Prawo

Obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Wpis do rejestru. Sprawozdania. Ważna data – 15 marca 2019 roku


ODZYSK i RECYKLING

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 150 - z 18 stycznia 2018 r. ze zmianami) nakłada na przedsiębiorstwa wprowadzające produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

WPIS DO REJESTRU

Przedsiębiorca m.in. wprowadzający opakowania lub wprowadzający produkty w opakowaniach  podlega, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 992 ze zmianami). Rejestr prowadzi marszałek województwa, tryb i zasady wpisu określa przywołana ustawa o odpadach. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić ewidencję rodzaju i ilości opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat.

WPROWADZANIE ODPADÓW DO OBROTU

Wprowadzenie do obrotu to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Przepisom ustawy podlegają m.in.:

 wytwórcy produktów w opakowaniach;

  1. przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajów;
  2. przedsiębiorcy, nie będący wytwórcą produktu, którzy zlecili wytworzenie tego produktu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub opakowaniu;
  3. przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową, którzy dołączają do swoich produktów opakowania, np. w gastronomii, kwiaciarniach, aptekach.  

OPAKOWANIE

Opakowanie to wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Za opakowanie uważa się m.in. wyrób spełniający funkcje opakowania:

a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,

b) jednorazowego użytku - sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;

JAK ZAPEWNIĆ ODZYSK

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów.

Można realizować ten obowiązek samodzielnie – przekazując odpady odpowiedniemu podmiotowi, który zajmuje się recyklingiem.

Drugi sposób to skorzystanie z usług organizacji odzysku opakowań.

Obowiązek można też zrealizować w formie umowy lub porozumienia z innymi przedsiębiorcami.

OPŁATA PRODUKTOWA.Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

ZWOLNIENIE

Z obowiązku zapewnienia odzysku/recyklingu zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tony. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca, do 15 marca, musi złożyć w urzędzie marszałkowskim:

- roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej obliczone z zastosowaniem maksymalnej stawki; 

- zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis lub inne dokumenty, o których mowa w art. 7 ustawy;

Jeżeli dokumenty nie zostaną złożone w terminie, przedsiębiorca musi zapłacić opłatę produktową naliczoną wg ogólnych zasad.

oprac. mec. Adam Toczyski

fot. arch. Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - kosz Glasdon EcoNexus-CupBank na stacji Shell

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='1633') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('1633')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}