Wychodząca

26 sierpnia 2014 r. – Izba wystąpiła do Izby Celnej w Warszawie z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kilku kwestii związanych z lekkim olejem opałowym;

14 sierpnia 2014 r. – Izba wysłała do Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, prośbę o rozważenie możliwości udziału Pani Rzecznik w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej;

7 sierpnia 2014 r. – Izba wystosowała podziękowanie do Sędzin WSA we Wrocławiu w związku ze skierowaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie LOO;

1 sierpnia 2014 r. - Izba wysłała do Macieja Bando, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uwagi do projektu dokumentu obejmującego wytyczne w zakresie komparycji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

30 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Ministerstwa Finansów wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej obrotu lekkim olejem opałowym;

30 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Mateusza Szczurka, Ministra Finansów, stanowisko Izby w sprawie założeń projektu ustawy o podatku od towarów i usług;

22 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, pismo zawierające pytanie, czy propozycje zgłoszone przez Izbę w piśmie z dnia 20 marca 2014 r. (w sprawie powołania zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli administracji rządowej oraz przedsiębiorców w celu opracowania propozycji zmian systemowych w zakresie regulacji prawnych dot. rynku paliw płynnych w Polsce) zostały rozpatrzone oraz czy spotkały się z akceptacją Pana Premiera;

22 lipca 2014 r. – Izba wysłała do prof. dr hab. Romana Hausera, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pismo zawierające pytanie o możliwy termin odpowiedzi na wystąpienie Izby z dnia 17 kwietnia 2014 r.;

18 lipca 2014 r. – Izba wysłała do Macieja Bando, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wydanych przez URE koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

18 lipca 2014 r. – PIPP oraz działający przy niej KKDLOO wystosowali do Pana Andrzeja Niedbalskiego, prezesa Orlen Paliwa, prośbę o spotkanie w celu omówienia spraw związanych ze stosowaniem przepisów regulujących obrót olejem napędowym przeznaczonym do celów opałowych;

27 maja 2014 r. – KKDLOO wystosowało petycję w sprawie zagadnień dot. LOO do wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego;

6 maja 2014 r. – Izba wystąpiła do Krzysztofa Gadowskiego, przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Gospodarki z propozycjami zmian ustawodawczych do procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

6 maja 2014 r. – Izba przekazała Januszowi Piechocińskiemu, Ministrowi Gospodarki opinię PIMOT dot. metod badania odporności na utlenianie olejów napędowych;

5 maja 2014 r. – Izba wystąpiła do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki z propozycją powołania zespołu ds. zmian systemowych w zakresie regulacji prawnych dotyczących branży energetycznej, w tym w szczególności branży paliwowej;

17 kwietnia 2014 r. – KKDLOO przy PIPP wysłał do Romana Hausera, prezesa NSA wniosek o wystąpienie do NSA o podjęcie uchwały wyjaśniającej stosowanie przepisów akcyzowych na olej opałowy mogącej zapewnić jednolitość orzecznictwa oraz jego zgodność z zasadami wynikającymi z Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;

27 marca 2014 r. – Izba wysłała Janowi Buremu, przewodniczącemu PSL informację na temat problemów, z jakimi borykają się dystrybutorzy LOO;

20 marca 2014 r. – Izba poprosiła Przemysłowy Instytut Motoryzacji o opinię dot. metod badania odporności na utlenianie olejów napędowych zawierających FAME

18 marca 2014 r. – Izba wysłała do UPEI podpisany kod etyczny;

13 marca 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych stanowisko dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk 2149);

10 marca 2014 r. – Izba wysłała do wybranych Ambasad RP zaproszenie do odwiedzenia Targów „Stacja Paliw” 2014 wraz z prośbą o rozpowszechnienie informacji o targach wśród podmiotów zainteresowanych polskim rynkiem paliwowym;

21 lutego 2014 r. – Izba wysłała do Janusza Piechocińskiego - Ministra Gospodarki, stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej;

20 lutego 2014 r. – Izba wysłała do Janusza Piechocińskiego - Ministra Gospodarki, opinię w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

18 lutego 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Dery - Posła na Sejm RP; Arkadiusza Mularczyka - Posła na Sejm RP; Beaty Kempy - Posłanki na Sejm RP podziękowania za zaangażowanie w pracę i obronę projektu zmian ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;

21 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Dery, Posła na Sejm RP; Wojciecha Bronickiego, Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier w Ministerstwie Finansów oraz Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Służby Celnej zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opałowego;

20 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Andrzeja Dery, Posła na Sejm RP, uwagi dotyczące projektu zmian do ustawy o podatku akcyzowym autorstwa Solidarnej Polski;

17 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki prośbę o rozważenie możliwości zniesienia obowiązku zachowania parametru odporności na utlenianie, wynikającego z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w  sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2013.1058j.t.);

16 stycznia 2014 r. – Izba wysłała do Jerzego Majchrzaka, Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki prośbę o doprecyzowanie zagadnień dotyczących nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny, a zwłaszcza substancji zawierających powyżej 3% metanolu;

23 grudnia 2013 r. – Izba wysłała premierowi Januszowi Piechocińskiemu pismo, w którym przedstawiła swoje wątpliwości dotyczące stosowania przepisów wynikających z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny;

16 grudnia 2013 r. – Izba wysłała Zbigniewowi Kamieńskiemu, zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, stanowisko Izby w sprawie analizy zasadności wydania pozostających w kompetencji Ministra Gospodarki aktów wykonawczych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

10 grudnia 2013 r. – Izba wysłała Małgorzacie Krasnodębskiej-Tomkiel, prezes UOKIK prośbę o spotkanie dotyczące proponowanych przez Izbę zmian do projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;

5 grudnia 1013 r. - w piśmie do Ministerstwa Finansów Polska Izba Paliw Płynnych, konsekwentnie stojąc na stanowisku, iż wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zakresie opodatkowania obrotu paliwami płynnymi - powodujących wzrost obciążeń publiczno-prawnych, wpływa negatywnie na rynek paliwowy w Polsce, przedstawiła opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.

3 grudnia 2013 r. – Izba wysłała Mateuszowi Szczurkowi, ministrowi finansów, Maciejowi Grabowskiemu, ministrowi środowiska, Elżbiecie Bieńkowskiej, minister Infrastruktury i Rozwoju gratulacje z okazji nominacji na urząd ministra;

2 grudnia 2013 r. – Izba wysłała pismo do Bundesverband Freier Tankstellen e.V. (BFT) prośbę o zorganizowanie spotkania mającego na celu wymianę informacji dotyczących doświadczeń BFT w zakresie funkcjonowania tzw. grupy zakupowej, którą tworzą na niemieckim rynku niezależne stacje paliw;

2 grudnia 2013 r. – Izba wysłała do Ministerstwa Finansów stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym;

29 listopada 2013 r. -  w piśmie do Ministerstwa Gospodarki Polska Izba Paliw Płynnych przedstawiła opinię nt. zmian w zakresie przewidzianym przez Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020.

