Najbliższe szkolenia

Jak poradzić sobie z kontrolą i nie stracić koncesji? Problematyka ochrony środowiska – zagadnienia administracyjno-prawne.

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Rodzaje i zakres kontroli u przedsiębiorcy paliwowego

 > w zakresie gospodarki odpadami:

- źródła powstających odpadów

- ewidencja odpadów (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów)

- zbiorcze zestawienie danych o odpadach za poprzedni rok

 > w związku z zanieczyszczeniem ziemi

 

> w zakresie ochrony wód i gospodarki ściekowej:

- źródła zaopatrzenia w wodę

- ilość pobieranej wody w poszczególnych latach

- źródła powstawania ścieków

- rodzaje ścieków (bytowe, przemysłowe, deszczowe, inne)

- charakterystyka, stan techniczny i eksploatacja urządzeń do oczyszczania ścieków

 

> w zakresie przestrzegana warunków udzielonej koncesji:

- omówienie postępowań prowadzonych przez m.in. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, UOKIK, URE, UDT z uwzględnieniem kontroli spełniania przez paliwo wymagań jakościowych

 

  1. Wszczęcie i przebieg kontroli

 

> Konsekwencje kontroli:

- m.in. omówienie postępowania przed Prezesem URE, który może nałożyć karę lub nawet cofnąć koncesję udzieloną na obrót paliwami, w przypadku kiedy podmiot, który tę koncesje otrzymał, narusza jej warunki

 > Uprawnienia przedsiębiorcy w związku z kontrolą:

- informowanie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,

- ograniczony czas trwania kontroli w ciągu roku

- odpowiedzialność kontrolera za szkody wyrządzone kontrolą

 

> Obowiązki przedsiębiorcy w związku z kontrolą:

- udostępnienie przedmiotu kontroli

- umożliwienie przeprowadzenia kontroli

 

> Ochrona interesów przedsiębiorcy – sprzeciw na czynności kontrolera:

- ograniczony zakres przedmiotowy i czasowy wniesienia sprzeciwu

- konsekwencje wniesienia sprzeciwu

  1. Opłaty za korzystanie ze środowiska przy działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji paliw;

> za co ponosimy opłaty ?:

- m.in. omówienie obowiązku prowadzącego stację paliw do ponoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czyli za wszystkie zanieczyszczenia gazowe i pyłowe emitowane do powietrza

> jak obliczyć wysokość opłaty ?:

- obliczanie opłat z wykorzystaniem aktywnych formularzy.

> terminy i sposoby zapłaty,
> konsekwencje błędów przy obliczaniu opłat oraz możliwość ich korygowania.
> konsekwencje unikania opłat:

- opłata podwyższona a kara pieniężna.

> egzekucja opłat – jak jej uniknąć ?

- praktyczne wykorzystanie dostępnych środków prawnych.

  1. Sprawozdawczość przedsiębiorcy w związku z opłatami;

> jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie ?

- omówienie najczęściej popełnianych błędów.

> korygowanie błędów w sprawozdaniu -poprawienie i ponowne przesłanie formularza.
> konsekwencje braku sprawozdania:

- zakres potencjalnej odpowiedzialności przedsiębiorcy

 

Wróć