Prawo

Kasy online – zmiany od 1 maja 2019 r.!


Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku.

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. 10 kwietnia 2019 r. opublikowano ją w Dz.U. pod poz. 675.

Z aktem można zapoznać się tu>>>>

W wyniku nowelizacji przepisów przedsiębiorcy świadczący usługi:

  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • z zakresu naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

w terminie do 31 grudnia 2019 r. będą mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Jak czytamy w informacji o projekcie, ustawa wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas online, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przesyłanie danych z kas online będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. To znaczy kasa online będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie tych danych będzie dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy podatnicy nadal będą mogli używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Podatnicy ci będą zobowiązani do zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Producenci i importerzy kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą musieli uzyskać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne dla tych kas. Ustawa wchodzi w życie 1 maja 2019 r.

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat, fot. arch.MTSP

Wróć