Aktualności prawne

Informacje z zakresu prawa publikowane są także w Aktualnościach w zakładce PRAWO

 

Instrukcja rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT

Zgodnie z treścią  „INSTRUKCJI REJESTRACJI NA PUESC DLA POTRZEB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ DO REJESTRU SENT (e-Przewóz)” (obowiązującej od dnia 28 kwietnia 2017 r.) termin do uzyskania rejestracji zaawansowanej na platformie PUESC został wydłużony o 3 miesiące od dnia rozpoczynającego obowiązywanie ustawy. Obowiązek uzyskania rejestracji powstał z dniem 18 kwietnia 2017 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Prolongata terminu na uzyskanie konta zaawansowanego upływa więc 18 lipca 2017 r. Poniżej przekazujemy Państwu link do wspomnianej instrukcji.

 https://puesc.gov.pl/documents/10180/75428865/SENT+instrukcja+rejestracji+na+PUESC_20170428.pdf/ abf4c38c-0752-4d22-a2a0-d25947ad9ce5

Jednocześnie wskazujemy, iż obowiązkiem uzyskania dostępu zaawansowanego objęte są wyłącznie podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające, które są jednocześnie podmiotami zgłaszającymi przewóz do rejestru PUESC/SENT.

Obowiązek ten nie dotyczy więc:

1) podmiotu odbierającego obowiązanego jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,

2) podmiotu prowadzącego stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego),

3) przewoźnika dokonującego zgłoszeń przewozu towarów w ramach tranzytu,

4) przewoźnika uzupełniającego zgłoszenia.

Te podmioty, tak jak dotychczas, muszą posiadać jedynie dostęp na poziomie podstawowym.

oprac. adw. Maksymilian Graś

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Szczegóły w załączniku. 

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

W załączniku do obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.  ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  Szczegóły w załączniku.

 

Nowy tekst jednolity Ustawy o VAT

Rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia, sprawozdań oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1191/1

oraz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1190/1

(op.pb)

Rozporządzenie ME w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Na stronie BIP RCL został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia nr 40.2.16 znajduje się pod adresem:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289503

(op.pb)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W Dzienniku Ustaw  zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które zostały objęte systemem monitorowania drogowego celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Informacja Prezesa URE dotycząca sposobu wypełniania formularza o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W związku z upływającym 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych, na stronie urzędu zostały opublikowane wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Wersja elektroniczna formularza została zamieszczona wraz z informacją na stronie internetowej URE. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa oraz przekazać do centrali Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, w terminie najpóźniej do 7 lipca br. Termin zostanie zachowany w przypadku nadania pisma w polskiej placówce pocztowej.

Możliwe jest również przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: dpc@ure.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP: /URE/skrytka.

Szczegóły wraz z elektroniczną wersją formularza znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 38/2017 dotyczącej sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności oraz w załącznikach.

Zmiany w podpisie elektronicznym przy zawiązywaniu spółek

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Uchwalona ustawa ma na celu wyeliminowanie możliwości korzystania za zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym), co ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego. Zgodnie z przyjętą ustawą obecnie do zawiązywania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w powyższym trybie oraz do składania wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego będą wymagane kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenia ME w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

Polska Izba Paliw Płynnych informuje, iż dnia 23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 945).
Akt wykonawczy jest uzupełnieniem obowiązku, wynikającego z art. 4ba ust. 4 w zw. z ust. 1 Prawa energetycznego. Przepisy te wskazują, iż przedsiębiorstwo energetyczne, świadczące ściśle określone usługi. przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających te usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Przez usługi w tym zakresie rozumie się magazynowanie, przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych.
Powyższe oznacza, że nowym obowiązkiem zostali objęci wyłącznie Ci koncesjonariusze, którzy usługowo, na rzecz innych podmiotów, zajmują się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych.
UWAGA! Dystrybucja i obrót paliwami ciekłymi to dwa różne rodzaje działalności koncesjonowanej. Obowiązek nie obciąża przedsiębiorstw zajmujących się wyłącznie obrotem paliwami ciekłymi, posiadających koncesję OPC, np. stacji paliw.
Koncesjonariusze, zobowiązani do realizacji nowych obciążeń sprawozdawczych, będą zobowiązani do przedstawienia pierwszej informacji do dnia 14 lipca 2017 r. za miesiąc czerwiec 2017 r. Wynika to z brzmienia art. 29 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1165 – Pakiet energetyczny), który stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynają realizację obowiązków, o których mowa w art. 4ba ust. 4 Prawa energetycznego, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym weszły w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 Prawa energetycznego.
oprac. adw. Maksymilian Graś

Ustawa o Inspekcji Handlowej

31 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Handlowej. [Dz.U. 2017, poz. 1063]

Tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone Ustawą z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823)

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U z dnia 30 maja 2017, poz. 1043)

Polska Izba Paliw Płynnych w nawiązaniu do wcześniejszych informacji przypomina, iż w dniu 30 maja 2017r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

W wyniku nowelizacji ustawy prawo energetyczne (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2016 poz. 1165) art. 43e ust. 1 ustawy prawo energetyczne nałożył na podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązek przekazywania do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Do złożenia powyższych informacji (informacja lub aktualizacja informacji) jest zobowiązane: Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, oraz podmiot przywożący

Termin złożenia: 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.

Organ, do którego informacja ma być składana: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia tj. 07 czerwca 2017 r.

Z uwagi na obszerność dokumentu zachęcamy do zapoznania się całością Rozporządzenia (plik pdf) wraz załącznikami oraz szczegółowym objaśnieniem jak należy prawidłowo wypełnić dokument.

oprac. adw. Norbert J. Lenkiewicz

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Rozporządzenie określa wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. Przepisy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

op. pb

Wyjaśnienia MF co do charakteru gier na automatach

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które dotyczą charakteru gier urządzanych na automatach, Ministerstwo Finansów informuje, że grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach, urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości (art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych).

Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy (art. 2 ust. 5).

Losowość gier

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych całkowita lub częściowa losowość jest zasadniczą cechą charakterystyczną dla gier hazardowych. Gra ma bowiem charakter losowy, gdy dla gracza jej wynik jest nieprzewidywalny. Wprowadzenie dodatkowych elementów o charakterze niehazardowym, np. pytań, które mają jedynie sugerować, że wygrana w grze jest zależna od wiedzy gracza, a nie od przypadku, nie zmienia faktu, że jest to gra na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, jeżeli zawiera w sobie element losowości.

Tylko Minister Rozwoju i Finansów rozstrzyga o charakterze gier na automatach

W przypadku wątpliwości co do charakteru gier na danym urządzeniu podmiot ma możliwość wystąpienia do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o rozstrzygnięcie charakteru gier na automatach (w trybie at. 2 ust. 6 ww. ustawy). Należy przy tym podkreślić, że jedynie decyzja ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozstrzyga o charakterze tych gier w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

W konsekwencji jednostka badająca (upoważniona do badań technicznych automatów i urządzeń do gier) w swoich opiniachnie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy. Przedmiotem opinii wydawanej przez jednostkę badającą jest jedynie to, czy badany automat może być legalnie eksploatowany przez podmiot uprawniony do oferowania gier na automatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie urządzania tych gier.

Źródło: MF (op.pb)

Powstanie lista działań wskazujących na należytą staranność na potrzeby VAT

Resort finansów pracuje nad listą działań wskazujących na należytą staranność. MF wyjaśnia też w odpowiedzi na interpelację posła Jakuba Kuleszy, jakie okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem, powinny wzbudzić wątpliwości podatnika i zainicjować dokładną kontrolę kontrahenta.

Zdaniem resortu finansów, dołożenie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów nie kończy się na pozyskaniu kopii dokumentów nadania Regon, NIP, odpisu z KRS czy innych dokumentów, np. koncesji na obrót paliwami.  Należy również dokładnie przyjrzeć się okolicznościom towarzyszącym nawiązaniu współpracy i prowadzeniu interesów z kontrahentami. Wątpliwości podatnika powinny, zdaniem MF, wzbudzić te okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem.

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=CCB4F56774E8473BC12580FB0049DD30

Źródło: Deloitte (op.pb)

Split payment trafił do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający system podzielonej płatność w rozliczaniu podatku VAT (ang. split payment), został opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Split payment ma być dobrowolny - w zamian Ministerstwo Finansów oferuje system zachęt. Ma radykalnie ograniczyć nadużycia i przestępstwa przy rozliczaniu VAT.  Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki tej ustawie w ciągu 10 lat w budżecie państwa przybędzie ok. 82 mld zł. 

Projekt_ustawy_z_dnia_12_05_2017.pdf (129.8 KiB)

(op.pb)

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowana w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” ustawa jest najbardziej obszerną zmianą KPA od kilkudziesięciu lat.

Nowelizacja KPA stawia sobie za cel:

1)        przyspieszenie postępowań administracyjnych,

2)        wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami,

3)        zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

By ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało załączoną broszurę informacyjną. Jest to poradnik, opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. Broszura jest także dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, w zakładce Czym się zajmujemy?/ Sprawniejsze działanie urzędów.

Źródło; Ministerstwo Rozwoju, op. zp

Dostawy paliw do gospodarstw rolnych

Jeżeli rolnik nie prowadzi działalności gospodarczej transport paliwa do niego nie podlega zgłoszeniu w systemie SENT - informuje Ministerstwo Finansów.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą, to przewóz do niego paliwa w ilości  ponad 500 litrów należy zgłosić do rejestru. Wówczas rolnik ten jest podmiotem odbierającym i jego jedynym obowiązkiem w świetle ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest potwierdzenie odbioru tego paliwa. W tym celu wystarczy zarejestrować konto na PUESC.

Jednak dla samorządu rolniczego nie jest jasne czy prowadzenie działalności rolniczej (ryczałt, VAT, działy specjalne produkcji rolnej) przez rolników wpisuje się w definicje ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do wypełniania jej przepisów. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości samorządu rolniczego i  udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności.

(op.pb)

Konsultacje projektu ustawy o rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych

Celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Energii jest pobudzenie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Ministerstwo Energii chce to zrobić poprzez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNGPrzygotowany projektu ustawy wpisuje się w ciąg naszych działań nakierowanych na rozwój elektromobilności. Ich zasadniczym celem jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach, rozwój przemysłu elektromobilności oraz dostosowanie sieci energetycznych do zmian zachodzących na rynku motoryzacyjnym.

Szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie umożliwi ograniczenie uzależnienia transportu od paliw węglowodorowych pozwoli również na poprawę jakości powietrza w miastach.

Uwagi do projektu można zgłaszać od 27 kwietnia do końca maja 2017 r. na adres szymon.bylinski@me.gov.pl.

Projekt ustawy o elektromobilnośoci i paliwach alternatywnych

Źródło: ME (op.pb)

Rozporządzenie w sprawie dokumentów KAS

 Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową.

Rozporządzenie (patrz załącznik) określa sposób dokumentowania kontroli operacyjnej  prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, sposób przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli  sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz  wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.

(op.pb)

Nowe akty wykonawcze do pakietu przewozowego

W ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe akty wykonawcze do pakietu przewozowego:

13 kwietnia

14 kwietnia

Rekomendujemy dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i staranne przygotowanie się do nadchodzących obowiązków.
(op. zp)

Konfiskata rozszerzona - nowelizacja Kodeksu Karnego

11 kwietnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 773),  wprowadzającą m.in. tzw. konfiskatę rozszerzoną zakładającą w szczególności przeniesienie ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia na oskarżonego. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniaach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja dotyczy m.in. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym m.in. przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu. Zawiera także rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia wobec osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie.
Przygotowana w resorcie sprawiedliwości i uchwalona 23 marca nowela prawna ma w założeniu legislatora uderzyć w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków.

Źródło: prezydent.pl (op.zp)

7 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało zasady rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (usługa e-Przewóz)

Jeżeli jesteś:

 • podmiotem odbierającym, obowiązanym jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów,
 • podmiotem prowadzącym stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka prawa handlowego)
 • przewoźnikiem

powinieneś założyć  jedynie konto na Platformie PUESC tylko z podstawowym poziomem dostępu.

Nie masz obowiązku rejestrowania się w "usłudze e-Klient".

Szczegółowe informacje o sposobie postępowania wszystkich podmiotów korzystających z usługi e-Przewóz znajdują się w „Instrukcji rejestracji na PUESC dla potrzeb dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT (e-Przewóz)" (link otwierajacy o nowej karcie).

***

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej. Została ona zbudowana w ramach Programu e-Cło. Na PUESC systematycznie są osadzane kolejne usługi dla naszych Klientów,  w tym przedsiębiorców. Docelowo PUESC stanie się jedynym punktem dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej.

O poszczególnych usługach, które wykorzystują PUESC będziemy informowali na niniejszej stronie oraz na portalach dedykowanych dotychczas poszczególnym systemom informatycznym i usługom KAS.

