Wychodząca

26 sierpnia 2014 r. – Izba wystąpiła do Izby Celnej w Warszawie z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kilku kwestii związanych z lekkim olejem opałowym;

14 sierpnia 2014 r. – Izba wysłała do Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, prośbę o rozważenie możliwości udziału Pani Rzecznik w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej;

7 sierpnia 2014 r. – Izba wystosowała podziękowanie do Sędzin WSA we Wrocławiu w związku ze skierowaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie LOO;

1 sierpnia 2014 r. - Izba wysłała do Macieja Bando, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uwagi do projektu dokumentu obejmującego wytyczne w zakresie komparycji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

30 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Ministerstwa Finansów wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej obrotu lekkim olejem opałowym;

30 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Mateusza Szczurka, Ministra Finansów, stanowisko Izby w sprawie założeń projektu ustawy o podatku od towarów i usług;

22 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, pismo zawierające pytanie, czy propozycje zgłoszone przez Izbę w piśmie z dnia 20 marca 2014 r. (w sprawie powołania zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli administracji rządowej oraz przedsiębiorców w celu opracowania propozycji zmian systemowych w zakresie regulacji prawnych dot. rynku paliw płynnych w Polsce) zostały rozpatrzone oraz czy spotkały się z akceptacją Pana Premiera;

22 lipca 2014 r. – Izba wysłała do prof. dr hab. Romana Hausera, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pismo zawierające pytanie o możliwy termin odpowiedzi na wystąpienie Izby z dnia 17 kwietnia 2014 r.;

18 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Macieja Bando, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wydanych przez URE koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

18 lipca 2014 r. – PIPP oraz działający przy niej KKDLOO wystosowali do Pana Andrzeja Niedbalskiego, prezesa Orlen Paliwa, prośbę o spotkanie w celu omówienia spraw związanych ze stosowaniem przepisów regulujących obrót olejem napędowym przeznaczonym do celów opałowych;

27 maja 2014 r. – KKDLOO wystosowało petycję w sprawie zagadnień dot. LOO do wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego;

6 maja 2014 r. – Izba wystąpiła do Krzysztofa Gadowskiego, przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Gospodarki z propozycjami zmian ustawodawczych do procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

6 maja 2014 r. – Izba przekazała Januszowi Piechocińskiemu, Ministrowi Gospodarki opinię PIMOT dot. metod badania odporności na utlenianie olejów napędowych;

5 maja 2014 r. – Izba wystąpiła do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki z propozycją powołania zespołu ds. zmian systemowych w zakresie regulacji prawnych dotyczących branży energetycznej, w tym w szczególności branży paliwowej;

17 kwietnia 2014 r. – KKDLOO przy PIPP wysłał do Romana Hausera, prezesa NSA wniosek o wystąpienie do NSA o podjęcie uchwały wyjaśniającej stosowanie przepisów akcyzowych na olej opałowy mogącej zapewnić jednolitość orzecznictwa oraz jego zgodność z zasadami wynikającymi z Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;

27 marca 2014 r. – Izba wysłała Janowi Buremu, przewodniczącemu PSL informację na temat problemów, z jakimi borykają się dystrybutorzy LOO;

20 marca 2014 r. – Izba poprosiła Przemysłowy Instytut Motoryzacji o opinię dot. metod badania odporności na utlenianie olejów napędowych zawierających FAME

18 marca 2014 r. – Izba wysłała do UPEI podpisany kod etyczny;

13 marca 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych stanowisko dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 2149);

10 marca 2014 r. – Izba wysłała do wybranych Ambasad RP zaproszenie do odwiedzenia Targów „Stacja Paliw” 2014 wraz z prośbą o rozpowszechnienie informacji o targach wśród podmiotów zainteresowanych polskim rynkiem paliwowym;

21 lutego 2014 r. – Izba wysłała do Janusza Piechocińskiego - Ministra Gospodarki, stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej;

20 lutego 2014 r. – Izba wysłała do Janusza Piechocińskiego - Ministra Gospodarki, opinię w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

18 lutego 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Dery - Posła na Sejm RP; Arkadiusza Mularczyka - Posła na Sejm RP; Beaty Kempy - Posłanki na Sejm RP podziękowania za zaangażowanie w pracę i obronę projektu zmian ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;

21 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Dery, Posła na Sejm RP; Wojciecha Bronickiego, Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier w Ministerstwie Finansów oraz Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Służby Celnej zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opałowego;

20 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Dery, Posła na Sejm RP, uwagi dotyczące projektu zmian do ustawy o podatku akcyzowym autorstwa Solidarnej Polski;

17 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki prośbę o rozważenie możliwości zniesienia obowiązku zachowania parametru odporności na utlenianie, wynikającego z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w  sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2013.1058j.t.);

16 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Jerzego Majchrzaka, Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki prośbę o doprecyzowanie zagadnień dotyczących nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny, a zwłaszcza substancji zawierających powyżej 3% metanolu;

23 grudnia 2013 r. – Izba wysłała premierowi Januszowi Piechocińskiemu pismo, w którym przedstawiła swoje wątpliwości dotyczące stosowania przepisów wynikających z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny;

16 grudnia 2013 r. – Izba wysłała Zbigniewowi Kamieńskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, stanowisko Izby w sprawie analizy zasadności wydania pozostających w kompetencji Ministra Gospodarki aktów wykonawczych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

10 grudnia 2013 r. – Izba wysłała Małgorzacie Krasnodębskiej-Tomkiel, prezes UOKIK prośbę o spotkanie dotyczące proponowanych przez Izbę zmian do projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;

5 grudnia 1013 r. - w piśmie do Ministerstwa Finansów Polska Izba Paliw Płynnych, konsekwentnie stojąc na stanowisku, iż wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zakresie opodatkowania obrotu paliwami płynnymi - powodujących wzrost obciążeń publiczno-prawnych, wpływa negatywnie na rynek paliwowy w Polsce, przedstawiła opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.

3 grudnia 2013 r. – Izba wysłała Mateuszowi Szczurkowi, ministrowi finansów, Maciejowi Grabowskiemu, ministrowi środowiska, Elżbiecie Bieńkowskiej, minister Infrastruktury i Rozwoju gratulacje z okazji nominacji na urząd ministra;

2 grudnia 2013 r. – Izba wysłała pismo do Bundesverband Freier Tankstellen e.V. (BFT) prośbę o zorganizowanie spotkania mającego na celu wymianę informacji dotyczących doświadczeń BFT w zakresie funkcjonowania tzw. grupy zakupowej, którą tworzą na niemieckim rynku niezależne stacje paliw;

2 grudnia 2013 r. – Izba wysłała do Ministerstwa Finansów stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym;

29 listopada 2013 r. -  w piśmie do Ministerstwa Gospodarki Polska Izba Paliw Płynnych przedstawiła opinię nt. zmian w zakresie przewidzianym przez Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020.

