Konsultacje

Konsultacje - planowana zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Ministerstwo Energii poinformowało, że rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853, z późn. zm.) traci moc 22 sierpnia 2021 r. Niezbędne będzie zatem ponowne wydanie rozporządzenia.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie do Biura Izby propozycji zmian obowiązujących przepisów obecnie wynikających z "rozporządzenia technicznego". Prosimy o wskazywanie problemów, które napotykacie Państwo realizując zapisy tego rozporządzenia. Co, jak i dlaczego należałoby zmienić w kolejnym rozporządzeniu?

Bardzo prosimy, aby każda zaproponowana zmiana zawierała krótkie merytoryczne uzasadnienie oparte w szczególności na wiedzy technicznej oraz postępie technologicznym.

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 17 września br (włącznie).

LINKI do rozporządzeń technicznych:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. ... Dziennik Ustaw nr 282 ->>> >>>>

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, ... Dziennik Ustaw nr 1853 >>> >>>>

19.08.2019

Konsultacje - Dyrektywa RED II

Przedstawiamy poniżej treść pisma otrzymanego z Ministerstwa Energii ws. Dyrektywy RED II.

"Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 1 1 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej: dyrektywa REDII) do dnia 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym celem Komisji Europejskiej jest zapewnienie jasności podczas transpozycji wyżej wymienionej dyrektywy, którą państwa członkowskie podejmują do połowy 2021 r. W związku z tym, że dyrektywa REDII jest złożonym dokumentem prawnym, wydaje się konieczne wydanie wytycznych w sprawie jej interpretacji. Prawidłowe interpretowanie poszczególnych przepisów musi zapewnić ścisłe poszanowanie ducha prawa przyjętego przez współustawodawców w następstwie szerokiej i otwartej debaty, która miała miejsce w Radzie, jak i w Parlamencie Europejskim.

Niezwykle istotne z perspektywy przyszłego funkcjonowania sektora paliw ciekłych jest zidentyfikowanie ewentualnych części dyrektywy REDII, które budzą wątpliwości interpretacyjne i mogą w przyszłości utrudnić spełnienie wytycznych wynikających z unijnej polityki. Przykładem rodzaju działalności, którą czekają istotne zmiany w zakresie funkcjonowania jest sektor magazynowy i bazy paliw - rosnące wymagania względem tzw. obligatoryjnego blendingu oraz zwiększenie udziału biopaliw zaawansowanych (ang. Advanced biofuels) będzie stanowiło wyzwanie dla wielu przedsiębiorców działających na polskim rynku paliw."

W związku z powyższym prosimy o przedstawianie problemów interpretacyjnych, które zidentyfikowali Państwo w związku z dyrektywą RED II.

Celem działań Ministerstwa jest przygotowanie właściwych narzędzi interpretacyjnych już na początku 2020 r., tak aby ułatwić proces związany z transpozycją. Niezgłoszenie problemów zostanie uznane za brak potrzeby wytycznych od Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do Dyrektywy RED II na adres izba@paliwa.pl do 29 sierpnia br.

19.08.2019

Konsultacje podatkowe w sprawie propozycji nowej struktury JPK_VAT

W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców informujemy, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie propozycji nowej struktury JPK-VAT.

W otrzymanej informacji czytamy m.in.:

"Przedmiotem konsultacji jest poprawność merytoryczna i logiczna udostępnionej do konsultacji struktury JPK-VAT odrębnie w wersji dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK_V7M) jak i podatników rozliczających się kwartalnie (JPK_V7K)."

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 16 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

14.08.2019

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (RCL nr wykazu 990)

Na stronie RCL-u został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (RCL nr wykazu 990)

LINK do dokumentu >>> >>>>

W Ocenie Skutków Regulacji czytamy m.in.:

"Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nowe rozwiązanie pozwoli na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających postać oprogramowania, co ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących. Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących. Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców."

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 23 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

14.08.2019

Konsultacje - Czarna Księga Barier na Jednolitym Rynku


w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zachęcamy do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dane te posłużą do opracowania Czarnej Księgi Barier na Jednolitym Rynku dotyczących bezprawnych praktyk, barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału, np. utrudniających delegowanie pracowników.

