Aktualności prawne

Informacje z zakresu prawa publikowane są także w Aktualnościach w zakładce PRAWO

 

Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych

W pierwszych dniach lutego na stronie URE został opublikowany nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Załącznik umożliwia precyzyjniejsze określenie przeznaczenia wytworzonego i przywożonego paliwa.
 
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązane są do przekazywania, stosownie do swojej działalności, comiesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Sprawozdania te składa się Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie - zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Jednocześnie URE przypomina, że każde comiesięczne sprawozdanie dotyczące paliw ciekłych składane do Urzędu Regulacji Energetyki powinno zawierać prawidłowo wypełniony załącznik.

Szczegóły wraz z wersją elektroniczną załącznika do sprawozdania znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 12/2017 w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Źródło: URE

Kolej w SENT

Podczas 58. posiedzenia Sejmu, 6 lutego 2018 r. m.in. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. SENT).

Podstawowym celem rządowej propozycji zmian w Ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów [Dz.U. 2017 r, poz 708) oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).

Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma w ocenie rządu prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia wpływów budżetowych.

Projekt zakłada, że kontrola nie będzie wykonywana na całej trasie przewozu, a np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych).

Do ustawy wprowadzany jest nowy rozdział, dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Finansów Publicznych oraz w Komisji Infrastruktury.

Źródło: sejm.gov.pl, op.zp

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Odpowiedź Piotra Walczaka, wiceministra finansów i wiceszefa KAS, z 1 lutego 2018 r. na interpelację poselską nr 18558 posła Jakuba Kuleszy (Kukiz’15).

W ubiegłym roku Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 11 proc. przedsiębiorców, którzy zgłosili przewóz towarów wrażliwych w rejestrze SENT. U co 10. z nich stwierdzono nieprawidłowości – poinformował wiceminister finansów Piotr Walczak w odpowiedzi na interpelację poselską. WIĘCEJ CZYTAJ TU>>>

 

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 poz. 2245 ).

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele opublikowana w Dzienniku Ustaw

5 lutego 2018 r. została opublikowana Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni [Dz.U. z 2018 r., poz. 305).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca, a pierwsza niedziela, w którą przypadnie zakaz handlu związany ze wspomnianą ustawą, przypadnie 11 marca.

[op.zp]

5 lutego 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, a ponadto określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych, a także stworzenie zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

Infrastruktura dla paliw alternatywnych ma w początkowej fazie powstawać w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż najważniejszych dróg. Ustawa w tym kontekście koncentruje się na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacjach gazu ziemnego. Ustawa przewiduje, że budowa i utrzymanie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz przedsięwzięcia niezbędne do przyłączania do sieci punktów ładowania są celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto, stanowi, iż budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne (usytuowane w gminach o określonej wielkości) i związane z nimi stanowiska postojowe projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy wskazanej w ustawie. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania przez operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego programu budowy stacji gazu ziemnego.

Ustawa definiuje zasady dotyczące sposobu informowania konsumentów o paliwach alternatywnych, sposób oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz zasady tworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Ustawa obliguje ponadto ministra właściwego do spraw energii do opracowania krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zawierających ocenę istniejącego stanu i przyszłego rozwoju rynku paliw alternatywnych w sektorze transportu.

Ustawa przewiduje szereg korzyści dla kierowców pojazdów elektrycznych, m.in. zwolnienie z akcyzy na zakup osobowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem (a do dnia 1 stycznia 2021 r. również pojazdów osobowych hybrydowych, w których energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania), możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów, dodatkowe miejsca parkingowe, podwyższenie stawek odpisów amortyzacyjnych oraz zwolnienie z niektórych opłat.

Ustawa tworzy również ramy prawne dla testowania pojazdów autonomicznych (tj. pojazdów samochodowych, wyposażonych w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem pojazdu i umożliwiające jego ruch bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad pojazdem) na drogach publicznych.

Ponadto, daje gminom podstawę prawną do wprowadzenia stref czystego transportu przeznaczonych dla pojazdów przyjaznych środowisku. Decyzja o wprowadzeniu stref oraz zasadach ich funkcjonowania pozostanie w gestii samorządów.

Przepisy epizodyczne ustawy określają minimalną liczbę punktów ładowania, jakie powinny być zainstalowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ustawa, co do zasady, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

(op.zp)

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

19 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw [Dz.U. 2018, poz. 169) zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Szczegóły w załączniku. (op.pb.)

Akta pracownicze po nowemu

Senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę dotyczącą elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych. Ustawa trafi teraz do Prezydenta. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. 

- Ustawa ma dwa założenia. Po pierwsze, pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze krócej: 10, zamiast obecnych 50 lat. Po drugie, będą mogli prowadzić taką dokumentację w postaci elektronicznej, co jest wyjściem naprzeciw trwającej już w biznesie cyfrowej transformacji  – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.
Wiceszef MPiT podkreśla, że trudno znaleźć uzasadnienie dla aktualnie obowiązującego, 50-letniego okresu przechowywania akt pracowniczych.  - Ten okres jest jednym z najdłuższych na świecie, a wcale nie gwarantuje, że pracownik otrzyma od byłego pracodawcy dokumenty potrzebne do wyliczenia emerytur  – mówi. Roczne koszty administracyjne z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej przedsiębiorców wynoszą ok. 130 mln zł. Skrócenie okresu przechowywania oraz elektronizacja znacząco obniżą te wydatki.

Źródło: MPiT (op.pb)

Opłata Recyklingowa

Konieczność pobierania przez przedsiębiorcę opłaty recyklingowej od każdej sprzedanej torby za zakupy wykonanej z tworzywa sztucznego.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży toreb na zakupy za pośrednictwem kasy fiskalnej.

 Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych pytań naszych członków Polska Izba Paliw Płynnych przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2056).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w komunikacie z 22 grudnia 2017 r. (www.mf.gov.pl) – Opłata Recyklingowa jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, którą należy wliczyć do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

W konsekwencji nowelizacja wprowadza obowiązek pobierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, opłaty recyklingowej od nabywającego taką torbę.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389) stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

 Przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie musi być umieszczana kwota zapłaty za torbę (bez opłaty recyklingowej).

 Opłata recyklingowa stanowiąca dochód budżetu państwa ma być uiszczana przez przedsiębiorców do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (pierwszy raz do 15 marca 2019 roku) na konto Ministerstwa Środowiska.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Komunikatu Ministerstwa Finansów dostępnego pod poniższym linkiem:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/opodatkowanie-vat-sprzedazy-toreb-na-zakupy-z-tworzyw-sztucznych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

oprac. adw. Norbert Lenkiewicz

URE informuje: Jak prawidłowo złożyć obowiązkowe sprawozdania dot. paliw ciekłych

10 stycznia 2018 r. na stronie URE została opublikowana informacja w sprawie niektórych zasad prawidłowej realizacji obowiązku składania sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Analiza składanych sprawozdań wskazuje na popełnianie przez część przedsiębiorców błędów przy realizacji tego obowiązku, takich jak m.in. przypisywanie określonej ilości paliwa jednocześnie do kilku kodów CN, wskazywanie niepełnego kodu CN, stosowanie niewłaściwych wzorów formularzy sprawozdania lub stosowanie niewłaściwych jednostek miar.

W wielu przypadkach przedsiębiorcy składający sprawozdania i deklarujący przywóz paliw, nie nabywają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej paliw z zagranicy, choć wykazują tak niesłusznie w sprawozdaniach. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów posiadających koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, kupujących przywożone paliwa już na terenie kraju i przedsiębiorstw świadczących wyłącznie usługi transportowe. Ważne jest zatem, aby podmiot świadczący wyłącznie usługę transportu paliwa przez granicę kraju na rzecz innego podmiotu, wskazywał w zakresie ilości przywiezionych paliw ciekłych wartości zerowe.

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie - zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

 (op.zp)

Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele

11 stycznia 2018 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele. Od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany.

Zgodnie z zapisami ustawy od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 r. wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Ponadto w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

W uchwalonej przez Sejm ustawie przewidziano szereg wyjątków. W niedziele będzie dozwolony handel m.in.: na stacjach paliw, w piekarniach, cukierniach, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych. W niedziele mogą być również otwarte placówki handlowe, w których handel będzie prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę, który stanie za ladą. Taki handel musi odbywać się "we własnym imieniu i na własny rachunek".

Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedziele w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a  przy uporczywym łamaniu zakazu - karę ograniczenia wolności. Teraz ustawa trafi do podpisu na biurko prezydenta.

Źródło: PAP (op.pb)

Zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia

1 stycznia wchodzą w życie zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) Rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 100 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT

"Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. będziesz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT" - przypomina Ministerstwo Finansów.

Plik JPK_VAT należy przekazywać bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Oocząwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną (art. 99 ust. 11b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). Więcej>>

Źródło: MF (op.pb)

URE informuje o zmianach w sprawozdawczości zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 r., szereg istotnych zmian związanych z realizacją Narodowych Celów Wskaźnikowych.
Zmiany zostały wprowadzone m.in. w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości, składanych do Urzędu Regulacji Energetyki przez uczestników rynku paliw ciekłych na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa URE w sprawie zmian w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości do Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Data publikacji 09.01.2018

(op.zp)

Nowe wymogi dla inwestycji budowlanych

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285). Rozporządzenie wprowadza gruntowne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Przedmiotowy akt prawny jest kluczowy dla uczestników budowlanych procesów inwestycyjnych, głównie inwestorów i projektantów. Nowelizacja wprowadza nowe definicje, jak również precyzuje te już istniejące w obrocie. Największą uwagę branży paliw przykuł wdrażany obowiązek zapewnienia wydzielonych pomieszczeń dostosowanych do karmienia i przewijania dzieci na terenach stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, ujęty w §85a zmienianego rozporządzenia. Obowiązek zapewnienia pomieszczeń do karmienia i przewijania będzie miał zastosowanie wyłącznie do nowoprojektowanych budynków stacji paliw! - zgodnie z definicją budynku zawartą w Ustawie - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332). Co oznacza, iż przywołany obowiązek nie będzie dotyczył np. samoobsługowych stacji paliw, na których nie będzie zlokalizowany budynek. Poniżej wybrane przykłady zmian przepisów, które mogą być istotne dla przedsiębiorców zrzeszonych w PIPP:

 • konieczność urządzania parkingów w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • zwiększenie szerokości stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 2,5 m (obecnie 2,3 m);
 • minimalna wysokość drogi ewakuacyjnej - 2,2 m;
 • zmiany w odprowadzaniu wód opadowych: „W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych”.

Przepisów komentowanego rozporządzenia nie stosuje się (tj. stosuje dotychczasowe przepisy) do inwestycji, wobec których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (przed dniem 1 stycznia 2018 r):

 • Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
 • Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Prezydent podpisał tzw. ustawę STIR

28 grudnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Podstawowym celem ustawy jest ograniczenie luki w VAT, spowodowanej wyłudzeniami. W ocenie projektodawców, ustawa przełoży się również na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników, poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Ustawa przewiduje w szczególności:

1)        dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT;

2)        automatyczne ustalanie w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR), na podstawie danych z banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i SKOK do popełniania wyłudzeń skarbowych;

3)        nałożenie na banki i SKOK obowiązku przekazywania do STIR informacji i zestawień zawierających, odpowiednio, tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK, w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

4)        zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;

5)        przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także bankom i SKOK, w celu realizacji określonych obowiązków;

6)        określenie zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOK, w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka;

7)        określenie zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK oraz izbę rozliczeniową;

8)        określenie zasad dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

9)        prowadzenie w formie elektronicznej wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Ustawa wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych:

1)        ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

2)        ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3)        ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

4)        ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

5)        ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

6)        ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

7)        ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

8)        ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

9)        ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

10)    ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

11)    ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

12)    ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

13)    ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz przepisów dotyczących blokady rachunków podmiotów kwalifikowanych i związanych z nimi przepisów innych ustaw, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło prezydent.pl, op.zp

Wsparcie działalności innowacyjnej

Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201) z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadza zmiany w działalności badawczo-rozwojowej mające na celu uatrakcyjnienie tego segmentu.

Kluczowe zmiany to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty uzyskania przychodu uiszczonej przez przedsiębiorców na działalność badawczo-rozwojową, zwiększenie kwot odliczenia, rozszerzenie katalogu tzw. kosztów kwalifikowanych (należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia) oraz ulgi dla podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (limit nawet 150% pozostałe podmioty 100%).

(op. N.J.Lenkiewicz)

28 grudnia 2017 r. KAS poinformował o uruchomieniu system rozpoznawania numerów rejestracyjnych ANPRS PL

 • Połączenie w jedną sieć polskiego, estońskiego, łotewskiego i litewskiego systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych to cel uruchomionego dzisiaj (28 grudnia) systemu ANPRS PL.
 • Nad wdrożeniem projektu pracowali funkcjonariusze i pracownicyMinisterstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Podstawowe założeniem systemu ANPRS (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych), to dostarczenie informacji niezbędnych do zwalczania przemytu towarów oraz zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Jego działanie opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, które rozmieszczone są na granicach zewnętrznych a docelowo na głównych szlakach komunikacyjnych, na granicach wewnętrznych, a także w samochodach operacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

System ANPRS funkcjonuje w administracjach celnych Litwy, Łotwy i Estonii. Włączenie polskiego systemu ANPRS w jedną sieć, umożliwiającą czterem państwom wymianę informacji nastąpiło na bazie porozumienia, zawartego w Brukseli 11 października 2017r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, 28 grudnia br. Polska po raz pierwszy wymieni się informacjami z krajami bałtyckimi w ramach ANPRS.

"Nowo uruchomiony system pozwoli na lepsze monitorowanie przepływu towarów. Jest istotnym narzędziem wspomagającym zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym przemytu towarów objętych należnościami publicznoprawnymi, narkotyków oraz innych towarów podlegającym zakazom i ograniczeniom m.in. poprzez wykrywanie międzynarodowych szlaków przemytniczych. To także główny element szerszego projektu monitorowania drogowego przewozu towarów" powiedział Dyrektor Izby Administracji  Skarbowej w Rzeszowie kom. Grzegorz Skowronek.

28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra energii

Projekt ustawy proponuje regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego: skroplonego (LNG) i sprężonego (CNG) oraz energii elektrycznej.

Ustawa tworzy podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania CNG/LNG. W praktyce nowa regulacja będzie wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu (wśród konsumentów powinno wzrosnąć zainteresowanie pojazdami napędzanymi energią elektryczną lub gazem ziemnym).

To pierwszy dokument, który całościowo określa zasady tworzenia i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. Szersze zastosowanie paliw alternatywnych zmniejszy uzależnienie transportu od paliw węglowodorowych, a więc od ropy naftowej, i tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

W Polsce infrastruktura pozwalająca ładować/tankować pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne jest słabo rozwinięta.

Projekt ustawy zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne – bez obawy braku możliwości doładowania. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych.

W projekcie ustawy określono zasady rozmieszczenia, rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wymagania techniczne dla niej oraz zasady rozwoju infrastruktury ładowania dla drogowego transportu publicznego. Wskazano obowiązki podmiotów publicznych w związku z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych oraz obowiązki informacyjne związane z obszarem paliw alternatywnych. Określono także warunki funkcjonowania stref czystego transportu, a także  zasady realizacji i tworzenia Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji (do opracowania tego dokumentu zobowiązuje dyrektywa).

Projekt ustawy wprowadza nowe pojęcia, jednym z nich jest „ładowanie” – rozumiane jako pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.

Ładowanie pojazdów elektrycznych to nowy rodzaj działalności gospodarczej – usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Usługa ładowania zapewni jednak odpłatne ładowanie pojazdów w ogólnodostępnej stacji ładowania.

W projekcie ustawy określono ścieżkę rozwoju i budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania gazu ziemnego. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i Krajowych ram.

Założono odrębną ścieżkę tworzenia infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Pierwszy etap rozwoju stacji ładowania energią elektryczną przypadnie na lata 2018 i 2019. Infrastruktura w tym okresie powinna rozwijać się na zasadach rynkowych, z dofinansowaniem ze środków publicznych. Jeśli do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta liczba stacji ładowania w gminach spełniających warunki określone w ustawie, to wtedy gmina będzie musiała opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury do ładowania pojazdów, a za budowę na jej obszarze brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Z kolei operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie musiał przygotować program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć dotyczących modernizacji i rozbudowy oraz przyłączenia tych stacji do sieci. Operator ten będzie również musiał wybudować stacje gazu ziemnego wskazane w programie budowy. Program ten ma być sporządzony wyłącznie dla gminy, której liczba mieszkańców wynosi co najmniej 100 tys., i w której zarejestrowano co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, zaś 400 pojazdów samochodowych przypada na 1000 mieszkańców w tej gminie.

Zgodnie z projektem ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie przygotowywał plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania i stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T na okres nie krótszy niż 5 lat.

Projekt określa również zasady dotyczące sposobu informowania konsumentów o paliwach alternatywnych, a także oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz utworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. To rejestr publiczny, który będzie stworzony i prowadzony (przy użyciu systemu teleinformatycznego) przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Ma zapewniać użytkownikom pojazdów elektrycznych i  napędzanych gazem ziemnym informacje ułatwiające korzystanie z tych pojazdów (np. o cenach paliwa alternatywnego).

Projektowana ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (energią elektryczną, gazem ziemnym).

Wprowadzenie stref nie będzie obligatoryjne, ale może ułatwić samorządom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Za wjazd do strefy czystego transportu użytkownicy pojazdów samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Opłaty te będą dochodem gminy. Obszar takiej strefy zostanie oznaczony znakami drogowymi. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (bez względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dziennie. Rada gminy będzie mogła też zwolnić z przyjętych ograniczeń dotyczących wjazdu do strefy czystego transportu. Każda osoba, która nie będzie przestrzegać ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, może zostać ukarana grzywną do 500 zł.  Strefy czystego transportu będą obowiązywały całą dobę.

Przewiduje się, że po wejściu nowych przepisów m.in.: zakup osobowego samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie on zwolniony z akcyzy); przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia pojazdu elektrycznego; kierowca samochodu elektrycznego przez jakiś czas będzie uprzywilejowany (chodzi o możliwość korzystania z buspasów do końca 2025 r.) i będzie jeździł taniej (bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania); samorządy chętniej będą wybierać autobusy elektryczne (bo szybsza będzie budowa infrastruktury dla paliw alternatywnych); władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (chodzi o możliwość ustanawiania stref czystego transportu). Dzięki tym rozwiązaniom poprawi się stan zdrowia ludzi i środowiska.

W projekcie zawarto także regulacje dotyczące wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi (samosterującymi).

Ustawa powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które będą obowiązywać w innych terminach.

Zwrot akcyzy dla rolników

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2215) stawka zwrotu podatku akcyzowego będzie wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w porównaniu do 2017 r). Natomiast roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 86 zł/1 ha. Przypominamy, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczące paliwa zakupionego w okresie sierpień 2017 r. – styczeń 2018 r. należy składać w miesiącu lutym 2018 r. z kolei w sierpniu 2018 r. w odniesieniu do paliwa zakupionego w okresie luty-lipiec 2018 r.

(op. N.J.Lenkiewicz)

 

Opłata paliwowa w 2018 r.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące w 2018 r. stawki opłaty paliwowej zgodnie z brzmieniem Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 1044)

 1. Benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49, oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami – 131,40 zł za 1 000 l.
 2. Olej napędowy o kodzie CN 2710 1941, wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa – 293,05 zł za 1 000 l.
 3. Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych o kodach CN 2711 i CN 2901 – 162,27 zł za 1 000 kg.
 4. Wyroby inne niż wskazane w pkt. 1-3 przeznaczone od użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych bez względu na kod CN – 162,27 zł za 1 000 kg.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe procedury przy zatrudnianiu cudzoziemców. Zmianie ulegnie m.in. obowiązująca procedura „oświadczeniowa” dotycząca obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Praca na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

W wyniku wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z  26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375) W konsekwencji Ustawą z  20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2017 r. poz. 1543) wprowadzono zmiany m.in. do Ustawy z  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał Starostawłaściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli:

1)            wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

2)            podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Pierwszeństwo w uzyskaniu zezwolenia będą mieli cudzoziemcy, którzy co najmniej raz w okresie 5 latpoprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę sezonową mają być wydawane na czas określony, jednak nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej – dostęp do informacji o kontrahentach

25 grudnia weszły w życie przepisy Ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz.2169).

Nowelizacja m.in. znosi obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej wobec udostępnianych podatnikom informacji o ich kontrahentach. Powyższe pozwoli na prostą weryfikację rzetelności i wiarygodności przedsiębiorców. Podatnicy będą mieli możliwość uzyskania oficjalnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, w którym organ będzie miał obowiązek wskazać informacje dotyczące potencjalnych kontrahentów w zakresie prawidłowości ujawnianych zdarzeń gospodarczych w ramach deklaracji podatkowych czy też zaległości podatkowych.

(op. N.J.Lenkiewicz)

Porozumienie Polski i USA ws. wymiany raportów CbC

 • Wiceminister finansów Paweł Gruza podpisał dwustronne porozumienie między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC.
 • Podpisanie porozumienia przez stronę amerykańską jest oczekiwane przed końcem roku.

"Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", czyli porozumienie robocze między właściwymi organami USA i Polski precyzuje zakres, sposób i tryb wymiany informacji o raportach CbC.

W ramach CbCR wielonarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą w szczególności przychodu do opodatkowania, zapłaconych podatków i miejsca prowadzenia działalności. Automatyczna wymiana kluczowych informacji o wszystkich podmiotach w danej grupie kapitałowej ma ułatwić organom podatkowym ocenę ryzyka w zakresie cen transferowych.