28 listopada 2013 r. – Kancelaria Radców Prawnych Kutnik Kalinowski i Partnerzy w imieniu Polskiej Izby Paliw Płynnych wysłała do Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej prośbę o ponowne przeanalizowanie sprawy dotyczącej przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz zestawień oświadczeń o przeznaczeniu nabytego oleju opałowego w świetle nowych argumentów i dowodów;

26 listopada 2013 r. – Izba wysłała Podkomitetowi ds. Paliw Płynnych KT 222 stanowisko w zakresie wymagań jakościowych dla węglowodorów syntetycznych jako komponentów paliw silnikowych;

8 listopada 2013 r. – Izba wysłała Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Koninie opinię dotyczącą możliwości ewentualnego zakupu i stosowania w pojazdach na terenie Polski oleju napędowego nie zawierającego dodatków w postaci biokomponentów;

7 listopada 2013 r. -  pismo do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki z uwagami opiniującymi projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej [pismo MG z 11 października 2013 r.] - w szczególności zmiany w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym odnośnie obrotu olejem opałowym; PIPP stoi na stanowisku, że kierunek zmian należy ocenić pozytywnie, jednak nie wszystkie propozycje wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom zajmującym się obrotem olejem opałowym; PIPP podtrzymuje negatywne stanowisko co do systemu oświadczeń, a zwłaszcza zakresu odpowiedzialności sprzedawców loo.

21.06.2013 - pismo prezes PIPP  Haliny Pupacz  do Marka Woszczyka, prezesa URE, ze stanowiskiem ws.  prawidłowości interpretowania przepisów przez terenowe oddziały URE.;

21.06.2013       pismo prezes PIPP  Haliny Pupacz do Macieja Grabowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, ws. budzącego wątpliwości interpretacyjne braku precyzji w nowelizacji ustawy o VAT,  zwłaszcza w obszarze kreującym zobowiązania po stronie przedsiębiorców;.

21.06.2013        pismo prezes PIPP  Haliny Pupacz do Jacka Rostowskiego, wicepremiera i ministra finansów, ws. rozpatrzenia  podjęcia działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie nabywcom produktów paliwowych uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości swoich  kontrahentów - dostawców paliw.

29.03.2013 - pismo do Pana Donalda Tuska, Premiera RP, z uprzejmą prośbą i apelem o obronę polskich przedsiębiorców, którzy wyniszczani są działalnością nieuczciwych podmiotów oferujących nierealnie niskie ceny produktów ropopochodnych bez odprowadzania należnych opłat publicznoprawnych – przez tzw. „szarą strefę”.

29.03.2013 - pismo do Pana Janusza Piechocinskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki oraz Pana Jana Vincenta-Rostowskiego, Wicepremiera, Ministra Finansów, z prośba o pilne spotkanie z przedstawicielami branży w związku z niepokojącym zjawiskiem rozrastającej się tzw. „szarej strefy” w handlu paliwami płynnymi.

18.03.2013 - pismo do prof. dr hab. inż. Marii Ciechanowskiej, dyrektora Instytutu Nafty i Gazu z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie możliwych działań  zapobiegających obniżaniu parametru odporności na utlenianie, w kontekście informacji UOKiK nt. ubiegłorocznych wyników badań jakości paliw.

15.03.2013 - pismo do Micole Wieme z Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej ws. przedstawienia aktualnej informacji nt. zakresu odpowiedzialności sprzedawców oleju opałowego i kwest sankcji podatkowej za brak dokumentacyjne.

11.03.2013 - pismo do Pana Macieja Grabowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, zawierające stanowisko Polskiej Izby Paliw Płynnych wobec projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy – Ordynacja podatkowa

04.03.2013 - pismo do Pana Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, zawierające informację na temat często zgłaszanego problemu przedłużania się postępowań administracyjnych z uwagi na procedury związane z obowiązującym trybem doręczeń wydanych decyzji administracyjnych.

25.02.2013  -  pismo do prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego, zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, z prośbą o udzielenie informacji odnośnie zaawansowania prac nad częścią szczególną KC, w szczególności w zakresie dotyczącym umowy franczyzowej;

12.02.2013 r.  -  pismo do Elżbiety Piskorz, zastępcy dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, dotyczące wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej odnośnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych; PIPP zwraca uwagę, że wszelkie działania propagujące pożądany wzrost zużycia paliw alternatywnych w transporcie muszą być poprzedzone wszechstronnymi badaniami i społeczną kampanią informacyjną;

25.01.2013 - pismo do Pani Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania prowadzonego przez Trybunałem Konstytucyjnym.

25.01.2013 - pismo do Pani Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawierające uwagi w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

17.12.2012 - pismo do Pana Janusza Piechocinskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Polskiej Izby Paliw Płynnych.

10.12.2012 - pismo do Tomasza Tomczykiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, zwracające uwagę na skutki finansowe proponowanej nowelizacji, które w znaczący sposób dotkną sprzedawców paliw w związku z koniecznością dostosowania instalacji na stacjach paliw do sprzedaży benzyn z 10-proc. zawartością bioetanolu lub 22-proc. zawartością eterów etylo-tetr-butylowego lub etylo-tetr-amylowego (E10): wśród niezbędnych prac modernizacyjnych należy wskazać m.in. nowe zbiorniki magazynowe (ew. dostosowanie istniejących), dodatkowe odmierzacze paliw i stanowiska tankowania oraz dostosowanie rurociągów. 

07.11.2012 - pismo do Pana Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Senackiej Komisji Budźetu i Finansów Publicznych, zawierające zstanowisko środowiska branży paliwowej popierające regulacyjne rozwiązania dotyczące całkowitej opłaty akceptanta przy obrocie bezgotówkowym.

24.10.2012 - pismo do Pani Małgorzaty Szymańskiej, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki zawierające zapytanie o możliwość przedłużenia terminu obowiązku wyposażenia w urządzenia, o których mowa w par. 97 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych (…);

10.10.2012. – pismo przekazane posłowi Wojciechowi Jasińskiemu, przewodniczącemu Sejmowej Komisji Gospodarki zawierające postulaty dotyczące obecnej sytuacji panującej na rynku paliwowym

10.10.2012 – pismo do Pana Tadeusza Ferenca, prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie korespondencji Prezydenta skierowanej do wszystkich przedsiębiorców będących właścicielami punktów sprzedaży paliw ciekłych działających na terenie województwa podkarpackiego; PIPP wyraziła protest przeciwko nieuzasadnionemu wyrażaniu poglądów jakoby przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw zawyżali ceny detaliczne, kierując się uzyskaniem jak największej marży zysku

28.09.2012 – pismo do Pani Janiny Marii Popowskiej, prezes Głównego Urzędu Miar podtrzymujące stanowisko PIPP w kwestii wyłączenia zbiorników magazynowych posadowionych na stacjach paliw z prawnej kontroli metrologicznej

20.09.2012 - pismo do Pana Wojciecha Jasińskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Rafała Grupińskiego, Przewodniczącego KP PO, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Arkadiusza Mularczyka, Przewodniczącego KP SP, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Mariusza Błaszczaka, Przewodniczącego KP PiS, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Leszka Millera, Przewodniczącego KP SLD, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Janusza Palikota, Przewodniczącego KP RP, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Jana Burego, Przewodniczącego KP PSL, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Leszka Millera, Przewodniczącego KP SLD, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

18.09.2012 - pismo do Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki w sprawie obowiązku legalizacji metrologicznej zbiorników magazynowych na stałe posadowionych na stacjach paliw

17.09.2012 - pismo do Pana Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące ustawy deregulacyjnej, zawierające projekt uzgodnień i konkretnych zmian legislacyjnych dotyczących podatku akcyzowego