 Zakres korzystania z PUESC możecie Państwo spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami w oparciu o usługę e-Klienta.

 Poprzez PUESC umożliwiamy również dostęp do e-usług UE – CELNYCH BAZ DANYCH

(op.zp)

Pakiet przewozowy opublikowany

3 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub pakiet SENT).

Publikacja jest dostępna pod pozycją nr 708. Poniżej zamieszczamy link do strony z ostateczną wersją ustawy.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

Zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawa, w zasadniczej części, wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. Oznacza to że zacznie ona obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2017 r. Przepisy odnoszące się do kar wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Ustawa musi być realizowana już od dnia 18 kwietnia 2017 r.!!!

Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty uczestniczące w obrocie paliwami ciekłymi. Obciążają one zarówno podmioty wysyłające, podmioty odbierające, przewoźników oraz kierowców. Brak realizacji przepisów może skutkować bardzo wysokimi karami, sięgającymi 46% wartości netto przewożonego produktu.

Rekomendujemy dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i staranne przygotowanie się do nadchodzących obowiązków.

Dostęp do platformy PUESC, w ramach której będą realizowane obowiązki nałożone pakietem przewozowym, może nastąpić dopiero po dokonaniu rejestracji podmiotu oraz jego reprezentantów. Praktyczne wskazówki, jak dokonać rejestracji, w ramach instrukcji oraz filmików instruktarzowych, znajdziecie Państwo pod adresem:

https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=andTmHIEtmB3nMWahj1Jabqs.undefined

oraz

https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze

Rejestracja w poszczególnych urzędach może jednak być różna. Specyfika danego przedsiębiorcy również może wymusić przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Sugeruje się aby dokonać rejestracji z wyprzedzeniem i nie zostawiać jej na ostatnią chwilę.

Pod drugim linkiem w zakładce FAQ znajdziecie Państwo odpowiedzi Ministerstwa Finansów na najczęściej zadawane pytania.

Opracował: adwokat Maksymilian Graś

Zmiana ustawy o grach hazardowych. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Monopol Państwa w zakresie gier na automatach i hazardu w internecie. Sankcje za posiadanie automatów do gier.

Szanowni Państwo,

Polska Izba Paliw Płynnych przypomina, iż 1 kwietna 2017 wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 88, dalej: ustawa hazardowa). Wraz z nią pojawią się nowe kary za nielegalne urządzanie gier hazardowych (bez koncesji) oraz posiadanie automatów do gier, jak również znowelizowany zostanie katalog sankcji za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych ujęty w Rozdziale 9 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy.

 Dla przedsiębiorców działających w branży paliw zaostrzenie przepisów oznaczać będzie w praktyce zakaz posiadania automatów do gier w budynkach/obiektach znajdujących się na terenie prowadzonych stacji paliw.

Gra na automatach poza kasynami będzie możliwa tylko w salonach gier na automatach (art. 5 ust. 1 c ustawy hazardowej)

 Według nowych regulacji gry na automatach będą mogły być organizowane przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, którzy będą legalnie wykonywali monopol państwa w tym zakresie na podstawie stosownych zezwoleń.

Automaty mają być niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia a organizowanie gier na automatach poza kasynami będzie możliwe jedynie w wydzielonych miejscach (np. w określonej odległości od miejsc kultu religijnego i placówek oświatowych) objętych stałym monitoringiem. Monopolem państwa objęte zostanie również organizowanie gier hazardowych w internecie.

Przyjęte zaostrzone konstrukcje odpowiedzialności za tzw. „udział w organizowaniu gier hazardowych” mają ograniczyć obecną działalność szarej strefy na rynku hazardowych, nadając „hazardowy charakter” wszystkim automatom bez względu na ich oprogramowanie.

Zgodnie Art. 89 ust 1. Ustawy hazardowej karze pieniężnej podlegać będą m.in:

 • Posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
 • Posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego.

Przewidziana kara to 100.000 zł od każdego automatu!!! (art. 89 ust. 4 pkt 3)

W zakresie naruszenia obowiązków dotyczących gry na automatach kary pieniężne będzie nakładał w drodze decyzji naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze znajduje się niezarejestrowany automat (art. 90 ust. 1 pkt 1)

Na potrzeby odróżnienia sposobu posiadaniu (w celu ustalenia charakteru ewentualnej odpowiedzialności np. właściciela stacji paliw, na terenie której mogą znajdować się automaty do gier) należy posiłkować się definicją zwartą w art. 336 ustawy Kodeks cywilny, który wskazuje, że „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”

Ponadto (poza zaostrzeniem już obowiązujących przepisów) do Kodeksy karnego skarbowego został dodany m.in. art. 107d, który stanowi, iż przestępstwem jest posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia urzędowych zamknięć. Za powyższe przestępstwo grozi grzywna do 720 stawek dziennych i/lub kara pozbawienia wolności do lat 3. (w 2017 r. stawka dzienna waha się w granicach: 66,67 zł – 26 666,66 zł, natomiast dla kary grzywny ustalono przedział od 666,70 zł do 19.199.995,20 zł).

Zachęcamy do gruntownego zapoznania ze zmianą komentowanych przepisów oraz Pismem Pana Ministra Mariana Banasia skierowanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych informującym o nowych zasadach urządzania gier hazardowych.

W razie pytań oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji.

(opracował: mec. Norbert J.Lenkiewicz)

Automaty tylko w kasynach

1 kwietnia wchodzi w życie Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2017 nr 0 poz. 88].

W odniesieniu do listu ministra Mariana Banasia przesłanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych 23 marca br. informujemy przedsiębiorców branży paliwowej, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami urządzanie gier na automatach hazardowych jest dozwolone wyłącznie w kasynach gry, na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji. Ustawa poszerza katalog podmiotów mogących ponieść karę za urządzanie gier hazardowych bez koncesji i zwiększa jej wysokość.

Z tekstem ustawy można zapoznać się tu: Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2017 nr 0 poz. 88]

(op.zp)

Organy KAS

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie pozostałe postanowienia (część obowiązuje już od 1 marca) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U z 2017 r. poz. 448). M.in. na mocy §3 komentowanego rozporządzenia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jest właściwy na całym terytorium RP dokonywania czynności związanych z poborem:

 • Należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);
 • Podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym mowa w art. 103 ust. 5a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • Podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
 • Opłaty paliwowej, o której mowa w Ustawie z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
 • Opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64c ust. 2 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • Kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla zezwolenia, o której mowa w art. 140aa ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • Kaucji, o których mowa w art. 140ad ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 94 ust. 3 Ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 Ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 Ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne;
 • Opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne;

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komentowanego Rozporządzenia.

(opracował:adw. Norbert J. Lenkiewicz)

„Pakiet Wierzycielski”

Przyjęty przez Sejm 9 marca 2017 r.Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności  [druk sejmowy nr 1185] ma poprawić płynność przedsiębiorstw i przeciwdziałać zatorom płatniczym, ułatwić dochodzenie należności i usprawnić funkcjonowanie sądownictwa gospodarczego. „Pakiet wierzycielski” stanowi element Rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Planowany termin wejścia w życie części rozwiązań to czerwiec 2017.

(opracował:adw. Norbert J. Lenkiewicz)

Ministerstwo Finansów uruchomiło system monitorowania drogowego przewozu towarów

Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowe przepisy zostały już uchwalone przez parlament i oczekują na podpis prezydenta. Będą obowiązywać 14 dni po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania SENT wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Konto może założyć tylko osoba fizyczna, która zamierza dokonywać zgłoszeń do systemu SENT w imieniu podmiotu.

Dodatkowo podmioty, które mają obowiązek zgłaszania przewozu towarów wskazanych w ustawie, tj. dokonujące:

 1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług;
 4. eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju

  muszą zarejestrować dane podmiotu oraz ustanowić reprezentację, korzystając z usługi „e-Klient".

Osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, powinny w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego albo oddziału celnego, aby zweryfikować podane dane. Potrzebny będzie do tego wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji osoby fizycznej, który został wysłany w formie elektronicznej z platformy PUESC lub wydrukowany  komunikat UPO, który został wysłany na konto PUESC wnioskodawcy oraz dokument tożsamości.

Dopełnienie tych formalności pozwoli osobie fizycznej na pobranie certyfikatu niekwalifikowanego SC, który jest niezbędny do podpisania pozostałych wniosków składanych w usłudze „e-Klient", tj. rejestracji/aktualizacji podmiotu i zakresu reprezentacji.

MF zachęca wszystkich przedstawicieli podmiotów, aby już dziś założyli konto i zarejestrowali swoje dane, dane podmiotu oraz zakresu reprezentacji na platformie PUESC.

Instrukcja dotycząca uwierzytelniania podmiotów na Platformie PUESC

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. utworzenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej w SISC, rejestracji podmiotu w SISC oraz rejestracji reprezentacji znajdują się w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

MF informuje również, że pod adresem https://test.puesc.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie) zostało udostępnione środowisko, gdzie można testowo założyć konto na platformie PUESC, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia przewozu towaru jako podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik.

Źródło: MF (op.pb)

Projekty aktów wykonawczych do Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń - aktów wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

2 marca 2017 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń Link do projektu rozporządzenia >>> http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295857

7 marca 2017 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów.  Link do projektu rozporządzenia >>>  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296005

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

2 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano skierowany do konsultacji publicznych Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" (ogłoszony 28 lutego).

Z projektem można zapoznać się tu>>> Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" (ogłoszony 28 lutego).

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Akty wykonawcze do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Od 1 marca obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 397)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 239)

odnoszące się oczywiście również do procedowaniego właśnie pakietu przewozowego.

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

27 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenia opublikowano: Projekt Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

Zawiera on wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania

Z projektem można zapoznać się tu: Projekt Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy

(Źródło: Rządowe Centrum Legislacji; op. zp)

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

25 stycznia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG).

Z tekstem można zapoznać się tu>>> Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(op.pb)

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych

Z jednolitym tekstem można zapoznać się po kliknięciu w link

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów

Informujemy, iż wobec upłynięcia terminu na złożenie wniosków o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych i określenia kodów CN dla poszczególnych rodzajów produktów paliwowych, zwracamy Państwa szczególną uwagę na potrzebę dochowania należytej staranności w bieżącej weryfikacji Państwa kontrahentów.

Podmioty, które nie dochowały obowiązku złożenia wniosku o taką zmianę koncesji utraciły z dniem 17 stycznia 2017 r. prawo wykonywania działalności koncesjonowanej, a prowadzenie z takimi podmiotami współpracy może skutkować bardzo negatywnymi sankcjami.

Rekomendujemy więc bieżącą weryfikację rejestrów i wykazów podmiotów koncesjonowanych zawartych na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, które mają być uaktualniane każdego dnia. Rejestry i wykazy są dostępne pod poniższymi linkami:

http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestry-i-wykazy-konce oraz

http://bip.ure.gov.pl/bip/form/13,Rejestr-podmiotow-przywozacych.html

Rejestry i wykazy mogą jednak zawierać informacje nieaktualne lub nieprawdziwe, stąd też sugerujemy uzyskać dodatkowo od każdego z kontrahentów kopii wniosku wraz z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki lub potwierdzenia nadania przesyłki listem poleconym oraz oświadczenia, iż złożył on w terminie, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., wniosek o zmianę koncesji poprzez jej dostosowanie do nowej definicji paliw ciekłych oraz kodów CN.

Przypominamy, iż obowiązek złożenia wniosku dotyczył wszystkich koncesjonariuszy.

Informacja URE dot. obowiązkowych zmian w koncesjach paliw ciekłych

Informacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki:

Prezes URE przypomina, że do 16 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym na mocy noweli z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie powyższego rozporządzenia, tj. do 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność określoną zakresem  art. 16 ust. 1 oraz art. 16a ust. 1 ustawy zmieniającej, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanych koncesji. Zgodnie z wymogami ustawy zmieniającej wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN).

Z uwagi na pojawiające się pytania ze strony przedsiębiorców dotyczące sposobu realizacji powyższego obowiązku, Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

 -   Wniosek należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym w postępowaniu wszczętym na wniosek z art. 16 ust. 1 lub art. 16a ustawy zmieniającej mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie we wcześniejszych postępowaniach administracyjnych, o ile zachowały swoją aktualność (ważność). Aby można przyjąć kompletność wniosku zasadnym jest, aby przedsiębiorca wskazał i wymienił dokumenty, których nie załącza, a w których posiadaniu jest już Urząd.
  -  Termin do uzupełnienia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy zmieniającej, pozostawiony uznaniu Prezesa URE, zostanie wyznaczony tak, aby był realny i możliwy do zrealizowania w danych okolicznościach.
  -  Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej, URE uwzględni wpisany w ustawę zmieniającą skutek jego niedotrzymania przez przedsiębiorców, tj. wygaśnięcie koncesji (z mocy prawa) z upływem ostatniego dnia terminu do uzupełnienia wniosku.