28 listopada 2013 r. – Kancelaria Radców Prawnych Kutnik Kalinowski i Partnerzy w imieniu Polskiej Izby Paliw Płynnych wysłała do Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej prośbę o ponowne przeanalizowanie sprawy dotyczącej przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz zestawień oświadczeń o przeznaczeniu nabytego oleju opałowego w świetle nowych argumentów i dowodów;

26 listopada 2013 r. – Izba wysłała Podkomitetowi ds. Paliw Płynnych KT 222 stanowisko w zakresie wymagań jakościowych dla węglowodorów syntetycznych jako komponentów paliw silnikowych;

8 listopada 2013 r. – Izba wysłała Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Koninie opinię dotyczącą możliwości ewentualnego zakupu i stosowania w pojazdach na terenie Polski oleju napędowego nie zawierającego dodatków w postaci biokomponentów;

7 listopada 2013 r. -  pismo do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki z uwagami opiniującymi projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej [pismo MG z 11 października 2013 r.] - w szczególności zmiany w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym odnośnie obrotu olejem opałowym; PIPP stoi na stanowisku, że kierunek zmian należy ocenić pozytywnie, jednak nie wszystkie propozycje wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom zajmującym się obrotem olejem opałowym; PIPP podtrzymuje negatywne stanowisko co do systemu oświadczeń, a zwłaszcza zakresu odpowiedzialności sprzedawców loo.

21.06.2013 - pismo prezes PIPP  Haliny Pupacz  do Marka Woszczyka, prezesa URE, ze stanowiskiem ws.  prawidłowości interpretowania przepisów przez terenowe oddziały URE.;

21.06.2013       pismo prezes PIPP  Haliny Pupacz do Macieja Grabowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, ws. budzącego wątpliwości interpretacyjne braku precyzji w nowelizacji ustawy o VAT,  zwłaszcza w obszarze kreującym zobowiązania po stronie przedsiębiorców;.

21.06.2013        pismo prezes PIPP  Haliny Pupacz do Jacka Rostowskiego, wicepremiera i ministra finansów, ws. rozpatrzenia  podjęcia działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie nabywcom produktów paliwowych uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości swoich  kontrahentów - dostawców paliw.

29.03.2013 - pismo do Pana Donalda Tuska, Premiera RP, z uprzejmą prośbą i apelem o obronę polskich przedsiębiorców, którzy wyniszczani są działalnością nieuczciwych podmiotów oferujących nierealnie niskie ceny produktów ropopochodnych bez odprowadzania należnych opłat publicznoprawnych – przez tzw. „szarą strefę”.

29.03.2013 - pismo do Pana Janusza Piechocinskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki oraz Pana Jana Vincenta-Rostowskiego, Wicepremiera, Ministra Finansów, z prośba o pilne spotkanie z przedstawicielami branży w związku z niepokojącym zjawiskiem rozrastającej się tzw. „szarej strefy” w handlu paliwami płynnymi.

18.03.2013 - pismo do prof. dr hab. inż. Marii Ciechanowskiej, dyrektora Instytutu Nafty i Gazu z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie możliwych działań  zapobiegających obniżaniu parametru odporności na utlenianie, w kontekście informacji UOKiK nt. ubiegłorocznych wyników badań jakości paliw.

15.03.2013 - pismo do Micole Wieme z Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej ws. przedstawienia aktualnej informacji nt. zakresu odpowiedzialności sprzedawców oleju opałowego i kwest sankcji podatkowej za brak dokumentacyjne.

11.03.2013 - pismo do Pana Macieja Grabowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, zawierające stanowisko Polskiej Izby Paliw Płynnych wobec projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy – Ordynacja podatkowa

04.03.2013 - pismo do Pana Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, zawierające informację na temat często zgłaszanego problemu przedłużania się postępowań administracyjnych z uwagi na procedury związane z obowiązującym trybem doręczeń wydanych decyzji administracyjnych.

25.02.2013  -  pismo do prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego, zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, z prośbą o udzielenie informacji odnośnie zaawansowania prac nad częścią szczególną KC, w szczególności w zakresie dotyczącym umowy franczyzowej;

12.02.2013 r.  -  pismo do Elżbiety Piskorz, zastępcy dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, dotyczące wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej odnośnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych; PIPP zwraca uwagę, że wszelkie działania propagujące pożądany wzrost zużycia paliw alternatywnych w transporcie muszą być poprzedzone wszechstronnymi badaniami i społeczną kampanią informacyjną;

25.01.2013 - pismo do Pani Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania prowadzonego przez Trybunałem Konstytucyjnym.

25.01.2013 - pismo do Pani Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawierające uwagi w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

17.12.2012 - pismo do Pana Janusza Piechocinskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Polskiej Izby Paliw Płynnych.

10.12.2012 - pismo do Tomasza Tomczykiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, zwracające uwagę na skutki finansowe proponowanej nowelizacji, które w znaczący sposób dotkną sprzedawców paliw w związku z koniecznością dostosowania instalacji na stacjach paliw do sprzedaży benzyn z 10-proc. zawartością bioetanolu lub 22-proc. zawartością eterów etylo-tetr-butylowego lub etylo-tetr-amylowego (E10): wśród niezbędnych prac modernizacyjnych należy wskazać m.in. nowe zbiorniki magazynowe (ew. dostosowanie istniejących), dodatkowe odmierzacze paliw i stanowiska tankowania oraz dostosowanie rurociągów. 

07.11.2012 - pismo do Pana Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Senackiej Komisji Budźetu i Finansów Publicznych, zawierające zstanowisko środowiska branży paliwowej popierające regulacyjne rozwiązania dotyczące całkowitej opłaty akceptanta przy obrocie bezgotówkowym.

24.10.2012 - pismo do Pani Małgorzaty Szymańskiej, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki zawierające zapytanie o możliwość przedłużenia terminu obowiązku wyposażenia w urządzenia, o których mowa w par. 97 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych (…);

10.10.2012. – pismo przekazane posłowi Wojciechowi Jasińskiemu, przewodniczącemu Sejmowej Komisji Gospodarki zawierające postulaty dotyczące obecnej sytuacji panującej na rynku paliwowym

10.10.2012 – pismo do Pana Tadeusza Ferenca, prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie korespondencji Prezydenta skierowanej do wszystkich przedsiębiorców będących właścicielami punktów sprzedaży paliw ciekłych działających na terenie województwa podkarpackiego; PIPP wyraziła protest przeciwko nieuzasadnionemu wyrażaniu poglądów jakoby przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw zawyżali ceny detaliczne, kierując się uzyskaniem jak największej marży zysku

28.09.2012 – pismo do Pani Janiny Marii Popowskiej, prezes Głównego Urzędu Miar podtrzymujące stanowisko PIPP w kwestii wyłączenia zbiorników magazynowych posadowionych na stacjach paliw z prawnej kontroli metrologicznej

20.09.2012 - pismo do Pana Wojciecha Jasińskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Rafała Grupińskiego, Przewodniczącego KP PO, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Arkadiusza Mularczyka, Przewodniczącego KP SP, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Mariusza Błaszczaka, Przewodniczącego KP PiS, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Leszka Millera, Przewodniczącego KP SLD, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Janusza Palikota, Przewodniczącego KP RP, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Jana Burego, Przewodniczącego KP PSL, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Leszka Millera, Przewodniczącego KP SLD, z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