07.09.2012 - skarga do Pana Donalda Tuska , Premiera RP, na działanie UOKiK polegające na nieuwzględnieniu kierowanych przez przedsiębiorców wniosków o zbadanie naruszenia przez PKN Orlen S.A. zasad konkurencji

07.09.2012 - pismo do Pana Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z prośbą o przekazanie informacji zawierającej zestawienie wszystkich wymogów, które mają spełnić przedsiębiorcy posiadający koncesje na obrót paliwami płynnymi, chcący uruchomić kolejny obiekt (stację paliw) dedykowany do detalicznej sprzedaży paliw

07.09.2012 - pismo do Pana Jana Urbanowicza, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, z prośbą o zajęcie stanowiska wobec rozbieżności interpretacyjnych jakie istnieją w związku z treścią ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

07.09.2012 - pismo do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

07.09.2012 - pismo do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

07.09.2012 - pismo do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

07.09.2012 - pismo do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

03.09.2012 - pismo do Pana Donalda Tuska, Premiera RP, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Izby

03.09.2012 - pismo do Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Izby

03.09.2012 - pismo do Pana Tomasza Tomczykiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Izby

28.08.2012 - pismo do Prezesa UOKiK zawierające zestawienie cen detalicznych ON i Pb95, wskazujące na ponowne łamanie zasad uczciwej konkurencji 

14.08.2012 - pismo do Pana Mieczysława Kasprzaka, Pełnomocnika Rządu ds. Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, z uwagami dotyczącymi projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

09.08.2012 - pismo Komitetu Koodrynacyjnego Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opałowego do Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, w uwagami do projektu nowelizacji ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

03.08.2012 - pismo do Pana Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia, w sprawie wystąpienia dr Grzegorza Kucharewicza, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, dotyczącego proponowanych zmian w zakresie dopuszczalności sprzedaży niektórych leków poza aptekami

03.08.2012 - pismo do Pana dr Grzegorza Kucharewicza, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, zawierające sprzeciw wobec wystąpienia do Ministra Zdrowia dotyczącego proponowanych zmian w zakresie dopuszczalności sprzedaży niektórych leków poza aptekami

02.08.2012 – pismo do Pana Wojciecha Bronickiego, Dyrektora Departamentu Akcyzowego i Ekologicznego Ministerstwa Finansów w nawiązaniu do zaproszenia w sprawie spotkania;

27.07.2012 – pismo do Pana Mieczysława Grzebulskiego, z-cy Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwa Finansów w sprawie w sprawie analiz dotyczących obrotu produktami ropopochodnymi;

26.07.2012 – pismo do przewodniczących klubów parlamentarnych z uwagami środowiska branży paliwowej w związku z propozycją zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych;

26.07.2012 -  pisma do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych z uwagami środowiska branży paliwowej w związku z propozycją zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych

25.07.2012 – pismo do Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, ustosunkowujące się do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce; odnosząc się do propozycji założeń ww. projektu, z racji zakresu przedmiotowego prowadzonej działalności statutowej,  PIPP szczególną wagę przykłada do proponowanego „zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z obrotem olejami opałowymi”;

24.07.2012 – pisma w sprawie projektu nowelizacji ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, oz. 473, ze zm.), zakładającego wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

17.07.2012 - pismo do Centrum PKS Sp. z o.o. z prośbą o informacje na temat spełnianych wymagań jakościowych jako członka programu ZŁOTA KROPLA.

17.07.2012 - pismo do PKN Orlen z prośbą o możliwość spotkania.

17.07.2012 - pismo do Prezes UOKiK z prośbą o możliwość spotkania.

17.07.2012 - pismo do przewodniczącego KP PO z prośbą o możliwość spotkania z posłami klubu w celu omówienia tematu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w zakresie obowiązku pozyskiwania od nabywcy oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju.

16.07.2012 - pismo do NBP w sprawie interchange.

13.07.2012 - pismo do przewodniczącego KP PSL z prośbą o możliwość spotkania z posłami klubu w celu omówienia tematu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w zakresie obowiązku pozyskiwania od nabywcy oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju.

11.07.2012 - pismo do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zawierające gotowość do wsparcia i pomocy przy pracach dotyczących pozytywizacji umowy franchisingu.

03.07.2012 - pismo do Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z prośbą o możliwość spotkania.

25.06.2012 - pismo do Premiera, Ministra Gospodarki i Ministra Finansów z postulatem podjęcia przez Rząd Polski działań zmierzających do eliminowania efektu spekulacji cenami ropy naftowej na rynkach światowych.

18.06.2012 - pismo do Ministra Gospodarki z propozycją zmian w art. 89 ustawy o podatku akcyzowym systemu składania oświadczeń i zaświadczeń przez sprzedawców oleju napędowego przeznaczonego na cele grzewcze.

01.06.2012 - pismo do Donalda Tuska, Premiera RP, z prośbą o wsparcie działań zmierzających do unormowania sytuacji związanej z opłatami interchange w Polsce

01.06.2012 - pismo do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego z prośbą o podjęcie działań w sprawie rozpowszechniającego się procederu ominięcia opodatkowania importowanego towaru i przeniesieniu ciężaru odpowiedzialności na prowadzących stację paliw.

31.05.2012 - Pismo do PKN Orlen z prośbą o informację dotyczącą powodów wprowadzenia przez PKN Orlen ograniczeń objętościowych w tankowaniu autocystern indywidualnych odbiorców paliwa w bazach magazynowych PKN Orlen.

11.05.2012 - Pismo do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego na pismo z prośbą o przekazanie informacji odnośnie zaawansowania prac w zakresie skodyfikowania umowy franczyzowej

26.04.2012 - Pismo do Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka, z prośba o rozważenie możliwości zmiany aktualnych przepisów podatkowych w celu obniżenia cen za energię grzewczą

24.04.2012 - Pismo do Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka, z prośbą o rozważenie działań zmierzających do zmiany obowiązujących regulacji dotyczących corocznych opłat, wnoszonych przez podmioty, którym udzielona została koncesja na obrót paliwami płynnymi

23.04.2012 - Pismo do przewodniczących klubów parlamentarnych z prośbą o rozważenie działań zmierzających do zmiany obowiązujących regulacji dotyczących corocznych opłat, wnoszonych przez podmioty, którym udzielona została koncesja na obrót paliwami płynnymi

23.04.2012 - Wniosek do NSA o udzielenie informacji publicznej dotyczącej oleju opałowego

23.04.2012 - Pismo Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka, zawierające propozycję nowelizacji
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

23.04.2012 - Pismo do Premiera RP, Pana Donalda Tuska, z apelem o zmianę obowiązujących regulacji dotyczących corocznych opłat, wnoszonych przez podmioty, którym udzielona została koncesja na obrót paliwami płynnymi.

18.04.2012 - Pismo do UOKiK z prośbą o przedstawienie obecnego etapu postępowania w związku z zachowaniem rynkowym PKN Orlen S.A.

