Wiadomości

NSA oddalił skargi kasacyjne w sprawie J&S Energy

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił 20 października br. skargę kasacyjną spółki J&S Energy oraz skargę ministra gospodarki w sprawie dotyczącej nałożenia kary za niedopełnienia obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych. NSA nie znalazł podstaw do uwzględnienia żadnej ze złożonych skarg kasacyjnych. W tej sprawie Ministerstwo Gospodarki i Agencja Rezerw Materiałowych działały na podstawie prawa obowiązującego na przełomie lipca i sierpnia 2007 r., tj. w czasie, gdy została przeprowadzona kontrola – informuje resort.

Z notatki zamieszczonej na stronie ministerstwa wynika, iż minister gospodarki wnioskował o uchylenie w całości wyroku WSA i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, nie kwestionując proponowaną kalkulacją kary. Względem skargi kasacyjnej J&S Energy, NSA uznał, iż sąd pierwszej instancji dokonał właściwej interpretacji przepisu art. 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego (…). Stwierdził, że przepis ten należy interpretować łącznie z art. 71 określającym wymagane ilości zapasów i terminy ich tworzenia. Tym samym NSA podzielił stanowisko WSA, że przepis ten stanowił podstawę do nałożenia kary na J&S Energy. Jeśli zaś chodzi o drugi z zarzutów skargi kasacyjnej J&S, który dotyczył naruszenia art. 11 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach (…), przez to, że upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podpisała osoba nieuprawniona – NSA stoi na stanowisku, iż Sąd pierwszej instancji słusznie przyjął, że przepisy ustawy o rezerwach nie odsyłają do przepisów Kpa, a upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zostało sporządzone i podpisane zgodnie z przepisami ustawy o rezerwach. NSA oddalił również skargę kasacyjną ministra gospodarki odnoszącą się do wykładni art. 63 ust. 16 pkt 1 ustawy o zapasach. Wskazał – czytamy na stronie MG - że sąd pierwszej instancji nie naruszył tego przepisu, gdyż nie przesądził kwestii daty stwierdzenia niedoboru. Ponadto stwierdził słuszność orzeczenia sądu pierwszej instancji, że przy obliczaniu kary nałożonej na spółkę J&S należało przyjąć najniższą cenę paliw. Wyrok NSA jest prawomocny.
Resort podkreśla, iż biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz toczące się postępowania przed Sądem pierwszej instancji i NSA, Minister Gospodarki nie podejmował żadnych prac legislacyjnych w zakresie zmiany ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego (…). Ponieważ zarówno wyrok sądu pierwszej instancji i NSA wskazują na konieczność doprecyzowania przepisów ustawy o karach i kontroli, w celu usunięcia powstałych, na tle ich stosowania, wątpliwości interpretacyjnych, prace takie zostaną podjęte w Ministerstwie Gospodarki w trybie pilnym. Wicepremier Waldemar Pawlak – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie MG - odniósł się do wyroku NSA, oddalającego skargę kasacyjną ministra gospodarki w powyższej sprawie stwierdzając: – W trzech podobnych sprawach zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i NSA, nie kwestionowały sposobu określania wysokości kary na podstawie ceny średniej oraz daty podpisania protokołu kontroli. Przypomniał, że do tej pory sądy rozstrzygały te sprawy na korzyść Ministra Gospodarki i ARM. Zdaniem wicepremiera Pawlaka konieczne jest doprecyzowanie zapisów ustawy, które zinterpretował sąd administracyjny. – Ustawa o zapasach ropy naftowej, według której wysokość kary ustala się na podstawie cen, jest nieścisła i budzi wątpliwości – dodał szef resortu gospodarki. Wiceszef rządu zapowiedział, że założenia do nowelizacji zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. – Musimy usunąć z ustawy wszelkie wątpliwości interpretacyjne – podkreślił wicepremier.


Opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie MG

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.