20.09.2012 - pismo do Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki z prośbą o przedstawienie katastrofalnej sytuacji na rynku detalicznej sprzedaży paliw podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki oraz możliwość zaproszenia przedstawicieli operatorów niezależnych stacji paliw na posiedzenie

18.09.2012 - pismo do Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki w sprawie obowiązku legalizacji metrologicznej zbiorników magazynowych na stałe posadowionych na stacjach paliw

17.09.2012 - pismo do Pana Jacka Kapicy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące ustawy deregulacyjnej, zawierające projekt uzgodnień i konkretnych zmian legislacyjnych dotyczących podatku akcyzowego

07.09.2012 - skarga do Pana Donalda Tuska , Premiera RP, na działanie UOKiK polegające na nieuwzględnieniu kierowanych przez przedsiębiorców wniosków o zbadanie naruszenia przez PKN Orlen S.A. zasad konkurencji

07.09.2012 - pismo do Pana Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z prośbą o przekazanie informacji zawierającej zestawienie wszystkich wymogów, które mają spełnić przedsiębiorcy posiadający koncesje na obrót paliwami płynnymi, chcący uruchomić kolejny obiekt (stację paliw) dedykowany do detalicznej sprzedaży paliw

07.09.2012 - pismo do Pana Jana Urbanowicza, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, z prośbą o zajęcie stanowiska wobec rozbieżności interpretacyjnych jakie istnieją w związku z treścią ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

07.09.2012 - pismo do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

07.09.2012 - pismo do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

07.09.2012 - pismo do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

07.09.2012 - pismo do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, z prośbą o udzielenie informacji i danych dotyczących skali wykrytego nielegalnego wwozu paliw płynnych przekraczającego dozwolony limit 600 litrów oraz ilości wykrytych przypadków wwozu paliw płynnych z pominięciem obowiązku zapłaty podatku VAT i akcyzowego

03.09.2012 - pismo do Pana Donalda Tuska, Premiera RP, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Izby

03.09.2012 - pismo do Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera RP, Ministra Gospodarki, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Izby

03.09.2012 - pismo do Pana Tomasza Tomczykiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, z prośbą o możliwość spotkania z przedstawicielami Izby

28.08.2012 - pismo do Prezesa UOKiK zawierające zestawienie cen detalicznych ON i Pb95, wskazujące na ponowne łamanie zasad uczciwej konkurencji 

14.08.2012 - pismo do Pana Mieczysława Kasprzaka, Pełnomocnika Rządu ds. Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, z uwagami dotyczącymi projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

09.08.2012 - pismo Komitetu Koodrynacyjnego Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opałowego do Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, w uwagami do projektu nowelizacji ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

03.08.2012 - pismo do Pana Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia, w sprawie wystąpienia dr Grzegorza Kucharewicza, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, dotyczącego proponowanych zmian w zakresie dopuszczalności sprzedaży niektórych leków poza aptekami

03.08.2012 - pismo do Pana dr Grzegorza Kucharewicza, Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, zawierające sprzeciw wobec wystąpienia do Ministra Zdrowia dotyczącego proponowanych zmian w zakresie dopuszczalności sprzedaży niektórych leków poza aptekami

02.08.2012 – pismo do Pana Wojciecha Bronickiego, Dyrektora Departamentu Akcyzowego i Ekologicznego Ministerstwa Finansów w nawiązaniu do zaproszenia w sprawie spotkania;

27.07.2012 – pismo do Pana Mieczysława Grzebulskiego, z-cy Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier Ministerstwa Finansów w sprawie w sprawie analiz dotyczących obrotu produktami ropopochodnymi;

26.07.2012 – pismo do przewodniczących klubów parlamentarnych z uwagami środowiska branży paliwowej w związku z propozycją zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych;

26.07.2012 -  pisma do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych z uwagami środowiska branży paliwowej w związku z propozycją zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych

25.07.2012 – pismo do Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, ustosunkowujące się do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce; odnosząc się do propozycji założeń ww. projektu, z racji zakresu przedmiotowego prowadzonej działalności statutowej,  PIPP szczególną wagę przykłada do proponowanego „zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z obrotem olejami opałowymi”;

24.07.2012 – pisma w sprawie projektu nowelizacji ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, oz. 473, ze zm.), zakładającego wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

17.07.2012 - pismo do Centrum PKS Sp. z o.o. z prośbą o informacje na temat spełnianych wymagań jakościowych jako członka programu ZŁOTA KROPLA.

17.07.2012 - pismo do PKN Orlen z prośbą o możliwość spotkania.

17.07.2012 - pismo do Prezes UOKiK z prośbą o możliwość spotkania.

17.07.2012 - pismo do przewodniczącego KP PO z prośbą o możliwość spotkania z posłami klubu w celu omówienia tematu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w zakresie obowiązku pozyskiwania od nabywcy oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju.

16.07.2012 - pismo do NBP w sprawie interchange.

13.07.2012 - pismo do przewodniczącego KP PSL z prośbą o możliwość spotkania z posłami klubu w celu omówienia tematu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym w zakresie obowiązku pozyskiwania od nabywcy oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju.

11.07.2012 - pismo do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zawierające gotowość do wsparcia i pomocy przy pracach dotyczących pozytywizacji umowy franchisingu.

03.07.2012 - pismo do Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z prośbą o możliwość spotkania.

25.06.2012 - pismo do Premiera, Ministra Gospodarki i Ministra Finansów z postulatem podjęcia przez Rząd Polski działań zmierzających do eliminowania efektu spekulacji cenami ropy naftowej na rynkach światowych.

18.06.2012 - pismo do Ministra Gospodarki z propozycją zmian w art. 89 ustawy o podatku akcyzowym systemu składania oświadczeń i zaświadczeń przez sprzedawców oleju napędowego przeznaczonego na cele grzewcze.

01.06.2012 - pismo do Donalda Tuska, Premiera RP, z prośbą o wsparcie działań zmierzających do unormowania sytuacji związanej z opłatami interchange w Polsce

01.06.2012 - pismo do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego z prośbą o podjęcie działań w sprawie rozpowszechniającego się procederu ominięcia opodatkowania importowanego towaru i przeniesieniu ciężaru odpowiedzialności na prowadzących stację paliw.

31.05.2012 - Pismo do PKN Orlen z prośbą o informację dotyczącą powodów wprowadzenia przez PKN Orlen ograniczeń objętościowych w tankowaniu autocystern indywidualnych odbiorców paliwa w bazach magazynowych PKN Orlen.