18.04.2012 - Pismo do przewodniczących klubów parlamentarnych zawierające prośbę o wsparcie działań nad nazwaniem umowy franczyzowej, poprzez nowelizację obowiązującego kodeksu cywilnego

12.04.2012 - Pismo do TDT dotyczące uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych

06.04.2012 - Pismo do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z prośbą o udzielenie informacji na temat zaawansowania prac nad nowym kodeksem cywilnym, w szczególności nad częścią szczególną zobowiązań

27.03.2012 - Pismo do MF dotycząc spraw karnych skarbowych z art. 73a Kks, związanych ze zmianą przeznaczenia wyrobów akcyzowych będących wyrobami energetycznymi, takimi jak różnego rodzaju paliwa oraz o kontrolach podatkowych przeprowadzonych u sprzedawców LOO

21.03.2012 - Pismo do MG ustosunkowujące się do propozycji założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

13.03.2012 - Pismo do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych z prośbą o wsparcie dla projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wystosowanym przez Klub Parlamentarny Solidarnej Polski

06.03.2012 - Pismo do Ministra Skarbu Państwa zawierające zestawienie średnich kosztów prowadzenia stacji paliw

02.03.2012 - Pismo do Posła na Sejm RP, Pana Jacka Żalka, z prośbą o pilne podjęcie stosownych czynności zmierzających do przyspieszenia rozpoznania przez TK pytania prawnego dotyczącego podatku akcyzowego

29.02.2012 - Pismo do Premiera RP zawierające prośbę o możliwość zorganizowania spotkania w celu omówienia problemu Lekkiego Oleju Opałowego oraz dróg wyjścia z obecnej sytuacji

28.02.2012 - Pytanie do MF w sprawie nabywania towarów od których powinien być zapłacony podatek akcyzowy - sytuacje, w których podmiot nabywa towar od podmiotu, który winien uiścić podatek akcyzowy na wcześniejszym etapie obrotu

20.02.2012 - Prośba do MF o informacje dotyczące ilości wszczętych przez urzędy celne postępowań związanych z rozliczeniami podatku akcyzowego za LOO

16.02.2012 - Pismo skierowane do Ministra Gospodarki z prośbą o możliwośc osobistego spotkania

10.02.2012 - Pismo do NBP przedstawiające stanowisko Izby w zakresie zmina poziomu opłaty Interchange

18.01.2012 - Pismo zabrane na spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa, przedstawiające dramatyczna sytuację detalicznych przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami, spowodowaną bezwzględną polityką cenową koncernów paliwowych

09.01.2012 - Pismo do UOKiK z prośbą o informacje pozwalającą na określenie terminu zakończenia postępowania

05.01.2012 - Pismo do UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zgodności z obowiązującym prawem zapisu umownego, dot. wyłączności fostaw produktu, stosowanego przez PKN ORLEN

02.01.2012 - Prośba do MF o przekazanie informacji w ilu postępowaniach prowadzonych przez organy celne skierowano wnioski o ukaranie kontrolowanych sprzedawców LOO

30.12.2011 - Pismo do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z informacją o doświadczeniu przedsiębiorców sektora paliwowego w zakresie funkcjonowania ssystemu kontroli - oświadczenia

22.12.2011 - Pismo do MŚ w sprawie masowej likwidacji kotłowni opalanych ekologicznym olejem napędowym do celów opałowych

20.12.2011 - Gratulacje dla Ministra Skarbu Państwa, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Środowiska, Ministra Transportum Budownictwa i Gospodarki Morskiej z okazji nominacji na urząd ministra w rządzie

09.12.2011 - Pismo do MF z prośbą o uszczegółowienie informacji dotyczących kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie rodzaju paliwa w zbiornikach pojazdów

28.11.2011 - Pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o ponowne rozpatrzenie skargi

16.11.2011 - Pismo do KUL z podziekowaniem za zainteresowanie tematem oraz deklaracja wytypowania osób, które wezmą udział w pracach zmierzających do doprecyzowania zagadnienia i uruchomienia projektu

09.11.2011 - Pismo do KE z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy (w związku ze złożoną skargą w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego)

09.11.2011 - Prośba do MŚ o przesłanie informacji odnośnie imprementacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

04.11.2011 - Prośba do MF o udostępnienie informacji odnośnie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie rodzaju paliwa w zbiornikach pojazdów

02.11.2011 - Odpowiedź do MF zawierająca uwagi członków KKDLOO w kwestii stosowania przepisów prawa dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe

24.10.2011 - Pisma wysłane do Premiera RP oraz Ministra Skarbu Państwa z prośbą o mozliwość spotkania w związku z kryzysową sytuacją niezależnych operatorów stacji paliw

24.10.2011 - Pismo do Prezesa GPW z prośbą o zainteresowanie się problemem, z którym borykaja sie niezależni przedsiębiorcy zajmujący się obrotem paliwami płynnymi

24.10.2011 - Pismo do ABW z prośbą o informację czy przedstawiony w piśmie z dnia 17.10.2011 problem może być przedmiotem zainteresowania Agencji w kontekście podejmowanych działań

21.10.2011 - Pismo do MF zawierające opracowanie KKDLOO zawierające propozycje zmiany aktów prawnych dotyczących obrotu LOO

17.10.2011 - Pismo do ABW zawierające informację na temat utrzymującej się sytuacji w obszarze sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw płynnych w Polsce

13.10.2011 - Pismo do UOKiK z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zaawansowania postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia zakazu antymonopolowego

10.10.2011 - Ponowny apel skierowany do Premiera, Wicepremiera oraz Ministra Skarbu Państwa o wsparcie niezaleznych operatorów stacji paliw w Polsce

10.10.2011 - Prośba wysłana do Prezesów koncernów paliwowych LUKOIL, Shell Polska, STATOIL, NESTE Polska o wsparcie działań PIPP mających na celu przywrócenie zasad konkurencji na polskim rynku paliw

06.10.2011 - Pismo do Rektora KUL oraz Rektora UKSW z prośbą o możliwość podjęcia prac naukowych mających na celu zbadanie jakie szkodliwe skutki i straty powstały w procesie stosowania wadliwego prawa i nadużyć urzędniczych w latach 2002-2009

30.09.2011 - Pismo do UOKiK zawierajace faktury potwierdzające iż cena paliwa oferowana w hurcie jest wyższa od ceny detalicznej oferowanej na stacjach paliw PKN Orlen

23.09.2011 - Pismo do Członków Rady Nadzorczej PKN Orlen z prośbą o niezwłocznie podjęcie działań mających na celu zbadanie nieprawidłowości i ryzyka prawnego wynikającego z realizowanej przez Zarząd PKN Orlen strategii sprzedaży oraz o pomoc w przywróceniu realnych cen hurtowych paliwa w bazach magazynowych PKN Orlen

22.09.2011 - Pismo do PKN Orlen zawierające informację o sytuacji do jakiej zostali doprowadzeniu niezależni przedsiębiorcy sprzedający paliwo w wyniku stosowania obecnej polityki cenowej przez PKN Orlen.