Urząd dołoży zatem starań, aby terminy były wyznaczane w granicach możliwych do realizacji, tak szeroko nałożonego przez ustawodawcę na przedsiębiorców, obowiązku.

Ustawa zmieniająca, będąca elementem Pakietu Paliwowego, weszła w życie 2 września 2016 r. - zatem regulacje w niej zawarte są obowiązujące i znane przedsiębiorcom od tego czasu.

Więcej:

Komunikat URE znajduje się tu: http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6842,Uwaga-na-termin-16-stycznia-2017-r-dot-obowiazkowych-zmian-w-koncesjach-paliw-ci.html

Pakiet informacyjny URE znajduje się tu: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/paliwa-ciekle

Źródło: URE

Nowe obowiązki przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących

16 grudnia 2016 Urząd Regulacji Energetyki opublikował na swojej stronie treści nowych rozporządzeń, które dotyczą działalności przedsiębiorstw działających w obszarze paliw ciekłych oraz wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących.

W informacji URE czytamy: "16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Tekst tego rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązków podmiotów sektora paliw ciekłych, wynikających z wejścia w życie ww. rozporządzenia, przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 67/2016 w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe. Wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia zostały również przygotowane oraz opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dotyczące koncesji na paliwa ciekłe (dostępne tutaj).

W Komunikacie Prezesa URE nr 68/2016 w sprawie udostępnienia wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących znalazły się natomiast informacje dotyczące podmiotów przywożących, w tym obowiązku uzyskania wpisu do rejestru takich podmiotów. Pakiet informacyjny dotyczący podmiotów przywożących wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów przywożących dostępny jest tutaj".

Źródło: URE

Kody CN - rozporządzenie wykonawcze do Prawa energetycznego

15 grudnia 2016 r. Minister Energii podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających koncesjonowaniu (potocznie zwane „rozporządzeniem w sprawie kodów CN”), które jest rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy–prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia 2016 r.

(patrz: Rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących [Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2039]).

Ww. ustawa nakłada na przedsiębiorców bezwzględny obowiązek dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych i przepisów rozporządzenia w sprawie kodów CN, poprzez złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę koncesji pod rygorem wygaśnięcia, a także szereg innych obowiązków, których termin realizacji został uzależniony od wejścia w  życie rozporządzenia ws. kodów CN.

Zatem od dziś rozpoczynają bieg następujące terminy:

 1. Na złożenie wniosków o zmianę dotychczasowych koncesji w zakresie opisu wyrobów według kodów CN – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 r. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesjonariuszy. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 2. Na złożenie wniosków o udzielnie lub zmianę dotychczasowych koncesji dla podmiotów, w których przypadku na skutek nowej definicji paliw ciekłych (w szczególności co do kodów CN) dopiero powstaje obowiązek uzyskania koncesji lub dotychczasowa koncesja nie obejmuje zakresu działalności, która jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które dotychczas nie podlegały obowiązkowi posiadania koncesji w zakresie określonych wyrobów lub czynności. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 3. Na złożenie wniosków o zmianę koncesji OPC dla przedsiębiorców zagranicznych mających w Polsce koncesję OPZ/WPC oraz oddział i polską rejestrację VAT – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli do 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów zagranicznych posiadających koncesję OPZ/WPC. W przypadku uchybienia obowiązkowi koncesja wygasa.
 4. Na złożenie wniosków o wpis do rejestru podmiotów przywożących (nowo powstały rejestr) – miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia ws. kodów CN, czyli 16 stycznia 2017 roku. Obowiązek ten dotyczy podmiotów prowadzących działalność, która nie wymaga uzyskania koncesji, ale wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Zwracamy Państwa uwagę, aby wszelkie składane dokumenty były przygotowane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.

Rozporządzenie ws. kodów CN jest pierwszym rozporządzeniem wykonawczym do Pakietu Energetycznego. Nadal oczekujemy na kolejne rozporządzenia, których termin wejścia w życie będzie uzależniał realizację innych obowiązków, np. w zakresie obowiązku składania nowych cyklicznych raportów do URE o ilościach przywiezionych i wywiezionych paliw czy też w zakresie obowiązku złożenia wykazu o posiadanej infrastruktury.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

Niniejsza informacja została opracowana przy współpracy z:

Kancelaria Prawna KG Kijewski Graś

ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

Telefon: +48 22 856 36 60 , email: biuro@kglegal.pl ; www.kijewskigras.pl

WAŻNE: jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów roku

Polska Izba Paliw Płynnych zwraca Państwa szczególną uwagę na jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów w trakcie roku.

Dla benzyn wyróżnia się następujące okresy, w których wartości poszczególnych parametrów mogą się zmieniać. Zmiany te wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2013.1058 j.t.). Rozporządzenie określa dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E5) następujące okresy w ciągu roku:

 1. letni - od 1 maja do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października;
 3. zimowy - od dnia 1 listopada do końca lutego.

W przypadku benzyny E5 w poszczególnych okresach zmianom ulegają prężność par, destylacja do temperatury 70oC oraz indeks lotności (VLI).

Rozporządzenie dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E10) wyodrębnia tylko jeden specyficzny okres roku, tj. okres letni, trwający od 1 maja do 30 września. W tym okresie obowiązuje parametr prężności par, który w pozostałym okresie w ogóle nie ma określonego parametru. W pozostałym okresie parametry są stałe.

W przypadku wymagań jakościowych dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, podobnie jak w przypadku benzyny E5, wyróżnia cztery okresy. Należą do nich:

 1. okres letni - od 16 kwietnia do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada;
 3. okres zimowy - od 16 listopada do końca lutego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku olejów napędowych rozporządzenie wyróżnia dwa jego rodzaje, a mianowicie olej napędowy „standardowy" oraz olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych". Dla obu tych produktów ustalono różne wartości parametrów jakościowych. Szczególnie istotne jest jednak, aby w kontekście zmiany okresu roku weryfikować temperaturę zablokowania zimnego filtru (CFPP).

W okresach przejściowych operatorzy stacji paliw powinni położyć szczególny nacisk na weryfikację świadectw jakości, których dostarczenie jest obowiązkiem sprzedawców paliw. W tym kontekście należy pamiętać o paliwie zgodnym z parametrami obowiązującymi dla poprzedniego okresu, a których resztki mogą zalegać w zbiorniku.

(opr. adwokat Maksymilian Graś)

2 listopada upływa termin złożenia informacji przez posiadaczy koncesji WPC lub OPZ oraz obowiązek prowadzenia wykazu usługobiorców

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że 2 listopada upływa termin złożenia informacji przez posiadaczy koncesji WPC lub OPZ oraz obowiązek prowadzenia wykazu usługobiorców.

1 sierpnia oraz 2 września br. uległy zmianie warunki wykonywania działalności związanej z paliwami ciekłymi, w tym przywozu tych paliw z zagranicy oraz uzyskania i posiadania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, względnie obrót paliwami ciekłymi (także z zagranicą). Wynika to z wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1052 oraz 1165) oraz ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165). Najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian przedstawiono w Komunikacie Prezesa URE nr 33/2016 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie głębokiej aktualizacji pakietów informacyjnych dotyczących koncesjonowania paliw ciekłych. Zakończenie tych prac i publikacja zaktualizowanych pakietów informacyjnych nastąpi po ogłoszeniu przez Ministra Energii przepisów wykonawczych wprowadzanych w ramach ww. nowelizacji, przy czym szczególnie istotne znaczenie ma rozporządzenie Ministra Energii, określające szczegółowy wykaz paliw ciekłych, zgodnie z nowo wprowadzonym art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne.

Przypominamy jednocześnie, że ustawa z 22 lipca 2016 r. w art. 21 ust. 1 zobowiązała podmioty, którym została udzielona koncesja WPC lub OPZ, do przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o sposobie spełniania wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 2 listopada 2016 r.

Powyższe wymagania dotyczą podjętych przez koncesjonariusza działań gwarantujących utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej. Informacja, o której mowa  w art. 21 ust. 1, powinna zawierać bądź wskazanie wykorzystywanych w powyższym celu przez koncesjonariusza instalacji magazynowania paliw ciekłych, bądź też wyszczególnienie zawartych umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Niezłożenie powyższej informacji w tym terminie skutkować będzie cofnięciem przez Prezesa URE posiadanej koncesji WPC lub OPZ (art. 21 ust. 2).

Przypominam również, że zgodnie z art. 4ba ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, dodanym ustawą z 22 lipca 2016 r.,  przedsiębiorstwo energetyczne (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 12 jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi) zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 5 dystrybucja jest to rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów z wyłączeniem sprzedaży tych paliw), prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz, zawierający dane usługobiorców określone w art. 4ba ust. 2, ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca oraz udostępniany zgodnie z ust. 3 tego przepisu.

Zgodnie natomiast z art. 30 ustawy z 22 lipca 2016 r., pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie, tj. październik 2016 r. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 4ba ust. 4, przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane do przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, przy czym realizację tego obowiązku sprawozdawczego rozpoczną za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4ba ust. 6 (rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii określające wzór sprawozdania).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

18.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt nowelizacji ustawy wstrzymuje czasowo funkcjonowanie podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadziła do polskiego systemu podatkowego podatek od sprzedaży detalicznej. Nowe rozwiązanie weszło w życie l września 2016 r. i ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, muszą składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Po raz pierwszy obowiązek ten powstanie za wrzesień – w terminie do 25 października 2016 r.

Komisja Europejska, na podstawie decyzji z 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja obawia się, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami.

Jednocześnie KE zobowiązała Polskę do  zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Zgodnie z komunikatem KE, nie kwestionuje ona prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania, ani celów poszczególnych podatków i opłat. Wskazuje jednak, że system podatkowy powinien być zgodny z prawem unijnym, w tym z zasadami pomocy państwa.

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od l stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy tego podatku nie będą musieli składać deklaracji podatkowych o jego wysokości oraz obliczać i wpłacać podatku na rachunek urzędu skarbowego do końca 2017 r. Proponowany okres, w którym ustawa nie będą stosowana, pozwoli Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję w tej sprawie. 

Dzięki przyjętym zmianom – w sytuacji ewentualnego stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z rynkiem wewnętrznym – nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej, którą trzeba by zwrócić wraz z odsetkami.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(op.zp)

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

04.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości - dopiero po upływie 10 lat od uprawomocnienia się wyroku nie będzie można żądać wznowienia postępowania.

Wypełniając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego proponuje się wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisu, że dopiero po upływie 10 lat od uprawomocnienia się wyroku nie będzie można żądać wznowienia postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. Wznowienie postępowania to nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego wyroku – na gruncie postępowania cywilnego to instrument eliminowania z obrotu prawnego wadliwych prawomocnych orzeczeń sądowych.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że w pewnym zakresie art. 408 Kodeksu postępowania cywilnego, który nie pozwala żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem po upływie 5 lat od jego uprawomocnienia się – jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP (nie można zamykać drogi sądowej) w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji (każdy ma prawo do sądu) i przepisów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o prawie do sądu. Trybunał Konstytucyjny nakazał zmianę tego przepisu w ciągu 18 miesięcy, co oznacza, że traci on moc 3 kwietnia 2017 r. TK stwierdził, że w państwie prawa zapewnienie obywatelowi możliwości dochodzenia sprawiedliwości w drodze skargi sądowej jest wartością bezwzględną.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(op.zp)

MF - limit 15 tys zł dla płatności gotówkowych nie będzie dotyczył potrąceń lub barteru

Obniżenie - z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. zł - limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w ramach których płatności muszą być dokonywane (przyjmowane) za pośrednictwem rachunku płatniczego, to jedna z zasadniczych zmian przewidzianych Ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

W ustawach podatkowych (o PIT i CIT*) wprowadzono regulację, która określa skutki podatkowe po stronie kosztów uzyskania przychodów. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązku, który wynika ze znowelizowanego przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (określającego limit wartości transakcji między przedsiębiorcami**).

Zmiany te polegają na:

 1. wyłączeniu możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, albo
 2. obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – w przypadku transakcji odnoszącej się do kosztu zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) będzie dokonywane w miesiącu dokonania płatności z pominięciem rachunku płatniczego.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że wprowadzane od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia „płatności", wynikającej z transakcji (o której mowa w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują „płatności", które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.

Natomiast w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

***

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. nowelizuje przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

** Od przyszłego roku znowelizowany przepis art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej otrzyma brzmienie: „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.".

Źródło Ministerstwo Finansów (op.zp)

Projekt ustawy wymierzonej w wyłudzenia VAT

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT – to tylko jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z polskimi przedsiębiorcami

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców uwagom i postulatom, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postanowił rekomendować, w ramach parlamentarnych prac nad projektem, zmianę niektórych przepisów. Przestępstwo fałszowania faktur VAT będzie traktowane jak zbrodnia dopiero od kwoty przekraczającej 5 mln zł (w tej chwili projekt przewiduje kwotę 1 mln zł). Natomiast zbrodnią kwalifikowaną, czyli przestępstwem zagrożonym karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, będzie fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł, a nie od 5 mln zł,  jak obecnie przewiduje projekt.