Poniżej do pobrania następujące dokumenty:

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na załączonym formularzu na adres Izby: izba@paliwa.pl w terminie do 19 sierpnia 2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych


LINK do dokumentu 768 >>> >>>>

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 8 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2019 – 2024

Projekt z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024, zwaną dalej „Strategią Cyberbezpieczeństwa”, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Członkowie Rady Ministrów oraz organy i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane współpracują z ministrem właściwym do spraw informatyzacji przy realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa.

§ 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 września danego roku, informację o realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa.

§ 4.  Pierwszą informację o realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2019 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 14 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (12)

W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw prosimy o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (12) w terminie do dnia 5 sierpnia br.

LINK do dokumentu >>> >>>>

W informacji otrzymanej od Rzecznika MSP czytamy m.in.:

Wg Projektodawcy główny problem dotyczy pojawiających się przypadków fałszowania wpisów uprawnień do książki operatora, a także fałszowania całych książek operatora. Od początku 2015 r. do ok. połowy 2019 r. Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) poinformował o 69 przypadkach wszczęcia postępowania o sfałszowanie książek operatorów.


W związku z tym proponuje się następujące zmiany:
1) nowy wzór książki operatora, który będzie miał formę karty plastikowej,

2) nowe brzmienie nazwy Instytutu zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Rezultatem zmian będzie nowy wzór książki operatora w postaci karty trudnej do podrobienia. Forma takiej karty pozwoli na łatwiejsze posługiwanie się nią przez operatorów maszyn i urządzeń. Karta ta będzie bardziej odporna na zniszczenie niż dotychczasowa papierowa książeczka. Ponadto poprzez zmianę załącznika nr 2 jednocześnie spełniony zostanie wymóg deregulacji „obowiązku pieczątkowego”, określonego w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dotychczasowy załącznik nr 2 zawiera bowiem obowiązek opatrywania książki operatora pieczęcią. Nowy wzór książki operatora, w postaci karty, nie będzie zawierał takiego obowiązku.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 5 sierpnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

24.07.2019

Projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

- wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów  (nr 985);

- zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (nr 983)

LINK do dokumentu 985 - >>> >>>>

LINK do dokumentu 983 - >>> >>>>

 

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 29 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

23.07.2019

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (nr w wykazie RCL 971)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji. (nr w wykazie RCL 971)

LINK do dokumentu >>> >>>>

W uzasadnieniu do ww. projektu czytamy m.in. :

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego(Dz. U. poz. 2442) wynika z konieczności dostosowania formularza stosowanego w sprawach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego do zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 4.07. 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3499).

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym powodujące konieczność dokonania zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego(Dz. U. poz. 2442) dotyczą wprowadzenia opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710 oraz wprowadzenia zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie używanych do statków powietrznych preparatów smarowych do silników lotniczych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 25 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

16.07.2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Projekt ustawy w Sejmie - Druk nr 3622

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy m.in.:

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

Zmiany obejmują m.in.

1. Zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 1 projektu).

2. Zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2 projektu).

3. Zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3 projektu), ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 4 projektu), ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (art. 7 pkt 2 i 3 projektu), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 10 projektu), w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 12 projektu), ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 13 projektu), w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (art. 14 pkt 3 lit. a projektu), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 15 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 18 projektu), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 19 projektu), ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 20 projektu), ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 66 pkt 1 lit. a projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 28 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 29 pkt 1 lit. a i pkt 2 projektu), ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 30 pkt 7 projektu), ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 31 projektu), ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 33 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (art. 34 projektu), ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 37 projektu), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 44 projektu), ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo‑kredytowych (art. 47 projektu), ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 48 projektu), ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (art. 58 projektu), ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 60 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 61 pkt 1 i 4 projektu).

4. Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 5 projektu), w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 8 projektu), w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (art. 24 projektu), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 27 projektu), w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 49 projektu), ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 59 projektu).

5. Zmiany w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (art. 6 projektu).

6. Zmiany w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (art. 7 pkt 1 i 4-6 projektu).

7. Zmiana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 projektu).

8. Zmiana w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (art. 11 projektu).

9. Zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 12 pkt 2 i 3 projektu).

10. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (art. 14 projektu).

11. Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (art. 14 pkt 3 lit. b projektu), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 15 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 pkt 2 projektu), ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (art. 66 pkt 1 lit. b projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 28 pkt 1 projektu), ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 29 pkt 1 lit. b projektu).