16.09.2011 - Pismo do UOKiK zawierajace faktury potwierdzające iż cena paliwa oferowana w hurcie jest wyższa od ceny detalicznej oferowanej na stacjach paliw PKN Orlen

13.09.2011 - Apel skierowany do Premiera, Wicepremiera oraz Ministra Skarbu Państwa o wsparcie niezaleznych operatorów stacji paliw w Polsce

9.09.2011 - Informacja do UOKiK na temat zmowy cenowej koncernów na dzień 24 sierpnia 2011

8.09.2011 - Pismo do UOKiK w sprawie stosowania cen dumpingowych i wykorzystywania pozycji dominującej na rynku hurtowym paliw w Polsce przez PKN Orlen

02.09.2011 - Pismo do Prezesa PKN ORLEN S.A. w sprawie polityki cenowej koncernu

12.08.2011 - Pismo do Ministerstwa Finansów, w nawiązaniu do odpowiedzi na wniosek skierowany do Sekretarza Stanu z prośbą o rozważenie możliwości wykorzystania uprawnień celem zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej

02.08.2011 - Pismo do UOKiK w sprawie zaniżania cen na stacjach paliw

02.08.2011 - Prośba do UOKiK o udzielenie informacji na temat zmian umów franczyzowych stacji paliw działających pod nazwą ORLEN

28.07.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki z propozycjami zmian przepisów dot. sankcji w podatku akcyzowym w sprawie składania zestawienia oświadczeń

11.07.2011 - Prośba do przewodniczących klubów parlamentarnych o udzielenie odpowiedzi czy w programie ich klubów znajdują sie lub znajdą się elementy dotyczące zmian w obowiązujących przepisach prawa w sprawie podatków i para-podatków w cenach paliw

07.07.2011 - Zawiadomienie do UOKiK dotyczące stosowania praktyki "margin squeeze" na polskim rynku hurtowej sprzedaży benzyny i oleju napędowego

06.07.2011 - Pismo do Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji "Przyjazne Państwo" z propozycjami zmian do ustawy o podatku akcyzowym

29.06.2011 - Wspólne pismo PIPP oraz POPiHN skierowane do Ministerstwa Infrastruktury z propozycją zmian technicznych oraz sugestiami zmian prawnych związanych z mozliwością wprowadzenia  samoobsługi w tankowaniu autogazu w Polsce.

27.06.2011 - Pismo do Premiera RP, Pana Donalda Tuska, z ponowną prośbą o zwrócenie uwagi na problem przepisów akcyzowych o oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego oraz kontroli podatkowej i celnej w tym zakresie

17.06.2011 - Pismo wystosowane do Ambasad Zagranicznych z siedzibą w Warszawie z zapytaniem czy w ich kraju przyrządy pomiarowe są objęte kontrolą prawidłowości wskazań, przeprowadzaną przez urzędy miar

17.06.2011 - Zapytanie wystosowane do Ministra Finansów odnośnie podmiotu zobowiązanego do uregulowania należności w podatku akcyzowym w nastepującym stanie faktycznym.

14.06.2011 - Pismo do Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2011 w sprawie propozycji zmiany przepisów prawa dotyczących oświadczeń

14.06.2011 - Prośba do Ministerstwa Gospodarki o możliwość przekazania informacji na temat poprawki do ustawy akcyzowej w zakresie zestawień oświadczeń LOO

13.06.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki, Departamentu Regulacji Gospodarczych odnośnie funkcjonowania ustawy o dozorze technicznym

08.06.2011 - Pismo zabrane na posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" dotyczący systemu oświadczeń LOO

31.05.2011 - Prośba skierowana do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie informacji czy obrót, posiadanie, przetwarzanie biopłynami wymaga koncesji

31.05.2011 - Zapytanie skierowane do Ministerstwa Gospodarki zawierające pytanie czy zbiorniki wykorzystywane w celu magazynowania wyłącznie biopaliw lub innych biopłynów energetycznych są traktowane jak pozostałe zbiorniki na paliwa płynne

30.05.2011 - Prośba do PKN Orlen S.A. w sprawie wyjaśnienia podstawy prawnej cen dumpingowych oraz metody "margin squeeze"

30.05.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki z propozycjami zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach

25.05.2011 - Pismo do Pzewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z przypomnieniem o potrzebie skodyfikowania "umów franczyzowych"

24.05.2011 - Pismo skierowane do Prezesa firmy Kapsch Sp. z o.o. w sprawie zasad korzystania z tzw. "e-myta" w Polsce

20.05.2011 - Pismo do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z pytaniem dotyczacym zbiorników wykorzystywanych w celu magazynowania wyłącznie biopaliw lub innych biopłynówenergetycznych

19.05.2011 - Pismo do Prezesa PKN Orlen z wezwaniem do zaprzestania przez PKN Orlen S.A. stosowania praktyk naruszających zasady konkurencji.

19.05.2011 - Interpelacja wysłana do Członków Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przepisów dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego, które miałyby zapobiegać wykorzystywaniu tych olejów do celów innych, niż opałowe.

17.05.2011 - Pismo do Ministra Finansów, Pana Jacka Rostowskiego, z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w przepisach prawnych dotyczących podmiotów objętych obowiązkiem badania i publikowania sprawozdań finansowych

17.05.2011 - Protest skierowany do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo"  dotyczący wygłaszania na forum publicznym niezgodnych z prawdą deklaracji

17.05.2011 - Pismo do Przewodnicząsego komisji Nadzwyczajej "Przyjazne Państwo", Pana Adama Szejnfelda, z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji ustawy o rachunkowości roku

06.05.2011 - Wniosek skierowany do Sekretarza Stanu, Pana Jacka Kapicy z prośbą o rozważenie możliwości wykorzystania uprawnień celem zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej

06.05.2011 - Pismo do Ministra Gospodarki, z wnioskiem o odrzucenie propozycji zmiany ustawy o dozorze technicznym w zakresie przedstawionym w autopoprawce.

26.04.2011 - Apel skierowany do Premiera RP z prośbą o pomoc dla dystrybutorów LOO

21.04.2011 - Skarga złożona w imieniu PIPP do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego

21.04.2011 - Pismo do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z prośba o zwrócenie uwagi na problem z minimalnym zakresem dokumentacji wymaganej dla cystern drogowych przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych wg Umowy ADR

13.04.2011 - Prośba, skierowana do Ministerstwa Gospodarki, o maksymalne wydłużenie okresu przejściowego dyrektywy wprowadzającej obowiązek odzyskiwania oparów paliw na etapie II podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw.

13.04.2011 - Wniosek skierowany do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" z prośba o poddanie pod obrady Komisji zagadnienia skutków społecznych, ekonomicznych i gospodarczych stosowania wobec sprzedawców LOO drastycznych sankcji w związku z występowaniem drobnych uchybień w dokumentowaniu obrotu olejem opałowym.

01.04.2011 - Pismo do Przewodniczacego Senackiej Komisji Ustawodawczej, ze stanowiskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

01.04.2011 - Pismo do Premiera RP, Donalda Tuska, z prośbą o stworzenie podstaw dla prawidłowego przebiegu konsultacji społecznych oraz nadzoru nad ich przebiegiem

22.03.2011 - Wniosek złożony w imieniu dystrybutorów LOO zrzeszonych w PIPP do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie mozliwości złozenia w Trybunale Konstytucyjnym wniosku o zbadanie zgodniści z konstytucją przepisów w sprawie podatku akcyzowego oraz w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

22.03.2011 - Pismo do przewodniczących Komisji: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sprawiedliwości i Praw Człowieka z prośbą o informowanie o stanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

14.03.2011 - wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wszczęcie postępowana antymonopolowego wobec spólki dominującej

11.03.2011 - Pismo do Podsekretarza Stanu, Jacka Kapicy, z prośba o podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu całkowita likwidację oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego do celów grzewczych oraz wprowadzenie systemu rejestracji przez urzedy celne nabywców końcowych tego produktu

11.03.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki z prośbą o wzmożenie prać nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

10.03.2011 - Pismo do Ministra Infrastruktury odnośnie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego Rozporządzenie z dnia 20 października 2006 w sprawie waunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