11.05.2012 - Pismo do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego na pismo z prośbą o przekazanie informacji odnośnie zaawansowania prac w zakresie skodyfikowania umowy franczyzowej

26.04.2012 - Pismo do Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka, z prośba o rozważenie możliwości zmiany aktualnych przepisów podatkowych w celu obniżenia cen za energię grzewczą

24.04.2012 - Pismo do Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka, z prośbą o rozważenie działań zmierzających do zmiany obowiązujących regulacji dotyczących corocznych opłat, wnoszonych przez podmioty, którym udzielona została koncesja na obrót paliwami płynnymi

23.04.2012 - Pismo do przewodniczących klubów parlamentarnych z prośbą o rozważenie działań zmierzających do zmiany obowiązujących regulacji dotyczących corocznych opłat, wnoszonych przez podmioty, którym udzielona została koncesja na obrót paliwami płynnymi

23.04.2012 - Wniosek do NSA o udzielenie informacji publicznej dotyczącej oleju opałowego

23.04.2012 - Pismo Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka, zawierające propozycję nowelizacji
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

23.04.2012 - Pismo do Premiera RP, Pana Donalda Tuska, z apelem o zmianę obowiązujących regulacji dotyczących corocznych opłat, wnoszonych przez podmioty, którym udzielona została koncesja na obrót paliwami płynnymi.

18.04.2012 - Pismo do UOKiK z prośbą o przedstawienie obecnego etapu postępowania w związku z zachowaniem rynkowym PKN Orlen S.A.

18.04.2012 - Pismo do przewodniczących klubów parlamentarnych zawierające prośbę o wsparcie działań nad nazwaniem umowy franczyzowej, poprzez nowelizację obowiązującego kodeksu cywilnego

12.04.2012 - Pismo do TDT dotyczące uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych

06.04.2012 - Pismo do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z prośbą o udzielenie informacji na temat zaawansowania prac nad nowym kodeksem cywilnym, w szczególności nad częścią szczególną zobowiązań

27.03.2012 - Pismo do MF dotycząc spraw karnych skarbowych z art. 73a Kks, związanych ze zmianą przeznaczenia wyrobów akcyzowych będących wyrobami energetycznymi, takimi jak różnego rodzaju paliwa oraz o kontrolach podatkowych przeprowadzonych u sprzedawców LOO

21.03.2012 - Pismo do MG ustosunkowujące się do propozycji założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

13.03.2012 - Pismo do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych z prośbą o wsparcie dla projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wystosowanym przez Klub Parlamentarny Solidarnej Polski

06.03.2012 - Pismo do Ministra Skarbu Państwa zawierające zestawienie średnich kosztów prowadzenia stacji paliw

02.03.2012 - Pismo do Posła na Sejm RP, Pana Jacka Żalka, z prośbą o pilne podjęcie stosownych czynności zmierzających do przyspieszenia rozpoznania przez TK pytania prawnego dotyczącego podatku akcyzowego

29.02.2012 - Pismo do Premiera RP zawierające prośbę o możliwość zorganizowania spotkania w celu omówienia problemu Lekkiego Oleju Opałowego oraz dróg wyjścia z obecnej sytuacji

28.02.2012 - Pytanie do MF w sprawie nabywania towarów od których powinien być zapłacony podatek akcyzowy - sytuacje, w których podmiot nabywa towar od podmiotu, który winien uiścić podatek akcyzowy na wcześniejszym etapie obrotu

20.02.2012 - Prośba do MF o informacje dotyczące ilości wszczętych przez urzędy celne postępowań związanych z rozliczeniami podatku akcyzowego za LOO

16.02.2012 - Pismo skierowane do Ministra Gospodarki z prośbą o możliwośc osobistego spotkania

10.02.2012 - Pismo do NBP przedstawiające stanowisko Izby w zakresie zmina poziomu opłaty Interchange

18.01.2012 - Pismo zabrane na spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa, przedstawiające dramatyczna sytuację detalicznych przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami, spowodowaną bezwzględną polityką cenową koncernów paliwowych

09.01.2012 - Pismo do UOKiK z prośbą o informacje pozwalającą na określenie terminu zakończenia postępowania

05.01.2012 - Pismo do UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zgodności z obowiązującym prawem zapisu umownego, dot. wyłączności fostaw produktu, stosowanego przez PKN ORLEN

02.01.2012 - Prośba do MF o przekazanie informacji w ilu postępowaniach prowadzonych przez organy celne skierowano wnioski o ukaranie kontrolowanych sprzedawców LOO

30.12.2011 - Pismo do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z informacją o doświadczeniu przedsiębiorców sektora paliwowego w zakresie funkcjonowania ssystemu kontroli - oświadczenia

22.12.2011 - Pismo do MŚ w sprawie masowej likwidacji kotłowni opalanych ekologicznym olejem napędowym do celów opałowych

20.12.2011 - Gratulacje dla Ministra Skarbu Państwa, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Środowiska, Ministra Transportum Budownictwa i Gospodarki Morskiej z okazji nominacji na urząd ministra w rządzie

09.12.2011 - Pismo do MF z prośbą o uszczegółowienie informacji dotyczących kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie rodzaju paliwa w zbiornikach pojazdów

28.11.2011 - Pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o ponowne rozpatrzenie skargi

16.11.2011 - Pismo do KUL z podziekowaniem za zainteresowanie tematem oraz deklaracja wytypowania osób, które wezmą udział w pracach zmierzających do doprecyzowania zagadnienia i uruchomienia projektu

09.11.2011 - Pismo do KE z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy (w związku ze złożoną skargą w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego)

09.11.2011 - Prośba do MŚ o przesłanie informacji odnośnie imprementacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

04.11.2011 - Prośba do MF o udostępnienie informacji odnośnie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie rodzaju paliwa w zbiornikach pojazdów

02.11.2011 - Odpowiedź do MF zawierająca uwagi członków KKDLOO w kwestii stosowania przepisów prawa dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu oleju na cele opałowe

24.10.2011 - Pisma wysłane do Premiera RP oraz Ministra Skarbu Państwa z prośbą o mozliwość spotkania w związku z kryzysową sytuacją niezależnych operatorów stacji paliw

24.10.2011 - Pismo do Prezesa GPW z prośbą o zainteresowanie się problemem, z którym borykaja sie niezależni przedsiębiorcy zajmujący się obrotem paliwami płynnymi

24.10.2011 - Pismo do ABW z prośbą o informację czy przedstawiony w piśmie z dnia 17.10.2011 problem może być przedmiotem zainteresowania Agencji w kontekście podejmowanych działań

21.10.2011 - Pismo do MF zawierające opracowanie KKDLOO zawierające propozycje zmiany aktów prawnych dotyczących obrotu LOO

17.10.2011 - Pismo do ABW zawierające informację na temat utrzymującej się sytuacji w obszarze sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw płynnych w Polsce

13.10.2011 - Pismo do UOKiK z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zaawansowania postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia zakazu antymonopolowego

10.10.2011 - Ponowny apel skierowany do Premiera, Wicepremiera oraz Ministra Skarbu Państwa o wsparcie niezaleznych operatorów stacji paliw w Polsce

10.10.2011 - Prośba wysłana do Prezesów koncernów paliwowych LUKOIL, Shell Polska, STATOIL, NESTE Polska o wsparcie działań PIPP mających na celu przywrócenie zasad konkurencji na polskim rynku paliw

06.10.2011 - Pismo do Rektora KUL oraz Rektora UKSW z prośbą o możliwość podjęcia prac naukowych mających na celu zbadanie jakie szkodliwe skutki i straty powstały w procesie stosowania wadliwego prawa i nadużyć urzędniczych w latach 2002-2009

30.09.2011 - Pismo do UOKiK zawierajace faktury potwierdzające iż cena paliwa oferowana w hurcie jest wyższa od ceny detalicznej oferowanej na stacjach paliw PKN Orlen

23.09.2011 - Pismo do Członków Rady Nadzorczej PKN Orlen z prośbą o niezwłocznie podjęcie działań mających na celu zbadanie nieprawidłowości i ryzyka prawnego wynikającego z realizowanej przez Zarząd PKN Orlen strategii sprzedaży oraz o pomoc w przywróceniu realnych cen hurtowych paliwa w bazach magazynowych PKN Orlen

22.09.2011 - Pismo do PKN Orlen zawierające informację o sytuacji do jakiej zostali doprowadzeniu niezależni przedsiębiorcy sprzedający paliwo w wyniku stosowania obecnej polityki cenowej przez PKN Orlen.