Zawieranie porozumień CbCR wynika z zaleceń OECD, przedstawionych w ramach projektu BEPS (Base Erosion Profit Shifting – zmniejszenie podstawy opodatkowania i transfer zysków). Polska jest już stroną wielostronnego porozumienia zawartego w 2016 r. na podstawie wielostronnej konwencji o pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. USA zawierają jedynie porozumienia bilateralne w tym zakresie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Od 18 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, jednak poszerzenie jej o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi, oznacza kolejne uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów budżetowych. Po zmianach będzie to ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów (konieczne zmiany zostaną również wprowadzone w innych ustawach).

Projekt zakłada, że ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do ustawy wprowadzono także nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Z powodu zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego, każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy oraz zajmujący się wytwarzaniem i importem produktów leczniczych – w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie tej ustawy będą musieli przekazać GIF aktualne listy środków transportu wraz z ich numerami rejestracyjnymi, wykorzystywane w zakresie działalności objętej zezwoleniem. To bardzo ważna regulacja zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Powinna ograniczyć wywóz tych towarów za granicę, którego efektem jest brak specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) w polskich aptekach. W 2016 r. wywóz leków z naszego kraju za granicę osiągnął wartość 2 mld zł, a na liście leków zagrożonych brakiem dostępności jest obecnie wymienionych ok. 200 pozycji. Systemowi monitorowania drogowego nie będą podlegały przewozy realizowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zaproponowano też nowy wzór zgłoszenia przewozu przesyłanego do rejestru zgłoszeń, co powinno zmniejszyć obciążenia administracyjne przedsiębiorców. Zgłoszenie w nowym kształcie będzie pozwalało na dokonanie jednego zgłoszenia do rejestru w przypadku przewozu różnych towarów (różne pozycje wg Nomenklatury Scalonej) – do jednego odbiorcy i do jednego miejsca ich dostarczenia jednym środkiem transportu.  Ponownie zdefiniowano też miejsce kontroli określając je jako „miejsce dostarczenia towaru” lub „oddział celny urzędu celno-skarbowego zlokalizowany najbliżej miejsca zakończenia przewozu po terytorium kraju”.

Na podstawie nowych przepisów będzie można też informować przewoźnika o konieczności przedstawienia środka transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru.

Jeśli zaś nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje to nałożenie na przewoźnika kary 20 000 zł (powinno to zabezpieczyć wykonanie obowiązku zawiadomienia o dostarczeniu towaru). W innej sytuacji przyjęto, że 100 tys. zł wyniesie kara za niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie (chodzi o tzw. zniknięcie transportu zarejestrowanego w ramach tranzytu przez Polskę).

Jednocześnie, gdy podmiot wysyłający towar (przedsiębiorca) naruszy przepisy ustawy, co zostanie ujawnione w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej – to kara nie będzie wymierzana, gdy zostanie ustalone, że nie doszło do uszczuplenia należności pieniężnych budżetu państwa. Przepisy te będą stosowane do naruszeń powstałych od 1 maja 2017 r., tj. z mocą wsteczną.

Ponadto, nowe przepisy zapewniają Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prawo do przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemów transportowych na drogach krajowych, a także umożliwiają odpowiednim służbom państwowym dostęp do tych danych na potrzeby realizacji ich obowiązków ustawowych (chodzi np. o Krajową Administrację Skarbową, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego).

Wprowadzone przepisy umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie danych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pozyskanych z funkcjonującego systemu poboru opłat oraz inteligentnych systemów transportowych, a także zapewnią zinformatyzowanie wymiany informacji między systemami transportowymi GDDKiA a organami państwa. Dostęp do danych gromadzonych przed GDDKiA, połączony z rozszerzeniem możliwości ich przetwarzania, pozwoli na zwiększenie czynności kontrolnych i analitycznych, m.in. Krajowej Administracji Skarbowej.

Odstąpiono od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), pozostawiono określanie rodzaju towaru na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN). Oznacza to, że system uproszczono, bo według dotychczasowych przepisów towar jest grupowany według jednej podkategorii PKWiU albo jednej pozycji CN, a przedsiębiorcy mają wątpliwości kiedy stosować klasyfikację zgodną z PKWiU, a kiedy z CN.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (jeden artktył ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.). Jednocześnie przez 2 miesiące od daty wejścia nowych przepisów w życie nie będą nakładane kary na przewoźników kolejowych za naruszenia przepisów ustawy – to okres, jaki ustawodawca przewidział na dostosowanie się do nowych regulacji. 

Źródło: premier.gov.pl

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Szczegóły w załączniku. 

(op.pb)

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem zmiany jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji nt. rozkładu zanieczyszczeń.

Rezultatem proponowanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Szczegóły w załączniku. 

Prezydent RP podpisał ustawę o biokomponentach i biopaliwach

8 grudnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015 r, str. 1 i Dz. Urz. UE L 234 z 31.08.2016, str. 26).

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza dyrektywa 2015/1513/WE związane są z ograniczeniem stosowania biokomponentów produkowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne oraz ze wzrostem wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych.

Uchwalona ustawa wprowadza mechanizmy mające na celu dostosowanie regulacji prawnych do aktualnej sytuacji na rynku paliwowym po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego, co ma ułatwić podmiotom paliwowym realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dokonano doprecyzowania użytych w ustawie definicji, w tym m. in. doprecyzowano, że działalność gospodarcza w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia biokomponentów może być wykonywana samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Ponadto wprowadzono regulację, zgodnie z którą do wytwarzania biokomponentów przez wytwórców nie będzie można stosować biomasy będącej produktami działów powiązanych z rolnictwem (zgodnie z definicją biomasy zawartą w przepisach ustawy), przy dostawie której została zastosowana stawka podatku VAT wyższa niż 5%. Wprowadzone ograniczenie nie odnosi się natomiast do pozostałych rodzajów biomasy, tj. odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, a także ulegających biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących zasad wytwarzania przez rolników biopaliw na własny użytek, poprzez umożliwienie rolnikom wykonywania tych czynności bez konieczności posiadania składu podatkowego. Będą oni mogli prowadzić produkcję biopaliw ciekłych na własny użytek poza składem podatkowym.

Ustawa zakłada obowiązek corocznego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o dokonaniu czynności powodujących, że dany podmiot został objęty obowiązkiem realizacji NCW. Obowiązkiem tym zostały objęte wszystkie podmioty, które w trakcie roku kalendarzowego po raz pierwszy dokonały czynności, o których mowa w definicji podmiotu realizującego NCW, powodujących, iż stały się one podmiotami objętymi obowiązkiem realizacji NCW.

Prezes URE będzie ponadto prowadził, na podstawie przekazanych informacji oraz sprawozdań wskazanych w ustawie, wykaz podmiotów realizujących NCW i udostępniał go w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

W ustawie wprowadzono mechanizm opłaty zastępczej polegający na tym, że podmiot realizujący NCW, który udokumentował realizację tego obowiązku na określonym minimalnym poziomie NCW ustalonego na dany rok kalendarzowy może uiścić opłatę zastępczą. Uiszczenie opłaty zastępczej zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach projektu ustawy powoduje wykonanie NCW w danym roku kalendarzowym. Minimalny poziom realizacji NCW, o którym mowa powyżej wynosi co najmniej 85% poziomu obowiązku wynikającego z ustawy.

Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami podmiot realizujący NCW może zrealizować obowiązek zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych z wykorzystaniem biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia.

W nowych regulacjach ustawy wprowadzono mechanizm tzw. obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, zgodnie z którym podmiot realizujący NCW jest obowiązany zapewnić w danym kwartale minimalny udział biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych.

Dodano przepis, zgodnie z którym Prezes URE, na podstawie sprawozdań rocznych oraz sprawozdań kwartalnych, będzie opracowywał zbiorczy raport roczny dotyczący rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w tym realizacji obowiązków wskazanych w ustawie.

W zakresie przepisów przejściowych ustawa stanowi, iż:

- do oceny realizacji w 2017 r. obowiązku zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych wykorzystywanych przez podmiot obowiązany do realizacji NCW oraz do kar pieniężnych z tytułu niezrealizowania tego obowiązku stosuje się przepisy dotychczasowe,

- podmioty, które przed dniem wejścia nowych regulacji uzyskały wpis do rejestru podmiotów sprowadzających w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich rozporządzenia przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej stają się podmiotami sprowadzającymi w rozumieniu ustawy w brzmieniu nadanym obecnie przyjętymi regulacjami,

- do sprawozdań, sprawozdań rocznych i zbiorczych raportów kwartalnych wskazanych w ustawie składanych za okres do końca 2017 r. oraz do kar pieniężnych za niezrealizowanie obowiązków za okres do końca 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto w przepisach przejściowych określono, iż wysokość współczynników redukcyjnych dotyczących określenia minimalnego udziału biokomponentów w latach 2018 i 2019 będzie wynosić odpowiednio 0,86 i 0,82.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji dotyczącej wykorzystania biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz regulacji odkreślającej minimalny poziom biokomponentów w paliwach, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

(op.zp)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczegóły w załączniku. D2017000228501.pdf (726.8 KiB) (op.pb)

Ustawa o rynku mocy skierowana do podpisu Prezydenta RP

Parlament zakończył prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Energii ustawą o rynku mocy. Głównym celem rozwiązań zaproponowanych przez ME jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz przemysłu. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wprowadzenie mechanizmu rynku mocy zapobiegnie niedoborom mocy wytwórczych, stworzy przedsiębiorstwom energetycznym zachęty ekonomiczne do budowy nowych bloków energetycznych oraz utrzymania i modernizacji istniejących elektrowni. Przyczyni się także do racjonalnego zużywania energii przez odbiorców końcowych.

Po wejściu w życie przepisów, proponowanych w projekcie ustawy, wytwórcy energii elektrycznej, którzy wygrają aukcje mocy, będą otrzymywali wynagrodzenie nie tylko za energię dostarczoną do odbiorców, ale też za gotowość dostarczenia mocy (zdolności do wystarczającej produkcji energii) w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Wprowadzenie rynku mocy pozwoli również na wielomiliardowe oszczędności w ciągu pierwszej dekady funkcjonowania tych rozwiązań. Wynikają one głównie z uniknięcia strat, jakie poniosłaby krajowa gospodarka z powodu niedostarczenia energii oraz z obniżenia kosztu kapitału dla inwestorów w sektorze elektroenergetyki (obniżenie ryzyka inwestycyjnego).

Ustawa o rynku mocy

(op.pb)

Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

7 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek.  Jednocześnie Senat odsunął w czasie rządową reformę przesuwając datę wejścia w życie regulacji na 1 stycznia 2019 roku.

Teraz ustawą zajmie się Sejm.

Źródło: PwC (op.pb)

Działania EUROPOLU wymierzone w przestępczość finansową

Polska Policja uczestniczyła w ogólnoeuropejskich działaniach przeprowadzonych w ramach operacji pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) koordynowanych przez Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości EUROPOL-u, których celem była walka z przestępczością związaną z tzw. „mułami finansowymi”. W Polsce akcję nadzorowało i koordynowało Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

20-24 października br. polska Policja pod auspicjami  Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) działającego przy Europolu (Europejskiego Urzędu Policji) oraz we współpracy z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, przeprowadziła wspólną akcję pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) zmierzającą do wykrycia oraz udaremnienia działań przestępczych związanych z tzw. "mułami finansowymi".

W trakcie akcji EMMA3 policjanci z Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP nadzorowali oraz koordynowali działania w całym kraju, podczas których zidentyfikowano 19 osób tzw. "mułów" i 7 osób zajmujących sie rekrutacją.

W czynnościach prowadzonych na terenie Polski było zaangażowanych 9 banków. Straty oszacowano łącznie na ok. 4,5 mln euro, policjanci zabezpieczyli ok. 52 tyś. euro i zatrzymali  6 osób. Zidentyfikowano również 3 osoby, które padły ofiarą ww. przestępczości.

Tzw. muły finansowe to osoby, które przesyłają nielegalnie zdobyte środki finansowe pomiędzy różnymi kontami bankowymi, często mających siedzibę w różnych krajach oraz w imieniu różnych osób. Są rekrutowani przez przestępców w celu użyczenia swojego konta bankowego do wypłaty jak również transferu pieniędzy na inne konta bankowe (krajowe lub zagraniczne) w zamian za otrzymanie prowizji za świadczone usługi.

Nawet jeżeli tzw. muły nie są osobami zaangażowanymi bezpośrednio w proceder generowania pieniędzy (cyberprzestępstwo, płatności i oszustwa on-line, narkotyki i handel ludźmi itd.), działają nielegalnie, uczestnicząc w procederze tzw. "prania pieniędzy" pochodzących z przestępstwa, pomagając tym samym grupom przestępczym łatwo rozprowadzać skradzione fundusze na całym świecie i pozostać anonimowymi.

Ponad 90% transakcji pieniężnych przy użyciu tzw. mułów finansowych jest związanych z cyberprzestępczością. Nielegalnie pozyskiwane pieniądze często pochodzą z ataków typu "phishing”, złośliwego oprogramowania, oszustw związanych z zakupami on-line oraz dokonywanymi poprzez płatności z wykorzystaniem bezgotówkowych form tj. karty płatnicze.

Jak się przed tym chronić?

- jeśli okazja brzmi zbyt dobrze, aby mogła być prawdziwą, najprawdopodobniej nią nie jest.

- ostrożnie sprawdzaj niepożądane e-maile, jak również rozważnie podchodź do wpisów na stronach internetowych mediów społecznościowych obiecujących możliwości zarabiania pieniędzy,

- sprawdź dane kontaktowe firmy oferującej pracę (adres pocztowy, telefon stacjonarny, stronę internetową) czy są prawidłowe oraz czy firma jest zarejestrowana w Polsce.

- bądź szczególnie ostrożny w przypadku ofert pracy od osób lub firm z zagranicy, gdyż trudniej będzie zweryfikować ich działalność, czy jest zgodna z prawem,

- nigdy nie podawaj nikomu swojego konta bankowego, ani innych danych osobowych, chyba że znasz osobę i jej ufasz.

Co robić?

- Jeżeli otrzymałeś e-maila tego typu nie odpowiadaj na nie i nie klikaj na żaden z linków, które zawierają  podejrzane treści!!!

- Powiadom policję!

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji uważasz, że uczestniczysz w przestępczym procederze, przestań przekazywać pieniądze natychmiast, powiadom swój bank o transakcji jaką przeprowadziłeś oraz powiadom organy ścigania!

Źródło: policja.pl Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP, op.zp

Dodatkowe informacje:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci/komunikat-fikcyjne-umowy-o-prace

Kontynuacja szkoleń z JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przedłużają ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK".

W związku z rosnącym zainteresowaniem szkoleniami z zakresu JPK_VAT prowadzonymi w urzędach skarbowych w listopadzie br., akcja „Wtorki z JPK" będzie kontynuowana i szkolenia dla mikroprzedsiębiorców będą realizowane również w grudniu br.

Szkolenia w trzy wtorki grudnia

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci KAS we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych, w następujących terminach: 5.12, 12.12, 19.12.

Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, będą publikowane na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Więcej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).(op.pb)

Uwaga na fałszywe e-maile rzekomo przesyłane przez KAS

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) otrzymały informację o rozsyłanych na skrzynki pocztowe obywateli i przedsiębiorców wiadomościach, które zawierają załącznik ze złośliwym kodem, udający deklarację. W polu nadawcy widnieje Krajowa Administracja Skarbowa, chociaż wiadomości faktycznie wysłane zostały z zagranicznych, prawdopodobnie przejętych kont pocztowych.

MF informuje, że KAS w prowadzonych sprawach komunikuje się w sposób przewidziany przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a faktury nie są przesyłane drogą elektroniczną.

W przypadku innych wiadomości otrzymywanych w imieniu administracji publicznej należy zawsze sprawdzać nie tylko nazwę, ale i domenę nadawcy. W przypadku Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest to mf.gov.pl i mofnet.gov.pl.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Przykładowa treść wiadomości:


Zrzut ekranu z przykładową wiadomością

Agresywna optymalizacja podatkowa problem podatnika czy państwa?

Agresywna optymalizacja podatkowa w Polsce i na świecie była wiodącym tematem XV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Oszustwa podatkowe uznano za szkodliwe i zapowiedziano współpracę w ich zwalczaniu. Zwrócono uwagę, że plany rządu brytyjskiego, wprowadzenia jednocyfrowej stawki CIT po zakończeniu negocjacji ws. Brexitu, mogą być kolejnym wyzwaniem dla Polski i UE.


Konferencję podatkową w Katowicach zorganizował Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wzięli w niej udział doradcy podatkowi z całej Polski, przedstawiciele resortu finansów, aparatu skarbowego, sądów administracyjnych i pracownicy nauki.
 „W zeszłym roku zastanawialiśmy się, czy istnieje w Polsce system podatkowy, a jeżeli istnieje i istnieją związane z nim zasady, to chcielibyśmy, aby podatnik płacił podatki w wysokości należnej” - powiedział Jan Pytel, przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP. Przypomniał, że Ministerstwo Finansów jako reprezentant suwerena chce, aby podatnik zapłacił 18-19 proc. swojego dochodu i zapewnił, że do tego samego sprowadza się rola doradców podatkowych. „Chcemy, żeby podatnik te 19 proc. podatku płacił, ale nie 30 proc.” - podkreślił.
 Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Filip Świtała zaznaczył, że jego resort „dostrzega doradców podatkowych jako partnerów” i chciałby, aby mieli korzyści ze współpracy z administracją podatkową. Do zawodów zaufania publicznego związanych z dbaniem o przestrzeganie prawa podatkowego zaliczył także biegłych rewidentów.
 „Chcemy, aby optymalizacja podatkowa nie była powodem do zakwestionowania sprawozdania podatkowego przez organy skarbowe” - podkreślił. Dodał, że współpraca zawodów zaufania publicznego może doprowadzić do zmniejszenia skali agresywnej optymalizacji podatkowej i uchylania się od płacenia podatków. Celem jest uzyskanie 19 proc. rzeczywistego opodatkowania w zakresie CIT. „Gdy patrzymy na duże firmy, to skala opodatkowania jest niższa o kilka punktów procentowych” - przyznał.


 Polityka podatkowa wciąż niejasna
 „W Polsce wciąż brakuje klarownej polityki podatkowej oraz jednego ośrodka decyzyjnego, jeżeli chodzi o podatki i prawo podatkowe” - ocenił prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, przewodniczący Komitetu Ekspertów Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK. Wyróżnił jednak dwa „pozytywne elementy” - poprawę kontaktów przedstawicieli fiskusa z doradcami podatkowymi i instytucjami finansowymi oraz „wzrost patriotyzmu podatkowego”.
 Jednocześnie zwrócił uwagę na niepokojące go zjawiska gospodarcze. „Windowanie” PKB głównie przez konsumpcję prowadzi jego zdaniem do „pewnej nierównowagi”. A ponieważ „ekonomia jest nieubłagana”, to kiedyś trzeba będzie ten problem rozwiązać.
 „Albo będziemy się zadłużać jako państwo, albo pobudzimy inflację, co na początku spowoduje, że wzrosną dochody budżetowe, albo nastąpi podwyżka podatków”. Wybór przez władzę trzeciego rozwiązania wydaje mu się najbardziej prawdopodobny, a nawet „nieuchronny”. To z kolei - jak zauważył - może się okazać „wielką perspektywą dla doradców podatkowych w zakresie nowych form opodatkowania”.
 Prof. Bogumił Brzeziński dostrzegł jednocześnie „wysiłki” wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który „usiłuje temu przeciwdziałać”, m.in. poprzez pomysł wprowadzenia „polskiej strefy ekonomicznej”. Jednak wskazał przy tym na nieudane próby tworzenia w Polsce takich stref w przeszłości. Natomiast propagowany za granicą przez polskiego ministra finansów postulat, aby dochody były opodatkowane tam, gdzie powstają, prof. Brzeziński uznał za słuszny, jednak bardzo trudny do zrealizowania.