12. Zmiana w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 16 projektu).

13. Zmiana w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 17 projektu).

14. Zmiana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 pkt 2 projektu).

15. Zmiana w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 22 projektu).

16. Zmiany w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (art. 23 projektu).

17. Zmiana w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (art. 25 projektu).

18. Zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 30 projektu).

19. Zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 32 projektu).

20. Zmiana w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 33 pkt 2 i 3 projektu).

21. Zmiana w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 35 projektu).

22. Zmiana w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 36 projektu).

23. Zmiana w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (art. 38 projektu).

24. Zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 39 projektu).

25. Zmiana w ustawie z dnia16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 40 projektu).

26. Zmiana w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (art. 41 projektu).

27. Zmiana w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 42 projektu).

28. Zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 43 projektu).

29. Zmiana w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (art. 45 projektu).

30. Zmiana w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (art. 46 projektu).

31. Zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 50 projektu).

32. Zmiana w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (art. 51 projektu).

33. Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (art. 52 projektu).

34. Zmiana w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 53 projektu).

35. Zmiany w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (art. 54 projektu).

36. Zmiana w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 55 projektu).

37. Zmiana w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 56 projektu).

38. Zmiany w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 57 projektu).

39. Zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 60 projektu).

40. Zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 61 projektu).

41. Zmiana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 62 projektu).

42. Zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (art. 63 projektu)

43. Zmiany w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (art. 64 projektu).

44. Zmiany w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 65 projektu).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz pełną treścią uzasadnienia.

LINK do druku 3622 >>> >>>>

15.07.2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ww. ustawy jest już w Sejmie - Druk nr 3626

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy m.in.:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt ustawy”) został przygotowany, między innymi w związku z koniecznością wprowadzenia do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 i 1210) (dalej: „ustawa”) przepisów umożliwiających podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (dalej: „NCW”) urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach.

Ponadto niniejszy projekt ustawy:

1. Wprowadza przepisy, które umożliwiają wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. oraz umożliwiające zaliczenie do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.

2. Wprowadza zmiany, których celem jest umożliwienie zaliczenia do NCW innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie.

3. Modyfikuje mechanizm obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych, tzw. obligatoryjnego blendingu.

4. Wprowadza zmiany mające na celu uszczegółowienie procedur oraz wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów.

5. Uchyla przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych używanych na stacjach paliw oraz obowiązku zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na tych stacjach.

6. Zawiera propozycje zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przedłożone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”) w zakresie dotyczącym funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych w rejestrach prowadzonych przez Dyrektora Generalnego KOWR.

7. Wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

8. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660) – wprowadzające przepisy regulujące obowiązek oznakowania paliw ciekłych.

9. Zawiera propozycje zmian do ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 1356 i 2348), m.in. w zakresie zmiany terminów obowiązywania odpowiedniego udziału procentowego pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, terminu wygasania umów na wykonanie zadania publicznego oraz zmiany redakcyjnej przepisów dotyczących oznakowania paliw alternatywnych.

10. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1356 i 2533 oraz z 2019 r. poz. 412) – określające zasady dotyczące stosowania mechanizmów wsparcia w ramach Funduszu związane z pomocą publiczną.

11. Zawiera propozycje zmiany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. poz. 1361) – terminu wydania rozporządzeń wykonawczych dotyczących innych paliw odnawialnych oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

12. Wprowadza zmiany porządkowe i dostosowawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz pełną treścią uzasadnienia.

LINK do druku 3626 >>> >>>>

15.07.2019

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji publicznych opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (w wykazie RCL - prace legislacyjne Ministra Finansów, nr 963).

LINK do ww. dokumentu oraz jego uzasadnienia i oceny skutków regulacji >>> >>>>

W uzasadnieniu czytamy m.in.:

"Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy został sporządzony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów z dniem 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, dalej zwanej „Informacją”. Członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani m.in. do przeprowadzenia, w terminie 1 roku od dnia przyjęciaInformacji, działań w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców, w tym w odniesieniu do aktów prawnych wymienionych w załączniku do Informacji. Wśród wymienionych w dokumencie aktów prawnych znalazło się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 843).

