Konsultacje

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych
w ramach konsultacji publicznych - 2019 r.

 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (UC121)

LINK do projektu >>> >>>> (UC121)

Wg Projektodawcy nowelizacja ma na celu:

  • zapewnienie uczestnictwa Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej drogowych kontrolach technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów,
  • wyznaczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako punktu kontaktowego w zakresie drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów dotyczącej powiadamiania o wynikach kontroli państwa członkowskie Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej,
  • rozszerzenie stosowania systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek wykrytych w pojazdach,
  • wprowadzenie obowiązku by kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów obejmowały co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 29 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

LINK do projektu >>> >>>> (UD 507)

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: „Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pózn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W celu uczynienia bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, w projektowanych przepisach przewiduje się podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Ponadto przewiduje się, iż podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z projektowaną regulacją, zmieniającą zakres projektu budowlanego oraz jego poszczególnych części konieczne jest równoczesne wprowadzenie zmian dostosowawczych do nowej koncepcji projektu budowlanego w innych aktach prawnych. Dodatkowo, projekt ustawy zawiera szereg innych ważnych zmian."

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 25 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekty Ministra Energii:

- w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321455

- w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321456

- w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321457

- w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321458

- w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321460

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 i 1356) został przygotowany, między innymi w związku z koniecznością wprowadzenia do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisów umożliwiających podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (dalej: „NCW”) urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach.

Projekt:

1. Wprowadza przepisy wykonawcze, które umożliwiają wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. oraz umożliwiające zaliczenie do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.

2. Wprowadza zmiany, których celem jest umożliwienie zaliczenia do NCW innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie.

3. Modyfikuje mechanizm obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych, tzw. obligatoryjnego blendingu.

4. Wprowadza zmiany mające na celu uszczegółowienie procedur oraz wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów.

5. Uchyla przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych używanych na stacjach paliw oraz obowiązku zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na tych stacjach.

6. Wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (dalej: „Funduszu”).

7. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654, 1669 i 2348) – wprowadzające przepisy regulujące obowiązek oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych.

8. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. 2 poz. 1356) – określające zasady dotyczące stosowania mechanizmów wsparcia w ramach Funduszu związane z pomocą publiczną.

9. Wprowadza zmiany porządkowe i dostosowawcze.

Link (RCL nr UD506) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

W projekcie m.in.:

- określono warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono sposób dokonania odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono, że w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online dokonywany jest na wniosek takiego podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

- określono przypadki, w których podatnicy są obowiązani do zwrotu kwoty, którą odliczyli w deklaracji lub która została im zwrócona na podstawie wniosku.

Link (RCL nr 633) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321436/katalog/12580417#12580417

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 5 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

- towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (RCL nr 856); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321388

- dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (RCL nr 891); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321390

- zgłoszeń przewozu towarów (RCL nr 893) LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321389

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

Projekt jest dostępny na stronie >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 103.1.19) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321255/katalog/12571433#12571433

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 20 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 887) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321278

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 11 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030"

Projekt dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Energii w zakładce Co robimy ...

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 8 lutego 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 96.2.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319953

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 24 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 97.2.18) 

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 29 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 89.1.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319454

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologiihttps://mpit.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-ministra-przedsiebiorczosci-i-technologii.html

oraz na stronie RCL (nr wykazu 49) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319451

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

*********

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi konsultacje dot. pokonywania barier dla rozwoju rynku kolejowego.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie Państwa doświadczeń w zakresie współpracy z przewoźnikami kolejowymi towarów poprzez wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 25 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl 

Ankieta - kolejowy transport towarów - do pobrania

Ankieta_UTK.pdf (804.1 KiB)

 

 

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych w ramach konsultacji publicznych - 2018 r.:

 • projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Programy i Projekty: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP2040):

Projekt został udostępniony https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 14 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (772):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317160

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 26 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

*******************

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (769):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317158

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 22 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (784):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317000

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 18 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UD 429):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535092#12535092

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UA 37):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

Projekt był już przedmiotem konsultacji w wersji z dnia 13 lutego 2018 r. W efekcie zgłoszonych uwag zmianie uległy niektóre przepisy w szczególności związane z tzw. pakietem paliwowym.

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 1 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

 


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='321') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('321')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}