- Chodzi o to, aby rzeczywiście ten przepis był wycelowany w najgroźniejszych przestępców, którzy operują w obszarze bardzo dużych kwot i wyprowadzają je ze szkodą dla polskiego budżetu – tłumaczył  Zbigniew Ziobro.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (op.pb)

Od 1 września umowa przed pracą

Obowiązująca od 1 września nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza istotne zmiany obowiązków pracodawcy co do zawierania umów o pracę z pracownikiem. Od 1 września zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi mu zostać wręczona umowa o pracę.

Jeżeli umowa nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą jej warunki ustnie) pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawcy będzie groziła grzywna. Wcześniej przepisy pozwalały na dopełnienie tych formalności do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin jeszcze nie minął. Wprowadzana zmiana ma zapobiec takim praktykom, a pracownikom pozwoli na korzystanie z pełni praw pracowniczych od początku pracy.
(Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, op. ZP)

Pakiet paliwowy i energetyczny

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie tzw. Pakietu Paliwowego i Pakietu Energetycznego, a w szczególności dat implikujących konieczność zmian posiadanych koncesji OPC czy też wykonania nowych obowiązków sprawozdawczych informujemy, iż ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Ogłoszenie miało miejscu w dniu 2 sierpnia 2016 roku.

Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych – ustawa zawiera odesłania do rozporządzeń Ministra Energii, które określą stosowne wzory dokumentów – sprawozdań i informacji.

Dotyczy to również obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach. Te regulacje zatem wejdą w życie w terminie miesiąca od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Na ten moment daty wejścia w życie tych przepisów nie są znane. Niemniej jednak zaktualizowany w dniu 18 sierpnia 2016 roku, na stronie internetowej Ministerstwa Energii, Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2016 roku, obejmuje wszystkie planowane rozporządzenia wraz z przewidywanym terminem ich wydania tj. październik 2016, wynikające ze znowelizowanej wersji ustawy Prawo energetyczne.

O kolejnych zmianach przepisów i publikacji wszystkich wspomnianych przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wykaz prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2016 roku:
http://bip.me.gov.pl/Prawo/Wykaz+prac+legislacyjnych

 

Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami? cz.II

W związku z docierającymi do Polskiej Izby Paliw Płynnych wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wejścia w życie tzw. Pakietu paliwowego i Pakietu energetycznego, a w szczególności w związku z wprowadzonymi tymi regulacjami nowymi obowiązkami sprawozdawczymi i informacyjnymi implikującymi konieczność zmian koncesji OPC informujemy, iż ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Ogłoszenie miało miejscu w dniu 2 sierpnia 2016 roku.
 
Jednakże przepisy przejściowe do poszczególnych regulacji zawartych w ustawie wprowadzają różne daty wejścia w życie tych rozwiązań. Większość nowych regulacji, zwłaszcza tych wprowadzających nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, zacznie obowiązywać dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych – ustawa zawiera odesłania do rozporządzeń Ministra Energii, które określą stosowne wzory dokumentów – sprawozdań i informacji.
 
Dotyczy to również obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach. Te regulacje zatem wejdą w życie w terminie miesiąca od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych.
 
O kolejnych zmianach przepisów i publikacji wszystkich wspomnianych przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze, będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
oprac. Adam Toczyski, radca prawny

LOO - możliwość odzyskania podatku akcyzowego - publikacja wyroku TSU

Przypominamy, że w wyniku wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie C - 418/14, możliwe jest wznowienie zakończonych postępowań, w których przedsiębiorcy obciążeni zostali zwiększoną stawką akcyzy za nieterminowe złożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców.

Jak już informowaliśmy wyrok ten może stać się skutecznym orężem przedsiębiorców zarówno w postępowaniach zakończonych, w których już zapłacono podatek akcyzowy, jak i w trwających jeszcze postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 • orzeczenie to może stanowić przesłankę wznowienia zakończonych postępowań i skutkować wydaniem pozytywnego orzeczenia, a w konsekwencji zwrotem zapłaconego podatku;
 • orzeczenie to może stanowić istotny argument prawny w sporach prawnych aktualnie toczonych z organami podatkowymi na różnych etapach (urzędy i izby celne, WSA i NSA, postępowania wymiarowe, wznowieniowe, etc);

Uwaga!

Podjęcie działań w Państwa sprawach, w szczególności podjęcie czynności związanych z wznowieniem postępowań uwarunkowane jest dochowaniem określonych terminów, uzależnionych od daty publikacji orzeczenia Trybunału w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wyrok już został opublikowany. Szczegóły na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0418

W indywidualnych sprawach warto zatem przygotować dobrą, merytoryczną argumentację, uzasadniającą zastosowanie w konkretnych przypadkach omawianego Wyroku TSUE C-418/14 i odniesienie tezy tego wyroku nie tylko do opóźnień ze złożeniem miesięcznych zestawień, ale i do innych uchybień, które stały się podstawą wymiaru sankcyjnej stawki podatku akcyzowego. W postępowaniach zakończonych biegną już miesięczne bądź trzymiesięczne terminy na składanie stosownych wniosków wznowieniowych i to zarówno tych na etapach przed organami celnymi, jak i przed sądami administracyjnymi.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami?

Do Polskiej Izby Paliw Płynnych docierają sygnały od właścicieli stacji paliw i podmiotów posiadających koncesje o otrzymywanych z oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyki informacji o zmianach przepisów Prawa energetycznego, m.in. w zakresie uregulowań dotyczących koncesji,

Zmiany wywołane zostały wejściem w życie, z początkiem sierpnia 2016 roku, tzw. Pakietu Paliwowego - opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2 sierpnia 2016 r. ustawy z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Część tych zmian weszła w życie już 3 sierpnia 2016 roku, w pozostałym zakresie zmiany wejdą w życie z dniem 2 sierpnia 2016 r.

Z informacji oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyku wysyłanych do przedsiębiorców wynika m.in., że zgodnie z przywołanymi regulacjami  w terminie miesiąca  od publikacji ww. przepisów niezbędna będzie zmiana koncesji OPC. Jeżeli podmioty nie przedłożą Prezesowi URE stosownych wniosków koncesje wygasną z mocy prawa.

Warto w tym miejscu przytoczyć nowe regulacje prawne, m.in. art. 16 zmienionej Ustawy Prawo energetyczne - w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych do znowelizowanego Prawa Energetycznego, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach.

Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie złożonego wniosku, przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność stosując zasady definiowania paliw ciekłych obowiązujące przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zmianę koncesji w terminie miesięcznym albo nieuzupełnienia wniosku, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku. Utrata mocy koncesji nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto zwrócić uwagę także na obowiązki wynikające z art. 31 zmienianej ustawy  Prawo energetyczne polegające na zobowiązaniu przedsiębiorstw energetycznych, które przed wejściem w życie ustawy posiadały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, do zgłoszenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych. Ten sam obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które uzyskały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie zmienionej ustawy, ale przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Z uwagi na powyższe uregulowania i wynikające z nich obowiązki, a także z uwagi na przedstawioną powyżej interpretację nowych przepisów dokonywaną przez regionalne oddziały URE, wreszcie z uwagi na reżim prawny i sankcje w postaci wygaśnięcia koncesji sygnalizujemy wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym dogłębną analizę opisanych problemów i nowych regulacji. Konsekwencje niedochowania określonych obowiązków w ustawowych terminach mogą być bowiem niebagatelne.

Sprawę będziemy monitorować na bieżąco. Po uzyskaniu dodatkowych informacji, będziemy je Państwu przekazywać.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Opłaty koncesyjne – czy można płacić dwa razy za to samo?

Do Polskiej Izby Paliw Płynnych docierają sygnały od właścicieli stacji paliw, o niepokojącej praktyce stosowanej przez Urząd Regulacji Energetyki, a polegającej na nakładaniu na koncesjonariuszy opłaty rocznej z tytułu zrealizowanego obrotu paliwami ciekłymi w podwójnej wysokości za dany rok. Ponieważ do Izby dociera coraz więcej sygnałów o takich praktykach, poniżej postaramy się przybliżyć to zagadnienie i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące Państwa pytania.

Gdzie tkwi problem? Otóż wedle sygnałów przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki kieruje wezwania do uiszczenia opłaty rocznej za udzieloną koncesję do koncesjonariuszy, którzy w danym roku wystąpili o przedłużenie koncesji. Jeśli z jakiś względów koncesja nie została odnowiona czy też przedłużona, ale wyrobiona jako nowa i to przy zachowaniu ciągłości, wówczas URE żąda koncesyjnej opłaty rocznej za dany rok, dwa razy – raz za „starą” koncesję, a raz za „nową” koncesję.

Według naszych danych problem dotyczy głównie okresu 2010 i 2011, a przejawia się tym, że podmioty których koncesja wygasła np. w 2010 roku i w tym samy roku uzyskały nową koncesję są ponownie wzywane do ponownego uregulowania opłaty koncesyjnej.

Problem nie jest jednostkowy i nie dotyczy znikomych kwot. Opłaty koncesyjne wnosi się bowiem do marca każdego roku, a ich wysokość ustala się na podstawie obrotów z roku poprzedniego. A zatem w oparciu o obroty np. z 2010 roku koncesjonariusz – stacja paliw powinna, w świetle wykładni URE, zapłacić dwa razy opłatę koncesyjną w 2011 roku (za „starą” i „nową” koncesję).  

Takie stanowisko i wykładnia URE jest o tyle nie zrozumiała, że opłaty koncesyjne są naliczane na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059, dalej jako PrEnerg), który stanowi, iż przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania przez Prezesa URE tych opłat, z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji.

Zgodnie z powyższym, kwestię naliczania opłat, zgodnie z art. 34 ust. 3 PrEnerg, doprecyzowuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz.U.1998.60.387, dalej jako Rozporządzenie). I dla rozstrzygnięcia omawianego problemu najistotniejsze wydają się przepisy §1 i §4 tego Rozporządzenia, które stanowią, iż wysokość corocznej opłaty, wnoszonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, zwanej dalej "opłatą", stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa energetycznego, uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat (…).

 1. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji z urzędu, wnosi pierwszą opłatę w terminie do 30 dni od dnia wydania koncesji.
 3. W terminie określonym w ust. 2 pierwszą opłatę wnosi także przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji na wniosek, jeżeli w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej tą koncesją.

W naszej opinii wykładnia URE jest całkowicie sprzeczna z celem, jakiemu miała służyć regulacja i z literalnym brzmieniem przywołanych powyżej przepisów. Genezą powstania omawianych regulacji było objęcie działalności koncesjonowanej opłatą, która będzie naliczana jednorazowo na podstawie wartości przychodów, uzyskanych ze sprzedaży produktów objętych koncesją, a osiągniętych w roku poprzedzającym. Taka interpretacja byłaby zgodna z brzmieniem przepisów koncesyjnych, które mówią o konkretnej działalności, realizowanej w oparciu o konkretną koncesję.

Dotychczasowa praktyka URE potwierdzała powyższą interpretację tj. za lata 2010 – 2011 URE uznawało za prawidłowe wnoszenie jednej opłaty. Teraz, po pięciu latach URE zaczęło żądać kolejnych (drugich) opłat koncesyjnych wyliczonych w oparciu o te same podstawy. Trudno nie odnieść wrażenia, iż takie działanie to swoiste wykorzystywanie przez organ państwowy kruczków prawnych dla realizacji nieznanych nam celów.

Nie sposób pominąć w tym miejscu także i tego, że opłata koncesyjna, jako obciążenie publicznoprawne o charakterze daniny publicznoprawnej i regulujące ją przepisy muszą być interpretowane w sposób precyzyjny, a w razie wątpliwości wszelkie niejasności winny być rozstrzygane na korzyść podatnika, o czym URE zdaje się całkowicie zapominać.

W związku z powyższym Polska Izba Paliw Płynnych przedstawiając własną wykładnię i ocenę problemu, wystąpiła do Ministra Energii, Ministra Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień z czego wynikają zmiany interpretacyjne wprowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie zasad naliczania rocznej opłaty koncesyjnej. Mamy nadzieję, że szybko otrzymamy interpretacje powyższych instytucji o czym będziemy Państwa informować na łamach kolejnych numerów Paliw Płynnych.

oprac. mec. Adam Toczyski

Sprzedaż detaliczna opodatkowana

6 lipca 2016 r. odbyło się trzecie czytanie, budzącego wiele emocji, rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Ostatecznie ustawa została przyjęta 234 głosami za, przy 207 przeciw i 2 wstrzymujących się głosach. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 września 2016 roku, choć proces legislacyjnych nie został jeszcze zakończony...