16.09.2011 - Pismo do UOKiK zawierajace faktury potwierdzające iż cena paliwa oferowana w hurcie jest wyższa od ceny detalicznej oferowanej na stacjach paliw PKN Orlen

13.09.2011 - Apel skierowany do Premiera, Wicepremiera oraz Ministra Skarbu Państwa o wsparcie niezaleznych operatorów stacji paliw w Polsce

9.09.2011 - Informacja do UOKiK na temat zmowy cenowej koncernów na dzień 24 sierpnia 2011

8.09.2011 - Pismo do UOKiK w sprawie stosowania cen dumpingowych i wykorzystywania pozycji dominującej na rynku hurtowym paliw w Polsce przez PKN Orlen

02.09.2011 - Pismo do Prezesa PKN ORLEN S.A. w sprawie polityki cenowej koncernu

12.08.2011 - Pismo do Ministerstwa Finansów, w nawiązaniu do odpowiedzi na wniosek skierowany do Sekretarza Stanu z prośbą o rozważenie możliwości wykorzystania uprawnień celem zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej

02.08.2011 - Pismo do UOKiK w sprawie zaniżania cen na stacjach paliw

02.08.2011 - Prośba do UOKiK o udzielenie informacji na temat zmian umów franczyzowych stacji paliw działających pod nazwą ORLEN

28.07.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki z propozycjami zmian przepisów dot. sankcji w podatku akcyzowym w sprawie składania zestawienia oświadczeń

11.07.2011 - Prośba do przewodniczących klubów parlamentarnych o udzielenie odpowiedzi czy w programie ich klubów znajdują sie lub znajdą się elementy dotyczące zmian w obowiązujących przepisach prawa w sprawie podatków i para-podatków w cenach paliw

07.07.2011 - Zawiadomienie do UOKiK dotyczące stosowania praktyki "margin squeeze" na polskim rynku hurtowej sprzedaży benzyny i oleju napędowego

06.07.2011 - Pismo do Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji "Przyjazne Państwo" z propozycjami zmian do ustawy o podatku akcyzowym

29.06.2011 - Wspólne pismo PIPP oraz POPiHN skierowane do Ministerstwa Infrastruktury z propozycją zmian technicznych oraz sugestiami zmian prawnych związanych z mozliwością wprowadzenia  samoobsługi w tankowaniu autogazu w Polsce.

27.06.2011 - Pismo do Premiera RP, Pana Donalda Tuska, z ponowną prośbą o zwrócenie uwagi na problem przepisów akcyzowych o oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego oraz kontroli podatkowej i celnej w tym zakresie

17.06.2011 - Pismo wystosowane do Ambasad Zagranicznych z siedzibą w Warszawie z zapytaniem czy w ich kraju przyrządy pomiarowe są objęte kontrolą prawidłowości wskazań, przeprowadzaną przez urzędy miar

17.06.2011 - Zapytanie wystosowane do Ministra Finansów odnośnie podmiotu zobowiązanego do uregulowania należności w podatku akcyzowym w nastepującym stanie faktycznym.

14.06.2011 - Pismo do Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2011 w sprawie propozycji zmiany przepisów prawa dotyczących oświadczeń

14.06.2011 - Prośba do Ministerstwa Gospodarki o możliwość przekazania informacji na temat poprawki do ustawy akcyzowej w zakresie zestawień oświadczeń LOO

13.06.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki, Departamentu Regulacji Gospodarczych odnośnie funkcjonowania ustawy o dozorze technicznym

08.06.2011 - Pismo zabrane na posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" dotyczący systemu oświadczeń LOO

31.05.2011 - Prośba skierowana do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie informacji czy obrót, posiadanie, przetwarzanie biopłynami wymaga koncesji

31.05.2011 - Zapytanie skierowane do Ministerstwa Gospodarki zawierające pytanie czy zbiorniki wykorzystywane w celu magazynowania wyłącznie biopaliw lub innych biopłynów energetycznych są traktowane jak pozostałe zbiorniki na paliwa płynne

30.05.2011 - Prośba do PKN Orlen S.A. w sprawie wyjaśnienia podstawy prawnej cen dumpingowych oraz metody "margin squeeze"

30.05.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki z propozycjami zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach

25.05.2011 - Pismo do Pzewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z przypomnieniem o potrzebie skodyfikowania "umów franczyzowych"

24.05.2011 - Pismo skierowane do Prezesa firmy Kapsch Sp. z o.o. w sprawie zasad korzystania z tzw. "e-myta" w Polsce

20.05.2011 - Pismo do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z pytaniem dotyczacym zbiorników wykorzystywanych w celu magazynowania wyłącznie biopaliw lub innych biopłynówenergetycznych

19.05.2011 - Pismo do Prezesa PKN Orlen z wezwaniem do zaprzestania przez PKN Orlen S.A. stosowania praktyk naruszających zasady konkurencji.

19.05.2011 - Interpelacja wysłana do Członków Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przepisów dotyczących oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego, które miałyby zapobiegać wykorzystywaniu tych olejów do celów innych, niż opałowe.

17.05.2011 - Pismo do Ministra Finansów, Pana Jacka Rostowskiego, z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w przepisach prawnych dotyczących podmiotów objętych obowiązkiem badania i publikowania sprawozdań finansowych

17.05.2011 - Protest skierowany do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo"  dotyczący wygłaszania na forum publicznym niezgodnych z prawdą deklaracji

17.05.2011 - Pismo do Przewodnicząsego komisji Nadzwyczajej "Przyjazne Państwo", Pana Adama Szejnfelda, z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji ustawy o rachunkowości roku

06.05.2011 - Wniosek skierowany do Sekretarza Stanu, Pana Jacka Kapicy z prośbą o rozważenie możliwości wykorzystania uprawnień celem zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej

06.05.2011 - Pismo do Ministra Gospodarki, z wnioskiem o odrzucenie propozycji zmiany ustawy o dozorze technicznym w zakresie przedstawionym w autopoprawce.