Projekt rozporządzenia uwzględnia ponadto zmiany wynikające ze znowelizowanych przepisów art. 2 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi z pojęcia ubytków wyrobów akcyzowych wyłączone zostały straty powstałe podczas produkcji piwa i wina. Nowelizacja ta została dokonana na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz.U. poz. 1697 i 2511).

W ramach deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez przedsiębiorców w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1–9 oraz 14 i 15 do rozporządzenia. We wzorach dokumentacji, wskazanych w ww. załącznikach, odstąpiono od obowiązku stosowania pieczątki nagłówkowej podmiotu na rzecz informacji zawierającej dane podmiotu tj. jego nazwę i adres. Ponadto w § 8 w ust. 1 ww. rozporządzenia, określającym ogólne zasady postępowania z dokumentacją prowadzoną w formie papierowej, oraz w załączniku nr 14 zrezygnowano z obowiązku stosowania pieczątki podmiotu prowadzącego dokumentację."

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 18 lipca br. na adres izba@paliwa.pl

11.07.2019

Na stronie sejmowej pojawił się Druk nr 3602

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy:

Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. 

Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Wprowadza się również zmiany w zakresie zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz pełną treścią uzasadnienia.

LINK do druku 3602 >>> >>>>

10.07.2019

Badanie potrzeb przedsiębiorstw w związku z transferem technologii

Poniższą informacje zamieszczamy na prośbę rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

Na wniosek Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego zwracam się z  uprzejmą prośbą o zaproponowanie małych lub średnich przedsiębiorców będących członkami Państwa organizacji, którzy posiadają doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi lub pośredniczącymi w transferze technologii, i którzy zgodziliby się na udział w prowadzonym przez Ośrodek na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego badaniu.

Poniżej przesyłam link do materiału informacyjnego o badaniu.

link: https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/52411d6d-3970-477a-b8d7-f61881290e14/Koncepcja_badania_serwis_Pstryk.docx

Uprzejmie prosimy o odpowiedzi do dnia 10 lipca 2019 r

8.07.2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (UC158)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt z dnia 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz tabelami zbieżności. (nr w wykazie UC158)

LINK do dokumentu >>> >>>>

Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, mających na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, co ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r. Ponadto projekt ustawy przewiduje dostosowanie przepisów ustawy o VAT do zmian wynikających z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. Dodatkowo projekt ustawy realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski.Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o VAT projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie z dnia z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem zmiany dostosowującej przepisy do ww. wyroku, która wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 5 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

28.06.2019

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (nr w wykazie 132)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

LINK do dokumentu >>> >>>>

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 5 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

28.06.2019

Projekty rozporządzeń dot. gazów cieplarnianych

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajdują się projekty:

 1. Rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (nr w wykazie 119.1.19)
 2. Rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (nr w wykazie 120.1.19)

Projektowane akty prawne stanowią wypełnienie obowiązków nałożonych treścią art. 30i ust. 3 oraz art. 30g ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660).

Projekty rozporządzeń zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2019 r. pod numerami:

LINK do dokumentu Sprawozdawczość indywidualna - 119.1.19,

LINK do dokumentu Sprawozdawczość zbiorcza - 120.1.19.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 2 lipca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

27.06.2019

Raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 507)

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 507)

Dokument jest dostępny pod adresem: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551/katalog/12583607#12583607

25.06.2019

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"

Przedstawiamy poniżej informację otrzymaną od Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

Uprzejmie proszę o nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ID231)

Dokumentacja jest dostępna pod adresem: 

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html
 

Wg Projektodawcy mając na uwadze niewystarczający stan zasobów wodnych oraz poziom retencji wodnej Polski, istnieje potrzeba opracowania planu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Konieczność zwiększenia retencji wodnej jest niezaprzeczalna i została powszechnie uznana za niezbędną przez administrację rządową i samorządową, społeczność naukową oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie ilości zatrzymywanej wody do 15-20% zostało wskazane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju na rok 2020 (z perspektywą do 2030 r.) jako jeden z głównych oczekiwanych rezultatów realizacji strategii.

