przesłania odpowiedzi na pismo w danej sprawie. bez konieczności dotykania dokumentów. To wszystko możliwe jest do załatwienia zdalnie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. To także ograniczenie kosztów wysyłki dokumentów czy też brak konieczności podróży do siedziby oddziału UDT. To dzisiaj najbezpieczniejszy sposób załatwienia spraw z UDT.

Podkreślić należy fakt, że urządzenia objęte dozorem technicznym są praktycznie wszędzie. Dlatego też rola UDT w funkcjonowaniu gospodarki, w zachowaniu jej ciągłości działania, jest bardzo istotna. Inspektorzy UDT, w ciągu ostatnich tygodni, ze szczególnym zaangażowaniem dbają o bezpieczeństwo publiczne i udowadniają swoje oddanie wartościom dozoru technicznego. Przeprowadzamy badania m.in. w zakładach przemysłowych, tak aby znajdujące się w nich urządzenia mogły być bezpiecznie eksploatowane. Dostosowaliśmy nasze działania do tej wyjątkowej sytuacji, która nasz otacza. Dzięki współpracy z naszymi klientami wypracowaliśmy także bezpieczną formę przeprowadzania egzaminów za co chciałbym im serdecznie podziękować. Podejmujemy i koordynujemy działania organizacyjne i legislacyjne tak, aby racjonalnie wywiązać się z naszych obowiązków. Wykorzystując cyfryzację oraz zaawansowaną technikę pomiarową staramy się dostosować do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Uruchamiając pod koniec 2018 r. internetowy portal klienta eUDT, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko kanał ten stanie się jednym z podstawowych sposobów komunikacji naszych klientów z UDT. Dzięki eUDT jesteśmy otwarci 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Na portalu zarejestrowało się już kilka tysięcy firm, a inspektorzy UDT wystawili ponad 100 tys. dokumentów elektronicznych – protokołów i decyzji administracyjnych. Obecnie jest tam zarejestrowanych ponad 500 tys. urządzeń. Według naszych szacunków znaczna część spraw w UDT jest realizowana w oparciu o ten kanał komunikacji z naszymi klientami.

Wśród wielu zadań realizujemy także szkolenia czy konferencje. W tym czasie bardzo szybko wdrożyliśmy zdalne formy wymiany wiedzy i doświadczeń. Z naszymi partnerami i klientami spotykamy się online. W czasie pandemii zorganizowaliśmy już wiele webinariów. Nie zabrakło również ogólnopolskich, wirtualnych konferencji. Pierwsza z nich dotyczyła laboratoriów badawczych w zakresie uznawania przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Kolejna obejmowała tematykę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W tym jednym wydarzeniu udział wzięło prawie 500 uczestników z całej Polski.

Pomimo szeregu ograniczeń, UDT, realizując swoją wizję jako lider innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa publicznego. wykorzystuje nowoczesne technologie, tak aby w tych trudnych czasach w pełni realizować swoje zadania. Dbamy o to, aby wszyscy mogli bezpiecznie korzystać z urządzeń technicznych, na których sprawności polegamy w codziennym życiu. Zachęcamy do korzystania z portalu eUDT.gov.pl.

 

Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę z branżą paliwową?

Urząd Dozoru Technicznego współpracuje z wieloma instytucjami czy przedsiębiorstwami z branży. Również ścisła współpraca z PIPP z pewnością wynika głównie z faktu, że PIPP skupia w dużej części przedsiębiorców prowadzących stacje paliw, na których znajdują się urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, a tam inspektorzy niemalże codziennie wykonują badania urządzeń

Bez dobrej współpracy z branżą paliwową nie można by mówić o rozwoju UDT. Dzięki dyskusjom, wymianie poglądów i wzajemnym inspiracjom UDT wdrożył wiele rozwiązań wspomnianych przeze mnie. Nie bez znaczenia jest także nasza współpraca na poziomie administracyjnym, która przejawia się podczas spotkań ministerialnych, gdzie również możemy wspólnie dyskutować i wypracowywać rozwiązania przyjazne dla przedsiębiorców, jednocześnie zgodne z obowiązującymi przepisami i trendami w tym zakresie.

 

Dziękuję za rozmowę!

Wróć