04.03.2011 - Stanowisko PIPP  w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi proponowanej przez Senatorów RP - dotyczy całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

04.03.2011 - Pismo do Prezesa PKN Orlen w sprawie cen dumpingowych, metody "margin squeeze"

15.02.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki zawierające informację i opinie w sprawie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy

09.02.2011 - Pismo do Ministra Skarbu Państwa z prośba o zwrócenie uwagi na problem drastycznego wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste

08.02.2011 - Pismo do Komendanta Głównego Państwowej Strazy Pożarnej oraz do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o zwrócenie uwagi na naruszenie prawa przez podmioty posługujące się zbiornikami paliwowymi na włanyu użytek, tzw. stacje zakładowe, zielone zbiorniki lub "mikrostacje"

07.02.2011 - Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zwrócenie uwagi na naruszenie praw i wolności obywatelskich wywołanych nierównością w podejściu organów państwowych do różnych podmiotów branży paliwowej

04.02.2011 - Stanowisko PIPP w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

02.02.2011 - Pismo do Ministra Finansów w sprawie marż na wyroby tytoniowe sprzedawane na stacjach paliw

31.01.2011 - Pismo do Ministra Finansów w sprawie limitu paliwa zwolnionego z podatku akcyzowego przy wwozie na teren Polski

10.01.2011 - Wniosek do Członkow Parlamentu Europejskiego, Pana Algirdasa Semety,  Pana Karela De Gucht, Pana Gunthera Oettingera oraz do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, w sprawie skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań wspólnotowych przez państwo Polskie, polegającego na naruszeniu art. 2 Wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej(Dz. U. Unii Europejskiej (C) nr 83 z 30.03.2010 r.) w stosunku do dystrybutorów lekkiego oleju opałowego, dokonujących sprzedaży tego wyrobu zgodnie z przeznaczeniem

9.12.2010 - Pismo do GUM w sprawie obowiązku legalizacji zbiorników posadowionych na stałe na stacjach paliw

08.12.2010 - Prośba do Europosłów o odpowiedź na pismo w sprawie wniosku PIPP o "niewywiązywanie się ze zobowiązań wspólnotowych przez Państwo Polskie, polegające na naruszeniu art. 2 wersji skonsolidowanej Traktatu UE w stosunku do dystrybutorów LOO, dokonujących sprzedaży tego wyrobu zgodnie z przeznaczeniem".

03.12.2010 - Pismo do Rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji i wyjaśnień dotycząch artykułu w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

16.11.2010 - Pismo do Głównego Urzędu Miar dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badan i sprawdzeń wykonywanych podczas kontroli metrologicznej

29.10.2010 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie planowanych rozwiązań dotyczących monitorowania i kontrolowania jakości paliw

25.10.2010 - Prośba do Ministra Jacka Kapicy o udostępnienie raportu o wynikach prowadzonych kontroli podmiotów dokonujących obrotu paliwami

13.10.2010 - Stanowisko PIPP w sprawie projektu Kierunki rozwoju Czystych Technologii Węglowych w Polsce

30.09.2010 - Pismo do przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z prośbą o poinformowanie PIPP o stanie prac nad nową kodyfikacją prawa cywilnego

29.09.2010 - Skarga do Członkow Parlamentu Europejskiego, Pana Algirdasa Semety,  Pana Karela De Gucht, Pana Gunthera Oettingera, w sprawie skomplikowanej i niezrozumiałej regulacja podatku akcyzowego od sprzedaży oleju napędowego do celów opałowych

27.09.2010 - Wniosek do Europosłów, Pana Jarosława Wałęsy, Pana Konrada Szymańskiego, Pana Sławomira Nitrasa oraz do Pani Leny Kolarskiej-Bobińskiej, w sprawie skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań wspólnotowych przez państwo Polskie, polegającego na naruszeniu art. 2 Wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej(Dz. U. Unii Europejskiej (C) nr 83 z 30.03.2010 r.) w stosunku do dystrybutorów lekkiego oleju opałowego, dokonujących sprzedaży tego wyrobu zgodnie z przeznaczeniem

16.09.2010 - Pismo do prof. dr hab. Leonarda Etela z prośbą o zainteresowanie sie problemem dystrybutorów LOO

14.09.2010 - Stanowisko PIPP na temat ryzyka wzrostu akcyzy na autogaz

10.09.2010 - Odpowiedź na pismo Ministerstwa Gospodarki z prośba o ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań o zmianie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

03.09.2010 - Pismo do Premiera z podziękowaniem za zainteresowanie problemem dystryburowów LOO

01.09.2010 - Pismo w sprawie publikacji pisma na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów

Rozdzielnik:

Wiceminister Finansów - Jacek Kapica

Premier - Donald Tusk

Marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz

Marszałek Sejmu - Grzegorz Schetyna

23.08.2010 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie zmiany ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

23.08.2010 -Pismo skierowane do posła Zbysława Owczarskiego w sprawie zwrócenia uwagi na problem prowizji pobieranych od kart kredytowych na stacjach paliw

20.08.2010 - Pismo w sprawie zbiorników wolnostojących z dystrybutorem

Rozdzielnik:

Minister Finansów - Jan Vincent-Rostowski

Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak

Przewodniczący KP PiS - Mariusz Błaszczak

Przewodniczący KP PSL - Stanisław Żelichowski

Przewodniczący KP PO -Tomasz Tomczykiewicz

Przewodniczący KP Lewica - Grzegorz Napieralski

Prezes UOKiK - Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

19.08.2010 - Odpowiedź na pismo Ministerstwa Środowiska w sprawie opłaty za korzystanie ze środowiska

18.08.2010 - Prośba o wydanie opinii uzupełniającej w zakresie legalizacji magazynowych zbiorników paliwowych

15.07.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie stacji przy hipermarketowych

12.07.2010 - Do Ministerstwa Gospodarki w sprawie projektu złożeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

08.07.2010 - List Gratulacyjny do Prezydenta RP

08.07.2010 - List Gratulacyjny od Prezes PIPP do Prezydenta RP

5.07.2010 - Stanowisko PIPP w sprawie zmian legislacyjnych w zakresie napełnienia butli gazowych na stacjach paliw

29.06.2010 - Do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrócenia uwagi na problem dystrybutorów LOO

28.06.2010 - List Do Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w sprawie wyposażenia stacji paliw

14.06.2010 - Wniosek do Ministra Finansów o udzielenie informacji na temat liczby kontroli w latach 2005-2009 oraz liczbe skazanych przedsiębiorców LOO za przestępstwa karnoskarbowe

14.06.2010 - Komitet Koordynacyjny Dystrybutorów LOO do Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w sprawie licznych problemów przedsiębiorców powstałymi na tle przepisów Ustawy o podatku akcyzowym

08.06.2010 - Stanowisko PIPP w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

01.06.2010 - Pismo do GUM z prośbą o zwrócenie uwagi na kwestię legalizacji zbiorników paliwowych na stałe posadowionych

12.05.2010 - Pismo do KFP (posiedzenie 20.05.2010)

6.05.2010 - Pismo do Komendanta PSP z prośbą o rozważenie szkoleń w aspekcie likwidacji skutków zagrożeń występujących przy awariach instalacji i pożarach stacji

5.05.2010 - Pismo do KFP (na posiedzenie 6.05.2010)