Dotychczasowe starania o opracowanie strategicznego podejścia do magazynowania wody w Polsce, w tym identyfikacji problemów i szans z tym związanych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powodem były niewystarczające środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną oraz brak ciągłości w ich pozyskiwaniu, rozproszone kompetencje w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, jak również niska świadomość społeczna w zakresie potrzeby retencjonowania wody. Podejmowane inicjatywy i działania w zakresie retencji wodnej w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj retencji wodnej. Brak spójnego dokumentu, który zapewniałby strategiczne i systemowe podejście, spowodował, że działania podejmowane przez różne podmioty nie były synergiczne.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej, plany gospodarowania wodami w dorzeczach mogą być uzupełnione poprzez opracowanie bardziej szczegółowych programów i planów gospodarowania dla zlewni, sektora, zagadnienia lub typu wód, celem zajęcia się poszczególnymi aspektami gospodarki wodnej. Opracowanie programu rozwoju retencji, stanowiącego program dedykowany zagadnieniu retencji wodnej i zasobów wodnych, stanowi wypełnienie delegacji określonej w ww. art. 13 ust. 5 RDW.

Z uwagi na potrzebę zwiększenia stopnia retencji wody oraz w związku z faktem, iż dotychczas nie opracowano dokumentów na poziomie krajowym kompleksowo omawiających możliwości i niezbędne kierunki działań w zakresie rozwoju retencji wodnej, istnieje pilna potrzeba opracowania i wdrożenia programu rozwoju retencji (PRR). Realizacja działań ujętych w PRR pozwoli na wzmocnienie i utrzymanie zasobów wodnych kraju w wielkości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa i gospodarki, mając na uwadze stan środowiska naturalnego. Realizacja programu rozwoju retencji przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu.

Z uwagi na międzyresortowy charakter zarówno problemu ograniczonych zasobów wodnych oraz niewystarczającej retencji wodnej w Polsce, jak i samego programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, celowe jest, aby założenia do programu przyjęte zostały uchwałą Rady Ministrów. 

Informacje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 21 czerwca 2019 r.

18.06.2019

Konsultacje w zakresie kontroli małych i średnich przedsiębiorców

W związku z przygotowywaną w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców analizą dotyczącą prowadzonych przez uprawnione organy kontroli wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

 1. przekazanie informacji, które urzędy prowadzą kontrole najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców;
 2. wskazanie znanych Państwu przypadków nieprzestrzegania przez urzędy kontrolne praw przedsiębiorców wynikających z przepisów.

Ponadto prosimy o przedstawienie ewentualnych sugestii co do potrzebnych zmian prawa w zakresie kontroli małych
i średnich przedsiębiorców.

Informacje prosimy przesyłać na adres izba@paliwa.pl do dnia 24 czerwca 2019 r.

17.06.2019

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych
w ramach konsultacji publicznych - 2019 r.

 • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. SENT LOO) jest już w Sejmie (druk 3474). W przyszłym tygodniu będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów Publicznych

LINK do projektu >>> >>>>

Projekt dotyczy objęcia systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych (bez względu na jego objętość w przesyłce) oraz umożliwienia podmiotom dokonującym sprzedaży i podmiotom zużywającym składania w tym systemie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. projektu, prosimy o ich przesłanie do 11 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (nr 286)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy nowy wzór zaświadczenia ma umożliwić uznawanie dokumentu przez państwa członkowskie w przypadku przerejestrowania pojazdu już zarejestrowanego w innym państwie członkowskim pod warunkiem, że zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu jest ważne w granicach częstotliwości ustanowionych dla okresowych badań technicznych przez państwo członkowskie, które dokonuje przerejestrowania oraz pozwoli na użytkowanie pojazdu.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 14 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (UC140)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy Projektowane zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wynikają z konieczności:
a) dostosowania polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE,
b) wzmocnienia pozycji instytucjonalnej Prezesa UOKiK, poprzez wprowadzenie (przywrócenie) kadencyjności tego organu oraz ulepszenie dotychczasowego systemu wyboru Prezesa i Wiceprezesów UOKiK,
c) umożliwienia Prezesowi UOKiK bardziej elastycznego, w stosunku do stanu obecnego, kształtowania struktury wewnętrznej UOKiK - w szczególności w odniesieniu do delegatur Urzędu,
d) poprawy skuteczności wykrywania naruszeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez umożliwienie wymiany informacji z KNF dotyczących prowadzonych postępowań oraz dostęp do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa,
e) dostosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi do aktualnego stanu prawnego poprzez m.in. usunięcie odesłań do nieobowiązujących przepisów (np. art, 113 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 30 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (RCL druk nr 950)

LINK do projektu >>> >>>>

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Projekt rozporządzenia został opracowany z uwagi na utratę mocy z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązującego rozporządzenia, które zostało czasowo utrzymane w mocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864). Projekt określa:

1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, określonych w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanych dalej „wyrobami”;

2) ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów, wyrażone w mg/l wyrobu, po których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony.