26.04.2011 - Apel skierowany do Premiera RP z prośbą o pomoc dla dystrybutorów LOO

21.04.2011 - Skarga złożona w imieniu PIPP do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego

21.04.2011 - Pismo do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z prośba o zwrócenie uwagi na problem z minimalnym zakresem dokumentacji wymaganej dla cystern drogowych przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych wg Umowy ADR

13.04.2011 - Prośba, skierowana do Ministerstwa Gospodarki, o maksymalne wydłużenie okresu przejściowego dyrektywy wprowadzającej obowiązek odzyskiwania oparów paliw na etapie II podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw.

13.04.2011 - Wniosek skierowany do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" z prośba o poddanie pod obrady Komisji zagadnienia skutków społecznych, ekonomicznych i gospodarczych stosowania wobec sprzedawców LOO drastycznych sankcji w związku z występowaniem drobnych uchybień w dokumentowaniu obrotu olejem opałowym.

01.04.2011 - Pismo do Przewodniczacego Senackiej Komisji Ustawodawczej, ze stanowiskiem dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

01.04.2011 - Pismo do Premiera RP, Donalda Tuska, z prośbą o stworzenie podstaw dla prawidłowego przebiegu konsultacji społecznych oraz nadzoru nad ich przebiegiem

22.03.2011 - Wniosek złożony w imieniu dystrybutorów LOO zrzeszonych w PIPP do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie mozliwości złozenia w Trybunale Konstytucyjnym wniosku o zbadanie zgodniści z konstytucją przepisów w sprawie podatku akcyzowego oraz w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

22.03.2011 - Pismo do przewodniczących Komisji: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sprawiedliwości i Praw Człowieka z prośbą o informowanie o stanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

14.03.2011 - wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wszczęcie postępowana antymonopolowego wobec spólki dominującej

11.03.2011 - Pismo do Podsekretarza Stanu, Jacka Kapicy, z prośba o podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu całkowita likwidację oświadczeń o przeznaczeniu oleju napędowego do celów grzewczych oraz wprowadzenie systemu rejestracji przez urzedy celne nabywców końcowych tego produktu

11.03.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki z prośbą o wzmożenie prać nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

10.03.2011 - Pismo do Ministra Infrastruktury odnośnie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego Rozporządzenie z dnia 20 października 2006 w sprawie waunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

04.03.2011 - Stanowisko PIPP  w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi proponowanej przez Senatorów RP - dotyczy całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

04.03.2011 - Pismo do Prezesa PKN Orlen w sprawie cen dumpingowych, metody "margin squeeze"

15.02.2011 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki zawierające informację i opinie w sprawie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy

09.02.2011 - Pismo do Ministra Skarbu Państwa z prośba o zwrócenie uwagi na problem drastycznego wzrostu opłat za użytkowanie wieczyste

08.02.2011 - Pismo do Komendanta Głównego Państwowej Strazy Pożarnej oraz do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o zwrócenie uwagi na naruszenie prawa przez podmioty posługujące się zbiornikami paliwowymi na włanyu użytek, tzw. stacje zakładowe, zielone zbiorniki lub "mikrostacje"

07.02.2011 - Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zwrócenie uwagi na naruszenie praw i wolności obywatelskich wywołanych nierównością w podejściu organów państwowych do różnych podmiotów branży paliwowej

04.02.2011 - Stanowisko PIPP w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

02.02.2011 - Pismo do Ministra Finansów w sprawie marż na wyroby tytoniowe sprzedawane na stacjach paliw

31.01.2011 - Pismo do Ministra Finansów w sprawie limitu paliwa zwolnionego z podatku akcyzowego przy wwozie na teren Polski

10.01.2011 - Wniosek do Członkow Parlamentu Europejskiego, Pana Algirdasa Semety,  Pana Karela De Gucht, Pana Gunthera Oettingera oraz do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, w sprawie skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań wspólnotowych przez państwo Polskie, polegającego na naruszeniu art. 2 Wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej(Dz. U. Unii Europejskiej (C) nr 83 z 30.03.2010 r.) w stosunku do dystrybutorów lekkiego oleju opałowego, dokonujących sprzedaży tego wyrobu zgodnie z przeznaczeniem

9.12.2010 - Pismo do GUM w sprawie obowiązku legalizacji zbiorników posadowionych na stałe na stacjach paliw

08.12.2010 - Prośba do Europosłów o odpowiedź na pismo w sprawie wniosku PIPP o "niewywiązywanie się ze zobowiązań wspólnotowych przez Państwo Polskie, polegające na naruszeniu art. 2 wersji skonsolidowanej Traktatu UE w stosunku do dystrybutorów LOO, dokonujących sprzedaży tego wyrobu zgodnie z przeznaczeniem".

03.12.2010 - Pismo do Rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji i wyjaśnień dotycząch artykułu w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

16.11.2010 - Pismo do Głównego Urzędu Miar dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badan i sprawdzeń wykonywanych podczas kontroli metrologicznej

29.10.2010 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie planowanych rozwiązań dotyczących monitorowania i kontrolowania jakości paliw

25.10.2010 - Prośba do Ministra Jacka Kapicy o udostępnienie raportu o wynikach prowadzonych kontroli podmiotów dokonujących obrotu paliwami

13.10.2010 - Stanowisko PIPP w sprawie projektu Kierunki rozwoju Czystych Technologii Węglowych w Polsce

30.09.2010 - Pismo do przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z prośbą o poinformowanie PIPP o stanie prac nad nową kodyfikacją prawa cywilnego

29.09.2010 - Skarga do Członkow Parlamentu Europejskiego, Pana Algirdasa Semety,  Pana Karela De Gucht, Pana Gunthera Oettingera, w sprawie skomplikowanej i niezrozumiałej regulacja podatku akcyzowego od sprzedaży oleju napędowego do celów opałowych

27.09.2010 - Wniosek do Europosłów, Pana Jarosława Wałęsy, Pana Konrada Szymańskiego, Pana Sławomira Nitrasa oraz do Pani Leny Kolarskiej-Bobińskiej, w sprawie skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań wspólnotowych przez państwo Polskie, polegającego na naruszeniu art. 2 Wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej(Dz. U. Unii Europejskiej (C) nr 83 z 30.03.2010 r.) w stosunku do dystrybutorów lekkiego oleju opałowego, dokonujących sprzedaży tego wyrobu zgodnie z przeznaczeniem

16.09.2010 - Pismo do prof. dr hab. Leonarda Etela z prośbą o zainteresowanie sie problemem dystrybutorów LOO

14.09.2010 - Stanowisko PIPP na temat ryzyka wzrostu akcyzy na autogaz

10.09.2010 - Odpowiedź na pismo Ministerstwa Gospodarki z prośba o ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań o zmianie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

03.09.2010 - Pismo do Premiera z podziękowaniem za zainteresowanie problemem dystryburowów LOO

01.09.2010 - Pismo w sprawie publikacji pisma na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów

Rozdzielnik:

Wiceminister Finansów - Jacek Kapica

Premier - Donald Tusk

Marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz

Marszałek Sejmu - Grzegorz Schetyna

23.08.2010 - Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie zmiany ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

23.08.2010 -Pismo skierowane do posła Zbysława Owczarskiego w sprawie zwrócenia uwagi na problem prowizji pobieranych od kart kredytowych na stacjach paliw

