Wiadomości

Konferencja Naukowa z udziałem z-cy Szefa KAS w Płocku


7-8 czerwca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyła się XIII Konferencja Naukowa nt. współczesnych problemów ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości.

W Konferencji brali udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza. Konferencja odbyła się pod patronatem Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach cyklicznych spotkań naukowych, poświęconych problematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski omówił tematykę strefy podażowej, podatków i ich ściągalności. Mówił również na temat Konstytucji biznesu i zadań Krajowej Administracji Skarbowej: - Powstanie KAS zmieniło zasady działania administracji celnej i skarbowej na bardziej przyjazne dla podatników. Nowy wymiar działania KAS został obecnie wsparty działaniami legislacyjnymi opartymi  o Konstytucję biznesu, która daje wyraźny impuls do dalszego budowania pewności i zaufania w relacjach pomiędzy administracją a obywatelem – zaznaczył.

Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza przedstawił Nowy Model Finansowania Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany doświadczeń i poglądów z obszaru: ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń, bankowości oraz  przedsiębiorczości. Dyskutowali m.in. na temat: bezrobocia w Polsce, podatków, wydatków państwa jako instrumentów stabilizacji i koniunktury gospodarczej, tworzenia nowych przedsiębiorstw, gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń, finansów banku centralnego i banków komercyjnych.

Źródło: KAS

Wróć