W ww. rozporządzeniu wyroby akcyzowe podlegające barwieniu i znakowaniu zostały określone w oparciu o klasyfikację kodów CN co wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Nowe rozporządzenie opiera się na dotychczasowych regulacjach i nie ulega zmianie w stosunku do zastępowanego rozporządzenia z wyjątkiem zaktualizowanego zakresu kodów CN tak aby kody CN wyrobów akcyzowych w nim zawarte odpowiadały tym wymienionym w znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym:

-olejów opałowych z „od 2710 19 51 do 2710 19 69” na „od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39”,

-olejów napędowych z „od 2710 19 41 do 2710 19 49” na „od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19”

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 5 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

*********

 • projekt nowelizacji ustawy- Prawo własności przemysłowej (UD311)

LINK do projektu >>> >>>>

Wg Projektodawcy potrzeba dokonania niniejszej nowelizacji podyktowana jest przede wszystkim potrzebą usprawnienia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w tym jego skrócenia, koniecznością wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych powstałych na tle części przepisów obecnej ustawy i dodania przepisów o charakterze porządkującym oraz potrzebą ujednolicenia przepisów ustawy z treścią Konwencji o patencie europejskim, Układu o współpracy patentowej (PCT) w związku z uzyskaniem przez Urząd Patentowy RP statusu międzynarodowego organu poszukiwań oraz rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, a także uzasadniona jest postulatami zgłoszonymi do Białej Księgi Innowacji przez środowiska związane z własnością przemysłową.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 29 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

*********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Druk nr UA45)

LINK do projektu >>> >>>>

Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 3 czerwca br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych (Druk nr UD329)

LINK do projektu >>> >>>>

Celem projektu jest upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych i zastąpienie części transakcji gotówkowych transakcjami bezgotówkowymi (również z użyciem innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych, płatności mobilnych i zbliżeniowych, przelewów itp.) oraz zagwarantowanie konsumentom prawa do płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych.

Nowa regulacja nałoży ponadto na przedsiębiorców stosujących kasy rejestrujące online, obowiązek zapewnienia akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej (czyli mi.in. płatność transakcją elektroniczną, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, czy za pomocą Blika itp.).

Dzięki wprowadzeniu projektowanych zmian konsument otrzyma prawo do decydowania o metodzie płatności bezgotówkowej, a przedsiębiorca, zobowiązany do używania kasy fiskalnej on-line, zobowiązany będzie do akceptacji przynajmniej jednego instrumentu bezgotówkowego. Rynek zdecyduje, z których instrumentów konsumenci najchętniej będą korzystać.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 24 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3379)

LINK do projektu >>> >>>>

Projekt dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych i uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zawiera rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 6 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD117)

LINK do projektu >>> >>>> (UD 117)

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 6 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (UD 516)

LINK do projektu >>> >>>> (UD 516)

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 2 maja br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (UC121)

LINK do projektu >>> >>>> (UC121)

Wg Projektodawcy nowelizacja ma na celu:

  • zapewnienie uczestnictwa Inspekcji Transportu Drogowego, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej drogowych kontrolach technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów,
  • wyznaczenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako punktu kontaktowego w zakresie drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu drogowego pojazdów dotyczącej powiadamiania o wynikach kontroli państwa członkowskie Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu,
  • wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej,
  • rozszerzenie stosowania systemu oceny ryzyka w zakresie liczby i wagi usterek wykrytych w pojazdach,
  • wprowadzenie obowiązku by kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów obejmowały co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych.

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 29 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

LINK do projektu >>> >>>> (UD 507)

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: „Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pózn. zm.) wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W celu uczynienia bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, w projektowanych przepisach przewiduje się podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Ponadto przewiduje się, iż podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z projektowaną regulacją, zmieniającą zakres projektu budowlanego oraz jego poszczególnych części konieczne jest równoczesne wprowadzenie zmian dostosowawczych do nowej koncepcji projektu budowlanego w innych aktach prawnych. Dodatkowo, projekt ustawy zawiera szereg innych ważnych zmian."

