Strefa przedsiębiorcy

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A.


Reprezentujący Skarb Państwa Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes PKN Orlen SA Daniel Obajtek podpisali 27 lutego 2018 r. list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen SA nad Grupą LOTOS SA.


Podpisując list intencyjny, PKN Orlen SA i Skarb Państwa zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen SA bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS SA Transakcja zakłada nabycie przez PKN Orlen SA akcji Grupy LOTOS SA od jej akcjonariuszy, w tym w szczególności od Skarbu Państwa, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych[ Dz.U. 2017 poz. 452].


- Koncepcja połączenia PKN Orlen i Grupy LOTOS jest obecna w sferze gospodarczej od kilkunastu lat, zabrakło jednak determinacji, aby ten proces zrealizować. Może dlatego, że tak ważna decyzja biznesowa rozpatrywana była głównie w kategorii emocji, a nie twardych faktów i liczb – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen. - Procesy konsolidacyjne na tym rynku trwają od wielu lat i żeby być konkurencyjnym musimy nadrobić zaległości i być gotowym na nowe stojące przed branżą wyzwania. Skonsolidowany koncern może lepiej konkurować na otwartym rynku europejskim.

- Model przygotowywanej transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane - dodał Prezes Zarządu PKN Orlen.

Zgodnie z założeniami stron listu intencyjnego celem Transakcji jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe, m. in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych pomiędzy PKN Orlen i Grupą LOTOS.

- Budowa silnego, zintegrowanego koncernu paliwowo-petrochemicznego to decyzja biznesowa niezbędna z kilku perspektyw: przyszłości biznesowej obu firm, budowania wartości firmy dla akcjonariuszy, bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również interesu klientów indywidualnych. Ta świadomość powoduje, że mamy pełną determinację aby ten proces sprawnie i skutecznie przeprowadzić - przy wsparciu Skarbu Państwa jako kluczowego akcjonariusza a jednocześnie przy poszanowaniu praw wszystkich akcjonariuszy i z troską o pracowników – dodaje Prezes Obajtek.

- Podpisanie listu intencyjnego to przejście od trwającej wiele lat fazy planów i pomysłów do realizacji. Ze względów formalnych, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zgód, ten proces potrwa około roku. Zamierzamy zachowywać pełną transparentność i o kolejnych krokach będziemy na bieżąco informować wszystkich zainteresowanych interesariuszy - podkreśla Prezes Zarządu PKN Orlen.

Przeprowadzenie Transakcji będzie możliwe m. in. po  uzyskaniu  zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.

Jak przypomina w "Pulsie Biznesu" Bartłomiej Mayer, ew. fuzja Orlenu z Lotosem może oznaczać, że na polskim rynku pojawi się nawet 200 stacji paliw do przejęcia przez konkurencyjne sieci.

Aby Orlen i Lotos stały się jedną firmą, zarządzającą zintegrowaną siecią stacji paliw na terenie naszego kraju, konieczna byłaby bowiem zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który musiałby ocenić udział obu koncernów w rynku detalicznym. Część stacji, działających obecnie pod logo jednej lub drugiej grupy kapitałowej, nie będzie mogła znaleźć w połączonej sieci. Rynkowy udział pojedynczego podmiotu nie może bowiem przekroczyć 40% (mierzonego wolumenem sprzedaży), tymczasem obecnie łączny udział sieci stacji paliw Orlenu i Lotosu w krajowym rynku to 44-45%.

To oznacza konieczność rezygnacji koncernów z niektórych lokalizacji, aby spełnić kryterium udziału w rynku. Oznaczałoby to, że na rynku pojawi się wkrótce oferta zakupu 100-200 stacji. W opinii „Pulsu Biznesu” dla mniejszych graczy na rynku paliw to może być wyjątkowa gratka, bo obecnie na rynku nie ma większych sieci, które byłyby wystawione na sprzedaż. Spod jednego logo pod inne przechodzą tylko pojedyncze placówki.

Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego nie oznacza jednak połączenia sieci, lecz jedynie przejęcie akcji jednej firmy z udziałem Skarbu Państwa przez drugą. 

Źródło: PKN Orlen/ "Puls Biznesu", fot. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

Wróć