30.04.2010 - Pismo do MF z prośbą o interpretację przepisów

23.04.2010 - Opinia PIPP do projektu ustawy o ograniczaniu barier aministracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

22.04.2010 - Pismo złożone na spotkaniu w MF z Ministrem Kapicą

9.04.2010 - Pytanie do firmy Viessmann w sprawie obrotu olejem opałowym grzewczym

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o ponowne zwrócenie uwagi na problemy Dystrybutorów LOO

26.04.2010 - Opinia PIPP do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorco

12.04.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie butli gazowych

29.03.2010 - Podziekowania za interpelacje poselskie

29.03.2010 - Do Ministra Finansow Jana Vincenta Rostowskiego - Prosba o dokonanie aktualizacji wyceny srodkow trwalych

29.03.2010 - Do Ministra Kapicy - Podziekowania za zaangazowanie w sprawy branzy paliwowej oraz dalsza chec prowadzenia konsultacji

22.03.2010 - Poseł W. Jasiński - Prośba o spotkanie

22.03.2010  -Prosba do UOKiK o szersza kontrole

19.03.2010 - Pismo do Prezesa GUE w sprawie Narodowego Celu Wskaźnikowego

17.03.2010 - Prosba o interpretacje obowiazujacych przepisow w zakresie wymiany zbiornikow na stacjach paliw

16.02.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka

15.02.2010 - List do Ministra Gospodarki

18.01.2010 - Do Komisji Kodyfikacyjnej

18.01.2010 - Do UOKIK prośba o zajęcie ztanowiska

13.01.2010 - Pismo do Ministra Sprawiedliwosci RP

06.01.2010 - Pismo do Ministra Finansow i Przewodniczacego Nadzwyczajnej Komisji Semjowej  Przyjazna Panstwo w sprawie mozliwosci uznania paragonow fiskalnych za dokumenty poswiadczajace koszty uzyskania przychodu

05.01.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki ws malych butli gazowych

18.12.2009 - Pismo do Ministra Finansow w sprawie negatywnych konsekwencji zwiekszenia stawek oplaty paliwowej

09.10.2009 - Pismo skierowane do przewodzniczacych KP dotyczace konkretnych przykladow dzialan niezgodnych z prawem organow kontroli skarbowej wobec firm sprzedajacych lekki olej opalowy

21.09.2009 - W sprawie petycji szef kancelarii Prezesa Rady Ministrow

07.09.2009 - Do Ministra Finansow

08.09.2009 - Do UOKIK w sprawie stacji benzynowych przy super- i hipermarketach

12.08.2009 - Protest dystrybutorow lekkiego oleju opalowego kierowany do poslow i senatorow RP

01.07.2009 - Pismo w do Ministra Finansow w sprawie wydania interpretacji

25.06.2009 - Pismo do Przewodniczacych Komisji w sprawie uznania paragonu fiskalnego za  dokument wystarczajacy do rozliczenia kosztow uzyskania przychodow zamiast faktury VAT

18.06.2009 - Uwagi do ankiety NBP dotyczacej badania kosztow dokonywania platnosci w Polsce  gotowka i innymi instrumentami platniczymi

31.03.2009 - Pismo do Prezesa UOKiK w sprawie dumpingowych cen paliw na  stacjach przy super i  hipermarketach

16.03.2009 - Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie obrotu paliwami z wolnostojacych naziemnych  zbiornikow z dystrybutorem

12.03.2009 - Pismo do Prezesa UOKiK w sprawie dzialalnosci stacji paliw zlokalizowanych i  prowadzonych przez sieci super i hipermarketowe

10.03.2009 - Pismo do posla K.Putry z podziekowaniami i prosba o wyjasnienie kwestii limitow  wwozu paliw

04.03.2009 - Pismo do Min. Gosp. z propozycja zmiany przepisow  obowiazujacej Ustawy o zapasach ropy naftowej

25.02.2009 - Pismo do Min. Srodowiska w sprawie projektu Dyrektywy PE i Rady ustanawiajacej  ramy dla ochrony gleb oraz zmieniajacej dyrektywe 2004 35 WE

23.02.2009 - Pismo do Min. Srodowiska w sprawie wyposazenia nowobudowanych  stacji paliw w piezometry

10.02.2009 - Pismo do Min. Finansow z prosba o interpretacje przepisow Ustawy  o podatku akcyzowym w zakresie nazewnictwa

28.01.2009 - Pismo do GDDKiA z propozycjami PIPP odnosnie procedury wyboru  operatorow MOP przy autostradach i drogach ekspresowych

26.01.2009 - Pismo do Min. Finansow dotyczace zagadnien zwiazanych z  praktycznym stosowaniem przepisow nowej Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Min. Finansow dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Prezydenta RP dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Prezydenta RP odnosnie limitow wwozowych paliw z krajow spoza UE

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Podkomisji stalej do spraw monitorowania systemu  podatkowego dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Finansow  Publicznych dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Gospodarki  dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Gospodarki  odnosnie limitow wwozowych paliw z krajow spoza UE

09.01.2009 - Pismo do Min. Gosp. odnosnie wprowadzenia uregulowan zobowiazujacych  do wyposazenia stacji paliw w tzw. zasilanie awaryjne

12.11.2008 - Pismo do duzych sieci stacji paliw w sprawie warunkow przetargu na MOP-y

21.11.2008 - Pismo do MF w sprawie zwiekszenia limitow na paliwa wwozone z panstw trzecich

12.11.2008 - Pismo do Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w zwiazku z  brakiem na rynku oleju napedowego

12.11.2008 - Pismo PIPP wraz ze stanowiskiem Zwiazku Pracodawcow dotyczace  roznych poziomow opodatkowania podatkiem akcyzowym dla plynnych i cieklych paliw grzewczych

23.11.2008 - Pismo do Pani Posel PE odnosnie wysokich prowizji od obslugi platnosc  kartami kredytowymi

23.11.2008 - Pismo do Pani Posel PE w sprawie limitow wwozowych paliw spoza panstw UE

Apel PIPP

Pismo do Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w MG odnosnie projektu Ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania wyrobow akcyzowych bedacych plynnymi  lub cieklymi nosnikami energii cieplnej

Pismo do Dyrektora TDT ws. swiadectwa dopuszczenia pojazdow do przewozu  niektorych towarow niebezpiecznych (tzw. czerwonego paska)

Pismo do Dyrektora TDT w sprawie interpretacji i funkcjonowania przepisow prawa  dotyczacego koniecznosci przeprowadzania szkolen i sprawdzania kwalifikacji osob przy obsludze urzadzen LPG

Pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  odnosnie oswiadczen przy zakupie lekkiego oleju opalowego

Pismo do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stacji kontenerowych  i przenosnych zbiornikow na paliwo na stacjach gazowych

Pismo do GUM w sprawie obowiazku legalizacji zbiornikow magazynowych do paliw

Pismo do Komisarz UE ds. konkurencji odnosnie wysokosci prowizji naliczanych  przy transakcjach kartami platniczymi

Pismo do Komisji Kodyfikacyjnej w sprawie skodyfikowania w Kodeksie  Cywilnym umowy franczyzowej

Pismo do Komisji Przyjazne Panstwo dotyczace uzycia paragonu fiskalnego jako dowodu kosztow uzyskania przychodu zamiast faktury VAT