20.08.2010 - Pismo w sprawie zbiorników wolnostojących z dystrybutorem

Rozdzielnik:

Minister Finansów - Jan Vincent-Rostowski

Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak

Przewodniczący KP PiS - Mariusz Błaszczak

Przewodniczący KP PSL - Stanisław Żelichowski

Przewodniczący KP PO -Tomasz Tomczykiewicz

Przewodniczący KP Lewica - Grzegorz Napieralski

Prezes UOKiK - Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

19.08.2010 - Odpowiedź na pismo Ministerstwa Środowiska w sprawie opłaty za korzystanie ze środowiska

18.08.2010 - Prośba o wydanie opinii uzupełniającej w zakresie legalizacji magazynowych zbiorników paliwowych

15.07.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie stacji przy hipermarketowych

12.07.2010 - Do Ministerstwa Gospodarki w sprawie projektu złożeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

08.07.2010 - List Gratulacyjny do Prezydenta RP

08.07.2010 - List Gratulacyjny od Prezes PIPP do Prezydenta RP

5.07.2010 - Stanowisko PIPP w sprawie zmian legislacyjnych w zakresie napełnienia butli gazowych na stacjach paliw

29.06.2010 - Do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrócenia uwagi na problem dystrybutorów LOO

28.06.2010 - List Do Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w sprawie wyposażenia stacji paliw

14.06.2010 - Wniosek do Ministra Finansów o udzielenie informacji na temat liczby kontroli w latach 2005-2009 oraz liczbe skazanych przedsiębiorców LOO za przestępstwa karnoskarbowe

14.06.2010 - Komitet Koordynacyjny Dystrybutorów LOO do Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w sprawie licznych problemów przedsiębiorców powstałymi na tle przepisów Ustawy o podatku akcyzowym

08.06.2010 - Stanowisko PIPP w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

01.06.2010 - Pismo do GUM z prośbą o zwrócenie uwagi na kwestię legalizacji zbiorników paliwowych na stałe posadowionych

12.05.2010 - Pismo do KFP (posiedzenie 20.05.2010)

6.05.2010 - Pismo do Komendanta PSP z prośbą o rozważenie szkoleń w aspekcie likwidacji skutków zagrożeń występujących przy awariach instalacji i pożarach stacji

5.05.2010 - Pismo do KFP (na posiedzenie 6.05.2010)

30.04.2010 - Pismo do MF z prośbą o interpretację przepisów

23.04.2010 - Opinia PIPP do projektu ustawy o ograniczaniu barier aministracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

22.04.2010 - Pismo złożone na spotkaniu w MF z Ministrem Kapicą

9.04.2010 - Pytanie do firmy Viessmann w sprawie obrotu olejem opałowym grzewczym

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o ponowne zwrócenie uwagi na problemy Dystrybutorów LOO

26.04.2010 - Opinia PIPP do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorco

12.04.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie butli gazowych

29.03.2010 - Podziekowania za interpelacje poselskie

29.03.2010 - Do Ministra Finansow Jana Vincenta Rostowskiego - Prosba o dokonanie aktualizacji wyceny srodkow trwalych

29.03.2010 - Do Ministra Kapicy - Podziekowania za zaangazowanie w sprawy branzy paliwowej oraz dalsza chec prowadzenia konsultacji

22.03.2010 - Poseł W. Jasiński - Prośba o spotkanie

22.03.2010  -Prosba do UOKiK o szersza kontrole

19.03.2010 - Pismo do Prezesa GUE w sprawie Narodowego Celu Wskaźnikowego

17.03.2010 - Prosba o interpretacje obowiazujacych przepisow w zakresie wymiany zbiornikow na stacjach paliw

16.02.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka

15.02.2010 - List do Ministra Gospodarki

18.01.2010 - Do Komisji Kodyfikacyjnej

18.01.2010 - Do UOKIK prośba o zajęcie ztanowiska

13.01.2010 - Pismo do Ministra Sprawiedliwosci RP

06.01.2010 - Pismo do Ministra Finansow i Przewodniczacego Nadzwyczajnej Komisji Semjowej  Przyjazna Panstwo w sprawie mozliwosci uznania paragonow fiskalnych za dokumenty poswiadczajace koszty uzyskania przychodu

05.01.2010 - Pismo do Ministra Gospodarki ws malych butli gazowych

18.12.2009 - Pismo do Ministra Finansow w sprawie negatywnych konsekwencji zwiekszenia stawek oplaty paliwowej

09.10.2009 - Pismo skierowane do przewodzniczacych KP dotyczace konkretnych przykladow dzialan niezgodnych z prawem organow kontroli skarbowej wobec firm sprzedajacych lekki olej opalowy

21.09.2009 - W sprawie petycji szef kancelarii Prezesa Rady Ministrow

07.09.2009 - Do Ministra Finansow

08.09.2009 - Do UOKIK w sprawie stacji benzynowych przy super- i hipermarketach

12.08.2009 - Protest dystrybutorow lekkiego oleju opalowego kierowany do poslow i senatorow RP

01.07.2009 - Pismo w do Ministra Finansow w sprawie wydania interpretacji

25.06.2009 - Pismo do Przewodniczacych Komisji w sprawie uznania paragonu fiskalnego za  dokument wystarczajacy do rozliczenia kosztow uzyskania przychodow zamiast faktury VAT

18.06.2009 - Uwagi do ankiety NBP dotyczacej badania kosztow dokonywania platnosci w Polsce  gotowka i innymi instrumentami platniczymi

31.03.2009 - Pismo do Prezesa UOKiK w sprawie dumpingowych cen paliw na  stacjach przy super i  hipermarketach

16.03.2009 - Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie obrotu paliwami z wolnostojacych naziemnych  zbiornikow z dystrybutorem

12.03.2009 - Pismo do Prezesa UOKiK w sprawie dzialalnosci stacji paliw zlokalizowanych i  prowadzonych przez sieci super i hipermarketowe

10.03.2009 - Pismo do posla K.Putry z podziekowaniami i prosba o wyjasnienie kwestii limitow  wwozu paliw

04.03.2009 - Pismo do Min. Gosp. z propozycja zmiany przepisow  obowiazujacej Ustawy o zapasach ropy naftowej

25.02.2009 - Pismo do Min. Srodowiska w sprawie projektu Dyrektywy PE i Rady ustanawiajacej  ramy dla ochrony gleb oraz zmieniajacej dyrektywe 2004 35 WE

23.02.2009 - Pismo do Min. Srodowiska w sprawie wyposazenia nowobudowanych  stacji paliw w piezometry

10.02.2009 - Pismo do Min. Finansow z prosba o interpretacje przepisow Ustawy  o podatku akcyzowym w zakresie nazewnictwa

28.01.2009 - Pismo do GDDKiA z propozycjami PIPP odnosnie procedury wyboru  operatorow MOP przy autostradach i drogach ekspresowych

26.01.2009 - Pismo do Min. Finansow dotyczace zagadnien zwiazanych z  praktycznym stosowaniem przepisow nowej Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Min. Finansow dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Prezydenta RP dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Prezydenta RP odnosnie limitow wwozowych paliw z krajow spoza UE