 Sądy administracyjne też liczą na doradców podatkowych
 „Doradcy podatkowi są dla nas szczególną korporacją, a stale podnoszony poziom ich wiedzy budzi w nas ogromny szacunek” - przyznał sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski. Dodał, że szacunek ten wiąże się również z faktem, że doradcy podatkowi „działają na pierwszej linii frontu”, natomiast sędziowie sądów administracyjnych „mają najwięcej czasu na to, aby zapoznać się z określoną problematyką”.
 Przyznał, że im bardziej sędziowie zagłębiają się w problematykę związaną z szeroko rozumianym unikaniem opodatkowania i przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania, tym więcej widzą tam problemów, tym więcej pytań sami sobie zadają i nie zawsze znajdują dobre odpowiedzi. Przypomniał, że prezes NSA powołał nawet nową komórkę organizacyjną - zespół analiz ekonomicznych - na czele którego stanął prof. Dominik Gajewski z SGH.
 Oceniając formy zwalczania unikania opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie w tym zakresie regulacji art. 119a ordynacji podatkowej oraz wynikające z tej regulacji przesłanki do wszczęcia postępowania podatkowego ze strony organów administracji skarbowej.
 Sędzia Winiarski zaznaczył, że podatnik ma prawo do optymalizacji (np. kosztowych) swoich obowiązków podatkowych, a problem według niego polega na tym, „by ustalić granice owych działań dopuszczalnych, od tych działań, które możemy identyfikować jako optymalizację podatkową stanowiąca wynik nadużycia, bądź obejścia prawa podatkowego”.
 Podał też przykłady wyprowadzania z Polski przez „bardzo duże instytucje bankowe” ogromnych pieniędzy przy wykorzystaniu obligacji singapurskich. Omówił również przykłady „czynności ukrytych” i operacji „ewidentnie sztucznych”, które mają na celu oszukanie fiskusa.
 Sędzia WSA, prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski podkreślił, że powstały w NSA zespół analiz ekonomicznych ma być wsparciem dla sądownictwa administracyjnego i sędziów.
 „Rolą zespołu jest to żeby procesy, instrumenty, zjawiska ekonomiczne, szczególnie te, które są skomplikowane, były lepiej dostrzegane i precyzyjniej analizowane właśnie z punktu widzenia ekonomicznego" - wyjaśnił.
 Według prof. Gajewskiego agresywna optymalizacja podatkowa jest problemem zarówno podatnika, jak i państwa, ale i doradców podatkowych. Dodał, że jest to także „kwestia międzynarodowej, szkodliwej konkurencji podatkowej”. Zwrócił uwagę, że problem ten dotyczy nie tylko poszczególnych państw UE, ale i problematyki tego, jak „postrzegany jest ten temat z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych i samej Unii Europejskiej.
 Jako przykład agresywnej optymalizacji podatkowej przypomniał kwestię opodatkowania w Irlandii jednego z dużych koncernów amerykańskich, gdzie Stany Zjednoczone uznały, że „nie jest to żaden problem”. Podkreślił, że stawka podatkowa tam zastosowana była na poziomie 0,001 proc. dochodu do opodatkowania. „Gdyby taki sam problem wystąpił w Stanach Zjednoczonych, to byłoby to wielkim skandalem i byłoby inaczej postrzegane” - ocenił.
 Według niego można obecnie liczyć jedynie na zredukowanie zjawiska agresywnej optymalizacji podatkowej, natomiast plany jego likwidacji są „fikcją”. Wynika to przede wszystkim z faktu, że podmioty wykorzystujące taką optymalizację działają transgranicznie nie tylko w ramach UE, ale i poza Unią.
 Zwrócił też uwagę na wciąż „świetnie rozwijające się” raje podatkowe, wśród nich w niektórych krajach UE, a także instrumenty, które obniżają realne opodatkowanie np. w Luksemburgu czy Irlandii, co jest uznawane za naruszanie zasady solidarności podatkowej w Unii Europejskiej.
 „Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie istnieje jedna, realna polityka podatkowa w Unii Europejskiej, która mogłaby zmierzać do zredukowania tego problemu” - ocenił ekspert. Wskazał też na państwa nadbałtyckie, Czechy i Słowację, które prowadzą - jak powiedział - „bardzo miękką politykę państwa w stosunku do podatników, co nie zniechęca ich do unikania opodatkowania”.
 Według niego nie możemy „zapatrywać się w sposób niemalże ślepy” na to, że Komisja Europejska „ten problem rozwiąże”. W związku z tym jego zdaniem „warto zastanowić się nad stworzeniem pewnego rodzaju naszej wewnętrznej polityki, która będzie polityką zbalansowaną”. Miałaby ona równoważyć interes Skarbu Państwa i uwzględniać interes podatnika w ten sposób, aby nie wprowadzać rozwiązań, które będą niekorzystne zwłaszcza dla małych i średnich firm.
 Prof. Gajewski omówił też typowe „konstrukcje”, które pozwalają całkowicie i „w sposób swobodny” uniknąć płacenia podatków. Wykorzystują one spółki zależne w niektórych państwach, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w Libanie.
 Wspomniał także o planach rządu brytyjskiego, które - po zakończeniu negocjacji ws. Brexitu - będą zmierzały do „nowego otwarcia” w polityce podatkowej z jednocyfrową stawką CIT.

 NIK o rekomendacjach dla fiskusa
 „Aparat skarbowy mierzy się ciągle z tymi samymi problemami, niezależnie od zmian legislacyjnych, usprawnień, od wielkiej reformy, którą było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej” – ocenił Maciej Berek, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów NIK.
 Przedstawiciel NIK zwrócił uwagę m.in. na czasochłonność postępowań kontrolnych, co może być związane „ze skomplikowaniem stanu faktycznego, potrzebą pozyskania pomocy prawnej z innego państwa, w którym są dokonywane jakieś czynności gospodarcze”. Z raportu NIK wynika, że postępowanie kontrolne w Polsce trwa średnio niemal 1,5 roku. To zdaniem Izby wymaga ze stronu ministra finansów „refleksji”, gdyż efektem czasochłonności kontroli może być fakt, że nie przynoszą one efektu „w wymiarze materialnym”. Podał dane, według których egzekucja należności sięgała zaledwie 3,7 proc.
 Maciej Berek przypomniał, że w 2009 roku aparat skarbowy nie miał narzędzi informatycznych dotyczących kontroli transakcji zagranicznych, w 2014 - mimo rekomendacji Izby - aparat skarbowy nadal nie potrafił przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. NIK ocenia, że w 2016 roku fiskusowi nadal brakuje narzędzi informatycznych, które byłyby właściwie wykorzystywane do typowania podmiotów do kontroli.
 W 2016 NIK zalecała ministrowi finansów wyodrębnienie „pionu wyspecjalizowanego w nadzorowaniu tych, którzy powodują największy uszczerbek w dochodach Skarbu Państwa”. W pracach takiej komórki organizacyjnej mieli wziąć udział przedstawiciele gremiów eksperckich i specjalistów z resortu finansów.
 Po ubiegłorocznej kontroli Izby oceniono, że minister finansów „rzetelnie monitorował skuteczność obowiązujących rozwiązań”, a dynamika wzrostu zaległości w VAT zatrzymała się. Zdaniem NIK minister finansów „rzetelnie wykonuje swoje zadania” i „mocno się stara”, podejmując działania legislacyjne i organizacyjne
 „Potrafimy ustalić jako państwo coraz bardziej masowo fałszywe i puste faktury VAT, natomiast one są jedynie ilustracją tego, co się już zadziało i w zasadzie państwo nie radzi sobie z tym, żeby egzekwować jakąkolwiek istotną część wynikających z decyzji wydawanych przez urzędy skarbowe” - powiedział Maciej Berek. Decyzje egzekucyjne przeważnie dotyczą podmiotów, których nie ma, albo nie mają one żadnego majątku.
 Izba oceniła, że najlepsze efekty (w postaci wartości odzyskania) są w wyniku „zwiększenia poziomu dobrowolnych wpłat podatku i obniżenia kwoty zaległości objętych egzekucją administracyjną”. Dlatego NIK rekomenduje rozwijanie "miękkiej egzekucji" i negocjowanie spłaty należności z dłużnikami.

 STIR w parze z podzielona płatnością
 Filip Świtała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów zaprezentował uczestnikom konferencji schemat uczestników oszustwa karuzelowego (VAT) i poinformował o projekcie wprowadzenia mechanizmu STIR, czyli systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.
 „Postrzegamy współpracę z doradcami podatkowymi i z biegłymi rewidentami jako ważny element przeciwdziałania agresywnej optymalizacji, bo ani im, ani nam nie zależy na tym, aby ta agresywna optymalizacja występowała” - powiedział.
 Projekt ustawy o STIR jest już przygotowany. Ustawa ma pozwolić na rzeczywistą analizę danych i wychwycenie firm zajmujących się kradzieżą VAT. „Statystyki są smutne” - zauważył Filip Świtała. Przez ostatnie dwa lata wykryto nadużycia o wartości przekraczającej 19 mld zł, czyli ok. 10 mld zł rocznie. Jednak według niego budżet traci w rzeczywistości dwa, trzy razy więcej.
 "To nie tylko kwestia skuteczności, to problem zahaczający o przestępczość przez duże +P+” - powiedział przedstawiciel resortu finansów. Przypomniał przy tym wypowiedź komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł w Komisji Europejskiej Pierre’a Moskovici, w której ocenił, że skala wyłudzeń jest podobna do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 Filip Świtała zapowiedział, że w plany przekazywania i analizowania danych poprzez STIR są już angażowane banki i Krajowa Izba Rozliczeniowa. Zapewnił jednocześnie, że KIR zatrzyma (jako filtr) dane dotyczące osób fizycznych, które dotrą do KAS jako zagregowane i bez danych osobowych (KAS nie dowie się np. co prywatna osoba kupuje). Na końcu będzie podstawa analityczna do podjęcia decyzji o wykreśleniu kogoś z rejestru podatników VAT.
 Docelowo STIR ma zlikwidować proceder wyłudzeń karuzelowych, ale też ochraniać uczciwych podatników, którzy mogli nie wiedzieć, że stali się elementem przestępczej działalności oszustów.
 Drugim, uzupełniającym systemem będzie split payment (podzielona płatność). „Dopiero funkcjonowanie obu tych systemów doprowadzi do tego, że Polska przestanie być atrakcyjnym miejscem dla mafii wyłudzających VAT” - podkreślił Filip Świtała. Pytany o spodziewany termin wejścia dobrowolnego split payment odpowiedział, że fiskus chciałby, aby stało się to wczesną wiosną przyszłego roku. Zaznaczył przy tym, że obydwa systemy będą wprowadzane stopniowo.

 Podsumowanie XV Konferencji Podatkowej w Katowicach
 „Wszystkim nam chodzi o to, żeby dochody budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego były stabilne, żeby można było realizować wszystkie zadania, które chcielibyśmy, żeby władze naszego kraju realizowały” - powiedziała przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
 Jej zdaniem uczestnicy konferencji byli zgodni, że optymalizacja podatkowa ma dwie strony. Może być rozumiana jako zbiór pozytywnych zachowań podatnika, który zmierza do tego, żeby uczciwie pracując i prowadząc firmę, uczciwie płacić podatki. „Ale ta uczciwość podatkowa sprowadza się do tego, że on chciałby zapłacić tyle, ile powinien - ani więcej, ani mniej”- podkreśliła.
 Z drugiej strony - jak powiedziała - „mamy agresywną optymalizację podatkową, która zmierza do tego, aby jedynym celem działania było to, żeby zaoszczędzić na podatkach, żeby uniknąć opodatkowania, żeby wytransferować środki finansowe w te miejsca na świecie, gdzie ciężar podatkowy jest znacznie niższy, bądź też nie ma go w ogóle”. Takie zachowania trzeba jej zdaniem oceniać negatywnie.
 Przewodnicząca KRDP zaznaczyła, że funkcjonowanie każdego państwa wymaga, aby jego organy dysponowały odpowiednimi środkami, a podatki są właśnie elementem finansów publicznych. Przypomniała, że Konstytucja RP umiejscawia podatek w systemie finansów publicznych i wskazuje, że obowiązek ponoszenia danin publicznych jest jednym z podstawowych obowiązków obywateli.
 „Optymalizacja podatkowa dokonywana w sposób legalny na pewno nie zagraża interesom budżetu państwa, bo daje podatnikowi gwarancję ochrony jego interesów, daje mu pewność działania, stabilizację i zachętę do tego, żeby podatki płacić w Polsce. Natomiast interesom budżetu zagraża agresywna optymalizacja podatkowa, którą myślę, że my wszyscy zwalczamy i będziemy potępiać” - podkreśliła prof. Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 „Uzgodniliśmy, że Ministerstwo Finansów pracuje nad polityką pokazania takich praktyk, które w optymalizacji mogą istnieć i nie dostaną łatki czy chorągiewki +agresywne+” - powiedział Piotr Maciejewski, wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału KIDP. Za bardzo cenne dla swojego środowiska zawodowego uznał również zapewnienie przedstawiciela resortu finansów o prowadzeniu prac nad projektem „zaufanego podatnika”. Wyjaśnił, że „zaufany podatnik” byłby obsługiwany przez doradcę podatkowego, a ten - jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, dałby takiemu podatnikowi „stygmat, że jego działania będą pod pierwszym poziomem kontroli”.
Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP, op.zp

Szybszy zwrot VAT na koniec roku

Resort finansów zaplanował powtórkę operacji przyspieszonych zwrotów VAT. Chce jeszcze w grudniu przelać firmom 5 mld zł, które normalnie trafiłyby do nich później - czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Taki zabieg miał już miejsce w poprzednim roku. Wówczas tylko w grudniu na konta przedsiębiorców wróciło 6,2 mld zł z podatku od towarów i usług. Normalnie termin tych zwrotów przypadał na styczeń i luty. Tempo było na tyle ekspresowe, że część firm otrzymywała VAT w ciągu trzech dni.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna" (op.pb)

Rząd przyjął uchwałę ws.infrastruktury logistycznej sektora naftowego

We wtorek, 28 listopada, Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przedłożoną przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym przedstawia program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. Chodzi o budowę nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym. Realizacja Polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi w dokumencie są:

Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk)

Za projektem przemawia dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, wynikający ze strategii dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie. Istotna dla bezpieczeństwa energetycznego państwa budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego umożliwi jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN ORLEN S.A. w Płocku i GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili zaistnienia awarii. Inwestycję wykona spółka PERN S.A.

Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

Inwestycja, którą również wykona spółka PERN S.A., ma poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.

Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej

Mając na względzie konieczność objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego przez spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, sprawnej realizacji inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych oraz optymalizacji zarządzania istniejącymi aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw, Rada Ministrów przyjęła program działań wobec organów administracji publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, dążyć się będzie do realizacji programu działań przez wykonywanie praw ze swoich akcji. Program zakłada, że:

 1. PKN ORLEN S.A. i GRUPA LOTOS S.A. skoncentrują się na swojej działalności podstawowej, tj. produkcji oraz obrocie paliwami;
 2. podmiotem wiodącym, jeśli chodzi o transport rurociągowy oraz magazynowanie ropy i paliw będzie PERN S.A.;
 3. podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Źródło: premier.gov.pl, op.zp

Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, został skierowany do konsultacji publicznych. Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-o-platnosciach-bezgotowkowych-w-konsultacjach-publicznych/

Z dokumentem można zapoznać się na stronie http://legislacja.gov.pl/projekt/12305606

Źródło: MR (op.pb)

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sejm podczas piątkowego głosowania przyjął zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja przewiduje m.in., że rada gminy będzie mogła ustalić ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu pomiędzy 22.00 a 6.00.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Sejm zdecydował o zakazie handlu w niedziele

Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Z ustawy są wyłączone stacje paliw, jeśli spełniają wymogi techniczne dla stacji paliw. Teraz projektem zajmie się Senat.

Źródło: sejm.gov.pl (op.pb)

Polsko-litewskie porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zwalczania oszustw podatkowych

 • 21 listopada 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Szefa KAS z Szefową litewskiej administracji podatkowej.
 • Efektem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy administracjami skarbowymi Polski i Litwy.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili partnerom z Litwy rozwiązania tzw. pakietu paliwowego wdrożone w 2016 r. oraz ich wpływ na ograniczenie szarej strefy i zwiększenie wpływów budżetowych. Zaprezentowali także model funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz doświadczenia KAS w jego stosowaniu. Omówiono również zasady stosowania mechanizmu reverse chargé i wdrażanego przez Polskę modelu systemu podzielonej płatności „split payment".

Zawarte przez sekretarza stanu, Szefa KAS Mariana Banasia i Szefową litewskiej administracji podatkowej Editę Janušienė porozumienie w sprawie bezpośredniej dwustronnej współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w podatku od wartości dodanej, umożliwi szybszą wymianę informacji pomiędzy administracjami podatkowymi obu krajów i przyczyni się do zwiększenia skuteczności zwalczania oszustw w podatku VAT.

Porozumienie to stanowi kolejny krok podjęty przez Szefa KAS w celu usprawnienia wymiany informacji podatkowych. Wcześniej podobne porozumienia podpisano także z czeską, słowacką oraz węgierską administracją podatkową.

Źródło: MF, op.zp

URE: Wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane nt. produkcji i przywozu paliw ciekłych w III kwartale br.

Ze sprawozdaniem można zapoznać się tu: https://www.ure.gov.pl/download/1/8905/InformacjaPURE80-2017.pdf

Kwartał, którego dotyczy ogłoszenie jest pierwszym kwartałem objętym obowiązkiem sprawozdawczym. Jak czytamy w informacji towarzyszącej publikacji:

"Sprawozdania były składane po raz pierwszy i pomimo zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu wytycznych co do ich prawidłowego wypełniania, widoczny był często brak świadomości w jaki sposób należy przekazywać dane do Prezesa URE. Pomimo dokładania wszelkiej możliwej staranności i podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie treści składanych sprawozdań, nie było możliwe wyeliminowanie całości napotkanych nieprawidłowości. Do najczęściej spotykanych błędów należały:

- wskazywanie niewłaściwych jednostek miary lub wagi, stosowanie ton, litrów i m3 niezgodnie z wzorem formularza sprawozdania,
-  brak wskazania kodów CN paliw ciekłych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2039),
- wykorzystywanie znalezionych w internecie wzorów sprawozdania, pochodzących z pierwszych projektów rozporządzenia i nie odpowiadających zakresowi wymaganych danych.

Jednocześnie ustawowy termin ogłoszenia kwartalnych danych dotyczących całkowitych ilości produkcji i przywozu uniemożliwił w wielu przypadkach, w których pojawiły się nieprawidłowości, uzyskanie od przedsiębiorców stosownych wyjaśnień. Ponadto nie wszystkie zobowiązane podmioty wywiązały się z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych.

Trudności związane były również z ustaleniem ilości paliw wyprodukowanych, co wynikało z następujących przyczyn:

- przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem gazu płynnego (LGP) deklarowali jako ilość paliwa wytworzonego cały wolumen paliw służących do wytwarzania paliwa końcowego. Paliwo takie może podlegać wielokrotnie procesom mieszania w różnych instalacjach wytwórczych w kraju, co w ujawnianych sprawozdaniach zwiększa wolumen wytworzonego gazu płynnego (LPG), mimo iż proces taki nie skutkuje zwiększeniem ilości paliwa znajdującego się w obrocie rynkowym,
-  w procesach uszlachetniania paliwa lub dodawania biokomponentów do paliwa dozowane są dodatki w ilości nie przekraczającej kilku procent. Mimo to przedsiębiorcy zajmujący się taką działalnością deklarowali w sprawozdaniach całość wytworzonego paliwa, co skutkowało w praktyce zwielokrotnieniem deklarowanych ilości wyprodukowanego paliwa.

Z uwagi na powyższe wielkości wytworzonych paliw, ujawnione w przekazywanych do Prezesa URE sprawozdaniach, konieczne będzie dalsze podejmowanie czynności mających na celu wyjaśnienie wpływających do Urzędu Regulacji Energetyki informacji. W celu uzyskania rzetelnych informacji zostało dotychczas wszczęte ponad 200 postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary dla przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się w terminie z ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych.
W celu zachowania rzetelności publikowanych danych, w przypadkach gdy produkcja benzyn silnikowych, oleju napędowego lub gazu płynnego (LPG) o danym kodzie CN odbywa się również w rafineriach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ilości paliw wyprodukowanych wykazywane są oddzielnie jako:

1) ilość paliw wyprodukowanych przez rafinerie znajdujące się na terenie RP oraz
2) ilość paliw ujawnionych w sprawozdaniach wszystkich przedsiębiorców."

Źródło: URE, op.zp

Przedstaw swoją wizję podatków przyszłości i zostań podatkowym liderem

 • Podatki 4.0: daniny przyszłości" to temat pracy konkursowej w drugiej edycji konkursu „Podatkowi liderzy".
 • Tym razem studenci i absolwenci kierunków prawniczych lub ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na nowe, innowacyjne daniny, uproszczenie prawa podatkowego i walkę z przestępczością gospodarczą.
 • Na najlepszych czeka 12 płatnych stażyw Ministerstwie Finansów.

Tworzenie nowych rozwiązań podatkowych, dostosowanie prawa do rozwoju techniki i szybko zmieniających się technologii to jeden z kluczowych priorytetów Ministerstwa Finansów. To także temat przewodni drugiej edycji konkursu „Podatkowi liderzy". Jak będą wyglądać podatki w dobie czwartej rewolucji przemysłowej? Czy powstaną podatki przyszłości, za których pomocą odbuduje się wpływy do budżetu i stworzy przyjazny i prosty system podatkowy?  

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w czerwcu 2017. W jej wyniku wyłoniono 14 laureatów, którzy w trakcie miesięcznych praktyk poznali tajniki pracy nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi. Ministerstwo Finansów chce ponownie zaangażować studentów i  absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Nagrodami dla autorów najlepszych prac kolejny raz będą płatne stażew Ministerstwie Finansów.

Udział w konkursie
Pracę konkursową Podatki 4.0: daniny przyszłości" (praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12) wyślij do 10 grudnia 2017 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

Do pracy dołącz CV, podpisaną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopie dokumentów potwierdzających status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym.

Harmonogram konkursu:

do 13 grudnia – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych

18-19 grudnia – rozmowy kwalifikacyjne

do 22grudnia 2017 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Laureatom oferujemy:

 • płatny staż w Ministerstwie Finansów
 • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

Sprawdź się i zostań podatkowym liderem!

 

Pliki do pobrania

Źródło: MF, op.zp

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Wprowadzono regulacje, które mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). W rezultacie ma to ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce obsługa przedsiębiorców ma być sprawniejsza – uproszczony zostanie proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG.

Źródło: premier.gov.pl (op.pb)

Konkurs MinFinTech otwarty. MF wybierze najlepszych programistów IT i CS

Premier Mateusz Morawiecki otworzył drugi etap konkursu Ministerstwa Finansów „MinFinTech” (Warszawa, 14-15 listopada 2017 r.).

 • Młodzi programiści mają miesiąc na stworzenie oprogramowania identyfikującego międzynarodowych oszustów VAT.
 • W programie nie brakowało spotkań, dyskusji i warsztatów z udziałem przedstawicieli resortu finansów.
 • Na laureatów konkursu czeka 150 tys. zł oraz propozycja pracy w spółce Aplikacje Krytyczne, gdzie pomogą Ministerstwu Finansów w zwalczaniu przestępczości podatkowej. Najlepszych poznamy już w grudniu.