Pismo do Komisji Sejmowych odnosnie nieprzejrzystego i niesprawiedliwego traktowania plynnych paliw grzewczych poprzez stosowanie roznych stawek podatku akcyzowego

Pismo do Komisji Ustawodawczej Komisji Sejmu w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontroli wyrobow akcyzowych bedacych plynnymi lub cieklymi nosnikami energii cieplnej

Pismo do MF z prosba o wykladnie prawa

Pismo do MG ws koniecznosci przeprowadzania szkolen i sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsludze urzadzen technicznych na stacjach LPG

Pismo do MG w sprawie podwojnego karania wlascicieli stacji za sprzedaz paliwa niespelniajacego odpowiednich norm jakosci

Pismo do MG w sprawie rodzajow przyrzadow pomiarowych podlegajacych kontroli metrologicznej oraz zakresu kontroli

Pismo do MG w sprawie wymiany zbiornikow

Pismo do MG w sprawie zasadnosci koncesjonowania obrotu detalicznego  paliw plynnych i wysokosci oplaty koncesyjnej

Pismo do Min. Finansow w sprawie uzycia paragonu fiskalnego jako dowodu kosztow  uzyskania przychodu zamiast faktury VAT

Pismo do Min. Gosp. odnosnie wprowadzenia okresow przejsciowych dla parametru  preznosci par dla LPG

Pismo do Min. Gosp. w sprawie legalizacji odmierzaczy do sprzedazy biopaliw

Pismo do Min. Gosp. w sprawie wprowadzenia okresu przejsciowego na produkcje  lekkiego oleju opalowego o zawartosci siarki 0,3 proc.

Pismo do Ministerstwa Finansow odnosnie zgloszonych przez PIPP uwag do  projektu ustawy o podatku akcyzowym

Pismo do Ministerstwa Finansow w sprawie szczegolowych warunkow prowadzenia  skladow podatkowych

Pismo do Minister Pracy i Polityki Spolecznej odnosnie zakazu pracy w placowkach handlowych we wszystkie dni swiateczne wolne od pracy

Pismo do Ministra Budownictwa w sprawie nowelizacji przepisow odnoszacych sie do  ekspansji wielkopowierzchniowych obiektow handlowych oraz powstajacych przy nich stacji paliw

Pismo do Ministra Budownictwa w sprawie zajecia stanowiska w zakresie m.in. zmiany przepisow  ustawy o gospodarce nieruchomosciami

Pismo do Ministra Finansow

Pismo do Ministra Finansow w sprawie obnizenia stawki podatku akcyzowego na lekki olej opalowy

Pismo do Ministra Finansow w sprawie sprzedazy na stacjach paliw papierosow i innych  wyrobow tytoniowych

Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie ulgi akcyzowej na przetwarzanie odpadow na komponenty  paliwowe i produkcje z ich udzialem paliw komponowanych

Pismo do Prezesa Glownego Urzedu Miar dotyczace legalizacji odmierzaczy paliwowych

Pismo do Prezesa GUM w sprawie legalizacji zbiornikow sluzacych do magazynowania paliw

Pismo do Prezesa UOKiK w sprawie karania wlascicieli stacji za sprzedaz paliwa  niespelniajacego odpowiednich norm jakosci

Pismo do Prezydenta RP w sprawie nowelizowanej Ustawy Prawo Celne i Ustawy o  Podatku Akcyzowym

Pismo do Prezesa URE w sprawie legalizacji zbiornikow sluzacych do magazynowania paliw

Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej - Przyjazne_Panstwo

Pismo do Sekretarza Stanu, Wiceministra Gospodarki - Adama_Szejnfelda

Pismo do starostw powiatowych (wzor) ws wielkopowierzchniowych sklepow i powstawania przy  nich stacji benzynowych

Pismo do starostw powiatowych z prosba o informacje o planowanych inwestycjach stacji  paliw w powiatach

Pismo do URE odnosnie propozycji formularza sprawozdawczego adresowango do podmiotow  realizujacych Narodowy Cel Wskaznikowy

Pismo PIPP do MPiPS w sprawie zakazu handlu w swieta

Propozycje zmian i uwagi PIPP do projektu Ustawy o podatku akcyzowym  z dnia 10 kwietnia 2008r.

Stanowisko MF

Stanowisko PIPP w sprawie legalizacji zbiornikow magazynowych. Pismo do MG

Stanowisko PIPP w sprawie legalizacji zbiornikow magazynowych. Pismo do URE

Wystapienie do Komisarza UE - podatek akcyzowy

XXII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2015

XXII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2015!

Nowości XXII MTSP

Dlaczego warto być na Targach Stacja Paliw?

Targi to prestiż i wiedza


Wszystko do samochodu

Największe spotkanie branży myjniowej

Paliwa

Strefa Oleju

Strefa LPG

Convenience


Akademia Przedsiębiorcy

O poprzednich edycjach MTSP czytaj TU>>>

CZYTAJ WIĘCEJ: t
argi.paliwa.pl>>

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 

Wywiady i reportaże Polskiej Izby Paliw Płynnych

ADR po 1 stycznia – rozmowa z Andrzejem Kolasą, p.o. dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Potrzebna jest koordynacja – rozmowa z Krzysztofem Romaniukiem, dyrektorem ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu NaftowegoRosną wpływy z akcyzy – rozmowa z Agnieszką Królikowską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

W obronie wolnego rynku

Nowa dyrektywa przeciw unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym

Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową


Czwarta transza deregulacji podpisana


List MF do podatników VAT ws. zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami


Komunikat Polskiej Izby Paliw Płynnych


POPiHN ws. listu ostrzegawczego MF do przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami


Trwają konsultacje zmian przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych

XIII FORUM O JAKOŚCI PALIW już 3 grudnia!

Komentarz Ministerstwa Finansów ws. kontroli branży paliwowej i stanowisko Polskiej Izby Paliw Płynnych

URE: Wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie posiadanej koncesji OPCPOPiHN: „W I kwartale 2014 r. wyłudzenia w obrocie ON wzrosły do poziomu 27%"

Odwrócony VAT, niestety, nie dla paliw!!!

TK ws. karania sprzedawców oleju opałowego


Sprzedawcy LOO pikietowali przed Sejmem

Koncesje na import paliw

Kolejne uderzenie w mafię paliwową

Trwają prace nad projektem zmian w VAT

PIPP otwiera oddział w Krakowie

Walne Zgromadzenie PIPP 26 czerwca 2014 r. - Nowe władze Izby

Marże wciąż niskie

Jakość paliw w 2013 r.


CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Zapraszamy do rozmowy na Skype

Jeżeli chcesz porozmawiać o bieżących problemach dotyczących branży paliwowej lub podzielić się pomysłami dotyczącymi PIPP teraz masz możliwość skontaktowania się z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. Połączenie możliwe jest w każdą środę między godziną 12:00 a 13:00. Nasz adres Skype: PALIWA.PL

Konferencje i spotkania regionalne

Najbliższe konferencje

Jubileusz XX-lecia Izby

Jubileusz XX-lecia Polskiej Izby Paliw Płynnych

Program Jakościowy Polskiej Izby Paliw Płynnych

O programie - "Złota Kropla"

Patronaty PIPP

Patronaty PIPP


Opinia TDT w sprawie uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych

Opinia Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych.

Raport Polski Rynek Paliw Płynnych

 

Lekki Olej Opałowy

Aktualności