Przedmiotem opodatkowania nowym podatkiem ma być przychód wygenerowany ze sprzedaży detalicznej, przy czym podstawę opodatkowania będzie stanowiła osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17.000.000,00 zł. Sam obowiązek podatkowy ma powstawać z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i ma dotyczyć przychodu powyżej tej kwoty.

Ustawodawca przyjął skalą progresywną podatku i wprowadził dwie stawki. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Pojęcie przychodu ze sprzedaży detalicznej obejmie kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Co ważne przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT. Przychód osiągnięty w danym miesiącu będzie pomniejszany o kwoty wypłacone z tytułu zwrotu towarów.

Ustawa zawiera również pewne wyłączenia. Nie podlega zatem opodatkowaniu m.in. sprzedaż detaliczna paliw stałych, olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych (olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów, a także olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów).

Podatnicy obowiązani będą do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Czynności te za miesięczne okresy rozliczeniowe, będą musiały być dokonane w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Jednakże, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł. 

Niemalże w ostatniej chwili, do omawianego projektu, wprowadzono dodatkowe, istotne regulacje, w świetle których w przypadku podatników tworzących grupę kapitałową, obowiązek podatkowy dla każdego z tych podatników powstaje z chwilą osiągnięcia przez grupę kapitałową w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł. Przychód ten oblicza się poprzez zsumowanie przychodów ze sprzedaży detalicznej wszystkich podatników tworzących grupę.

Zgodnie z definicją grupę kapitałową stanowią podatnicy, posługujący się jedną marką handlową (znakiem towarowym) wykorzystywaną do oznaczania punktów sprzedaży detalicznej, które prowadzą, i między którymi istnieją powiązania o charakterze kapitałowym (przez powiązania o charakterze kapitałowym należy rozumieć sytuację, w której jeden z podatników lub inny podmiot posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 20% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio takim prawem). 

O dalszych losach ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco. 

oprac. mec. Adam Toczyski            

„Drugi pakiet energetyczny” – kolejny etap walki z szarą strefą – już po pierwszym czytaniu w Sejmie

5 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 653). Akt ten wprowadza zmiany m.in. do takich ustaw jak: Prawo energetyczne, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zmian jest dużo, niektóre to całkiem nowe rozwiązania, niektóre to zmiany już istniejących instytucji.


Projekt wprowadza szereg nowych definicji - paliwa ciekłe, infrastruktura paliw ciekłych, instalacja wytwarzania paliw ciekłych, instalacja magazynowania paliw ciekłych, instalacja przeładunku paliw ciekłych, stacja paliw, stacja kontenerowa, środek transportu paliw ciekłych, podmiot przywożący, magazynowanie, przeładunek paliw ciekłych. Zmieniona została również definicja wytwarzania.


Projekt przewiduje nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych obowiązku prowadzenia wykazu przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących lub odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczą usługi odpowiednio do zakresu swojej działalności.


Zgodnie z projektem Prezes URE ma prowadzić w postaci elektronicznej liczne rejestry w tym m.in. rejestr podmiotów przywożących, wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Nowością jest też rejestr podmiotów przewożących, który ma być prowadzony przez Prezesa URE w postaci elektronicznej. W rejestrze tym ujawnione mają być m.in. takie dane jak rodzaje paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu, rodzaje i lokalizację infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący, wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego. Podmiot przywożący będzie mógł dokonywać przywozu paliw ciekłych po wpisaniu do rejestru.


Wprowadzony został obszerny katalog instytucji i organów uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, w tym w zakresie spełnienia obowiązku posiadania koncesji (w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych), wpisu do rejestru podmiotów przewożących, zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych. Organy (a uprawnienia w tym zakresie ma otrzymać wiele organów i służb) będą mogły kontrolować spełnienie wymogu prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w sposób zgodny z art. 43a tj. w zakresie wymogu posiadania koncesji przy obrocie paliwami ciekłymi.


Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą będą obowiązane do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Rozszerzono obowiązek dokonania zabezpieczenia majątkowego dla obrotu gazem płynnym LPG z zagranicą.


Dodane zostały nowe przesłanki udzielenia koncesji, a także pojawiły się dodatkowe okoliczności skutkujące odmową jej udzielenia. Badaniem objęto także członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do reprezentowania. Rozbudowane zostały przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego cofnięcia koncesji. Projekt przewiduje, że Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą lub gdy wydano takie postanowienie wobec członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do ich reprezentowania, do czasu zakończenia postępowania.


Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, będą zobowiązane do przekazywania do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.


Zmianie ma ulec art. 56 regulujący zakres stosowania kar pieniężnych. Co więcej projektodawca przewiduje odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji w postaci grzywny do 5.000.000 zł albo kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.Kto zaś będzie dokonywać przywozu paliw ciekłych bez wpisu do rejestru podlegać będzie grzywnie do 2.500.000 zł. Nadto za przestępstwa określone te odpowiadać ma jak wykonujący działalność bez koncesji, ten kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego osobowości prawnej.


oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Lista kontrolna dla stacji paliw i autogazu – bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska

Z linku poniżej można pobrać Listę Kontrolną opracowaną dla właścicieli stacji paliw wspólnie przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki niej można samodzielnie przygotować się do kontroli ww. służb.

TSUE o obowiązku składania miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców LOO

2 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑418/14 wydał wyrok, który może stać się powodem wznowienia wielu zakończonych postępowań, w których przedsiębiorcy zmuszeni zostali do zapłacenia sankcyjnej stawki podatku akcyzowego w związku z nieterminowym doręczeniem miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego, a w konsekwencji odzyskania zapłaconego podatku.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na podstawie złożonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, stwierdził, że Dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, zmienioną dyrektywą Rady 2004/75/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że:

 • nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, oraz
 • sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej badał powyższe zagadnienie na przypadku sprawy, w której przedsiębiorca dokonując sprzedaży oleju opałowego lekkiego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., nie złożył w terminie zestawienia oświadczeń nabywców przewidzianego w art. 89 ust.14 ustawy o podatku akcyzowym. Istotne jest, że w sprawie dokonano sprawdzenia transakcji i nie ma wątpliwości, iż kupujący potwierdzili zakup i zużycie oleju do celów opałowych. Mimo to, z powodu nie złożenia w terminie zestawienia zastosowano stawkę podatku jak była przewidziana dla paliw silnikowych - art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym na podstawie art. 89 ust.16 tej ustawy.

Trybunał stwierdził w uzasadnieniu między innymi, że przepis prawa krajowego taki jak art.89 ust.16 ustawy o podatku akcyzowym, na którego podstawie, w braku złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w terminie stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych jest automatycznie stosowana do paliw do ogrzewania, mimo że, jak zostało stwierdzone w postępowaniu głównym, są one wykorzystywane jako paliwa do ogrzewania, narusza ogólną systematykę i cel dyrektywy 2003/96. Trybunał stwierdził także, że takie automatyczne stosowanie stawki przewidzianej dla paliw silnikowych w wypadku niedochowania obowiązku złożenia zestawienia narusza zasadę proporcjonalności.

Wyrok ten otwiera drogę do wznowienia postępowań, w których przedsiębiorcy obciążeni zostali zwiększoną stawką akcyzy za nieterminowe złożenie miesięcznych zestawień oświadczeń nabywców, w sytuacji gdy olej zużyty był na cele opałowe. Żądanie wznowienia powinno zostać złożone w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Ochrona i rejestracja znaków towarowych

15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zasadniczo zmienia ona mechanizm uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe. Dotychczas Urząd Patentowy szczegółowo badały względne i bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego (tzw. system badawczy), co niekorzystnie wpływało na długość postępowania. Po wejściu w życie nowelizacji Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie bezwzględne przesłanki udzielenia prawa ochronnego. W przypadku braku ich naruszenia informacja o zgłoszeniu znaku towarowego będzie ogłaszana w Biuletynie Urzędu Patentowego. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zmiany wymuszają na osobach chcących chronić swoje znaki stały monitoring nowych zgłoszeń. Zniesiony również został obowiązek posiadania interesu prawnego przy żądaniu unieważnienia prawa ochronnego i przy składaniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

17 kwietnia 2016 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza nowe instytucje służące ochronie konsumentów, a także zmienia model kontroli postanowień wzorców umów. Prezes UOKIK uzyskał uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych zakazujących stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umów. Uprawniony będzie również, jeśli przemawia za tym interes publiczny, do przedstawiania swojego poglądu przed sądem powszechnym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów. Co więcej Prezes UOKIK uzyskał dodatkową kompetencję do wydawania w przypadku praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów decyzji tymczasowych o rygorze natychmiastowej wykonalności. Nadto ustawa wprowadziła możliwość ostrzegania społeczeństwa przy wykorzystaniu radia i telewizji o praktykach naruszających interesy konsumentów, a także wydawania komunikatów o niepokojących zjawiskach, mogących niekorzystnie oddziaływać na konsumenta. Ustawa umożliwia także podstawienie tzw. tajemniczego klienta, czyli osoby pracującej dla urzędu, by bezpośrednio zdobywać dowody na okoliczność praktyk stosowanych przez danego przedsiębiorcę.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Uszczelnienie VAT

Na początku kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. W praktyce ustawa ma umożliwić unowocześnienie obecnie wykorzystywanych systemów oraz stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie stanowił narzędzie organów podatkowych w walce z oszustwami i wyłudzeniami podatku od towaru i usług (VAT), co ma bezpośrednio przełożyć się na uszczelnienie sytemu poboru tego podatku. W tym celu Skarb Państwa ma powołać spółkę celową, której głównym zadaniem będzie stworzenie odpowiednich systemów i ich wdrożenie do funkcjonowania administracji podatkowej. Nowe rozwiązania informatyczne mają przyczynić się do skuteczniejszej walki z szarą strefą.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Spółki energetyczne

1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działaniach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami energetycznymi. Dotychczas obowiązek ten posiadał Skarb Państwa, obecnie zaś czynności wykonywać będzie Minister właściwy do spraw energii. W efekcie Ministerstwo Energii sprawuje nadzór właścicielski nad takimi spółkami, jak m.in.: Enea SA, Energa SA, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, czy Tauron Polska Energia SA.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Naprawienie szkody z naruszenia prawa konkurencji

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa ma na celu realizację (transpozycję) przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L349/1). Głównym zadaniem przedsiębranej inicjatywy jest zharmonizowanie modelu dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa konkurencji. Jest to wynikiem dostrzeżonej przez unijnego prawodawcę potrzeby harmonizacji w dziedzinie materialnego i procesowego prawa procesowego, a także skodyfikowania bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie praktyk antykonkurencyjnych. Dyrektywa powinna zostać wdrożona do krajowego porządku prawnego do 27 grudnia 2016 roku.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Współpraca organów ścigania z instytucjami zajmującymi się ochroną interesów ekonomicznych i finansowych Polski

Na początku lat 90. XX w. przestępczość w naszym kraju przybrała formę zorganizowaną, o wysokim profesjonalizmie podejmowanych przedsięwzięć oraz specjalizacją, przez co stała się niezwykle groźna dla obywateli, jak i dla bezpieczeństwa państwa.

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

Z alkoholem bez zmian – na razie

maj 2016 r.

Polska to kraj sprzeczności. Z jednej strony przyzwyczailiśmy się już, że alkohol jest nierozerwalnie związany z naszą kulturą i jest dostępny na każdym kroku. Z drugiej zaś systematycznie podejmowane są próby ograniczenia obywatelom dostępu do alkoholu i punktów sprzedaży.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa mec. Maksymiliana Grasia opublikowanego w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

 

Dodatki do paliw - podlegają opłacie paliwowej?

Opis zagadnienia został opublikowany w majowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne".

Zawieszenie działalności a PIT-36

maj 2016 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wyjaśnił, że zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy ze złożenia PIT-36, ponieważ zawieszenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem. Interpretacja ta została wydana przy następującym stanie faktycznym. Pewien przedsiębiorca zawiesił swoją działalność gospodarczą od 31 grudnia 2014 r. do końca grudnia 2015 r. W tym czasie na cały rok wyjechał do Wielkiej Brytanii, a przez ten okres jedyny dochód, jaki odniósł, pochodził z emerytury. Po powrocie wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej, zadając pytanie, czy musi złożyć PIT-36, mimo że firma przez cały rok była zawieszona. Uzasadnieniem stanowiska organu podatkowego jest to, że osoba, która czasowo zawiesiła swoją aktywność gospodarczą, nie przestaje być osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera podobnych regulacji prawnych.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Zniesienie taryfy na gaz

czerwiec 2016 r.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt zmiany Prawa energetycznego, który zakłada odstąpienie od regulowania cen gazu ziemnego przez Prezesa URE. Uwolnienie następowałoby stopniowo. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą zwolnione będzie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi URE. Projektodawca, kierując się kryterium wielkości zużycia, podzielił odbiorców paliwa na grupy. Od 1 kwietnia 2017 r. taryfowanie zostałyby zniesione stosunku do dużych przedsiębiorstw, które zużywają gaz w co najmniej jednym punkcie w ilości równej lub większej 278 GWh rocznie. Kolejne zwolnienie odnosiłoby się do odbiorców zużywających poniżej 278 GWh – od 1 października 2017 r. W stosunku do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych taryfowanie zostałoby zniesione od 1 stycznia 2024 r. Bezpośrednia konieczność wprowadzenia zmian wystąpiła na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10 września 2015 r. w sprawie C-36/14.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Obowiązujące przepisy w zakresie urządzania gier hazardowych

czerwiec 2016 r.