 - Uszczelnianie podatków to nie tylko legislacja i kontrole. To przede wszystkim analiza ogromnych wolumenów danych, analityka big data dużo bardziej zaawansowana niż w jakiejkolwiek firmie komercyjnej - tymi słowami wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przywitał uczestników drugiego etapu „MinFinTech”, czyli konkursu programistycznego zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową  i spółkę Aplikacje Krytyczne. Informatyczna rywalizacja ma wyłonić najlepszych specjalistów z sektora IT i CS, którzy będą mieli szansę dołączyć do zespołu analityków i programistów, na co dzień zwalczających wyłudzenia VAT (czyli tzw. Vatmanów). - Jestem zbudowany jakością waszej pracy. Jesteście niezwykle sprawni w tym co robicie i my też taką sprawność chcemy mieć u siebie. Wasze pomysły, waszą innowacyjność, najnowocześniejsze rozwiązania – jesteście w stanie nam to zaoferować–powiedział podsekretarz stanu w MF Paweł Gruza.

Rywalizacja przeniosła się do Warszawy

Pierwszy etap konkursu miał miejsce podczas maratonu programowania, czyli hackathonu HackYeah, który odbył się w 28-29 października 2017 r. w krakowskiej Tauron Arenie. Tym razem uczestnicy gościli w gmachu Ministerstwa Finansów, gdzie mieli okazję rozmawiać z urzędnikami, którzy na co dzień zmagają się z mafiami vatowskimi i próbami wyłudzeń podatków. Do dyspozycji programistów byli m.in. dyrektorzy: Maciej Kędzierski z Departamentu Informacji Finansowej, Norbert Sewruk z Biura Informacji Wewnętrznej, Jacek Góra z Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych, Wojciech Śliż z Departamentu Podatku od Towaru i Usług oraz Zbigniew Wiliński z Departamentu Poboru Podatków.

 Z programistami rozmawiali również członkowie zarządu spółki Aplikacje Krytyczne, która dostarcza Ministerstwu Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej narzędzia informatyczne pozwalające na szybkie identyfikowanie podatkowych oszustów. Prezes spółki Piotr Towarek podkreślił, że: „szybkość i zwinność technologiczna jest bardzo istotna z punktu widzenia walki z oszustami podatkowymi.” Pasjonaci programowania dopytywali m.in. o biznesową i techniczną stronę konkursu, ale najważniejszym tematem spotkania było praktyczne zastosowanie zaawansowanej analityki do walki z wyłudzeniami państwowych pieniędzy.

 Uczestnicy konkursu otrzymali dwa zadania. Tym razem przygotują oprogramowanie identyfikujące międzynarodowe sieci powiązań biznesowych, wykorzystywane do fikcyjnego obrotu towarami i wyłudzeń zwrotu podatku przy pomocy karuzel VAT. Na autorów najlepszych rozwiązań czekają nagrody w wysokości 35 tys. złotych. Zdobywcy drugiego miejsca  otrzymają 25 tys. zł, a trzeciego - 15 tys. zł. Każde zadanie będzie oceniane i nagradzane osobno – pula nagród to aż 150.000 zł.

 Laureatów konkursu „MinFinTech” poznamy w grudniu. Najlepsi otrzymają propozycję pracy w spółce Aplikacje Krytyczne, gdzie tworzyć będą oprogramowanie służąc walce z podatkowymi oszustami. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi do 20 grudnia 2017.

Źródło: Ministerstwo Finansów, op.zp

Gospodarka rośnie, ale zatory płatnicze też

Pomimo dynamicznie rosnącego PKB, wzrasta liczba firm, którym odbiorcy nie płacą za towar i usługi nawet - 60 dni po terminie wymagalności. Aktualnie o takim problemie informuje już 52 proc. firm, podczas gdy wiosną było ich 45 proc. – wynika z badania wykonanego dla BIG InfoMonitor. Problem z zaległymi płatnościami mają obecnie przede wszystkim firmy handlowe oraz zatrudniające co najmniej 10 pracowników.

Najnowsze, cokwartalne badanie* na temat zatorów płatniczych w mikro, małych i średnich firmach nie przynosi dobrych wieści. Problemów z opóźnionymi o co najmniej 60 dni płatnościami, od odbiorców towarów i usług, doświadczyło w ostatnich 6 miesiącach już 52 proc. przedsiębiorstw.

zatory 1.png

Źródło: BIG InfoMonitor

Firm z kłopotami przybywa, bowiem po II kwartale odsetek firm sygnalizujących kłopoty z uzyskiwaniem płatności wynosił 48 proc., a po I kwartale 45 proc. Obecnie o zaległych płatnościach informują przede wszystkim firmy małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników), średnie (50-249), eksporterzy oraz przedsiębiorstwa działające w handlu.

zatory 2.png

Źródło: BIG InfoMonitor

Poprawy sytuacji spodziewają się nieliczni – tylko 18 proc. ankietowanych. Natomiast prawie 70 proc. badanych firm uważa, że liczba faktur regulowanych z ponad 60 dniowym opóźnieniem utrzyma się na dotychczasowym poziomie, a nawet wzrośnie. Co ósmemu przedsiębiorcy trudno przewidzieć zmiany.

4-procentowy wzrost PKB nie sprzyja małym firmom

- Wzrost nie jest alarmujący, ale pokazuje, że problem długo przeterminowanych płatności jest wciąż aktualny – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – Na dodatek małym firmom, które w największym stopniu dotyka problem opóźnionych płatności, wcale nie pomaga dobra koniunktura gospodarcza. Statystyki GUS obejmujące I półrocze, okres wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, pokazują, że kondycja małych firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników uległa w tym czasie pogorszeniu – dodaje Sławomir Grzelczak.

Liczba małych podmiotów osiągających zysk zmniejszyła się, a ponad 30 proc. małych przedsiębiorstw było na minusie. O ponad 5 proc. zwiększyły się ich zobowiązania, w tym długoterminowe o prawie 9 proc. Obniżył się w porównaniu do poprzedniego roku wskaźnik rentowności ze sprzedaży, pogorszyły się też wskaźniki płynności finansowej. Wynika z tego, że małe podmioty gospodarcze nie odnoszą wymiernych korzyści ze wzrostu gospodarczego. Można się domyślać, że dzieje się tak, ponieważ mocniej odczuwają negatywne skutki zjawisk, towarzyszących przyspieszonemu wzrostowi gospodarczemu, takich jak wzrost kosztów, czy trudności ze znalezieniem pracowników. Niezmiennie doskwierają im również opóźnienia płatności od kontrahentów.

Będzie można wpisać dłużnika do BIG już po 30 dniach

Niestety mikro i małe firmy mają najwięcej skrupułów w korzystaniu z możliwości jakie daje Rejestr Dłużników BIG. Ze względu na relacje, a także poczucie, że opóźnienia to swoisty standard, nie spieszą się ze zgłaszaniem niesolidnych dłużników do BIG, choć jest to tani i mało absorbujący sposób na mobilizację niesolidnych płatników. Już samo wysłanie wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Rejestru BIG InfoMonitor przynosi efekty. Im szybsza reakcja i niższa kwota zaległości tym lepszy efekt działania. - Na pewno nie należy zwlekać, a szczególnie pozwalać na wzrost kwoty zadłużenia, bo to tylko obniża szanse na odzyskanie pieniędzy - radzi Sławomir Grzelczak.

Jak ważne jest szybkie podejmowanie kroków wobec dłużnika pokazują nowe rozwiązania prawne, wchodzące w życie już 13 listopada. Pozwolą one wierzycielowi wpisać dłużnika do BIG InfoMonitor już po upływie 30 dni od terminu zapłaty, zamiast obecnych 60 dni.

Zawsze warto też sprawdzać z kim robi się interesy. Obecnie w Rejestrze BIG InfoMonitor widnieje prawie 186 tys. firm z zaległościami sięgającymi 3,4 mld zł. Po uzyskaniu zgody sprawdzanej firmy przedsiębiorca poprzez BIG InfoMonitor może też skontrolować swojego kontrahenta w bazie BIK, gdzie dowie się jak radzi on sobie ze spłatą kredytów. Obecnie przeterminowane płatności kredytowe powyżej 60 dni i na kwotę powyżej 500 zł w BIK ma prawie 56 tys. przedsiębiorstw. Ich wartość to 19,2 mld zł.

*Badanie „Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm”. przeprowadzone przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych, kwiecień, sierpień, październik 2017 r.

Źródło: BIG InfoMonitor, op.zp

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz walkę z "szarą strefą".  Więcej >>

(op.pb)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Szczegóły w załączniku.

(op.pb)

MR zachęca przedsiębiorców do udziału w przetargach międzynarodowych

7 i 9 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich i spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Tematem spotkań było stworzenie sieci instytucji zachęcających i wspierających przedsiębiorców w sięganiu po zlecenia organizacji międzynarodowych.

Instytucje te staną się w najbliższych miesiącach regionalnymi punktami promocji wśród przedsiębiorców wiedzy o warunkach udziału w przetargach organizacji międzynarodowych.

Rynek zamówień organizacji międzynarodowych, których jest ok 8000, to rocznie ok 50 mld USD.

Największymi zleceniodawcami są: Instytucje systemu Narodów Zjednoczonych, które rocznie wydają ok 17,6 mld USD, Grupa Banku Światowego – ok 15-20 mld USD, a także Unia Europejska, NATO i OECD.

Szansę na uzyskanie zamówienia mają firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT , usługi konsultingowe, administracyjne oraz  żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, usługi w zakresie gospodarki wodno-sanitarnej, doradcze i szkoleniowe.

Współpraca z organizacją międzynarodową to szansa na eksport towarów i usług na rzecz wiarygodnego klienta, który zawsze płaci za zamówione dobra w terminie i w ustalonej wysokości.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/miedzynarodowe-zamowienia-publiczne/

Źródło: MR (op.pb)

Instrukcja rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT

Zgodnie z treścią  „INSTRUKCJI REJESTRACJI NA PUESC DLA POTRZEB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ DO REJESTRU SENT (e-Przewóz)” (obowiązującej od dnia 28 kwietnia 2017 r.) termin do uzyskania rejestracji zaawansowanej na platformie PUESC został wydłużony o 3 miesiące od dnia rozpoczynającego obowiązywanie ustawy. Obowiązek uzyskania rejestracji powstał z dniem 18 kwietnia 2017 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Prolongata terminu na uzyskanie konta zaawansowanego upływa więc 18 lipca 2017 r. Poniżej przekazujemy Państwu link do wspomnianej instrukcji.

 https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/SENT+instrukcja+rejestracji+na+PUESC_20170428.pdf/ abf4c38c-0752-4d22-a2a0-d25947ad9ce5

Jednocześnie wskazujemy, iż obowiązkiem uzyskania dostępu zaawansowanego objęte są wyłącznie podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające, które są jednocześnie podmiotami zgłaszającymi przewóz do rejestru PUESC/SENT.

Obowiązek ten nie dotyczy więc:

1) podmiotu odbierającego obowiązanego jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,

2) podmiotu prowadzącego stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego),

3) przewoźnika dokonującego zgłoszeń przewozu towarów w ramach tranzytu,

4) przewoźnika uzupełniającego zgłoszenia.

Te podmioty, tak jak dotychczas, muszą posiadać jedynie dostęp na poziomie podstawowym.

oprac. adw. Maksymilian Graś

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Szczegóły w załączniku. 

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

W załączniku do obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.  ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  Szczegóły w załączniku.

 

Nowy tekst jednolity Ustawy o VAT

Rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia, sprawozdań oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1191/1

oraz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1

(op.pb)

Rozporządzenie ME w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Na stronie BIP RCL został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia nr 40.2.16 znajduje się pod adresem:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289503

(op.pb)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W Dzienniku Ustaw  zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które zostały objęte systemem monitorowania drogowego celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Informacja Prezesa URE dotycząca sposobu wypełniania formularza o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W związku z upływającym 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych, na stronie urzędu zostały opublikowane wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Wersja elektroniczna formularza została zamieszczona wraz z informacją na stronie internetowej URE. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa oraz przekazać do centrali Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, w terminie najpóźniej do 7 lipca br. Termin zostanie zachowany w przypadku nadania pisma w polskiej placówce pocztowej.

Możliwe jest również przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: dpc@ure.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP: /URE/skrytka.

Szczegóły wraz z elektroniczną wersją formularza znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 38/2017 dotyczącej sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności oraz w załącznikach.

Zmiany w podpisie elektronicznym przy zawiązywaniu spółek

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Uchwalona ustawa ma na celu wyeliminowanie możliwości korzystania za zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym), co ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego. Zgodnie z przyjętą ustawą obecnie do zawiązywania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w powyższym trybie oraz do składania wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego będą wymagane kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenia ME w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

Polska Izba Paliw Płynnych informuje, iż dnia 23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 945).
Akt wykonawczy jest uzupełnieniem obowiązku, wynikającego z art. 4ba ust. 4 w zw. z ust. 1 Prawa energetycznego. Przepisy te wskazują, iż przedsiębiorstwo energetyczne, świadczące ściśle określone usługi. przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających te usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Przez usługi w tym zakresie rozumie się magazynowanie, przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych.
Powyższe oznacza, że nowym obowiązkiem zostali objęci wyłącznie Ci koncesjonariusze, którzy usługowo, na rzecz innych podmiotów, zajmują się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych.
UWAGA! Dystrybucja i obrót paliwami ciekłymi to dwa różne rodzaje działalności koncesjonowanej. Obowiązek nie obciąża przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie obrotem paliwami ciekłymi, posiadających koncesję OPC, np. stacji paliw.
Koncesjonariusze, zobowiązani do realizacji nowych obciążeń sprawozdawczych, będą zobowiązani do przedstawienia pierwszej informacji do dnia 14 lipca 2017 r. za miesiąc czerwiec 2017 r. Wynika to z brzmienia art. 29 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1165 – Pakiet energetyczny), który stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynają realizację obowiązków, o których mowa w art. 4ba ust. 4 Prawa energetycznego, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym weszły w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 Prawa energetycznego.
oprac. adw. Maksymilian Graś

Ustawa o Inspekcji Handlowej

31 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej. [Dz.U. 2017, poz. 1063]

Tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone Ustawą z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823)

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U z dnia 30 maja 2017, poz. 1043)

Polska Izba Paliw Płynnych w nawiązaniu do wcześniejszych informacji przypomina, iż w dniu 30 maja 2017r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

W wyniku nowelizacji ustawy prawo energetyczne (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2016 poz. 1165) art. 43e ust. 1 ustawy prawo energetyczne nałożył na podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązek przekazywania do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Do złożenia powyższych informacji (informacja lub aktualizacja informacji) jest zobowiązane: Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, oraz podmiot przywożący

Termin złożenia: 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Organ, do którego informacja ma być składana: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia tj. 07 czerwca 2017 r.

Z uwagi na obszerność dokumentu zachęcamy do zapoznania się całością Rozporządzenia (plik pdf) wraz załącznikami oraz szczegółowym objaśnieniem jak należy prawidłowo wypełnić dokument.

oprac. adw. Norbert J. Lenkiewicz

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Rozporządzenie określa wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Przepisy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

op. pb

Wyjaśnienia MF co do charakteru gier na automatach

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które dotyczą charakteru gier urządzanych na automatach, Ministerstwo Finansów informuje, że grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach, urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości (art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych).

Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy (art. 2 ust. 5).

Losowość gier

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych całkowita lub częściowa losowość jest zasadniczą cechą charakterystyczną dla gier hazardowych. Gra ma bowiem charakter losowy, gdy dla gracza jej wynik jest nieprzewidywalny. Wprowadzenie dodatkowych elementów o charakterze niehazardowym, np. pytań, które mają jedynie sugerować, że wygrana w grze jest zależna od wiedzy gracza, a nie od przypadku, nie zmienia faktu, że jest to gra na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, jeżeli zawiera w sobie element losowości.

Tylko Minister Rozwoju i Finansów rozstrzyga o charakterze gier na automatach

W przypadku wątpliwości co do charakteru gier na danym urządzeniu podmiot ma możliwość wystąpienia do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o rozstrzygnięcie charakteru gier na automatach (w trybie at. 2 ust. 6 ww. ustawy). Należy przy tym podkreślić, że jedynie decyzja ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozstrzyga o charakterze tych gier w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

W konsekwencji jednostka badająca (upoważniona do badań technicznych automatów i urządzeń do gier) w swoich opiniachnie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy. Przedmiotem opinii wydawanej przez jednostkę badającą jest jedynie to, czy badany automat może być legalnie eksploatowany przez podmiot uprawniony do oferowania gier na automatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie urządzania tych gier.

Źródło: MF (op.pb)

Powstanie lista działań wskazujących na należytą staranność na potrzeby VAT

Resort finansów pracuje nad listą działań wskazujących na należytą staranność. MF wyjaśnia też w odpowiedzi na interpelację posła Jakuba Kuleszy, jakie okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem, powinny wzbudzić wątpliwości podatnika i zainicjować dokładną kontrolę kontrahenta.

Zdaniem resortu finansów, dołożenie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów nie kończy się na pozyskaniu kopii dokumentów nadania Regon, NIP, odpisu z KRS czy innych dokumentów, np. koncesji na obrót paliwami.  Należy również dokładnie przyjrzeć się okolicznościom towarzyszącym nawiązaniu współpracy i prowadzeniu interesów z kontrahentami. Wątpliwości podatnika powinny, zdaniem MF, wzbudzić te okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem.

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=CCB4F56774E8473BC12580FB0049DD30

Źródło: Deloitte (op.pb)

Split payment trafił do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający system podzielonej płatność w rozliczaniu podatku VAT (ang. split payment), został opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Split payment ma być dobrowolny - w zamian Ministerstwo Finansów oferuje system zachęt. Ma radykalnie ograniczyć nadużycia i przestępstwa przy rozliczaniu VAT.  Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki tej ustawie w ciągu 10 lat w budżecie państwa przybędzie ok. 82 mld zł. 

Projekt_ustawy_z_dnia_12_05_2017.pdf (129.8 KiB)

(op.pb)

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa jest najbardziej obszerną zmianą KPA od kilkudziesięciu lat.

Nowelizacja KPA stawia sobie za cel:

1)        przyspieszenie postępowań administracyjnych,

2)        wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami,

3)        zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

By ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało załączoną broszurę informacyjną. Jest to poradnik, opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. Broszura jest także dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, w zakładce Czym się zajmujemy?/ Sprawniejsze działanie urzędów.

Źródło; Ministerstwo Rozwoju, op. zp

Dostawy paliw do gospodarstw rolnych

Jeżeli rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej transport paliwa do niego nie podlega zgłoszeniu w systemie SENT - informuje Ministerstwo Finansów.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą, to przewóz do niego paliwa w ilości  ponad 500 litrów należy zgłosić do rejestru. Wówczas rolnik ten jest podmiotem odbierającym i jego jedynym obowiązkiem w świetle ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest potwierdzenie odbioru tego paliwa. W tym celu wystarczy zarejestrować konto na PUESC.

Jednak dla samorządu rolniczego nie jest jasne czy prowadzenie działalności rolniczej (ryczałt, VAT, działy specjalne produkcji rolnej) przez rolników wpisuje się w definicje ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do wypełniania jej przepisów. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości samorządu rolniczego i  udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności.

(op.pb)

Konsultacje projektu ustawy o rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych

Celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Energii jest pobudzenie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Ministerstwo Energii chce to zrobić poprzez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNGPrzygotowany projektu ustawy wpisuje się w ciąg naszych działań nakierowanych na rozwój elektromobilności. Ich zasadniczym celem jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach, rozwój przemysłu elektromobilności oraz dostosowanie sieci energetycznych do zmian zachodzących na rynku motoryzacyjnym.

Szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie umożliwi ograniczenie uzależnienia transportu od paliw węglowodorowych pozwoli również na poprawę jakości powietrza w miastach.

Uwagi do projektu można zgłaszać od 27 kwietnia do końca maja 2017 r. na adres szymon.bylinski@me.gov.pl.

Projekt ustawy o elektromobilnośoci i paliwach alternatywnych

Źródło: ME (op.pb)

Rozporządzenie w sprawie dokumentów KAS

 Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową.

Rozporządzenie (patrz załącznik) określa sposób dokumentowania kontroli operacyjnej  prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, sposób przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli  sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz  wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.

(op.pb)

Nowe akty wykonawcze do pakietu przewozowego

W ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe akty wykonawcze do pakietu przewozowego:

13 kwietnia

14 kwietnia

Rekomendujemy dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i staranne przygotowanie się do nadchodzących obowiązków.
(op. zp)

Konfiskata rozszerzona - nowelizacja Kodeksu Karnego

11 kwietnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 773),  wprowadzającą m.in. tzw. konfiskatę rozszerzoną zakładającą w szczególności przeniesienie ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia na oskarżonego. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniaach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja dotyczy m.in. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym m.in. przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu. Zawiera także rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia wobec osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie.
Przygotowana w resorcie sprawiedliwości i uchwalona 23 marca nowela prawna ma w założeniu legislatora uderzyć w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków.

Źródło: prezydent.pl (op.zp)

7 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało zasady rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (usługa e-Przewóz)

Jeżeli jesteś:

 • podmiotem odbierającym, obowiązanym jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,
 • podmiotem prowadzącym stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego)
 • przewoźnikiem

powinieneś założyć  jedynie konto na Platformie PUESC tylko z podstawowym poziomem dostępu.

Nie masz obowiązku rejestrowania się w "usłudze e-Klient".

Szczegółowe informacje o sposobie postępowania wszystkich podmiotów korzystających z usługi e-Przewóz znajdują się w „Instrukcji rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (e-Przewóz)" (link otwierajacy o nowej karcie).

***

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej. Została ona zbudowana w ramach Programu e-Cło. Na PUESC systematycznie są osadzane kolejne usługi dla naszych Klientów,  w tym przedsiębiorców. Docelowo PUESC stanie się jedynym punktem dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej.

O poszczególnych usługach, które wykorzystują PUESC będziemy informowali na niniejszej stronie oraz na portalach dedykowanych dotychczas poszczególnym systemom informatycznym i usługom KAS.

 Zakres korzystania z PUESC możecie Państwo spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami w oparciu o usługę e-Klienta.

