Redakcja

"Paliwa Płynne" - Magazyn rynku paliwowego

  • Tytuł: Paliwa Płynne
  • Nakład: 3000-5000 egz.
  • Wydawca: POLSKA IZBA PALIW PŁYNNYCH

Redaguje zespół:

Stale współpracują:

  • Krzysztof Biernat
  • Maksymilian Graś
  • Norbert J. Lenkiewicz

Opracowanie graficzne:

  • Ewa Jakacka-Chachaj

Reklama i marketing:

Dział targów:

Prenumerata i kolportaż:

Adres redakcji:

ul. Zygmunta Słomińskiego 19, lokal 521, 00–195 Warszawa

tel./fax (22) 637 50 77

e–mail: redakcja[at]paliwa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Polska Izba Paliw Płynnych
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą wydawcy.

Informacje techniczne:

  • Format: 203 x 285 mm
  • Kolor: 4+4
  • Papier: Kreda matt - 100 g/m2