Poniżej prezentujemy informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dotyczącą obowiązujących przepisów w zakresie urządzania gier hazardowych:

„W Polsce warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). Zgodnie z nią działalność w zakresie gier hazardowych jest działalnością reglamentowaną, co oznacza, że warunkiem koniecznym do jej prowadzenia jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia (wyjątkiem są jedynie tzw. małe loterie fantowe i małe gry bingo fantowe, na których urządzanie nie jest wymagane zezwolenie, ale których urządzanie musi zostać zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości.

Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy (art. 2 ust. 5 ustawy).

Biorąc pod uwagę treść art. 2 ust. 3 ustawy o grach hazardowych kluczowe jest rozważenie, czy dana gra spełnia następujące warunki:

 • jest rozgrywana na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych,
 • jest o wygrane:

- pieniężne, czyli takie wygrane, które są wypłacane w gotówce,

- rzeczowe, tzn., że wygrane są wydawane w formie przedmiotu albo zgodnie z art. 2 ust. 4 polegają na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwości rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze,

 • gra zawiera element losowości.

Z kolei, mając na względzie treść art. 2 ust. 5 ustawy o grach hazardowych dla stwierdzenia, że dana gra jest grą w rozumieniu treści wspomnianego przepisu koniecznym jest ustalenie, czy dana gra spełnia następujące warunki:

 • jest rozgrywana na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych,
 • jest organizowana w celach komercyjnych,
 • grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej,
 • gra ma charakter losowy.

Tym samym, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 39 listopada 2009 r. o grach hazardowych, aby określona gra na automatach została uznana za grę hazardową, podlegającą przepisom wspomnianej ustawy, niezbędne jest łączne spełnienie wyżej wskazanych warunków.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy w badanej grze element losowości występuje bez względu na etap tej gry, a wynik gry (wygrana rzeczowa lub pieniężna) jest nieprzewidywalny z punktu widzenia możliwości grającego, to mamy do czynienia z grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że wprowadzenie różnych elementów dodatkowych (np. elementu wiedzy, czy zręczności), mających stworzyć pozory braku losowości, nie pozbawia gry, co do zasady, charakteru losowego, jeśli w konsekwencji wynik całej gry zależy od przypadku.

Z powyższego wynika, że każda gra, w której występuje element losowości, a wynik gry uzależniony jest od przypadku jest grą w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

Istotne jest, w takiej sytuacji ustalenie czy dane urządzenie (automat) umożliwia prowadzenie gier zawierających element losowości. W przypadku stwierdzenia, że przynajmniej jedna z gier ma charakter losowy wówczas gry na takim urządzeniu (automacie) podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych.

Niejednokrotnie podmioty oferujące produkty/usługi podlegające pod ustawę o grach hazardowych przekonują swoich odbiorców o ich niehazardowym charakterze, posługując się przy tym szeregiem specjalistycznych, ale fragmentarycznych, ekspertyz prawnych, interpretacji podatkowych, certyfikatów instytucji innych krajów Unii Europejskiej czy opiniami jednostek badawczych, potwierdzających że oprogramowanie służące do prowadzenia oferowanych konkursów nie zawiera elementów losowych, zaś urządzenia na których zostało ono zainstalowane nie są urządzeniami do prowadzenia gier hazardowych.”

„Obroty Paliw” z ARM

Agencja Rezerw Materiałowych 1 marca 2016 r. udostępniła aplikację internetową umożliwiającą producentom i handlowcom przesyłanie w systemie elektronicznym informacji o ilości przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej.

Aplikacja „Obroty Paliw” https://oplata.arm.gov.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, przywozu ropy naftowej i paliw w myśl art. 2 pkt 18 oraz 19 ustawy o zapasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.). Informacje przesyłane elektronicznie nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku przesyłania w wersji papierowej (tradycyjna poczta) lub elektronicznej (platforma ePUAP) wymaganych informacji zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.).

Wdrożenie Unijnego Kodeksu Celnego

W związku z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego, które nastąpi 1 maja 2016 r., uprzejmie informujemy, że na stronie Internetowej Ministerstwa Finansów publikowane są informacje i opisy zagadnień dotyczące najważniejszych zmian w przepisach celnych oraz odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców w tym zakresie pytania, w tym również dotyczące zabezpieczenia długu celnego.

Zachęcamy zainteresowane osoby do bieżącego śledzenia tych informacji.

Powiązane linki:

 

Solidarna odpowiedzialności – problemy praktyczne

Tekst został opublikowany w numerze sierpniowym miesięcznika "Paliwa Płynne" 2013

1 października 2013 roku weszły w życie (z małymi wyjątkami) przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minęły zatem pierwsze miesiące funkcjonowania w praktyce tzw. solidarnej odpowiedzialności, za nieuregulowane zobowiązania w podatku VAT. Czas ten pokazał, że nowe regulacje budzą wiele pytań i wątpliwości, zgłaszanych przez przedsiębiorców także przy okazji spotkań i szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Przynajmniej część z nich postaramy się wyjaśnić.

Uzasadnione podstawy

Zgodnie z treścią art. 105a: „podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów (m.in. paliw), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej”.

Pytania i wątpliwości dotyczą przede wszystkim użytych sformułowań i ich definicji, a dotyczących w szczególności: „uzasadnionych podstaw”, „okoliczności dostawy”, „uzasadnienia ekonomicznego” oraz „wartości rynkowej”. Na co zatem nabywcy towarów wrażliwych powinni zwrócić przede wszystkim uwagę i jak zminimalizować ryzyko transakcji. Pytanie są o tyle istotne, że wszystkie przesłanki pozytywne, jak i negatywne odpowiedzialności mogą być i będą przedmiotem czynności dowodowych.

Weryfikacja transakcji i kontrahenta

De facto „gwarancję” rzetelności oraz zminimalizowanie ryzyka transakcji dałaby analiza dokumentów sprzedażowych i rozliczeniowych naszego dostawcy, a przede wszystkim:

 • rejestr sprzedaży VAT
 • deklaracja VAT wraz z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego
 • potwierdzenie płatności podatku do urzędu skarbowego

W praktyce jednak przedsiębiorcy nie chcą „pokazywać” takich dokumentów, bo ujawniają one ich tajemnice handlowe. Zwłaszcza ten pierwszy dokument „pokazuje” o sprzedawcy w zasadzie wszystko. Co zatem sprawdzić, albo na co uważać, by w sposób maksymalnie możliwy zabezpieczyć transakcję?

Koniecznie zatem powinniśmy sprawdzić ogólnodostępne rejestry, ewidencje i podstawowe dane oraz uzyskać od kontrahenta możliwe szeroką dokumentację:

Braki lub wątpliwości co do powyższych już powinny wzbudzić wątpliwości i przynajmniej spowodować bardziej ostrożną i staranną weryfikację i oceną takiej planowanej transakcji.

Na pewno naszą wątpliwość powinny wzbudzić:

 • płatności gotówkowe
 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów handlowych oraz składanie zamówień wyłącznie telefonicznie lub mailowo
 • dostawy wyłącznie własnym transportem
 • brak oznaczeń na środkach transportu
 • brak siedziby, brak biura, brak pracowników, brak identyfikacji wizualnej lub internetowej dostawcy
 • niejasne i podejrzane okoliczności nawiązania kontaktu, sposobu dokonywania dostawy i rozliczeń.

Niestety, obowiązujące regulacje nie umożliwiają stworzenia zamkniętej listy przesłanek pozytywnych bądź negatywnych, których weryfikacja przed transakcją dawałaby pewność rzetelności transakcji. Trzeba zatem w każdym konkretnym przypadku dokonywać własnej weryfikacji kontrahenta i uzyskać jak najwięcej danych, które w razie późniejszej kontroli pozwolą nam na dowodzenie rzetelności i poprawności transakcji, a w szczególności, że dokonana transakcja nie niosła za sobą ryzyka nierzetelności bądź oszukańczych zamiarów sprzedawcy.

Wniosek do US

Samo złożenie kaucji gwarancyjnie nie musi być poprzedzone złożeniem wniosku w tym zakresie. Z ostrożności jednak, i na to wskazuje praktyka części urzędów skarbowych, warto złożyć krótki wniosek o przyjęcie kaucji gwarancyjnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym wskażemy:

 • formy kaucji gwarancji (depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa spełniająca kryteria o których mowa w art. 33e ordynacji podatkowej lub pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub tej kasie);
 • okres, na jaki składana jest kaucja (z terminem ważności min. 12 miesięcy lub bezterminowo);
 • wskazanie przewidywanej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wrażliwych;
 • nr rachunku do zwrotu kwoty kaucji gwarancyjnej – w przypadku wpłaty depozytu pieniężnego

Wątpliwości konstytucyjne

Pytania i wątpliwości, a przede wszystkim krytyczne uwagi przedsiębiorców dotyczące omawianych regulacji zdążyły już znaleźć zwój wyraz w sprawie skierowanej w tej materii do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż grupa posłów na sejm złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności art. 105a-105c ustawy o podatku od towarów i usług z Konstytucją RP, a w szczególności z jej art. 2 oraz z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3.

Przywołana sprawa dotyczy zbadania, czy tzw. „solidarna odpowiedzialność” za zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, wprowadzona do ustawy o podatku od towarów i usług od 1 października 2013 roku nie narusza zasad konstytucyjnych. Jak argumentują sami wnioskodawcy, rozwiązanie to (solidarna odpowiedzialność) jest rażąco niesprawiedliwe – nakłada karę na kogoś, kto nie poniósł żadnej winy. Po drugie, zgodnie z uregulowaniami to nie urząd musi udowodnić przedsiębiorcy winę, ale sam przedsiębiorca musi udowadniać swoją niewinność przed urzędem. Po trzecie wreszcie, mechanizm ten łamie zasadę pewności prawa, zgodnie z którą obywatel powinien wiedzieć, jakie obowiązki i konsekwencje niesie za sobą każde jego działanie, w tym przypadku zakup.

Sprawa będzie rozpoznana pod sygnaturą K 62/13, a o jej dalszych losach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Adam Toczyski, radca prawny

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Głównym celem dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest dekarbonizacja transportu oraz osiągnięcie udziału paliw odnawialnych w ogólnym rynku paliw transportowych na poziomie co najmniej 10%. Ma ona również nie obciążać finansowo państw członkowskich bądź organów regionalnych lub lokalnych. Według niej państwa członkowskie powinny mieć możliwość wdrażania dyrektywy z wykorzystaniem szerokiego zakresu zachęt i środków regulacyjnych i pozaregulacyjnych, w ścisłej współpracy z podmiotami działającymi w sektorze prywatnym, które powinny odgrywać kluczową rolę we wspieraniu rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Dyrektywa określa minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Dodatkowo do 2020 r. państwa członkowskie są zobowiązane do utworzenia odpowiedniej liczby publicznie dostępnych punktów ładowania, aby zapewnić możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych przynajmniej w aglomeracjach miejskich i podmiejskich i innych obszarach gęsto zaludnionych. W przypadku gazu LNG termin na dostosowanie się do dyrektywy upływa w 2025 roku.

(oprac. Krystian Kunda)

Trwa proces legislacyjny projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Dokument jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Do 5 lutego szefowie poszczególnych ministerstw mogą zgłaszać uwagi do projektu ustawy. Pierwotna wersja projektu (z 5 września 2015 r.) przewidywała wyłączenie spod opodatkowania sprzedaży paliw. W opinii branży paliwowej, reprezentowanej przez PIPP i POPiHN, proponowane obecnie rozwiązania nakładają nieproporcjonalnie duże obciążenia na handel paliwami.

Marże w obrocie detalicznym paliwami znajdują się od lat na niskim poziomie - na przestrzeni ostatnich 5 lat wynoszą one dla benzyny i oleju napędowego tylko nieznacznie powyżej 2%.

Należy nadmienić, iż obrót paliwami płynnymi, ze względu na poziom ceny i podatków w nich zawartych generuje miesięcznie kilkumilionowy przychód nawet przez małe przedsiębiorstwa. W sektorze paliwowym operuje kilkanaście tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Dziś już dochody budżetowe z podatku VAT i akcyzy zawartej w 1 l paliwa przekraczają 50 mld zł rocznie. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się obciążeniu dodatkowym podatkiem sprzedaży detalicznej paliw, bo będzie to w ponad 70% podatek od podatku.