 Poprzez PUESC umożliwiamy również dostęp do e-usług UE – CELNYCH BAZ DANYCH

(op.zp)

Pakiet przewozowy opublikowany

3 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub pakiet SENT).

Publikacja jest dostępna pod pozycją nr 708. Poniżej zamieszczamy link do strony z ostateczną wersją ustawy.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

Zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawa, w zasadniczej części, wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. Oznacza to że zacznie ona obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2017 r. Przepisy odnoszące się do kar wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Ustawa musi być realizowana już od dnia 18 kwietnia 2017 r.!!!

Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty uczestniczące w obrocie paliwami ciekłymi. Obciążają one zarówno podmioty wysyłające, podmioty odbierające, przewoźników oraz kierowców. Brak realizacji przepisów może skutkować bardzo wysokimi karami, sięgającymi 46% wartości netto przewożonego produktu.

Rekomendujemy dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i staranne przygotowanie się do nadchodzących obowiązków.

Dostęp do platformy PUESC, w ramach której będą realizowane obowiązki nałożone pakietem przewozowym, może nastąpić dopiero po dokonaniu rejestracji podmiotu oraz jego reprezentantów. Praktyczne wskazówki, jak dokonać rejestracji, w ramach instrukcji oraz filmików instruktarzowych, znajdziecie Państwo pod adresem:

https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=andTmHIEtmB3nMWahj1Jabqs.undefined

oraz

https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze

Rejestracja w poszczególnych urzędach może jednak być różna. Specyfika danego przedsiębiorcy również może wymusić przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Sugeruje się aby dokonać rejestracji z wyprzedzeniem i nie zostawiać jej na ostatnią chwilę.

Pod drugim linkiem w zakładce FAQ znajdziecie Państwo odpowiedzi Ministerstwa Finansów na najczęściej zadawane pytania.

Opracował: adwokat Maksymilian Graś

Zmiana ustawy o grach hazardowych. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Monopol Państwa w zakresie gier na automatach i hazardu w internecie. Sankcje za posiadanie automatów do gier.

Szanowni Państwo,

Polska Izba Paliw Płynnych przypomina, iż 1 kwietna 2017 wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 88, dalej: ustawa hazardowa). Wraz z nią pojawią się nowe kary za nielegalne urządzanie gier hazardowych (bez koncesji) oraz posiadanie automatów do gier, jak również znowelizowany zostanie katalog sankcji za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych ujęty w Rozdziale 9 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy.

 Dla przedsiębiorców działających w branży paliw zaostrzenie przepisów oznaczać będzie w praktyce zakaz posiadania automatów do gier w budynkach/obiektach znajdujących się na terenie prowadzonych stacji paliw.

Gra na automatach poza kasynami będzie możliwa tylko w salonach gier na automatach (art. 5 ust. 1 c ustawy hazardowej)

 Według nowych regulacji gry na automatach będą mogły być organizowane przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, którzy będą legalnie wykonywali monopol państwa w tym zakresie na podstawie stosownych zezwoleń.

Automaty mają być niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia a organizowanie gier na automatach poza kasynami będzie możliwe jedynie w wydzielonych miejscach (np. w określonej odległości od miejsc kultu religijnego i placówek oświatowych) objętych stałym monitoringiem. Monopolem państwa objęte zostanie również organizowanie gier hazardowych w internecie.

Przyjęte zaostrzone konstrukcje odpowiedzialności za tzw. „udział w organizowaniu gier hazardowych” mają ograniczyć obecną działalność szarej strefy na rynku hazardowych, nadając „hazardowy charakter” wszystkim automatom bez względu na ich oprogramowanie.

Zgodnie Art. 89 ust 1. Ustawy hazardowej karze pieniężnej podlegać będą m.in:

 • Posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
 • Posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego.

Przewidziana kara to 100.000 zł od każdego automatu!!! (art. 89 ust. 4 pkt 3)

W zakresie naruszenia obowiązków dotyczących gry na automatach kary pieniężne będzie nakładał w drodze decyzji naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze znajduje się niezarejestrowany automat (art. 90 ust. 1 pkt 1)

Na potrzeby odróżnienia sposobu posiadaniu (w celu ustalenia charakteru ewentualnej odpowiedzialności np. właściciela stacji paliw, na terenie której mogą znajdować się automaty do gier) należy posiłkować się definicją zwartą w art. 336 ustawy Kodeks cywilny, który wskazuje, że „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”

Ponadto (poza zaostrzeniem już obowiązujących przepisów) do Kodeksy karnego skarbowego został dodany m.in. art. 107d, który stanowi, iż przestępstwem jest posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia urzędowych zamknięć. Za powyższe przestępstwo grozi grzywna do 720 stawek dziennych i/lub kara pozbawienia wolności do lat 3. (w 2017 r. stawka dzienna waha się w granicach: 66,67 zł – 26 666,66 zł, natomiast dla kary grzywny ustalono przedział od 666,70 zł do 19.199.995,20 zł).

Zachęcamy do gruntownego zapoznania ze zmianą komentowanych przepisów oraz Pismem Pana Ministra Mariana Banasia skierowanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych informującym o nowych zasadach urządzania gier hazardowych.

W razie pytań oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji.

(opracował: mec. Norbert J.Lenkiewicz)

Automaty tylko w kasynach

1 kwietnia wchodzi w życie Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2017 nr 0 poz. 88].

W odniesieniu do listu ministra Mariana Banasia przesłanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych 23 marca br. informujemy przedsiębiorców branży paliwowej, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami urządzanie gier na automatach hazardowych jest dozwolone wyłącznie w kasynach gry, na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji. Ustawa poszerza katalog podmiotów mogących ponieść karę za urządzanie gier hazardowych bez koncesji i zwiększa jej wysokość.

Z tekstem ustawy można zapoznać się tu: Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2017 nr 0 poz. 88]

(op.zp)

Organy KAS

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie pozostałe postanowienia (część obowiązuje już od 1 marca) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U z 2017 r. poz. 448). M.in. na mocy §3 komentowanego rozporządzenia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jest właściwy na całym terytorium RP dokonywania czynności związanych z poborem:

 • Należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);
 • Podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym mowa w art. 103 ust. 5a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • Opłaty paliwowej, o której mowa w Ustawie z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
 • Opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64c ust. 2 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • Kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla zezwolenia, o której mowa w art. 140aa ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • Kaucji, o których mowa w art. 140ad ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 94 ust. 3 Ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 Ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 Ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne;
 • Opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne;

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komentowanego Rozporządzenia.

(opracował:adw. Norbert J. Lenkiewicz)

„Pakiet Wierzycielski”

Przyjęty przez Sejm 9 marca 2017 r.Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności  [druk sejmowy nr 1185] ma poprawić płynność przedsiębiorstw i przeciwdziałać zatorom płatniczym, ułatwić dochodzenie należności i usprawnić funkcjonowanie sądownictwa gospodarczego. „Pakiet wierzycielski” stanowi element Rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Planowany termin wejścia w życie części rozwiązań to czerwiec 2017.

(opracował:adw. Norbert J. Lenkiewicz)

Ministerstwo Finansów uruchomiło system monitorowania drogowego przewozu towarów

Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe przepisy zostały już uchwalone przez parlament i oczekują na podpis prezydenta. Będą obowiązywać 14 dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Konto może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń do systemu SENT w imieniu podmiotu.

Dodatkowo podmioty, które mają obowiązek zgłaszania przewozu towarów wskazanych w ustawie, tj. dokonujące:

 1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 4. eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju

  muszą zarejestrować dane podmiotu oraz ustanowić reprezentację, korzystając z usługi „e-Klient".

Osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, powinny w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego albo oddziału celnego, aby zweryfikować podane dane. Potrzebny będzie do tego wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji osoby fizycznej, który został wysłany w formie elektronicznej z platformy PUESC lub wydrukowany  komunikat UPO, który został wysłany na konto PUESC wnioskodawcy oraz dokument tożsamości.

Dopełnienie tych formalności pozwoli osobie fizycznej na pobranie certyfikatu niekwalifikowanego SC, który jest niezbędny do podpisania pozostałych wniosków składanych w usłudze „e-Klient", tj. rejestracji/aktualizacji podmiotu i zakresu reprezentacji.

MF zachęca wszystkich przedstawicieli podmiotów, aby już dziś założyli konto i zarejestrowali swoje dane, dane podmiotu oraz zakresu reprezentacji na platformie PUESC.

Instrukcja dotycząca uwierzytelniania podmiotów na Platformie PUESC

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. utworzenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej w SISC, rejestracji podmiotu w SISC oraz rejestracji reprezentacji znajdują się w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

MF informuje również, że pod adresem https://test.puesc.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie) zostało udostępnione środowisko, gdzie można testowo założyć konto na platformie PUESC, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia przewozu towaru jako podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik.

Źródło: MF (op.pb)

Projekty aktów wykonawczych do Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń - aktów wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2 marca 2017 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń Link do projektu rozporządzenia >>> http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295857

7 marca 2017 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów.  Link do projektu rozporządzenia >>>  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296005

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

2 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano skierowany do konsultacji publicznych Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" (ogłoszony 28 lutego).

Z projektem można zapoznać się tu>>> Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" (ogłoszony 28 lutego).

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Akty wykonawcze do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Od 1 marca obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 397)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 239)

odnoszące się oczywiście również do procedowaniego właśnie pakietu przewozowego.

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

27 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenia opublikowano: Projekt Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Zawiera on wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania

Z projektem można zapoznać się tu: Projekt Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

25 stycznia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG).

Z tekstem można zapoznać się tu>>> Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(op.pb)

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

Z jednolitym tekstem można zapoznać się po kliknięciu w link

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów

Informujemy, iż wobec upłynięcia terminu na złożenie wniosków o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych i określenia kodów CN dla poszczególnych rodzajów produktów paliwowych, zwracamy Państwa szczególną uwagę na potrzebę dochowania należytej staranności w bieżącej weryfikacji Państwa kontrahentów.

Podmioty, które nie dochowały obowiązku złożenia wniosku o taką zmianę koncesji utraciły z dniem 17 stycznia 2017 r. prawo wykonywania działalności koncesjonowanej, a prowadzenie z takimi podmiotami współpracy może skutkować bardzo negatywnymi sankcjami.

Rekomendujemy więc bieżącą weryfikację rejestrów i wykazów podmiotów koncesjonowanych zawartych na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, które mają być uaktualniane każdego dnia. Rejestry i wykazy są dostępne pod poniższymi linkami:

http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestry-i-wykazy-konce oraz

http://bip.ure.gov.pl/bip/form/13,Rejestr-podmiotow-przywozacych.html

Rejestry i wykazy mogą jednak zawierać informacje nieaktualne lub nieprawdziwe, stąd też sugerujemy uzyskać dodatkowo od każdego z kontrahentów kopii wniosku wraz z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki lub potwierdzenia nadania przesyłki listem poleconym oraz oświadczenia, iż złożył on w terminie, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych oraz kodów CN.

Przypominamy, iż obowiązek złożenia wniosku dotyczył wszystkich koncesjonariuszy.

Informacja URE dot. obowiązkowych zmian w koncesjach paliw ciekłych

Informacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki:

Prezes URE przypomina, że do 16 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym na mocy noweli z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie powyższego rozporządzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność określoną zakresem  art. 16 ust. 1 oraz art. 16a ust. 1 ustawy zmieniającej, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji. Zgodnie z wymogami ustawy zmieniającej wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

Z uwagi na pojawiające się pytania ze strony przedsiębiorców dotyczące sposobu realizacji powyższego obowiązku, Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

 -   Wniosek należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym w postępowaniu wszczętym na wniosek z art. 16 ust. 1 lub art. 16a ustawy zmieniającej mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie we wcześniejszych postępowaniach administracyjnych, o ile zachowały swoją aktualność (ważność). Aby można przyjąć kompletność wniosku zasadnym jest, aby przedsiębiorca wskazał i wymienił dokumenty, których nie załącza, a w których posiadaniu jest już Urząd.
  -  Termin do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy zmieniającej, pozostawiony uznaniu Prezesa URE, zostanie wyznaczony tak, aby był realny i możliwy do zrealizowania w danych okolicznościach.
  -  Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej, URE uwzględni wpisany w ustawę zmieniającą skutek jego niedotrzymania przez przedsiębiorców, tj. wygaśnięcie koncesji (z mocy prawa) z upływem ostatniego dnia terminu do uzupełnienia wniosku.

Urząd dołoży zatem starań, aby terminy były wyznaczane w granicach możliwych do realizacji, tak szeroko nałożonego przez ustawodawcę na przedsiębiorców, obowiązku.

Ustawa zmieniająca, będąca elementem Pakietu Paliwowego, weszła w życie 2 września 2016 r. - zatem regulacje w niej zawarte są obowiązujące i znane przedsiębiorcom od tego czasu.

Więcej:

Komunikat URE znajduje się tu: http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6842,Uwaga-na-termin-16-stycznia-2017-r-dot-obowiazkowych-zmian-w-koncesjach-paliw-ci.html

Pakiet informacyjny URE znajduje się tu: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/paliwa-ciekle

Źródło: URE

Nowe obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących

16 grudnia 2016 Urząd Regulacji Energetyki opublikował na swojej stronie treści nowych rozporządzeń, które dotyczą działalności przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących.

W informacji URE czytamy: "16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Tekst tego rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązków podmiotów sektora paliw ciekłych, wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzenia, przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 67/2016 w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe. Wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia zostały również przygotowane oraz opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dotyczące koncesji na paliwa ciekłe (dostępne tutaj).

W Komunikacie Prezesa URE nr 68/2016 w sprawie udostępnienia wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących znalazły się natomiast informacje dotyczące podmiotów przywożących, w tym obowiązku uzyskania wpisu do rejestru takich podmiotów. Pakiet informacyjny dotyczący podmiotów przywożących wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów przywożących dostępny jest tutaj".

Źródło: URE

Kody CN - rozporządzenie wykonawcze do Prawa energetycznego

15 grudnia 2016 r. Minister Energii podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających koncesjonowaniu (potocznie zwane „rozporządzeniem w sprawie kodów CN”), które jest rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy–prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia 2016 r.

(patrz: Rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących [Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2039]).

Ww. ustawa nakłada na przedsiębiorców bezwzględny obowiązek dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych i przepisów rozporządzenia w sprawie kodów CN, poprzez złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę koncesji pod rygorem wygaśnięcia, a także szereg innych obowiązków, których termin realizacji został uzależniony od wejścia w  życie rozporządzenia ws. kodów CN.

Zatem od dziś rozpoczynają bieg następujące terminy:

 1. Na złożenie wniosków o zmianę dotychczasowych koncesji w zakresie opisu wyrobów według kodów CN – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 r. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesjonariuszy. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 2. Na złożenie wniosków o udzielnie lub zmianę dotychczasowych koncesji dla podmiotów, w których przypadku na skutek nowej definicji paliw ciekłych (w szczególności co do kodów CN) dopiero powstaje obowiązek uzyskania koncesji lub dotychczasowa koncesja nie obejmuje zakresu działalności, która jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi posiadania koncesji w zakresie określonych wyrobów lub czynności. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 3. Na złożenie wniosków o zmianę koncesji OPC dla przedsiębiorców zagranicznych mających w Polsce koncesję OPZ/WPC oraz oddział i polską rejestrację VAT – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów zagranicznych posiadających koncesję OPZ/WPC. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 4. Na złożenie wniosków o wpis do rejestru podmiotów przywożących (nowo powstały rejestr) – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów prowadzących działalność, która nie wymaga uzyskania koncesji, ale wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Zwracamy Państwa uwagę, aby wszelkie składane dokumenty były przygotowane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.

Rozporządzenie ws. kodów CN jest pierwszym rozporządzeniem wykonawczym do Pakietu Energetycznego. Nadal oczekujemy na kolejne rozporządzenia, których termin wejścia w życie będzie uzależniał realizację innych obowiązków, np. w zakresie obowiązku składania nowych cyklicznych raportów do URE o ilościach przywiezionych i wywiezionych paliw czy też w zakresie obowiązku złożenia wykazu o posiadanej infrastruktury.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

Niniejsza informacja została opracowana przy współpracy z:

Kancelaria Prawna KG Kijewski Graś

ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Telefon: +48 22 856 36 60 , email: biuro@kglegal.pl ; www.kijewskigras.pl

WAŻNE: jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów roku

Polska Izba Paliw Płynnych zwraca Państwa szczególną uwagę na jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów w trakcie roku.

Dla benzyn wyróżnia się następujące okresy, w których wartości poszczególnych parametrów mogą się zmieniać. Zmiany te wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2013.1058 j.t.). Rozporządzenie określa dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E5) następujące okresy w ciągu roku:

 1. letni - od 1 maja do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października;
 3. zimowy - od dnia 1 listopada do końca lutego.

W przypadku benzyny E5 w poszczególnych okresach zmianom ulegają prężność par, destylacja do temperatury 70oC oraz indeks lotności (VLI).

Rozporządzenie dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E10) wyodrębnia tylko jeden specyficzny okres roku, tj. okres letni, trwający od 1 maja do 30 września. W tym okresie obowiązuje parametr prężności par, który w pozostałym okresie w ogóle nie ma określonego parametru. W pozostałym okresie parametry są stałe.

W przypadku wymagań jakościowych dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, podobnie jak w przypadku benzyny E5, wyróżnia cztery okresy. Należą do nich:

 1. okres letni - od 16 kwietnia do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada;
 3. okres zimowy - od 16 listopada do końca lutego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku olejów napędowych rozporządzenie wyróżnia dwa jego rodzaje, a mianowicie olej napędowy „standardowy" oraz olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych". Dla obu tych produktów ustalono różne wartości parametrów jakościowych. Szczególnie istotne jest jednak, aby w kontekście zmiany okresu roku weryfikować temperaturę zablokowania zimnego filtru (CFPP).

W okresach przejściowych operatorzy stacji paliw powinni położyć szczególny nacisk na weryfikację świadectw jakości, których dostarczenie jest obowiązkiem sprzedawców paliw. W tym kontekście należy pamiętać o paliwie zgodnym z parametrami obowiązującymi dla poprzedniego okresu, a których resztki mogą zalegać w zbiorniku.

(opr. adwokat Maksymilian Graś)

2 listopada upływa termin złożenia informacji przez posiadaczy koncesji WPC lub OPZ oraz obowiązek prowadzenia wykazu usługobiorców

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że 2 listopada upływa termin złożenia informacji przez posiadaczy koncesji WPC lub OPZ oraz obowiązek prowadzenia wykazu usługobiorców.

1 sierpnia oraz 2 września br. uległy zmianie warunki wykonywania działalności związanej z paliwami ciekłymi, w tym przywozu tych paliw z zagranicy oraz uzyskania i posiadania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, względnie obrót paliwami ciekłymi (także z zagranicą). Wynika to z wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 oraz 1165) oraz ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165). Najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie głębokiej aktualizacji pakietów informacyjnych dotyczących koncesjonowania paliw ciekłych. Zakończenie tych prac i publikacja zaktualizowanych pakietów informacyjnych nastąpi po ogłoszeniu przez Ministra Energii przepisów wykonawczych wprowadzanych w ramach ww. nowelizacji, przy czym szczególnie istotne znaczenie ma rozporządzenie Ministra Energii, określające szczegółowy wykaz paliw ciekłych, zgodnie z nowo wprowadzonym art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne.

Przypominamy jednocześnie, że ustawa z 22 lipca 2016 r. w art. 21 ust. 1 zobowiązała podmioty, którym została udzielona koncesja WPC lub OPZ, do przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o sposobie spełniania wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 2 listopada 2016 r.

Powyższe wymagania dotyczą podjętych przez koncesjonariusza działań gwarantujących utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej. Informacja, o której mowa  w art. 21 ust. 1, powinna zawierać bądź wskazanie wykorzystywanych w powyższym celu przez koncesjonariusza instalacji magazynowania paliw ciekłych, bądź też wyszczególnienie zawartych umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Niezłożenie powyższej informacji w tym terminie skutkować będzie cofnięciem przez Prezesa URE posiadanej koncesji WPC lub OPZ (art. 21 ust. 2).

Przypominam również, że zgodnie z art. 4ba ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, dodanym ustawą z 22 lipca 2016 r.,  przedsiębiorstwo energetyczne (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 12 jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi) zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 5 dystrybucja jest to rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów z wyłączeniem sprzedaży tych paliw), prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz, zawierający dane usługobiorców określone w art. 4ba ust. 2, ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca oraz udostępniany zgodnie z ust. 3 tego przepisu.

Zgodnie natomiast z art. 30 ustawy z 22 lipca 2016 r., pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie, tj. październik 2016 r. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 4ba ust. 4, przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane do przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, przy czym realizację tego obowiązku sprawozdawczego rozpoczną za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 (rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii określające wzór sprawozdania).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

18.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt nowelizacji ustawy wstrzymuje czasowo funkcjonowanie podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadziła do polskiego systemu podatkowego podatek od sprzedaży detalicznej. Nowe rozwiązanie weszło w życie l września 2016 r. i ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, muszą składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Po raz pierwszy obowiązek ten powstanie za wrzesień – w terminie do 25 października 2016 r.

Komisja Europejska, na podstawie decyzji z 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja obawia się, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami.

Jednocześnie KE zobowiązała Polskę do  zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Zgodnie z komunikatem KE, nie kwestionuje ona prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania, ani celów poszczególnych podatków i opłat. Wskazuje jednak, że system podatkowy powinien być zgodny z prawem unijnym, w tym z zasadami pomocy państwa.

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od l stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy tego podatku nie będą musieli składać deklaracji podatkowych o jego wysokości oraz obliczać i wpłacać podatku na rachunek urzędu skarbowego do końca 2017 r. Proponowany okres, w którym ustawa nie będą stosowana, pozwoli Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję w tej sprawie. 