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 25 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekty Ministra Energii:

- w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321455

- w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321456

- w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321457

- w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321458

- w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

LINK do projektu >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321460

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentów, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl 

**********

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 i 1356) został przygotowany, między innymi w związku z koniecznością wprowadzenia do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisów umożliwiających podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (dalej: „NCW”) urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach.

Projekt:

1. Wprowadza przepisy wykonawcze, które umożliwiają wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. oraz umożliwiające zaliczenie do NCW biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.

2. Wprowadza zmiany, których celem jest umożliwienie zaliczenia do NCW innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie.

3. Modyfikuje mechanizm obowiązkowego dodawania biokomponentów do paliw ciekłych, tzw. obligatoryjnego blendingu.

4. Wprowadza zmiany mające na celu uszczegółowienie procedur oraz wymagań dotyczących certyfikacji jakościowej biokomponentów.

5. Uchyla przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych używanych na stacjach paliw oraz obowiązku zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na tych stacjach.

6. Wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (dalej: „Funduszu”).

7. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654, 1669 i 2348) – wprowadzające przepisy regulujące obowiązek oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych.

8. Zawiera propozycje zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. 2 poz. 1356) – określające zasady dotyczące stosowania mechanizmów wsparcia w ramach Funduszu związane z pomocą publiczną.

9. Wprowadza zmiany porządkowe i dostosowawcze.

Link (RCL nr UD506) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321453

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 12 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

W projekcie m.in.:

- określono warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono sposób dokonania odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online,

- określono, że w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online dokonywany jest na wniosek takiego podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

- określono przypadki, w których podatnicy są obowiązani do zwrotu kwoty, którą odliczyli w deklaracji lub która została im zwrócona na podstawie wniosku.

Link (RCL nr 633) >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321436/katalog/12580417#12580417

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 5 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

- towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (RCL nr 856); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321388

- dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (RCL nr 891); LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321390

- zgłoszeń przewozu towarów (RCL nr 893) LINK >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321389

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

 

**********

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów.

Projekt jest dostępny na stronie >>> https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. dokumentu, prosimy o ich przesłanie do 3 kwietnia br. (włącznie) na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 103.1.19) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321255/katalog/12571433#12571433

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 20 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 887) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321278

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 11 marca 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030"

Projekt dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Energii w zakładce Co robimy ...

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 8 lutego 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 96.2.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319953

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 24 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 97.2.18) 

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 29 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym

Projekt dokumentu znajduje się na stronie RCL (nr wykazu 89.1.18) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319454

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

**********

 • projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologiihttps://mpit.bip.gov.pl/projekty-rozporzadzen/projekty-rozporzadzen-ministra-przedsiebiorczosci-i-technologii.html

oraz na stronie RCL (nr wykazu 49) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319451

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl

*********

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi konsultacje dot. pokonywania barier dla rozwoju rynku kolejowego.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie Państwa doświadczeń w zakresie współpracy z przewoźnikami kolejowymi towarów poprzez wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do 25 stycznia 2019 r. na adres izba@paliwa.pl 

Ankieta - kolejowy transport towarów - do pobrania

Ankieta_UTK.pdf (804.1 KiB)

 

 

Akty prawne skierowane do Polskiej Izby Paliw Płynnych w ramach konsultacji publicznych - 2018 r.:

 • projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce Programy i Projekty: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP2040):

Projekt został udostępniony https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 14 grudnia 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (772):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317160

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 26 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

*******************

 • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (769):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317158

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 22 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek dokonuje się wpłaty kary pieniężnej

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (784):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317000

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 18 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UD 429):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316111/katalog/12535092#12535092

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 12 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

******************

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt został udostępniony w wykazie prac legislacyjnych (UA 37):

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701

Projekt był już przedmiotem konsultacji w wersji z dnia 13 lutego 2018 r. W efekcie zgłoszonych uwag zmianie uległy niektóre przepisy w szczególności związane z tzw. pakietem paliwowym.

Uwagi do ww. dokumentu prosimy przesyłać do 1 października 2018 r. na adres izba@paliwa.pl

 


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='57') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('57')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}