Wiadomości

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zajmującej się nielegalnym obrotem olejem napędowym oraz praniem brudnych pieniędzy


W ramach wieloosobowego i wielowątkowego śledztwa Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie zarejestrowanego za sygn. akt RP II Ds. 25.2017, prowadzonego wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz przy współpracy funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie, zatrzymano kolejne osoby związane z grupą przestępczą o zasięgu krajowym i międzynarodowym, która zajmowała się nielegalnym obrotem olejem napędowym oraz praniem brudnych pieniędzy.
Ostatnie zatrzymania objęły jedenaście osób odpowiedzialnych w ujawnionej grupie przestępczej za transport i dystrybucję oleju smarowego sprzedawanego jako olej napędowy, wśród których są między innymi kierowcy samochodów ciężarowych zajmujący się jego przewozem, załadunkiem i rozładunkiem.
Zatrzymania nastąpiły na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego a także warmińsko – mazurskiego w miejscach zamieszkania podejrzanych, które w określonych przypadkach przeprowadzono przy udziale Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.
W momencie zatrzymania, niektórzy spośród sprawców próbowali niszczyć dowody ich przestępczej działalności oraz uniemożliwić wejście na teren posesji poprzez wypuszczenie psów zaliczanych do jednej z bardzo agresywnych ras.
Podejrzanym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa karne oraz karne skarbowe dotyczące obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy, polegające na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz praniem pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tych czynów zabronionych.
Postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmują czyny zabronione naruszające przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług popełnione przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych związanych z branżą paliwową, które jak ustalono faktycznie były kontrolowane przez członków grupy przestępczej.
Sprawcy uchylali się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnianie właściwym miejscowo Urzędom Skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej wyrobu akcyzowego w postaci oleju smarowego, powodując uszczuplenie podatku akcyzowego wielkiej wartości.
Podejrzani podawali nieprawdę w składanych deklaracjach VAT-7 obniżając podatek należny z tytułu sprzedaży oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących transakcje nabycia tego oleju, które w rzeczywistości nie miały miejsca, przez co uszczuplił podatek od towarów i usług wielkiej wartości.
Przestępcze działania sprawców stanowiące między innymi oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania, doprowadziły do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym i w podatku VAT wielkiej wartości, której łączna kwota wynosi obecnie ponad 40 mln zł.
Odbiorcami towaru dostarczanego przez podejrzanych byli zarówno liczni klienci indywidualni oraz podmioty profesjonalnie zajmujące się sprzedażą oleju napędowego.
Sprawcy uczynili sobie z popełnienia zarzucanych im przestępstw stałe źródło dochodu, która to okoliczność została uwzględniona przez Prokuraturę w kwalifikacji prawnej zarzucanych im czynów zabronionych oraz będzie miała wpływ na wymiar grożącej im kary pozbawienia wolności.
Dowody zgromadzone w śledztwie wykazały, że sprawcy popełnili zarzucane im przestępstwa w okresie od co najmniej lipca 2016 roku do 22 czerwca 2017 roku w Warszawie jak też w innych ustalonych miejscach w kraju oraz na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Rumuńskiej.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 oraz karą grzywny, która w zakresie przestępstw skarbowych może być wymierzona w kwocie przekraczającej 28 mln zł.
Postępowanie przygotowawcze obejmuje obecnie 37 podejrzanych, wśród których są osoby tymczasowo aresztowane oraz przebywające na wolności z racji zastosowanych wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz dozorów Policji.
W śledztwie zastosowano również przepisy procedury karnej wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768), obowiązujące od 27 kwietnia 2017 roku służące między innymi skutecznemu pozbawieniu sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przestępstw oraz zabezpieczeniu już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania w przyszłości kar grożących podejrzanym za zarzucane im przestępstwa, tj. konfiskatę rozszerzoną, zwaną także rozszerzonym przepadkiem mienia.
Dotychczas zabezpieczenie kar i roszczeń nastąpiło przez zajęcie podejrzanym ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w walutach PLN, EUR, USD, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet, tirów wraz z cysternami a także udziałów w spółce działającej na terenie województwa mazowieckiego, produkującej wyroby z mięsa, którą kontrolowali członkowie badanej grupy przestępczej.
Śledztwo ma wielowątkowy i wieloosobowy charakter, obejmuje swym zakresem przestępstwa związane z obrotem olejem smarowym sprzedawanym jako olej napędowy i wykorzystywaniem przez członków zorganizowanej grupy kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych dla uchylania się od co najmniej lipca 2016 roku do 22 czerwca 2017 roku od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnianie właściwym Urzędom Skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania w postaci wewnątrzwspólnotowego nabycia a także sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łącznie ponad 20 mln litrów wyrobu akcyzowego w postaci oleju smarowego. Postępowanie obejmuje także podanie nieprawdy w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7 przez osoby uprawnione do reprezentowania ustalonych podmiotów gospodarczych, w wyniku czego obniżono podatek należny z tytułu sprzedaży ponad 20 mln litrów oleju smarowego o podatek naliczony z nierzetelnych faktur dokumentujących nabycie tego oleju, które w rzeczywistości nie miało miejsca.
W sprawie zgromadzono liczne dowody, które obecnie są wszechstronnie analizowane celem ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

Wróć