Dzięki przyjętym zmianom – w sytuacji ewentualnego stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z rynkiem wewnętrznym – nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej, którą trzeba by zwrócić wraz z odsetkami.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(op.zp)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

04.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dopiero po upływie 10 lat od uprawomocnienia się wyroku nie będzie można żądać wznowienia postępowania.

Wypełniając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego proponuje się wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisu, że dopiero po upływie 10 lat od uprawomocnienia się wyroku nie będzie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. Wznowienie postępowania to nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego wyroku – na gruncie postępowania cywilnego to instrument eliminowania z obrotu prawnego wadliwych prawomocnych orzeczeń sądowych.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że w pewnym zakresie art. 408 Kodeksu postępowania cywilnego, który nie pozwala żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem po upływie 5 lat od jego uprawomocnienia się – jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP (nie można zamykać drogi sądowej) w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji (każdy ma prawo do sądu) i przepisów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o prawie do sądu. Trybunał Konstytucyjny nakazał zmianę tego przepisu w ciągu 18 miesięcy, co oznacza, że traci on moc 3 kwietnia 2017 r. TK stwierdził, że w państwie prawa zapewnienie obywatelowi możliwości dochodzenia sprawiedliwości w drodze skargi sądowej jest wartością bezwzględną.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(op.zp)

MF - limit 15 tys zł dla płatności gotówkowych nie będzie dotyczył potrąceń lub barteru

Obniżenie - z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. zł - limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to jedna z zasadniczych zmian przewidzianych Ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

W ustawach podatkowych (o PIT i CIT*) wprowadzono regulację, która określa skutki podatkowe po stronie kosztów uzyskania przychodów. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązku, który wynika ze znowelizowanego przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (określającego limit wartości transakcji między przedsiębiorcami**).

Zmiany te polegają na:

 1. wyłączeniu możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, albo
 2. obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – w przypadku transakcji odnoszącej się do kosztu zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) będzie dokonywane w miesiącu dokonania płatności z pominięciem rachunku płatniczego.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że wprowadzane od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia „płatności", wynikającej z transakcji (o której mowa w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują „płatności", które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.

Natomiast w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

***

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. nowelizuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

** Od przyszłego roku znowelizowany przepis art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej otrzyma brzmienie: „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.".

Źródło Ministerstwo Finansów (op.zp)

Projekt ustawy wymierzonej w wyłudzenia VAT

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT – to tylko jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z polskimi przedsiębiorcami

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców uwagom i postulatom, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postanowił rekomendować, w ramach parlamentarnych prac nad projektem, zmianę niektórych przepisów. Przestępstwo fałszowania faktur VAT będzie traktowane jak zbrodnia dopiero od kwoty przekraczającej 5 mln zł (w tej chwili projekt przewiduje kwotę 1 mln zł). Natomiast zbrodnią kwalifikowaną, czyli przestępstwem zagrożonym karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, będzie fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł, a nie od 5 mln zł,  jak obecnie przewiduje projekt.

- Chodzi o to, aby rzeczywiście ten przepis był wycelowany w najgroźniejszych przestępców, którzy operują w obszarze bardzo dużych kwot i wyprowadzają je ze szkodą dla polskiego budżetu – tłumaczył  Zbigniew Ziobro.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (op.pb)

Od 1 września umowa przed pracą

Obowiązująca od 1 września nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza istotne zmiany obowiązków pracodawcy co do zawierania umów o pracę z pracownikiem. Od 1 września zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi mu zostać wręczona umowa o pracę.

Jeżeli umowa nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą jej warunki ustnie) pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawcy będzie groziła grzywna. Wcześniej przepisy pozwalały na dopełnienie tych formalności do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin jeszcze nie minął. Wprowadzana zmiana ma zapobiec takim praktykom, a pracownikom pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od początku pracy.
(Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, op. ZP)

Pakiet paliwowy i energetyczny

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie tzw. Pakietu Paliwowego i Pakietu Energetycznego, a w szczególności dat implikujących konieczność zmian posiadanych koncesji OPC czy też wykonania nowych obowiązków sprawozdawczych informujemy, iż ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Ogłoszenie miało miejscu w dniu 2 sierpnia 2016 roku.

Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych – ustawa zawiera odesłania do rozporządzeń Ministra Energii, które określą stosowne wzory dokumentów – sprawozdań i informacji.

Dotyczy to również obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach. Te regulacje zatem wejdą w życie w terminie miesiąca od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Na ten moment daty wejścia w życie tych przepisów nie są znane. Niemniej jednak zaktualizowany w dniu 18 sierpnia 2016 roku, na stronie internetowej Ministerstwa Energii, Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2016 roku, obejmuje wszystkie planowane rozporządzenia wraz z przewidywanym terminem ich wydania tj. październik 2016, wynikające ze znowelizowanej wersji ustawy Prawo energetyczne.

O kolejnych zmianach przepisów i publikacji wszystkich wspomnianych przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2016 roku:
http://bip.me.gov.pl/Prawo/Wykaz+prac+legislacyjnych

 

Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami? cz.II

W związku z docierającymi do Polskiej Izby Paliw Płynnych wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wejścia w życie tzw. Pakietu paliwowego i Pakietu energetycznego, a w szczególności w związku z wprowadzonymi tymi regulacjami nowymi obowiązkami sprawozdawczymi i informacyjnymi implikującymi konieczność zmian koncesji OPC informujemy, iż ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Ogłoszenie miało miejscu w dniu 2 sierpnia 2016 roku.
 
Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych – ustawa zawiera odesłania do rozporządzeń Ministra Energii, które określą stosowne wzory dokumentów – sprawozdań i informacji.
 
Dotyczy to również obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach. Te regulacje zatem wejdą w życie w terminie miesiąca od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych.
 
O kolejnych zmianach przepisów i publikacji wszystkich wspomnianych przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze, będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
oprac. Adam Toczyski, radca prawny

LOO - możliwość odzyskania podatku akcyzowego - publikacja wyroku TSU

Przypominamy, że w wyniku wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie C - 418/14, możliwe jest wznowienie zakończonych postępowań, w których przedsiębiorcy obciążeni zostali zwiększoną stawką akcyzy za nieterminowe złożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców.

Jak już informowaliśmy wyrok ten może stać się skutecznym orężem przedsiębiorców zarówno w postępowaniach zakończonych, w których już zapłacono podatek akcyzowy, jak i w trwających jeszcze postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 • orzeczenie to może stanowić przesłankę wznowienia zakończonych postępowań i skutkować wydaniem pozytywnego orzeczenia, a w konsekwencji zwrotem zapłaconego podatku;
 • orzeczenie to może stanowić istotny argument prawny w sporach prawnych aktualnie toczonych z organami podatkowymi na różnych etapach (urzędy i izby celne, WSA i NSA, postępowania wymiarowe, wznowieniowe, etc);

Uwaga!

Podjęcie działań w Państwa sprawach, w szczególności podjęcie czynności związanych z wznowieniem postępowań uwarunkowane jest dochowaniem określonych terminów, uzależnionych od daty publikacji orzeczenia Trybunału w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wyrok już został opublikowany. Szczegóły na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0418

W indywidualnych sprawach warto zatem przygotować dobrą, merytoryczną argumentację, uzasadniającą zastosowanie w konkretnych przypadkach omawianego Wyroku TSUE C-418/14 i odniesienie tezy tego wyroku nie tylko do opóźnień ze złożeniem miesięcznych zestawień, ale i do innych uchybień, które stały się podstawą wymiaru sankcyjnej stawki podatku akcyzowego. W postępowaniach zakończonych biegną już miesięczne bądź trzymiesięczne terminy na składanie stosownych wniosków wznowieniowych i to zarówno tych na etapach przed organami celnymi, jak i przed sądami administracyjnymi.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami?

Do Polskiej Izby Paliw Płynnych docierają sygnały od właścicieli stacji paliw i podmiotów posiadających koncesje o otrzymywanych z oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyki informacji o zmianach przepisów Prawa energetycznego, m.in. w zakresie uregulowań dotyczących koncesji,

Zmiany wywołane zostały wejściem w życie, z początkiem sierpnia 2016 roku, tzw. Pakietu Paliwowego - opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2 sierpnia 2016 r. ustawy z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Część tych zmian weszła w życie już 3 sierpnia 2016 roku, w pozostałym zakresie zmiany wejdą w życie z dniem 2 sierpnia 2016 r.

Z informacji oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyku wysyłanych do przedsiębiorców wynika m.in., że zgodnie z przywołanymi regulacjami  w terminie miesiąca  od publikacji ww. przepisów niezbędna będzie zmiana koncesji OPC. Jeżeli podmioty nie przedłożą Prezesowi URE stosownych wniosków koncesje wygasną z mocy prawa.

Warto w tym miejscu przytoczyć nowe regulacje prawne, m.in. art. 16 zmienionej Ustawy Prawo energetyczne - w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych do znowelizowanego Prawa Energetycznego, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach.

Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie złożonego wniosku, przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność stosując zasady definiowania paliw ciekłych obowiązujące przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zmianę koncesji w terminie miesięcznym albo nieuzupełnienia wniosku, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku. Utrata mocy koncesji nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto zwrócić uwagę także na obowiązki wynikające z art. 31 zmienianej ustawy  Prawo energetyczne polegające na zobowiązaniu przedsiębiorstw energetycznych, które przed wejściem w życie ustawy posiadały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, do zgłoszenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych. Ten sam obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które uzyskały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie zmienionej ustawy, ale przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Z uwagi na powyższe uregulowania i wynikające z nich obowiązki, a także z uwagi na przedstawioną powyżej interpretację nowych przepisów dokonywaną przez regionalne oddziały URE, wreszcie z uwagi na reżim prawny i sankcje w postaci wygaśnięcia koncesji sygnalizujemy wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym dogłębną analizę opisanych problemów i nowych regulacji. Konsekwencje niedochowania określonych obowiązków w ustawowych terminach mogą być bowiem niebagatelne.

Sprawę będziemy monitorować na bieżąco. Po uzyskaniu dodatkowych informacji, będziemy je Państwu przekazywać.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Opłaty koncesyjne – czy można płacić dwa razy za to samo?

Do Polskiej Izby Paliw Płynnych docierają sygnały od właścicieli stacji paliw, o niepokojącej praktyce stosowanej przez Urząd Regulacji Energetyki, a polegającej na nakładaniu na koncesjonariuszy opłaty rocznej z tytułu zrealizowanego obrotu paliwami ciekłymi w podwójnej wysokości za dany rok. Ponieważ do Izby dociera coraz więcej sygnałów o takich praktykach, poniżej postaramy się przybliżyć to zagadnienie i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące Państwa pytania.

Gdzie tkwi problem? Otóż wedle sygnałów przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki kieruje wezwania do uiszczenia opłaty rocznej za udzieloną koncesję do koncesjonariuszy, którzy w danym roku wystąpili o przedłużenie koncesji. Jeśli z jakiś względów koncesja nie została odnowiona czy też przedłużona, ale wyrobiona jako nowa i to przy zachowaniu ciągłości, wówczas URE żąda koncesyjnej opłaty rocznej za dany rok, dwa razy – raz za „starą” koncesję, a raz za „nową” koncesję.

Według naszych danych problem dotyczy głównie okresu 2010 i 2011, a przejawia się tym, że podmioty których koncesja wygasła np. w 2010 roku i w tym samy roku uzyskały nową koncesję są ponownie wzywane do ponownego uregulowania opłaty koncesyjnej.

Problem nie jest jednostkowy i nie dotyczy znikomych kwot. Opłaty koncesyjne wnosi się bowiem do marca każdego roku, a ich wysokość ustala się na podstawie obrotów z roku poprzedniego. A zatem w oparciu o obroty np. z 2010 roku koncesjonariusz – stacja paliw powinna, w świetle wykładni URE, zapłacić dwa razy opłatę koncesyjną w 2011 roku (za „starą” i „nową” koncesję).  

Takie stanowisko i wykładnia URE jest o tyle nie zrozumiała, że opłaty koncesyjne są naliczane na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059, dalej jako PrEnerg), który stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania przez Prezesa URE tych opłat, z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji.

Zgodnie z powyższym, kwestię naliczania opłat, zgodnie z art. 34 ust. 3 PrEnerg, doprecyzowuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz.U.1998.60.387, dalej jako Rozporządzenie). I dla rozstrzygnięcia omawianego problemu najistotniejsze wydają się przepisy §1 i §4 tego Rozporządzenia, które stanowią, iż wysokość corocznej opłaty, wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, zwanej dalej "opłatą", stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa energetycznego, uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat (…).

 1. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji z urzędu, wnosi pierwszą opłatę w terminie do 30 dni od dnia wydania koncesji.
 3. W terminie określonym w ust. 2 pierwszą opłatę wnosi także przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji na wniosek, jeżeli w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej tą koncesją.

W naszej opinii wykładnia URE jest całkowicie sprzeczna z celem, jakiemu miała służyć regulacja i z literalnym brzmieniem przywołanych powyżej przepisów. Genezą powstania omawianych regulacji było objęcie działalności koncesjonowanej opłatą, która będzie naliczana jednorazowo na podstawie wartości przychodów, uzyskanych ze sprzedaży produktów objętych koncesją, a osiągniętych w roku poprzedzającym. Taka interpretacja byłaby zgodna z brzmieniem przepisów koncesyjnych, które mówią o konkretnej działalności, realizowanej w oparciu o konkretną koncesję.

Dotychczasowa praktyka URE potwierdzała powyższą interpretację tj. za lata 2010 – 2011 URE uznawało za prawidłowe wnoszenie jednej opłaty. Teraz, po pięciu latach URE zaczęło żądać kolejnych (drugich) opłat koncesyjnych wyliczonych w oparciu o te same podstawy. Trudno nie odnieść wrażenia, iż takie działanie to swoiste wykorzystywanie przez organ państwowy kruczków prawnych dla realizacji nieznanych nam celów.

Nie sposób pominąć w tym miejscu także i tego, że opłata koncesyjna, jako obciążenie publicznoprawne o charakterze daniny publicznoprawnej i regulujące ją przepisy muszą być interpretowane w sposób precyzyjny, a w razie wątpliwości wszelkie niejasności winny być rozstrzygane na korzyść podatnika, o czym URE zdaje się całkowicie zapominać.

W związku z powyższym Polska Izba Paliw Płynnych przedstawiając własną wykładnię i ocenę problemu, wystąpiła do Ministra Energii, Ministra Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień z czego wynikają zmiany interpretacyjne wprowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie zasad naliczania rocznej opłaty koncesyjnej. Mamy nadzieję, że szybko otrzymamy interpretacje powyższych instytucji o czym będziemy Państwa informować na łamach kolejnych numerów Paliw Płynnych.

oprac. mec. Adam Toczyski

Sprzedaż detaliczna opodatkowana

6 lipca 2016 r. odbyło się trzecie czytanie, budzącego wiele emocji, rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Ostatecznie ustawa została przyjęta 234 głosami za, przy 207 przeciw i 2 wstrzymujących się głosach. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 września 2016 roku, choć proces legislacyjnych nie został jeszcze zakończony...

Przedmiotem opodatkowania nowym podatkiem ma być przychód wygenerowany ze sprzedaży detalicznej, przy czym podstawę opodatkowania będzie stanowiła osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000,00 zł. Sam obowiązek podatkowy ma powstawać z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i ma dotyczyć przychodu powyżej tej kwoty.

Ustawodawca przyjął skalą progresywną podatku i wprowadził dwie stawki. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Pojęcie przychodu ze sprzedaży detalicznej obejmie kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Co ważne przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT. Przychód osiągnięty w danym miesiącu będzie pomniejszany o kwoty wypłacone z tytułu zwrotu towarów.

Ustawa zawiera również pewne wyłączenia. Nie podlega zatem opodatkowaniu m.in. sprzedaż detaliczna paliw stałych, olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych (olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów, a także olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów).

Podatnicy obowiązani będą do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Czynności te za miesięczne okresy rozliczeniowe, będą musiały być dokonane w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Jednakże, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł. 

Niemalże w ostatniej chwili, do omawianego projektu, wprowadzono dodatkowe, istotne regulacje, w świetle których w przypadku podatników tworzących grupę kapitałową, obowiązek podatkowy dla każdego z tych podatników powstaje z chwilą osiągnięcia przez grupę kapitałową w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł. Przychód ten oblicza się poprzez zsumowanie przychodów ze sprzedaży detalicznej wszystkich podatników tworzących grupę.

Zgodnie z definicją grupę kapitałową stanowią podatnicy, posługujący się jedną marką handlową (znakiem towarowym) wykorzystywaną do oznaczania punktów sprzedaży detalicznej, które prowadzą, i między którymi istnieją powiązania o charakterze kapitałowym (przez powiązania o charakterze kapitałowym należy rozumieć sytuację, w której jeden z podatników lub inny podmiot posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 20% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio takim prawem). 

O dalszych losach ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco. 

oprac. mec. Adam Toczyski            

„Drugi pakiet energetyczny” – kolejny etap walki z szarą strefą – już po pierwszym czytaniu w Sejmie

5 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 653). Akt ten wprowadza zmiany m.in. do takich ustaw jak: Prawo energetyczne, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zmian jest dużo, niektóre to całkiem nowe rozwiązania, niektóre to zmiany już istniejących instytucji.


Projekt wprowadza szereg nowych definicji - paliwa ciekłe, infrastruktura paliw ciekłych, instalacja wytwarzania paliw ciekłych, instalacja magazynowania paliw ciekłych, instalacja przeładunku paliw ciekłych, stacja paliw, stacja kontenerowa, środek transportu paliw ciekłych, podmiot przywożący, magazynowanie, przeładunek paliw ciekłych. Zmieniona została również definicja wytwarzania.


Projekt przewiduje nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych obowiązku prowadzenia wykazu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących lub odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczą usługi odpowiednio do zakresu swojej działalności.


Zgodnie z projektem Prezes URE ma prowadzić w postaci elektronicznej liczne rejestry w tym m.in. rejestr podmiotów przywożących, wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Nowością jest też rejestr podmiotów przewożących, który ma być prowadzony przez Prezesa URE w postaci elektronicznej. W rejestrze tym ujawnione mają być m.in. takie dane jak rodzaje paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu, rodzaje i lokalizację infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący, wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego. Podmiot przywożący będzie mógł dokonywać przywozu paliw ciekłych po wpisaniu do rejestru.


Wprowadzony został obszerny katalog instytucji i organów uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, w tym w zakresie spełnienia obowiązku posiadania koncesji (w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych), wpisu do rejestru podmiotów przewożących, zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych. Organy (a uprawnienia w tym zakresie ma otrzymać wiele organów i służb) będą mogły kontrolować spełnienie wymogu prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w sposób zgodny z art. 43a tj. w zakresie wymogu posiadania koncesji przy obrocie paliwami ciekłymi.


Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą będą obowiązane do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Rozszerzono obowiązek dokonania zabezpieczenia majątkowego dla obrotu gazem płynnym LPG z zagranicą.


Dodane zostały nowe przesłanki udzielenia koncesji, a także pojawiły się dodatkowe okoliczności skutkujące odmową jej udzielenia. Badaniem objęto także członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do reprezentowania. Rozbudowane zostały przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego cofnięcia koncesji. Projekt przewiduje, że Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą lub gdy wydano takie postanowienie wobec członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do ich reprezentowania, do czasu zakończenia postępowania.


Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, będą zobowiązane do przekazywania do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.


Zmianie ma ulec art. 56 regulujący zakres stosowania kar pieniężnych. Co więcej projektodawca przewiduje odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji w postaci grzywny do 5.000.000 zł albo kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.Kto zaś będzie dokonywać przywozu paliw ciekłych bez wpisu do rejestru podlegać będzie grzywnie do 2.500.000 zł. Nadto za przestępstwa określone te odpowiadać ma jak wykonujący działalność bez koncesji, ten kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego osobowości prawnej.


oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu – bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska

Z linku poniżej można pobrać Listę Kontrolną opracowaną dla właścicieli stacji paliw wspólnie przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki niej można samodzielnie przygotować się do kontroli ww. służb.

TSUE o obowiązku składania miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców LOO

2 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑418/14 wydał wyrok, który może stać się powodem wznowienia wielu zakończonych postępowań, w których przedsiębiorcy zmuszeni zostali do zapłacenia sankcyjnej stawki podatku akcyzowego w związku z nieterminowym doręczeniem miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego, a w konsekwencji odzyskania zapłaconego podatku.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na podstawie złożonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, stwierdził, że Dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, zmienioną dyrektywą Rady 2004/75/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że:

 • nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, oraz
 • sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej badał powyższe zagadnienie na przypadku sprawy, w której przedsiębiorca dokonując sprzedaży oleju opałowego lekkiego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., nie złożył w terminie zestawienia oświadczeń nabywców przewidzianego w art. 89 ust.14 ustawy o podatku akcyzowym. Istotne jest, że w sprawie dokonano sprawdzenia transakcji i nie ma wątpliwości, iż kupujący potwierdzili zakup i zużycie oleju do celów opałowych. Mimo to, z powodu nie złożenia w terminie zestawienia zastosowano stawkę podatku jak była przewidziana dla paliw silnikowych - art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym na podstawie art. 89 ust.16 tej ustawy.

Trybunał stwierdził w uzasadnieniu między innymi, że przepis prawa krajowego taki jak art.89 ust.16 ustawy o podatku akcyzowym, na którego podstawie, w braku złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w terminie stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych jest automatycznie stosowana do paliw do ogrzewania, mimo że, jak zostało stwierdzone w postępowaniu głównym, są one wykorzystywane jako paliwa do ogrzewania, narusza ogólną systematykę i cel dyrektywy 2003/96. Trybunał stwierdził także, że takie automatyczne stosowanie stawki przewidzianej dla paliw silnikowych w wypadku niedochowania obowiązku złożenia zestawienia narusza zasadę proporcjonalności.