Nowe stawki opłaty paliwowej i akcyzy na paliwa silnikowe w 2016 r.

W bieżącym miesiącu opublikowane zostały dwa obwieszczenia określające stawki opłaty paliwowej i akcyzy na paliwa silnikowe, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa w obwieszczeniu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016, określił następujące wartości:

1) 129,41 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

2) 288,05 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

3) 159,71 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016, określił następujące wartości dla:

1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;

2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów;

4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:

a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

 • skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów
 • w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),

b)pozostałych - 14,22 zł/1 GJ;

5)pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów.

oprac. Adam Toczyski, radca prawny

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, po jego przyjęciu przez Rząd 7 lipca 2015 r., trafił do Sejmu. W założeniu projekt ma przede wszystkim zwiększyć ochronę konsumentów wobec usług finansowych. Nowe przepisy przewidywać będą też istotne zmiany sposobu kontroli wzorców umów konsumenckich. Zwiększą się również uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na przykład poprzez wydawanie decyzji tymczasowych w celu gwarantowania szybkiej reakcji organu w sytuacji wystąpienia praktyk zagrażających zbiorowym interesom klientów.

Prawo odstąpienia od umowy w razie poważnego zagrożenia terminowej zapłaty

Przewidziany w art. 552 kc stan majątkowy kupującego (dostawcy), uzasadniający skuteczne odstąpienie przez sprzedającego (dostawcę) od umowy, powinien stwarzać realne i poważne zagrożenie terminowej zapłaty za rzeczy, które mają być jeszcze dostarczone w wykonaniu umowy. Jest to fragment wyroku Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2015 r. w sprawie V CSK 127/14. Z godnie z art. 552 kc, jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

Art. 286 kk a zaniechanie fiskusa

Ustawowe upoważnienie udzielone organowi podatkowemu (organowi kontroli skarbowej) do zaniechania sprawdzenia prawidłowości samoobliczenia podatku w deklaracji (art. 21 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 99 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług), w której podatnik zaniżył podatek należny, wyklucza realizację przez niego znamion z art. 286 § 1 kk w postaci doprowadzenia tego organu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zaniechanie pobrania podatku należnego. Jest to teza z postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2015 r. (sygn. akt: I KZP 2/15), którym SN zmierzył się z wnioskiem Sądu Apelacyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia, czy w: „doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem", w rozumieniu art. 286 § 1 kk, mieści się działanie sprawcy polegające na przedstawieniu w ramach procedury samoobliczania podatku, deklaracji podatkowej zaniżającej kwotę podatku podlegającego odprowadzeniu na rzecz Skarbu Państwa, prowadzące do nieotrzymania przez organ podatkowy, nie podejmujący w tym zakresie żadnych działań, podatku w wysokości należnej zgodnie z przepisami prawa? Zagadnienie było rozstrzygane na kanwie sprawy, w której podatnik został skazany za oszustwa podatkowe (art. 56 § 1 kks), w związku ze składaniem deklaracji VAT-7 podających nieprawdę. Oskarżyciel publiczny zaś, nie zgadzając się z takim wyrokiem Sadu Okręgowego, złożył apelację, wnioskując, że podatnik powinien odpowiadać za naruszenie art. 286 kk.

Odpowiedzialność za obraźliwe komentarze

Europejski Trybunał Praw Człowieka precedensowym wyrokiem z 16 czerwca 1015 r. w sprawie Delfie SA przeciwko Estonia stwierdził, że nie stanowi naruszenia prawa do wolności wypowiedzi uznanie odpowiedzialności komercyjnego serwisu internetowego za obraźliwe komentarze czytelników. W artykule 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wskazane jest m.in., że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Wyrok ETPC wskazuje jednak, że wolność ta nie jest absolutna. Tego samego dnia ETPC wydał również ciekawy wyrok w sprawie Lebedinschi przeciwko Republice Mołdowy, w którym stwierdził, że naruszeniem prawa do rzetelnego procesu cywilnego jest brak odniesienia się przez sąd w uzasadnieniu orzeczenia do ważnego dla rozstrzygnięcia sprawy argumentu strony. Inaczej mówiąc: wadliwe uzasadnienie może naruszać prawo do rzetelnego procesu sądowego, które wyrażaart. 6 Konwencji.

Prawo celne – nowy tekst jednolity

22 czerwca opublikowano jednolity tekst ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne. Ogłoszenie to nie zmienia samo w sobie treści aktu, jedynie uwzględnia dotychczasowe zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2011).

Odpowiedzialność spadkobiercy

W wyroku z 11 marca 2015 r. w sprawie I FSK 230/14 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy ma charakter konstytutywny, zatem winna być doręczona zobowiązanemu w ciągu 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy spadkodawcy. Wskazany wyrok zapadł w sprawie dotyczącej odpowiedzialności spadkobiercy związku z zaległościami spadkodawcy w podatku od towarów i usług.

Prace nad projektem zmian w akcyzie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 17 czerwca wpłynął do Sejmu, tym samym rozpoczęty została parlamentarny etap legislacyjny projektu. Zmiany mają za zadanie ułatwić działalność podmiotom trudniącym się obrotem wyrobami akcyzowymi. Projekt zakłada między innymi możliwość wyboru w określonych sytuacjach właściwego organu w zakresie podatku akcyzowego, ograniczenie dokumentacji związanej z kontrolą wyrobów, wprowadzenie możliwości zastąpienia dokumentacji prowadzonych w zakresie akcyzy dokumentacją wymaganą względami księgowymi lub podatkowymi. Nowe regulacje w większości miałyby wejść w życie od 31 lipca 2015 r. Proces legislacyjny można śledzić na stronie www.sejm.gov.pl.

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

W lipcu wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015.643). Zgodnie z rozporządzeniem wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach lub Warszawy będzie można wystąpić z wnioskiem o interpretację dotyczącą akcyzy, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych. Do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego innych niż podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług właściwe są:

DIS w Warszawie – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

DIS w Katowicach – jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim.

Sąd Najwyższy o odprawie dla pracownika

Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lipca 2015 r. stwierdził, że: „Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 kp z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy”.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

2015-06-29

Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana odnosi się między innymi do wysokości zabezpieczeń składanych przez dostawców paliw ciekłych, którzy  chcą zwolnić swoich klientów z solidarnej odpowiedzialności za ewentualnie niezapłacony podatek VAT.

Do końca czerwca br. wskazywano, iż z solidarnej odpowiedzialności zwolniony jest podmiot kupujący benzyny lub olej napędowy między innymi od dostawcy, który ustanowił kaucję gwarancyjną, która odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł. W przepisie tym zmienia się jego ostatnia część odnosząca się do maksymalnej wartości. Od dnia 1 lipca będzie to już 10.000.000 zł. Podwyższeniu uległa także minimalna wartość zabezpieczenia z dotychczasowych 200.000 zł do 1.000.000 zł. Wprowadzono ponadto wiele zmian o charakterze technicznym odnoszących się zarówno do samej kwoty, sposobu zwrotów.

Dodatkowo podmiot składający kaucję gwarancyjną jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie kaucji gwarancyjnej.

 

Oznakowanie stacji paliw - zawartość biokomponentów w sprzedawanym paliwie

2015-05-22

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1088) zmianie uległa definicja paliw ciekłych. Zgodnie z nowym brzmieniem definicji za paliwa ciekłe uznaje się:

a)  benzyny silnikowe zawierające do 10,0% objętościowo biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 oraz z 2014 r. poz. 457 i 900), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,

b)  olej napędowy zawierający do 7,0% objętościowo biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Zmiana weszła w życie dnia 14 października 2014 r.

W tym kontekście niezwykle ważny pozostaje obowiązek prawidłowego oznakowania stacji paliw, tak aby klient mógł z łatwością stwierdzić, jaka zawartość biokomponentów znajduje się w zbiornikach stacji paliw.

Zgodnie z art. 9a przywołanej ustawy przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tych stacjach, w szczególności informacji o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych. Informacje te należy umieścić na stacji paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny. Przepisy te stosuje się odpowiednio do stacji zakładowych.

W konsekwencji, na każdej stacji paliw, powinna znaleźć się informacja jaka jest zawartość biokomponentów w sprzedawanym paliwie. W przypadku stacji paliw sprzedających benzyny o podwyższonej zawartości biokomponentów należy informować klienta odnośnie konieczności upewnienia się przez konsumenta, czy paliwa te mogą być stosowane w używanym przez niego silniku.

Jeżeli paliwo zawiera dodatki metaliczne (chodzi tu w szczególności o związki manganu) taka informacja również musi znaleźć się na dystrybutorach.

Powyższe obowiązki muszą być spełnione od dnia wejścia w życie ustawy, a kontrola spełnienia tych wymogów została powierzona Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z przepisami:

Art. 35a. Karze pieniężnej podlega:

4)   przedsiębiorca, który nie zamieszcza na stacji paliwowej lub stacji zakładowej informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji w sposób określony w art. 9a;

Art. 35c. 

1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 35a pkt 1-4, 6 i 8, wynosi 5000 zł.

Odmowa uznania prawa jazdy w kraju UE

2015-05-17

W wyroku z dnia 23 kwietnia 2015 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-260/13 Sevda Aykul przeciwko Land Baden - Württemberg orzekł, że jedno państwo Unii Europejskiej może odmówić uprawnienia do kierowania pojazdem na jego własnym terytorium posiadaczowi prawa jazdy wydanego w innym kraju członkowskim sytuacji, w której dojdzie do wykroczenia drogowego wywołującego niezdolność takiego kierowcy do prowadzenia pojazdu. Jednakże odmowa uznania prawa jazdy nie powinna być bezterminowa, a warunki przywrócenia uprawnienia powinny odpowiadać zasadzie proporcjonalności.

 

Trybunał Konstytucyjny o bankowym tytule egzekucyjnym

2015-05-17

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie P 45/12 stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny narusza konstytucyjną zasadą równości. Trybunał orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Wskazane przepisy mają utracić moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Projekt zmian w ustawie o systemie tachografów cyfrowych

2015-05-17

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (http://www.rcl.gov.pl/) pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tworzonego aktu jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, tj. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Nowe przepisy mają ograniczyć proceder manipulowania danymi, przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa sytemu tachografów, egzekwowania przepisów socjalnych oraz zapewnienia uczciwej konkurencji przedsiębiorców na rynku transportu drogowego.

 

Trybunał Konstytucyjny o odpowiedzialności karnej za fikcyjną fakturę

2015-05-17

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze P 40/13 orzekł, że art. 62 § 2 Kks w zakresie, w jakim dopuszcza odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, polegające na wystawieniu faktury dokumentującej czynność niewykonaną, tej samej osoby fizycznej, która uprzednio, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, została zobowiązana do zapłaty podatku w kwocie wykazanej na tej fakturze, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Inaczej mówiąc nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie art. 62 § 2 Kks osoby fizycznej, która za ten sam czyn zobowiązana została do zapłaty podatku w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Baza wiążących informacji akcyzowych

2015-05-17

Na stronie internetowej Izby Celnej we Wrocławiu (http://www.icwroclaw.pl/) udostępniona została baza wiążących informacji akcyzowych. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Możliwość zwrócenia się do organu o wydanie takiej decyzji istnieje od pierwszego stycznia tego roku.

 

Możliwość uzyskania zapisu obrazu z postępowania

2015-04-17

Na skutek wejścia w życie zmian do Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296) od 27 marca 2015 r. strona postępowania może uzyskać z akt sprawy zapis obrazu. Zgodnie ze zmienionym art. 9 Kpc strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt, a treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Strony i uczestnicy postępowania mają również prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny albo posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych, wydaje się z akt sprawy zapis dźwięku. W postępowaniu nieprocesowym potrzebę uzyskania zapisu obrazu i dźwięku należy właściwie usprawiedliwić.

 

Wzmożone kontrole skarbowe

2015-04-17

31 marca 2015 r. Kontrola Skarbowa rozpoczęła działania kontrolne mające na celu ograniczenie procederu wyłudzeń podatku VAT. Akcja prowadzona jest głównie na zachodzie kraju, na nieistniejących już przejściach granicznych. Działania podjęte zostały również na byłym przejściu granicznym z Litwą. Czynności Kontroli Skarbowej wspierane są przez inne służby, w tym Straż Graniczną i Inspektorat Transportu Drogowego. Kontroli poddawane są w szczególności dokumenty przewozowe transportowanych na terytorium kraju paliw.

 

Nowa forma organizacji administracji podatkowej

2015-04-17

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211). Jednym z zadań nowelizacji jest scentralizowanie działań w zakresie poboru podatków i rozliczeń finansowych oraz usprawnienie funkcjonowania organów podatkowych. Jednym urzędem, stanowiącym jednocześnie jedną jednostkę budżetową, mają się stać działające na terenie województwa Izby skarbowe oraz podległe im urzędy skarbowe. Ustawa uprościła też zasady postępowania audytowego. Novum jest instytucja monitorowania posiadaczy świadectw lub zezwoleń wydanych w postępowaniu audytowym. Warto wspomnieć, że przepisy otoczyły ochroną funkcjonariuszy, którzy dopuściliby się popełnienia przestępstwa w wyniku realizacji polecenia służbowego.

