Prezentacje i wywiady

Prezentacje i wywiady

Stacje niezależne są elementem gwarantującym konkurencję na rynku paliwowym…

- z Krzysztofem Tchórzewskim Ministrem Energii, rozmawia Zdzisław Pisiński.


Otwierając ubiegłoroczne jubileuszowe, XXV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2018, zwrócił Pan uwagę na rolę stacji paliw w rządowym „Planie Rozwoju Elektromobilności”. Czy elektromobilność jest zagrożeniem dla stacji paliw, czy raczej szansą rozwoju ich oferty?

W dalszym ciągu pozostaję przy stanowisku, że stacje paliw pełnią istotną rolę w „Planie Rozwoju Elektromobilności”. Rozmieszczenie stacji paliw oraz dostępna na ich terenie infrastruktura przemawiają za lokalizowaniem w takich właśnie miejscach punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Zastosowanie takiego rozwiązania niesie za sobą niższe koszty budowy punktów ładowania oraz większą niż dotychczas eksploatację już istniejącej na stacji paliw infrastruktury, np. sklepów.

Przygotowaliśmy program rozwoju elektromobilności, który zakłada wsparcie rozwoju floty pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Pamiętajmy jednak, że zastąpienie samochodów z tradycyjnym napędem pojazdami opartymi o alternatywne technologie nie dokona się z dnia na dzień. Aktualnie dostępne na rynku technologie z zakresu wykorzystania energii elektrycznej w transporcie są technologiami drogimi. W praktyce oznacza to, iż jeszcze przez wiele lat paliwa tradycyjne będą dominować w transporcie.

Taki scenariusz potwierdzają także prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zgodnie z którymi w Unii Europejskiej do 2040 r. większość paliw zużywanych w transporcie będą stanowiły paliwa tradycyjne. Podobne wnioski wynikają z prognoz rozwoju krajowego rynku paliwowego.

Cieszy mnie fakt, że już teraz niektóre spółki paliwowe funkcjonujące na rynku polskim angażują się w rozwój sektora elektromobilności, dywersyfikując swoją ofertę na swych stacjach paliw. Narodowe koncerny realizują już inwestycje z zakresu infrastruktury do ładowania pojazdów samochodowych energią elektryczną.

W tej sytuacji z całą świadomością chciałbym podkreślić, że rozwój elektromobilności nie stanowi zagrożenia dla stacji paliw, wręcz przeciwnie, daje możliwość ich rozwoju.

 

Jednym z wyzwań dla Polski jest dywersyfikacja źródeł energii. Jaką rolę w miksie energetycznym mają paliwa tradycyjne, a jakie alternatywne, np. metanowe CNG/LNG?

Obecnie w transporcie w Polsce wykorzystywany jest głównie olej napędowy [ON] i benzyny silnikowe [BS], a wykorzystanie paliw alternatywnych, poza LPG, które to paliwo zgodnie z definicją unijną należy do grupy paliw alternatywnych, jest na stosunkowo niskim poziomie. Pierwszym dokumentem ujmującym całościowo od strony regulacyjnej zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych jest Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w lutym 2018 r. W ustawie tej określono ścieżkę rozwoju i budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania gazu ziemnego.

Planujemy, że do końca 2020 r. sieć bazowa osiągnie liczbę ok. 6000 punktów ładowania o normalnej mocy, 400 punktów ładowania o dużej mocy i 70 punktów tankowania CNG i 14 LNG.

Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się na terenie kraju samochodów o napędzie opartym o paliwa alternatywne takie jak energia elektryczna, sprężony gaz ziemny (CNG) czy też skroplony gaz ziemny (LNG).

Przyjmujemy, że dostępność sieci bazowej zachęci Polaków do zakupu pojazdów napędzanych nisko- lub zeroemisyjnym paliwem.

Szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie – zwłaszcza energii elektrycznej – umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Polski oraz pozwoli na poprawę jakości powietrza w miastach.

Należy jednak mieć na uwadze, że rynek wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie jest na początku swojej ścieżki rozwoju i dopiero w kolejnych latach przewiduje się jego rozwój. Wówczas także paliwa alternatywne zwiększą swoją rolę w miksie energetycznym.

 

Czy stacje paliw są częścią infrastruktury krytycznej i obowiązuje je Krajowy System Cyberbezpieczeństwa?

Stacje paliw nie stanowią infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ponieważ nie spełniają kryteriów pozwalających zakwalifikować je jako infrastrukturę krytyczną. Kryteria te określa szczegółowo „Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej”. Spółki z tej branży podejmują jednak szereg działań w zakresie zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa: fizycznego, technicznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego obiektów stanowiących stacje paliw. Wszystkie podejmowane działania podnoszą poziom bezpieczeństwa i sprawiają, że z każdym rokiem stacje są coraz lepiej przygotowane na wystąpienie ewentualnych incydentów bezpieczeństwa.

Dodatkowo chciałbym zauważyć, że od sierpnia 2018 r. obowiązuje Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która m.in. powołała do życia organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki. Dla sektora „energia" jako organ właściwy wskazany został Minister Energii. Do zadań organu należy m.in. bieżące prowadzenie analizy podmiotów w danym sektorze pod kątem uznania ich za operatora usługi kluczowej oraz wydawanie decyzji o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej. Przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi lub w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą mogą zostać włączone do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czyli zostać uznane za operatora usługi kluczowej, jeśli spełniają określone w przepisach kryteria. Z tego punktu widzenia dla przedsiębiorcy, który jest posiadaczem, zarządzającym, operatorem stacji paliw, kluczowe znaczenie ma ich liczebność, ponieważ za operatora usługi kluczowej uznany może być ten przedsiębiorca, który w ramach sieci posiada co najmniej 250 stacji paliw ciekłych.

 

Jaką rolę w polityce energetycznej państwa odgrywa sektor MŚP i niezależne stacje paliw?

Zwiększający się udział i wzrost znaczenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki kraju rozwiniętego, w szczególności zwiększając odporność kraju na wahania cykli koniunkturalnych. Także w przypadku Polski niezwykle ważne jest, by ten sektor stabilnie się rozwijał, szczególnie w dziedzinie szeroko pojętego sektora energii. Odnosząc się do stacji paliw prowadzonych przez niezależnych operatorów, warto pamiętać, że rynek paliw ciekłych nie jest w Polsce rynkiem regulowanym.

Zgodnie z najnowszym raportem POPiHN, na koniec 2018 r. istniało w Polsce ok. 7 700 stacji paliw ciekłych, z czego ponad połowa to stacje paliw prowadzone przez niezależnych operatorów, prywatnych przedsiębiorców. Stacje niezależne są elementem gwarantującym konkurencję na rynku paliwowym. Monitorowanie uwarunkowań ich funkcjonowania jest więc bardzo istotne.

Wspierając rozwój sektora, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje obecnie nad projektem ustawy ograniczającej obciążenia regulacyjne spoczywające na przedsiębiorcach. W ramach prac przygotowawczych Ministerstwo Energii zgłosiło propozycje zmiany Ustawy – Prawo energetyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, ciążących na przedsiębiorcach sektora paliw ciekłych. Zgłosiliśmy m.in. propozycję ograniczenia grona odbiorców tychże sprawozdań wyłącznie do Prezesa URE, a w dalszym etapie – składanie ich drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Mamy także kilka innych pomysłów na ograniczenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorców z branży paliwowej, które obecnie podlegają analizie. Włączenie w ten proces sektora paliwowego z pewnością pozytywnie wpłynie na efekty wypracowanych zmian

Dziękuję za rozmowę!

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='3149') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('3149')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}