Wyrok ten otwiera drogę do wznowienia postępowań, w których przedsiębiorcy obciążeni zostali zwiększoną stawką akcyzy za nieterminowe złożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców, w sytuacji gdy olej zużyty był na cele opałowe. Żądanie wznowienia powinno zostać złożone w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Ochrona i rejestracja znaków towarowych

15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zasadniczo zmienia ona mechanizm uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe. Dotychczas Urząd Patentowy szczegółowo badały względne i bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego (tzw. system badawczy), co niekorzystnie wpływało na długość postępowania. Po wejściu w życie nowelizacji Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego. W przypadku braku ich naruszenia informacja o zgłoszeniu znaku towarowego będzie ogłaszana w Biuletynie Urzędu Patentowego. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zmiany wymuszają na osobach chcących chronić swoje znaki stały monitoring nowych zgłoszeń. Zniesiony również został obowiązek posiadania interesu prawnego przy żądaniu unieważnienia prawa ochronnego i przy składaniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

17 kwietnia 2016 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza nowe instytucje służące ochronie konsumentów, a także zmienia model kontroli postanowień wzorców umów. Prezes UOKIK uzyskał uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych zakazujących stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umów. Uprawniony będzie również, jeśli przemawia za tym interes publiczny, do przedstawiania swojego poglądu przed sądem powszechnym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów. Co więcej Prezes UOKIK uzyskał dodatkową kompetencję do wydawania w przypadku praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów decyzji tymczasowych o rygorze natychmiastowej wykonalności. Nadto ustawa wprowadziła możliwość ostrzegania społeczeństwa przy wykorzystaniu radia i telewizji o praktykach naruszających interesy konsumentów, a także wydawania komunikatów o niepokojących zjawiskach, mogących niekorzystnie oddziaływać na konsumenta. Ustawa umożliwia także podstawienie tzw. tajemniczego klienta, czyli osoby pracującej dla urzędu, by bezpośrednio zdobywać dowody na okoliczność praktyk stosowanych przez danego przedsiębiorcę.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Uszczelnienie VAT

Na początku kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. W praktyce ustawa ma umożliwić unowocześnienie obecnie wykorzystywanych systemów oraz stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie stanowił narzędzie organów podatkowych w walce z oszustwami i wyłudzeniami podatku od towaru i usług (VAT), co ma bezpośrednio przełożyć się na uszczelnienie sytemu poboru tego podatku. W tym celu Skarb Państwa ma powołać spółkę celową, której głównym zadaniem będzie stworzenie odpowiednich systemów i ich wdrożenie do funkcjonowania administracji podatkowej. Nowe rozwiązania informatyczne mają przyczynić się do skuteczniejszej walki z szarą strefą.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Spółki energetyczne

1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działaniach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi. Dotychczas obowiązek ten posiadał Skarb Państwa, obecnie zaś czynności wykonywać będzie Minister właściwy do spraw energii. W efekcie Ministerstwo Energii sprawuje nadzór właścicielski nad takimi spółkami, jak m.in.: Enea SA, Energa SA, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, czy Tauron Polska Energia SA.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Naprawienie szkody z naruszenia prawa konkurencji

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa ma na celu realizację (transpozycję) przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L349/1). Głównym zadaniem przedsiębranej inicjatywy jest zharmonizowanie modelu dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa konkurencji. Jest to wynikiem dostrzeżonej przez unijnego prawodawcę potrzeby harmonizacji w dziedzinie materialnego i procesowego prawa procesowego, a także skodyfikowania bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie praktyk antykonkurencyjnych. Dyrektywa powinna zostać wdrożona do krajowego porządku prawnego do 27 grudnia 2016 roku.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Współpraca organów ścigania z instytucjami zajmującymi się ochroną interesów ekonomicznych i finansowych Polski

Na początku lat 90. XX w. przestępczość w naszym kraju przybrała formę zorganizowaną, o wysokim profesjonalizmie podejmowanych przedsięwzięć oraz specjalizacją, przez co stała się niezwykle groźna dla obywateli, jak i dla bezpieczeństwa państwa.

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

Z alkoholem bez zmian – na razie

maj 2016 r.

Polska to kraj sprzeczności. Z jednej strony przyzwyczailiśmy się już, że alkohol jest nierozerwalnie związany z naszą kulturą i jest dostępny na każdym kroku. Z drugiej zaś systematycznie podejmowane są próby ograniczenia obywatelom dostępu do alkoholu i punktów sprzedaży.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mec. Maksymiliana Grasia opublikowanego w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

 

Dodatki do paliw - podlegają opłacie paliwowej?

Opis zagadnienia został opublikowany w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

Zawieszenie działalności a PIT-36

maj 2016 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wyjaśnił, że zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy ze złożenia PIT-36, ponieważ zawieszenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem. Interpretacja ta została wydana przy następującym stanie faktycznym. Pewien przedsiębiorca zawiesił swoją działalność gospodarczą od 31 grudnia 2014 r. do końca grudnia 2015 r. W tym czasie na cały rok wyjechał do Wielkiej Brytanii, a przez ten okres jedyny dochód, jaki odniósł, pochodził z emerytury. Po powrocie wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej, zadając pytanie, czy musi złożyć PIT-36, mimo że firma przez cały rok była zawieszona. Uzasadnieniem stanowiska organu podatkowego jest to, że osoba, która czasowo zawiesiła swoją aktywność gospodarczą, nie przestaje być osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera podobnych regulacji prawnych.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Zniesienie taryfy na gaz

czerwiec 2016 r.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt zmiany Prawa energetycznego, który zakłada odstąpienie od regulowania cen gazu ziemnego przez Prezesa URE. Uwolnienie następowałoby stopniowo. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą zwolnione będzie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE. Projektodawca, kierując się kryterium wielkości zużycia, podzielił odbiorców paliwa na grupy. Od 1 kwietnia 2017 r. taryfowanie zostałyby zniesione stosunku do dużych przedsiębiorstw, które zużywają gaz w co najmniej jednym punkcie w ilości równej lub większej 278 GWh rocznie. Kolejne zwolnienie odnosiłoby się do odbiorców zużywających poniżej 278 GWh – od 1 października 2017 r. W stosunku do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych taryfowanie zostałoby zniesione od 1 stycznia 2024 r. Bezpośrednia konieczność wprowadzenia zmian wystąpiła na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10 września 2015 r. w sprawie C-36/14.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Obowiązujące przepisy w zakresie urządzania gier hazardowych

czerwiec 2016 r.

Poniżej prezentujemy informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dotyczącą obowiązujących przepisów w zakresie urządzania gier hazardowych:

„W Polsce warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). Zgodnie z nią działalność w zakresie gier hazardowych jest działalnością reglamentowaną, co oznacza, że warunkiem koniecznym do jej prowadzenia jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia (wyjątkiem są jedynie tzw. małe loterie fantowe i małe gry bingo fantowe, na których urządzanie nie jest wymagane zezwolenie, ale których urządzanie musi zostać zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.

Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy (art. 2 ust. 5 ustawy).

Biorąc pod uwagę treść art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych kluczowe jest rozważenie, czy dana gra spełnia następujące warunki:

 • jest rozgrywana na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych,
 • jest o wygrane:

- pieniężne, czyli takie wygrane, które są wypłacane w gotówce,

- rzeczowe, tzn., że wygrane są wydawane w formie przedmiotu albo zgodnie z art. 2 ust. 4 polegają na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwości rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze,

 • gra zawiera element losowości.

Z kolei, mając na względzie treść art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych dla stwierdzenia, że dana gra jest grą w rozumieniu treści wspomnianego przepisu koniecznym jest ustalenie, czy dana gra spełnia następujące warunki:

 • jest rozgrywana na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych,
 • jest organizowana w celach komercyjnych,
 • grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej,
 • gra ma charakter losowy.

Tym samym, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 39 listopada 2009 r. o grach hazardowych, aby określona gra na automatach została uznana za grę hazardową, podlegającą przepisom wspomnianej ustawy, niezbędne jest łączne spełnienie wyżej wskazanych warunków.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy w badanej grze element losowości występuje bez względu na etap tej gry, a wynik gry (wygrana rzeczowa lub pieniężna) jest nieprzewidywalny z punktu widzenia możliwości grającego, to mamy do czynienia z grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że wprowadzenie różnych elementów dodatkowych (np. elementu wiedzy, czy zręczności), mających stworzyć pozory braku losowości, nie pozbawia gry, co do zasady, charakteru losowego, jeśli w konsekwencji wynik całej gry zależy od przypadku.

Z powyższego wynika, że każda gra, w której występuje element losowości, a wynik gry uzależniony jest od przypadku jest grą w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

Istotne jest, w takiej sytuacji ustalenie czy dane urządzenie (automat) umożliwia prowadzenie gier zawierających element losowości. W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej jedna z gier ma charakter losowy wówczas gry na takim urządzeniu (automacie) podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych.

Niejednokrotnie podmioty oferujące produkty/usługi podlegające pod ustawę o grach hazardowych przekonują swoich odbiorców o ich niehazardowym charakterze, posługując się przy tym szeregiem specjalistycznych, ale fragmentarycznych, ekspertyz prawnych, interpretacji podatkowych, certyfikatów instytucji innych krajów Unii Europejskiej czy opiniami jednostek badawczych, potwierdzających że oprogramowanie służące do prowadzenia oferowanych konkursów nie zawiera elementów losowych, zaś urządzenia na których zostało ono zainstalowane nie są urządzeniami do prowadzenia gier hazardowych.”

„Obroty Paliw” z ARM

Agencja Rezerw Materiałowych 1 marca 2016 r. udostępniła aplikację internetową umożliwiającą producentom i handlowcom przesyłanie w systemie elektronicznym informacji o ilości przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej.

Aplikacja „Obroty Paliw” https://oplata.arm.gov.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, przywozu ropy naftowej i paliw w myśl art. 2 pkt 18 oraz 19 ustawy o zapasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.). Informacje przesyłane elektronicznie nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku przesyłania w wersji papierowej (tradycyjna poczta) lub elektronicznej (platforma ePUAP) wymaganych informacji zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.).

Wdrożenie Unijnego Kodeksu Celnego

W związku z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego, które nastąpi 1 maja 2016 r., uprzejmie informujemy, że na stronie Internetowej Ministerstwa Finansów publikowane są informacje i opisy zagadnień dotyczące najważniejszych zmian w przepisach celnych oraz odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców w tym zakresie pytania, w tym również dotyczące zabezpieczenia długu celnego.

Zachęcamy zainteresowane osoby do bieżącego śledzenia tych informacji.

Powiązane linki:

 

Solidarna odpowiedzialności – problemy praktyczne

Tekst został opublikowany w numerze sierpniowym miesięcznika "Paliwa Płynne" 2013

1 października 2013 roku weszły w życie (z małymi wyjątkami) przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minęły zatem pierwsze miesiące funkcjonowania w praktyce tzw. solidarnej odpowiedzialności, za nieuregulowane zobowiązania w podatku VAT. Czas ten pokazał, że nowe regulacje budzą wiele pytań i wątpliwości, zgłaszanych przez przedsiębiorców także przy okazji spotkań i szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Przynajmniej część z nich postaramy się wyjaśnić.

Uzasadnione podstawy

Zgodnie z treścią art. 105a: „podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów (m.in. paliw), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej”.

Pytania i wątpliwości dotyczą przede wszystkim użytych sformułowań i ich definicji, a dotyczących w szczególności: „uzasadnionych podstaw”, „okoliczności dostawy”, „uzasadnienia ekonomicznego” oraz „wartości rynkowej”. Na co zatem nabywcy towarów wrażliwych powinni zwrócić przede wszystkim uwagę i jak zminimalizować ryzyko transakcji. Pytanie są o tyle istotne, że wszystkie przesłanki pozytywne, jak i negatywne odpowiedzialności mogą być i będą przedmiotem czynności dowodowych.

Weryfikacja transakcji i kontrahenta

De facto „gwarancję” rzetelności oraz zminimalizowanie ryzyka transakcji dałaby analiza dokumentów sprzedażowych i rozliczeniowych naszego dostawcy, a przede wszystkim:

 • rejestr sprzedaży VAT
 • deklaracja VAT wraz z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego
 • potwierdzenie płatności podatku do urzędu skarbowego

W praktyce jednak przedsiębiorcy nie chcą „pokazywać” takich dokumentów, bo ujawniają one ich tajemnice handlowe. Zwłaszcza ten pierwszy dokument „pokazuje” o sprzedawcy w zasadzie wszystko. Co zatem sprawdzić, albo na co uważać, by w sposób maksymalnie możliwy zabezpieczyć transakcję?

Koniecznie zatem powinniśmy sprawdzić ogólnodostępne rejestry, ewidencje i podstawowe dane oraz uzyskać od kontrahenta możliwe szeroką dokumentację:

Braki lub wątpliwości co do powyższych już powinny wzbudzić wątpliwości i przynajmniej spowodować bardziej ostrożną i staranną weryfikację i oceną takiej planowanej transakcji.

Na pewno naszą wątpliwość powinny wzbudzić:

 • płatności gotówkowe
 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów handlowych oraz składanie zamówień wyłącznie telefonicznie lub mailowo
 • dostawy wyłącznie własnym transportem
 • brak oznaczeń na środkach transportu
 • brak siedziby, brak biura, brak pracowników, brak identyfikacji wizualnej lub internetowej dostawcy
 • niejasne i podejrzane okoliczności nawiązania kontaktu, sposobu dokonywania dostawy i rozliczeń.

Niestety, obowiązujące regulacje nie umożliwiają stworzenia zamkniętej listy przesłanek pozytywnych bądź negatywnych, których weryfikacja przed transakcją dawałaby pewność rzetelności transakcji. Trzeba zatem w każdym konkretnym przypadku dokonywać własnej weryfikacji kontrahenta i uzyskać jak najwięcej danych, które w razie późniejszej kontroli pozwolą nam na dowodzenie rzetelności i poprawności transakcji, a w szczególności, że dokonana transakcja nie niosła za sobą ryzyka nierzetelności bądź oszukańczych zamiarów sprzedawcy.

Wniosek do US

Samo złożenie kaucji gwarancyjnie nie musi być poprzedzone złożeniem wniosku w tym zakresie. Z ostrożności jednak, i na to wskazuje praktyka części urzędów skarbowych, warto złożyć krótki wniosek o przyjęcie kaucji gwarancyjnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym wskażemy:

 • formy kaucji gwarancji (depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa spełniająca kryteria o których mowa w art. 33e ordynacji podatkowej lub pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub tej kasie);
 • okres, na jaki składana jest kaucja (z terminem ważności min. 12 miesięcy lub bezterminowo);
 • wskazanie przewidywanej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wrażliwych;
 • nr rachunku do zwrotu kwoty kaucji gwarancyjnej – w przypadku wpłaty depozytu pieniężnego

Wątpliwości konstytucyjne

Pytania i wątpliwości, a przede wszystkim krytyczne uwagi przedsiębiorców dotyczące omawianych regulacji zdążyły już znaleźć zwój wyraz w sprawie skierowanej w tej materii do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż grupa posłów na sejm złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 105a-105c ustawy o podatku od towarów i usług z Konstytucją RP, a w szczególności z jej art. 2 oraz z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3.

Przywołana sprawa dotyczy zbadania, czy tzw. „solidarna odpowiedzialność” za zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, wprowadzona do ustawy o podatku od towarów i usług od 1 października 2013 roku nie narusza zasad konstytucyjnych. Jak argumentują sami wnioskodawcy, rozwiązanie to (solidarna odpowiedzialność) jest rażąco niesprawiedliwe – nakłada karę na kogoś, kto nie poniósł żadnej winy. Po drugie, zgodnie z uregulowaniami to nie urząd musi udowodnić przedsiębiorcy winę, ale sam przedsiębiorca musi udowadniać swoją niewinność przed urzędem. Po trzecie wreszcie, mechanizm ten łamie zasadę pewności prawa, zgodnie z którą obywatel powinien wiedzieć, jakie obowiązki i konsekwencje niesie za sobą każde jego działanie, w tym przypadku zakup.

Sprawa będzie rozpoznana pod sygnaturą K 62/13, a o jej dalszych losach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Adam Toczyski, radca prawny

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Głównym celem dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest dekarbonizacja transportu oraz osiągnięcie udziału paliw odnawialnych w ogólnym rynku paliw transportowych na poziomie co najmniej 10%. Ma ona również nie obciążać finansowo państw członkowskich bądź organów regionalnych lub lokalnych. Według niej państwa członkowskie powinny mieć możliwość wdrażania dyrektywy z wykorzystaniem szerokiego zakresu zachęt i środków regulacyjnych i pozaregulacyjnych, w ścisłej współpracy z podmiotami działającymi w sektorze prywatnym, które powinny odgrywać kluczową rolę we wspieraniu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Dyrektywa określa minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Dodatkowo do 2020 r. państwa członkowskie są zobowiązane do utworzenia odpowiedniej liczby publicznie dostępnych punktów ładowania, aby zapewnić możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych przynajmniej w aglomeracjach miejskich i podmiejskich i innych obszarach gęsto zaludnionych. W przypadku gazu LNG termin na dostosowanie się do dyrektywy upływa w 2025 roku.

(oprac. Krystian Kunda)

Trwa proces legislacyjny projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Dokument jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Do 5 lutego szefowie poszczególnych ministerstw mogą zgłaszać uwagi do projektu ustawy. Pierwotna wersja projektu (z 5 września 2015 r.) przewidywała wyłączenie spod opodatkowania sprzedaży paliw. W opinii branży paliwowej, reprezentowanej przez PIPP i POPiHN, proponowane obecnie rozwiązania nakładają nieproporcjonalnie duże obciążenia na handel paliwami.

Marże w obrocie detalicznym paliwami znajdują się od lat na niskim poziomie - na przestrzeni ostatnich 5 lat wynoszą one dla benzyny i oleju napędowego tylko nieznacznie powyżej 2%.

Należy nadmienić, iż obrót paliwami płynnymi, ze względu na poziom ceny i podatków w nich zawartych generuje miesięcznie kilkumilionowy przychód nawet przez małe przedsiębiorstwa. W sektorze paliwowym operuje kilkanaście tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś już dochody budżetowe z podatku VAT i akcyzy zawartej w 1 l paliwa przekraczają 50 mld zł rocznie. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się obciążeniu dodatkowym podatkiem sprzedaży detalicznej paliw, bo będzie to w ponad 70% podatek od podatku.

Nowe stawki opłaty paliwowej i akcyzy na paliwa silnikowe w 2016 r.

W bieżącym miesiącu opublikowane zostały dwa obwieszczenia określające stawki opłaty paliwowej i akcyzy na paliwa silnikowe, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa w obwieszczeniu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016, określił następujące wartości:

1) 129,41 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

2) 288,05 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

3) 159,71 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016, określił następujące wartości dla:

1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;

2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów;

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

 • skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów
 • w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),

b)pozostałych - 14,22 zł/1 GJ;

5)pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, po jego przyjęciu przez Rząd 7 lipca 2015 r., trafił do Sejmu. W założeniu projekt ma przede wszystkim zwiększyć ochronę konsumentów wobec usług finansowych. Nowe przepisy przewidywać będą też istotne zmiany sposobu kontroli wzorców umów konsumenckich. Zwiększą się również uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na przykład poprzez wydawanie decyzji tymczasowych w celu gwarantowania szybkiej reakcji organu w sytuacji wystąpienia praktyk zagrażających zbiorowym interesom klientów.

Prawo odstąpienia od umowy w razie poważnego zagrożenia terminowej zapłaty

Przewidziany w art. 552 kc stan majątkowy kupującego (dostawcy), uzasadniający skuteczne odstąpienie przez sprzedającego (dostawcę) od umowy, powinien stwarzać realne i poważne zagrożenie terminowej zapłaty za rzeczy, które mają być jeszcze dostarczone w wykonaniu umowy. Jest to fragment wyroku Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2015 r. w sprawie V CSK 127/14. Z godnie z art. 552 kc, jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

Art. 286 kk a zaniechanie fiskusa

Ustawowe upoważnienie udzielone organowi podatkowemu (organowi kontroli skarbowej) do zaniechania sprawdzenia prawidłowości samoobliczenia podatku w deklaracji (art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 99 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług), w której podatnik zaniżył podatek należny, wyklucza realizację przez niego znamion z art. 286 § 1 kk w postaci doprowadzenia tego organu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zaniechanie pobrania podatku należnego. Jest to teza z postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2015 r. (sygn. akt: I KZP 2/15), którym SN zmierzył się z wnioskiem Sądu Apelacyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia, czy w: „doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem", w rozumieniu art. 286 § 1 kk, mieści się działanie sprawcy polegające na przedstawieniu w ramach procedury samoobliczania podatku, deklaracji podatkowej zaniżającej kwotę podatku podlegającego odprowadzeniu na rzecz Skarbu Państwa, prowadzące do nieotrzymania przez organ podatkowy, nie podejmujący w tym zakresie żadnych działań, podatku w wysokości należnej zgodnie z przepisami prawa? Zagadnienie było rozstrzygane na kanwie sprawy, w której podatnik został skazany za oszustwa podatkowe (art. 56 § 1 kks), w związku ze składaniem deklaracji VAT-7 podających nieprawdę. Oskarżyciel publiczny zaś, nie zgadzając się z takim wyrokiem Sadu Okręgowego, złożył apelację, wnioskując, że podatnik powinien odpowiadać za naruszenie art. 286 kk.