 

TK zajmie się sprawami LOO sprzed 2009

2015-04-17

Trybunał Konstytucyjny po wstępnym etapie kontroli przyjął do rozpoznania skargę dotyczącą opodatkowania sprzedaży oleju opałowego w 2005 roku. Skarga obejmuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) i ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.). 20 marca 2015 r. została przyjęta do rozpatrzenia również inna skarga konstytucyjna dotycząca przepisów na sprzedaż oleju opałowego za lata 2004-2009. Biorąc pod uwagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lutego tego roku, można mieć nadzieję na pozytywne rozpatrzenie również i tych spraw.

 

Projekt zmian w ustawie o VAT

2015-04-17

Prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług w szybkim tempie zmierzają ku końcowi. Swoje stanowisko wyraził już Senat, wprowadzając 19 marca 2015 r. poprawki do projektu.Ustawa zakłada znaczne podniesienie poziomu kaucji gwarancyjnych w odniesieniu do paliw (poz. 10 i 11 załącznik nr 13). Obecnie wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, z tym że nie może być niższa niż 200.000 zł. Projekt zakłada ustanowienie progu wyjściowego na poziomie 1 000 000 zł. W celu zaś uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej nowelizacja wskazuje, iż wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadać powinna co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosi co najmniej 10.000.000 zł. Obecnie przepisy wskazują na kwotę 3.000.000 zł.

 

Ustawa hazardowa zgodna z Konstytucją?

2015-03-09

Dwa kwestionowane artykuły ustawy o grach hazardowych są zgodne z konstytucją - orzekł 11 marca br. Trybunał Konstytucyjny.

Zapytania miały związek z nakazem prawa unijnego, zgodnie z którym projekty aktów prawnych zawierających tzw. przepisy techniczne należy notyfikować do Komisji Europejskiej. W ocenie sądów kwestionowane art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych mają charakter przepisów technicznych, a nie zostały notyfikowane. Trybunał uznał jednak, że nie jest to wystarczający powód, by orzec o niekonstytucyjności tych przepisów i nie ma też pewności, czy na rządzie w ogóle spoczywał w tym wypadku obowiązek notyfikacji do KE. 

„Nie sposób bowiem jednoznacznie ustalić, czy zawarte w (projekcie) przepisy miały rzeczywiście charakter techniczny”. Generalnie, niedochowanie obowiązków konsultacyjnych czy opiniodawczych może być rozpatrywane w kategoriach naruszenia demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu. „Jest oczywiste, że żaden z przepisów Konstytucji nie normuje tej kwestii (notyfikacji) ani też nie odwołuje się do niej wprost czy nawet pośrednio. Notyfikacja tzw. przepisów technicznych jest przede wszystkim unijną procedurą, w jakiej państwo członkowskie jest obowiązane do informowania Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich o projektowanych przepisach (...). Notyfikacja nie ma zakotwiczenia w przepisach Konstytucji" - podkreślił sędzia, uzasadniając wyrok. Trybunał uznał również, że kwestionowane przepisy ustawy o grach hazardowych nie naruszają zasady proporcjonalności.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o biopaliwach

2015-03-09

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 12 lutego 2015 roku.

 Nowelizacja ta reguluje sprawy związane z wdrożeniem przepisów dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowelizacja m.in. zmienia definicje np. uznanego systemu certyfikacji, świadectwa czy poświadczenia na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów zatwierdzonych przez KE. Dodano przepisy precyzujące kryteria, które powinny spełniać biokomponenty, a które składają się na kryteria zrównoważonego rozwoju.

Ważne daty po wyroku TK dla sprzedawców oleju opałowego

2015-03-09

12 lutego 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie - nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane. 

Opłaty zapasowe

2015-01-23

Rozporządzeniem z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej Minister Gospodarki ustalił, iż stawka opłaty zapasowej wynosi 43 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej, zaś  99 zł za tonę gazu płynnego LPG. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Na skutek przeprowadzonej w zeszłym roku nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1695), z początkiem 2015 roku producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w wielkości odpowiadającej iloczynowi 68 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym. Do 31 grudnia zeszłego roku obowiązkowe rezerwy wynosiły 76 dni.

 

Opłata paliwowa

2015-01-23

Z nowym rokiem weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 roku m.in. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym(art. 1 pkt 3 i art. 3 pkt 18 ustawy obowiązuje od 27 listopada zeszłego roku). Akt ten zakłada czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej, przy zmniejszeniu stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015 – 2019, zależnie od rodzaju paliwa, opłata paliwa zwiększy się o 25 zł / 1000 kg lub 25 zł / 1000 l. Wpływ tej zmiany na ceny paliw ma niwelować, proporcjonalnie zmniejszony podatek akcyzowy.

 

Kaucje gwarancyjne w podatku VAT

2015-01-23

W trakcie prac legislacyjnych jest rządowy projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo zamówień publicznych. Projekt przewiduje zmiany minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej dla podmiotów dostarczających paliwa. Proponuje się m.in. podniesienie minimalnej wysokości kaucji gwarancyjnej do 1 mln zł, a maksymalnej do 10 mln zł. Z uzasadnienia projektu wynika, iż kaucja w maksymalnej wysokości pozwalałoby pozostać podmiotowi dokonującemu dostaw paliw w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, bez względu na wielkość dokonywanej sprzedaży, i jednocześnie kaucja taka zwalniałaby nabywcę od odpowiedzialności solidarnej bez względu na wielkość zakupów w danym miesiącu.

 

Rozliczanie VAT od samochodów i paliwa

2015-01-23

W tym kontekście warto również przypomnieć, iż od kwietnia 2014 roku zmieniły się zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od samochodów. W myśl nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnik może odliczyć całość podatku VAT od nabycia, używania oraz paliwa do samochodu osobowego pod warunkiem jednak jego używania wyłącznie w celach służbowych. W przypadku wykorzystania samochodu dla celów mieszanych podatnik może odliczyć 50% podatku VAT w zakresie wydatków eksploatacyjnych (z wyłączeniem paliwa). Możliwość odliczenia 50% kwoty podatku VAT od paliwa do samochodu używanego w celach mieszanych będzie możliwa od 1 lipca 2015 roku.

 

 

Rozliczanie służbowych aut

2015-01-23

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadziła jeszcze jedną dość istotną i to nie tylko dla szeroko rozumianej branży paliwowej zmianę. Otóż od nowego roku weszły w życie postanowienia regulujące zasady rozliczania i opodatkowania świadczeń uzyskiwanych przez pracowników w związku z użytkowaniem przez nich samochodu służbowego dla celów prywatnych. Wprowadzono bowiem znaczące zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi regulacjami wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:  250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej wskazanych kwot. Ponadto, jeżeli świadczenie takie jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną zgodnie z postanowieniami ustawy (powyżej) i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

 

Wiążąca Informacja Akcyzowa

2015-01-23

Przywołana powyżej ustawa dereglacyjna wprowadziła również do ustawy o podatku akcyzowym instytucję Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Od pierwszego stycznia tego roku przedsiębiorca może zwrócić się o wydanie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa: 1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), albo2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. 

 

Koncesje OPZ

2015-01-23

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 900). Ustawa ta wprowadziła m.in. nowy rodzaj koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ). Wraz z wprowadzeniem tej nowej formy reglamentacji rynku ustanowiono również nowe wymogi związane z jej uzyskaniem, jak i obowiązkowym zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z prowadzeniem działalności w sektorze paliwowym (10.000.000 złotych). Warto zaznaczyć, iż koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, nie jest aktem samodzielnym. Wymaga również uprawnienia (koncesji) do obrotu krajowego.

Ustawa w art. 43a stanowi, iż działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje, w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi, z wyłączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5 ustawy, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi na podstawie posiadanych koncesji „krajowych” na obrót paliwami ciekłymi, które zamierzają podjąć albo kontynuować działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, są zobowiązane do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na taki obrót oraz zabezpieczenia majątkowego.

Ważną datą zatem dla przedsiębiorców paliwowych stał się zatem 23 stycznia 2015 roku bowiem od tej daty podmioty, które prowadzą działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, muszą posiadać koncesję OPZ. To z kolei oznacza, że przy dostawach paliw dokonywanych po dniu 23 stycznia 2015 roku trzeba żądać i weryfikować u dostawcy paliwa koncesji OPZ.

Z tą też datą traci swój byt prawny lista przedsiębiorców uprawnionych do funkcjonowania na rynku paliw ciekłych, które – nie posiadając koncesji OPZ - mogą wykonywać działalność objętą wymogiem posiadania takiej koncesji.

CBŚP

2015-01-19

Centralne Biuro Śledcze Policji stanie się jednostką odrębną od Komendy Głównej Policji. Na wniosek Komendanta Głównego Policji minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie powoływać Komendanta CBŚP. Zastępcy zaś będą powoływani przez Komendanta Głównego Policji na wniosek Komendanta CBŚP. Oprócz wyodrębnienia struktur zmiany ulegną zwiększeniu uprawnienia komendanta CBŚP do środków finansowych Policji, ponadto zyska kompetencje polityki kadrowej wobec funkcjonariuszy w nowej jednostce. Zmiany wprowadza ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1199) obowiązująca od 9 października br. 8 września wszedł w życie art. 8 ustawy, który stanowi, że Komendant Główny Policji ma 30 dni na przygotowanie tymczasowego regulaminu organizacyjnego CBŚP.

ZUS od zlecenia

2015-01-19

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy przewidujące ozusowanie umów zlecenia. Składki rentowe i emerytalne mają być odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kwoty równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Od stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 1750 zł. Nowelizacja zakłada również objęcie obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego członków rad nadzorczych - przepisy dotyczące tej kategorii podmiotów mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

 

KKS w TK

2015-01-19

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył m.in. przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego przewidujące zawieszenie karnego postępowania skarbowego, gdy jego kontynuowanie jest w istotny sposób utrudnione w związku z trwającym postępowaniem przed organami podatkowymi, celnymi, kontroli skarbowej lub sądami administracyjnymi. Skarga RPO obejmuje również Ordynację podatkową, której przepisy umożliwiają dochodzenie przedawnionych zobowiązań podatkowych, jako że zobowiązania te nie wygasają po pięciu latach na skutek zawieszenia biegu terminu, a co konsekwencji powoduje, że mogą być dalej egzekwowane. W ocenie RPO powoduje to niepewność podatników co do sytuacji prawnej zobowiązań i może być sprzeczna z zasadą ochrony zaufania obywatela do organów państwa. Rozciągnięcie określonych ustawowo terminów może osłabiać pewność obrotu prawnego i nie sprzyja szybkiemu załatwianiu spraw przez organy państwa. Przepis art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej został zaskarżony w zakresie, w jakim bieg terminu nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu już rozpoczęty w momencie wszczęcia postępowania w sprawie, zamiast wszczęcia przeciwko osobie. W ocenie RPO taka regulacja nie daje odpowiednich gwarancji procesowych i nie zapewnia właściwego bezpieczeństwa prawnego obywatelowi.

Nowa opłata paliwowa

2015-01-19

6 listopada Prezydent RP podpisał ustawę z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja zakłada czasowe podniesienie opłaty paliwowej, a zarazem zmniejszenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W latach 2015-2019 zależnie od rodzaju paliwa opłata zwiększy się o 25 zł/1000 kg lub 25 zł/1000 l. Aby ograniczyć wpływ tych zmian na ceny paliw, o tyle samo ulegnie zmieszeniu akcyza. W 2015 r. FK ma otrzymać on 500 mln zł ze środków KFD, do którego trafia 80% opłaty paliwowej. Między 2016 a 2019 corocznie z KFD zostanie przekazane 400 mln zł do FK. Dzięki zmianom optymalnemu wykorzystaniu mają ulec środki unijne z nowej perspektywy finansowej, co pozwoli na zwiększenie inwestycji i poprawę infrastruktury.

Rejestr Dłużników

2015-01-19

Resort finansów poinformował o uzgodnieniu projektu założeń zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zakładający stworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. 17 października projekt został przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Rejestr ma spełniać funkcje informacyjne oraz ma wpłynąć na dobrowolne wywiązywanie się przez podatników z należności publiczno-prawnych. Ma mieć zastosowanie wobec rozstrzygnięć wydanych po zakończeniu postępowania sądowego lub administracyjnego. Projekt zakłada jednolite dla organów publicznych i indywidualnych użytkowników kryteria wyszukiwania: NIP, REGON, PESEL. Ochrona praw do prywatności ma być zagwarantowana m.in. poprzez umożliwienie dostępu po zalogowaniu.