Odpowiedzialność za obraźliwe komentarze

Europejski Trybunał Praw Człowieka precedensowym wyrokiem z 16 czerwca 1015 r. w sprawie Delfie SA przeciwko Estonia stwierdził, że nie stanowi naruszenia prawa do wolności wypowiedzi uznanie odpowiedzialności komercyjnego serwisu internetowego za obraźliwe komentarze czytelników. W artykule 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wskazane jest m.in., że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Wyrok ETPC wskazuje jednak, że wolność ta nie jest absolutna. Tego samego dnia ETPC wydał również ciekawy wyrok w sprawie Lebedinschi przeciwko Republice Mołdowy, w którym stwierdził, że naruszeniem prawa do rzetelnego procesu cywilnego jest brak odniesienia się przez sąd w uzasadnieniu orzeczenia do ważnego dla rozstrzygnięcia sprawy argumentu strony. Inaczej mówiąc: wadliwe uzasadnienie może naruszać prawo do rzetelnego procesu sądowego, które wyrażaart. 6 Konwencji.

Prawo celne – nowy tekst jednolity

22 czerwca opublikowano jednolity tekst ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne. Ogłoszenie to nie zmienia samo w sobie treści aktu, jedynie uwzględnia dotychczasowe zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2011).

Odpowiedzialność spadkobiercy

W wyroku z 11 marca 2015 r. w sprawie I FSK 230/14 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy ma charakter konstytutywny, zatem winna być doręczona zobowiązanemu w ciągu 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy spadkodawcy. Wskazany wyrok zapadł w sprawie dotyczącej odpowiedzialności spadkobiercy związku z zaległościami spadkodawcy w podatku od towarów i usług.

Prace nad projektem zmian w akcyzie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 17 czerwca wpłynął do Sejmu, tym samym rozpoczęty została parlamentarny etap legislacyjny projektu. Zmiany mają za zadanie ułatwić działalność podmiotom trudniącym się obrotem wyrobami akcyzowymi. Projekt zakłada między innymi możliwość wyboru w określonych sytuacjach właściwego organu w zakresie podatku akcyzowego, ograniczenie dokumentacji związanej z kontrolą wyrobów, wprowadzenie możliwości zastąpienia dokumentacji prowadzonych w zakresie akcyzy dokumentacją wymaganą względami księgowymi lub podatkowymi. Nowe regulacje w większości miałyby wejść w życie od 31 lipca 2015 r. Proces legislacyjny można śledzić na stronie www.sejm.gov.pl.

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

W lipcu wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015.643). Zgodnie z rozporządzeniem wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach lub Warszawy będzie można wystąpić z wnioskiem o interpretację dotyczącą akcyzy, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych. Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego innych niż podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług właściwe są:

DIS w Warszawie – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

DIS w Katowicach – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim.

Sąd Najwyższy o odprawie dla pracownika

Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015 r. stwierdził, że: „Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 kp z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy”.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

2015-06-29

Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana odnosi się między innymi do wysokości zabezpieczeń składanych przez dostawców paliw ciekłych, którzy  chcą zwolnić swoich klientów z solidarnej odpowiedzialności za ewentualnie niezapłacony podatek VAT.

Do końca czerwca br. wskazywano, iż z solidarnej odpowiedzialności zwolniony jest podmiot kupujący benzyny lub olej napędowy między innymi od dostawcy, który ustanowił kaucję gwarancyjną, która odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł. W przepisie tym zmienia się jego ostatnia część odnosząca się do maksymalnej wartości. Od dnia 1 lipca będzie to już 10.000.000 zł. Podwyższeniu uległa także minimalna wartość zabezpieczenia z dotychczasowych 200.000 zł do 1.000.000 zł. Wprowadzono ponadto wiele zmian o charakterze technicznym odnoszących się zarówno do samej kwoty, sposobu zwrotów.

Dodatkowo podmiot składający kaucję gwarancyjną jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie kaucji gwarancyjnej.

 

Oznakowanie stacji paliw - zawartość biokomponentów w sprzedawanym paliwie

2015-05-22

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1088) zmianie uległa definicja paliw ciekłych. Zgodnie z nowym brzmieniem definicji za paliwa ciekłe uznaje się:

a)  benzyny silnikowe zawierające do 10,0% objętościowo biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 oraz z 2014 r. poz. 457 i 900), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,

b)  olej napędowy zawierający do 7,0% objętościowo biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Zmiana weszła w życie dnia 14 października 2014 r.

W tym kontekście niezwykle ważny pozostaje obowiązek prawidłowego oznakowania stacji paliw, tak aby klient mógł z łatwością stwierdzić, jaka zawartość biokomponentów znajduje się w zbiornikach stacji paliw.

Zgodnie z art. 9a przywołanej ustawy przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tych stacjach, w szczególności informacji o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych. Informacje te należy umieścić na stacji paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny. Przepisy te stosuje się odpowiednio do stacji zakładowych.

W konsekwencji, na każdej stacji paliw, powinna znaleźć się informacja jaka jest zawartość biokomponentów w sprzedawanym paliwie. W przypadku stacji paliw sprzedających benzyny o podwyższonej zawartości biokomponentów należy informować klienta odnośnie konieczności upewnienia się przez konsumenta, czy paliwa te mogą być stosowane w używanym przez niego silniku.

Jeżeli paliwo zawiera dodatki metaliczne (chodzi tu w szczególności o związki manganu) taka informacja również musi znaleźć się na dystrybutorach.

Powyższe obowiązki muszą być spełnione od dnia wejścia w życie ustawy, a kontrola spełnienia tych wymogów została powierzona Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z przepisami:

Art. 35a. Karze pieniężnej podlega:

4)   przedsiębiorca, który nie zamieszcza na stacji paliwowej lub stacji zakładowej informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji w sposób określony w art. 9a;

Art. 35c. 

1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 35a pkt 1-4, 6 i 8, wynosi 5000 zł.

Odmowa uznania prawa jazdy w kraju UE

2015-05-17

W wyroku z dnia 23 kwietnia 2015 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-260/13 Sevda Aykul przeciwko Land Baden - Württemberg orzekł, że jedno państwo Unii Europejskiej może odmówić uprawnienia do kierowania pojazdem na jego własnym terytorium posiadaczowi prawa jazdy wydanego w innym kraju członkowskim sytuacji, w której dojdzie do wykroczenia drogowego wywołującego niezdolność takiego kierowcy do prowadzenia pojazdu. Jednakże odmowa uznania prawa jazdy nie powinna być bezterminowa, a warunki przywrócenia uprawnienia powinny odpowiadać zasadzie proporcjonalności.

 

Trybunał Konstytucyjny o bankowym tytule egzekucyjnym

2015-05-17

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie P 45/12 stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny narusza konstytucyjną zasadą równości. Trybunał orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Wskazane przepisy mają utracić moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Projekt zmian w ustawie o systemie tachografów cyfrowych

2015-05-17

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (http://www.rcl.gov.pl/) pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tworzonego aktu jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, tj. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Nowe przepisy mają ograniczyć proceder manipulowania danymi, przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa sytemu tachografów, egzekwowania przepisów socjalnych oraz zapewnienia uczciwej konkurencji przedsiębiorców na rynku transportu drogowego.

 

Trybunał Konstytucyjny o odpowiedzialności karnej za fikcyjną fakturę

2015-05-17

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze P 40/13 orzekł, że art. 62 § 2 Kks w zakresie, w jakim dopuszcza odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, polegające na wystawieniu faktury dokumentującej czynność niewykonaną, tej samej osoby fizycznej, która uprzednio, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, została zobowiązana do zapłaty podatku w kwocie wykazanej na tej fakturze, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Inaczej mówiąc nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie art. 62 § 2 Kks osoby fizycznej, która za ten sam czyn zobowiązana została do zapłaty podatku w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Baza wiążących informacji akcyzowych

2015-05-17

Na stronie internetowej Izby Celnej we Wrocławiu (http://www.icwroclaw.pl/) udostępniona została baza wiążących informacji akcyzowych. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Możliwość zwrócenia się do organu o wydanie takiej decyzji istnieje od pierwszego stycznia tego roku.

 

Możliwość uzyskania zapisu obrazu z postępowania

2015-04-17

Na skutek wejścia w życie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296) od 27 marca 2015 r. strona postępowania może uzyskać z akt sprawy zapis obrazu. Zgodnie ze zmienionym art. 9 Kpc strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt, a treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Strony i uczestnicy postępowania mają również prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny albo posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych, wydaje się z akt sprawy zapis dźwięku. W postępowaniu nieprocesowym potrzebę uzyskania zapisu obrazu i dźwięku należy właściwie usprawiedliwić.

 

Wzmożone kontrole skarbowe

2015-04-17

31 marca 2015 r. Kontrola Skarbowa rozpoczęła działania kontrolne mające na celu ograniczenie procederu wyłudzeń podatku VAT. Akcja prowadzona jest głównie na zachodzie kraju, na nieistniejących już przejściach granicznych. Działania podjęte zostały również na byłym przejściu granicznym z Litwą. Czynności Kontroli Skarbowej wspierane są przez inne służby, w tym Straż Graniczną i Inspektorat Transportu Drogowego. Kontroli poddawane są w szczególności dokumenty przewozowe transportowanych na terytorium kraju paliw.

 

Nowa forma organizacji administracji podatkowej

2015-04-17

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211). Jednym z zadań nowelizacji jest scentralizowanie działań w zakresie poboru podatków i rozliczeń finansowych oraz usprawnienie funkcjonowania organów podatkowych. Jednym urzędem, stanowiącym jednocześnie jedną jednostkę budżetową, mają się stać działające na terenie województwa Izby skarbowe oraz podległe im urzędy skarbowe. Ustawa uprościła też zasady postępowania audytowego. Novum jest instytucja monitorowania posiadaczy świadectw lub zezwoleń wydanych w postępowaniu audytowym. Warto wspomnieć, że przepisy otoczyły ochroną funkcjonariuszy, którzy dopuściliby się popełnienia przestępstwa w wyniku realizacji polecenia służbowego.

 

TK zajmie się sprawami LOO sprzed 2009

2015-04-17

Trybunał Konstytucyjny po wstępnym etapie kontroli przyjął do rozpoznania skargę dotyczącą opodatkowania sprzedaży oleju opałowego w 2005 roku. Skarga obejmuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) i ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.). 20 marca 2015 r. została przyjęta do rozpatrzenia również inna skarga konstytucyjna dotycząca przepisów na sprzedaż oleju opałowego za lata 2004-2009. Biorąc pod uwagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lutego tego roku, można mieć nadzieję na pozytywne rozpatrzenie również i tych spraw.

 

Projekt zmian w ustawie o VAT

2015-04-17

Prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług w szybkim tempie zmierzają ku końcowi. Swoje stanowisko wyraził już Senat, wprowadzając 19 marca 2015 r. poprawki do projektu.Ustawa zakłada znaczne podniesienie poziomu kaucji gwarancyjnych w odniesieniu do paliw (poz. 10 i 11 załącznik nr 13). Obecnie wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, z tym że nie może być niższa niż 200.000 zł. Projekt zakłada ustanowienie progu wyjściowego na poziomie 1 000 000 zł. W celu zaś uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej nowelizacja wskazuje, iż wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadać powinna co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosi co najmniej 10.000.000 zł. Obecnie przepisy wskazują na kwotę 3.000.000 zł.

 

Ustawa hazardowa zgodna z Konstytucją?

2015-03-09

Dwa kwestionowane artykuły ustawy o grach hazardowych są zgodne z konstytucją - orzekł 11 marca br. Trybunał Konstytucyjny.

Zapytania miały związek z nakazem prawa unijnego, zgodnie z którym projekty aktów prawnych zawierających tzw. przepisy techniczne należy notyfikować do Komisji Europejskiej. W ocenie sądów kwestionowane art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych mają charakter przepisów technicznych, a nie zostały notyfikowane. Trybunał uznał jednak, że nie jest to wystarczający powód, by orzec o niekonstytucyjności tych przepisów i nie ma też pewności, czy na rządzie w ogóle spoczywał w tym wypadku obowiązek notyfikacji do KE. 

„Nie sposób bowiem jednoznacznie ustalić, czy zawarte w (projekcie) przepisy miały rzeczywiście charakter techniczny”. Generalnie, niedochowanie obowiązków konsultacyjnych czy opiniodawczych może być rozpatrywane w kategoriach naruszenia demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu. „Jest oczywiste, że żaden z przepisów Konstytucji nie normuje tej kwestii (notyfikacji) ani też nie odwołuje się do niej wprost czy nawet pośrednio. Notyfikacja tzw. przepisów technicznych jest przede wszystkim unijną procedurą, w jakiej państwo członkowskie jest obowiązane do informowania Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich o projektowanych przepisach (...). Notyfikacja nie ma zakotwiczenia w przepisach Konstytucji" - podkreślił sędzia, uzasadniając wyrok. Trybunał uznał również, że kwestionowane przepisy ustawy o grach hazardowych nie naruszają zasady proporcjonalności.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o biopaliwach

2015-03-09

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 12 lutego 2015 roku.

 Nowelizacja ta reguluje sprawy związane z wdrożeniem przepisów dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowelizacja m.in. zmienia definicje np. uznanego systemu certyfikacji, świadectwa czy poświadczenia na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów zatwierdzonych przez KE. Dodano przepisy precyzujące kryteria, które powinny spełniać biokomponenty, a które składają się na kryteria zrównoważonego rozwoju.

Ważne daty po wyroku TK dla sprzedawców oleju opałowego

2015-03-09

12 lutego 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie - nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane. 

Opłaty zapasowe

2015-01-23

Rozporządzeniem z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej Minister Gospodarki ustalił, iż stawka opłaty zapasowej wynosi 43 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej, zaś  99 zł za tonę gazu płynnego LPG. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Na skutek przeprowadzonej w zeszłym roku nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1695), z początkiem 2015 roku producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w wielkości odpowiadającej iloczynowi 68 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym. Do 31 grudnia zeszłego roku obowiązkowe rezerwy wynosiły 76 dni.

 

Opłata paliwowa

2015-01-23

Z nowym rokiem weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 roku m.in. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym(art. 1 pkt 3 i art. 3 pkt 18 ustawy obowiązuje od 27 listopada zeszłego roku). Akt ten zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej, przy zmniejszeniu stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015 – 2019, zależnie od rodzaju paliwa, opłata paliwa zwiększy się o 25 zł / 1000 kg lub 25 zł / 1000 l. Wpływ tej zmiany na ceny paliw ma niwelować, proporcjonalnie zmniejszony podatek akcyzowy.

 

Kaucje gwarancyjne w podatku VAT

2015-01-23

W trakcie prac legislacyjnych jest rządowy projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo zamówień publicznych. Projekt przewiduje zmiany minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej dla podmiotów dostarczających paliwa. Proponuje się m.in. podniesienie minimalnej wysokości kaucji gwarancyjnej do 1 mln zł, a maksymalnej do 10 mln zł. Z uzasadnienia projektu wynika, iż kaucja w maksymalnej wysokości pozwalałoby pozostać podmiotowi dokonującemu dostaw paliw w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, bez względu na wielkość dokonywanej sprzedaży, i jednocześnie kaucja taka zwalniałaby nabywcę od odpowiedzialności solidarnej bez względu na wielkość zakupów w danym miesiącu.

 

Rozliczanie VAT od samochodów i paliwa

2015-01-23

W tym kontekście warto również przypomnieć, iż od kwietnia 2014 roku zmieniły się zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od samochodów. W myśl nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnik może odliczyć całość podatku VAT od nabycia, używania oraz paliwa do samochodu osobowego pod warunkiem jednak jego używania wyłącznie w celach służbowych. W przypadku wykorzystania samochodu dla celów mieszanych podatnik może odliczyć 50% podatku VAT w zakresie wydatków eksploatacyjnych (z wyłączeniem paliwa). Możliwość odliczenia 50% kwoty podatku VAT od paliwa do samochodu używanego w celach mieszanych będzie możliwa od 1 lipca 2015 roku.

 

 

Rozliczanie służbowych aut

2015-01-23

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadziła jeszcze jedną dość istotną i to nie tylko dla szeroko rozumianej branży paliwowej zmianę. Otóż od nowego roku weszły w życie postanowienia regulujące zasady rozliczania i opodatkowania świadczeń uzyskiwanych przez pracowników w związku z użytkowaniem przez nich samochodu służbowego dla celów prywatnych. Wprowadzono bowiem znaczące zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi regulacjami wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:  250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej wskazanych kwot. Ponadto, jeżeli świadczenie takie jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną zgodnie z postanowieniami ustawy (powyżej) i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

 

Wiążąca Informacja Akcyzowa

2015-01-23

Przywołana powyżej ustawa dereglacyjna wprowadziła również do ustawy o podatku akcyzowym instytucję Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Od pierwszego stycznia tego roku przedsiębiorca może zwrócić się o wydanie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa: 1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), albo2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. 

 

Koncesje OPZ

2015-01-23

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 900). Ustawa ta wprowadziła m.in. nowy rodzaj koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ). Wraz z wprowadzeniem tej nowej formy reglamentacji rynku ustanowiono również nowe wymogi związane z jej uzyskaniem, jak i obowiązkowym zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z prowadzeniem działalności w sektorze paliwowym (10.000.000 złotych). Warto zaznaczyć, iż koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, nie jest aktem samodzielnym. Wymaga również uprawnienia (koncesji) do obrotu krajowego.

Ustawa w art. 43a stanowi, iż działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje, w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi, z wyłączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5 ustawy, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi na podstawie posiadanych koncesji „krajowych” na obrót paliwami ciekłymi, które zamierzają podjąć albo kontynuować działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, są zobowiązane do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na taki obrót oraz zabezpieczenia majątkowego.

Ważną datą zatem dla przedsiębiorców paliwowych stał się zatem 23 stycznia 2015 roku bowiem od tej daty podmioty, które prowadzą działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, muszą posiadać koncesję OPZ. To z kolei oznacza, że przy dostawach paliw dokonywanych po dniu 23 stycznia 2015 roku trzeba żądać i weryfikować u dostawcy paliwa koncesji OPZ.

Z tą też datą traci swój byt prawny lista przedsiębiorców uprawnionych do funkcjonowania na rynku paliw ciekłych, które – nie posiadając koncesji OPZ - mogą wykonywać działalność objętą wymogiem posiadania takiej koncesji.

CBŚP

2015-01-19

Centralne Biuro Śledcze Policji stanie się jednostką odrębną od Komendy Głównej Policji. Na wniosek Komendanta Głównego Policji minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie powoływać Komendanta CBŚP. Zastępcy zaś będą powoływani przez Komendanta Głównego Policji na wniosek Komendanta CBŚP. Oprócz wyodrębnienia struktur zmiany ulegną zwiększeniu uprawnienia komendanta CBŚP do środków finansowych Policji, ponadto zyska kompetencje polityki kadrowej wobec funkcjonariuszy w nowej jednostce. Zmiany wprowadza ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1199) obowiązująca od 9 października br. 8 września wszedł w życie art. 8 ustawy, który stanowi, że Komendant Główny Policji ma 30 dni na przygotowanie tymczasowego regulaminu organizacyjnego CBŚP.

ZUS od zlecenia

2015-01-19

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy przewidujące ozusowanie umów zlecenia. Składki rentowe i emerytalne mają być odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kwoty równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Od stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 1750 zł. Nowelizacja zakłada również objęcie obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego członków rad nadzorczych - przepisy dotyczące tej kategorii podmiotów mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

 

KKS w TK

2015-01-19

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył m.in. przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego przewidujące zawieszenie karnego postępowania skarbowego, gdy jego kontynuowanie jest w istotny sposób utrudnione w związku z trwającym postępowaniem przed organami podatkowymi, celnymi, kontroli skarbowej lub sądami administracyjnymi. Skarga RPO obejmuje również Ordynację podatkową, której przepisy umożliwiają dochodzenie przedawnionych zobowiązań podatkowych, jako że zobowiązania te nie wygasają po pięciu latach na skutek zawieszenia biegu terminu, a co konsekwencji powoduje, że mogą być dalej egzekwowane. W ocenie RPO powoduje to niepewność podatników co do sytuacji prawnej zobowiązań i może być sprzeczna z zasadą ochrony zaufania obywatela do organów państwa. Rozciągnięcie określonych ustawowo terminów może osłabiać pewność obrotu prawnego i nie sprzyja szybkiemu załatwianiu spraw przez organy państwa. Przepis art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej został zaskarżony w zakresie, w jakim bieg terminu nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu już rozpoczęty w momencie wszczęcia postępowania w sprawie, zamiast wszczęcia przeciwko osobie. W ocenie RPO taka regulacja nie daje odpowiednich gwarancji procesowych i nie zapewnia właściwego bezpieczeństwa prawnego obywatelowi.

Nowa opłata paliwowa

2015-01-19

6 listopada Prezydent RP podpisał ustawę z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja zakłada czasowe podniesienie opłaty paliwowej, a zarazem zmniejszenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 zależnie od rodzaju paliwa opłata zwiększy się o 25 zł/1000 kg lub 25 zł/1000 l. Aby ograniczyć wpływ tych zmian na ceny paliw, o tyle samo ulegnie zmieszeniu akcyza. W 2015 r. FK ma otrzymać on 500 mln zł ze środków KFD, do którego trafia 80% opłaty paliwowej. Między 2016 a 2019 corocznie z KFD zostanie przekazane 400 mln zł do FK. Dzięki zmianom optymalnemu wykorzystaniu mają ulec środki unijne z nowej perspektywy finansowej, co pozwoli na zwiększenie inwestycji i poprawę infrastruktury.

Rejestr Dłużników

2015-01-19

Resort finansów poinformował o uzgodnieniu projektu założeń zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zakładający stworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. 17 października projekt został przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Rejestr ma spełniać funkcje informacyjne oraz ma wpłynąć na dobrowolne wywiązywanie się przez podatników z należności publiczno-prawnych. Ma mieć zastosowanie wobec rozstrzygnięć wydanych po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego. Projekt zakłada jednolite dla organów publicznych i indywidualnych użytkowników kryteria wyszukiwania: NIP, REGON, PESEL. Ochrona praw do prywatności ma być zagwarantowana m.in. poprzez umożliwienie dostępu po zalogowaniu.