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Podkomisji stalej do spraw monitorowania systemu  podatkowego dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Finansow  Publicznych dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Gospodarki  dotyczace Ustawy o podatku akcyzowym

16.01.2009 - Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Gospodarki  odnosnie limitow wwozowych paliw z krajow spoza UE

09.01.2009 - Pismo do Min. Gosp. odnosnie wprowadzenia uregulowan zobowiazujacych  do wyposazenia stacji paliw w tzw. zasilanie awaryjne

12.11.2008 - Pismo do duzych sieci stacji paliw w sprawie warunkow przetargu na MOP-y

21.11.2008 - Pismo do MF w sprawie zwiekszenia limitow na paliwa wwozone z panstw trzecich

12.11.2008 - Pismo do Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w zwiazku z  brakiem na rynku oleju napedowego

12.11.2008 - Pismo PIPP wraz ze stanowiskiem Zwiazku Pracodawcow dotyczace  roznych poziomow opodatkowania podatkiem akcyzowym dla plynnych i cieklych paliw grzewczych

23.11.2008 - Pismo do Pani Posel PE odnosnie wysokich prowizji od obslugi platnosc  kartami kredytowymi

23.11.2008 - Pismo do Pani Posel PE w sprawie limitow wwozowych paliw spoza panstw UE

Apel PIPP

Pismo do Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w MG odnosnie projektu Ustawy  o systemie monitorowania i kontrolowania wyrobow akcyzowych bedacych plynnymi  lub cieklymi nosnikami energii cieplnej

Pismo do Dyrektora TDT ws. swiadectwa dopuszczenia pojazdow do przewozu  niektorych towarow niebezpiecznych (tzw. czerwonego paska)

Pismo do Dyrektora TDT w sprawie interpretacji i funkcjonowania przepisow prawa  dotyczacego koniecznosci przeprowadzania szkolen i sprawdzania kwalifikacji osob przy obsludze urzadzen LPG

Pismo do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  odnosnie oswiadczen przy zakupie lekkiego oleju opalowego

Pismo do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stacji kontenerowych  i przenosnych zbiornikow na paliwo na stacjach gazowych

Pismo do GUM w sprawie obowiazku legalizacji zbiornikow magazynowych do paliw

Pismo do Komisarz UE ds. konkurencji odnosnie wysokosci prowizji naliczanych  przy transakcjach kartami platniczymi

Pismo do Komisji Kodyfikacyjnej w sprawie skodyfikowania w Kodeksie  Cywilnym umowy franczyzowej

Pismo do Komisji Przyjazne Panstwo dotyczace uzycia paragonu fiskalnego jako dowodu kosztow uzyskania przychodu zamiast faktury VAT

Pismo do Komisji Sejmowych odnosnie nieprzejrzystego i niesprawiedliwego traktowania plynnych paliw grzewczych poprzez stosowanie roznych stawek podatku akcyzowego

Pismo do Komisji Ustawodawczej Komisji Sejmu w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontroli wyrobow akcyzowych bedacych plynnymi lub cieklymi nosnikami energii cieplnej

Pismo do MF z prosba o wykladnie prawa

Pismo do MG ws koniecznosci przeprowadzania szkolen i sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsludze urzadzen technicznych na stacjach LPG

Pismo do MG w sprawie podwojnego karania wlascicieli stacji za sprzedaz paliwa niespelniajacego odpowiednich norm jakosci

Pismo do MG w sprawie rodzajow przyrzadow pomiarowych podlegajacych kontroli metrologicznej oraz zakresu kontroli

Pismo do MG w sprawie wymiany zbiornikow

Pismo do MG w sprawie zasadnosci koncesjonowania obrotu detalicznego  paliw plynnych i wysokosci oplaty koncesyjnej

Pismo do Min. Finansow w sprawie uzycia paragonu fiskalnego jako dowodu kosztow  uzyskania przychodu zamiast faktury VAT

Pismo do Min. Gosp. odnosnie wprowadzenia okresow przejsciowych dla parametru  preznosci par dla LPG

Pismo do Min. Gosp. w sprawie legalizacji odmierzaczy do sprzedazy biopaliw

Pismo do Min. Gosp. w sprawie wprowadzenia okresu przejsciowego na produkcje  lekkiego oleju opalowego o zawartosci siarki 0,3 proc.

Pismo do Ministerstwa Finansow odnosnie zgloszonych przez PIPP uwag do  projektu ustawy o podatku akcyzowym

Pismo do Ministerstwa Finansow w sprawie szczegolowych warunkow prowadzenia  skladow podatkowych

Pismo do Minister Pracy i Polityki Spolecznej odnosnie zakazu pracy w placowkach handlowych we wszystkie dni swiateczne wolne od pracy

Pismo do Ministra Budownictwa w sprawie nowelizacji przepisow odnoszacych sie do  ekspansji wielkopowierzchniowych obiektow handlowych oraz powstajacych przy nich stacji paliw

Pismo do Ministra Budownictwa w sprawie zajecia stanowiska w zakresie m.in. zmiany przepisow  ustawy o gospodarce nieruchomosciami

Pismo do Ministra Finansow

Pismo do Ministra Finansow w sprawie obnizenia stawki podatku akcyzowego na lekki olej opalowy

Pismo do Ministra Finansow w sprawie sprzedazy na stacjach paliw papierosow i innych  wyrobow tytoniowych

Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie ulgi akcyzowej na przetwarzanie odpadow na komponenty  paliwowe i produkcje z ich udzialem paliw komponowanych

Pismo do Prezesa Glownego Urzedu Miar dotyczace legalizacji odmierzaczy paliwowych

Pismo do Prezesa GUM w sprawie legalizacji zbiornikow sluzacych do magazynowania paliw

Pismo do Prezesa UOKiK w sprawie karania wlascicieli stacji za sprzedaz paliwa  niespelniajacego odpowiednich norm jakosci

Pismo do Prezydenta RP w sprawie nowelizowanej Ustawy Prawo Celne i Ustawy o  Podatku Akcyzowym

Pismo do Prezesa URE w sprawie legalizacji zbiornikow sluzacych do magazynowania paliw

Pismo do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej - Przyjazne_Panstwo

Pismo do Sekretarza Stanu, Wiceministra Gospodarki - Adama_Szejnfelda

Pismo do starostw powiatowych (wzor) ws wielkopowierzchniowych sklepow i powstawania przy  nich stacji benzynowych

Pismo do starostw powiatowych z prosba o informacje o planowanych inwestycjach stacji  paliw w powiatach

Pismo do URE odnosnie propozycji formularza sprawozdawczego adresowango do podmiotow  realizujacych Narodowy Cel Wskaznikowy

Pismo PIPP do MPiPS w sprawie zakazu handlu w swieta

Propozycje zmian i uwagi PIPP do projektu Ustawy o podatku akcyzowym  z dnia 10 kwietnia 2008r.

Stanowisko MF

Stanowisko PIPP w sprawie legalizacji zbiornikow magazynowych. Pismo do MG

Stanowisko PIPP w sprawie legalizacji zbiornikow magazynowych. Pismo do URE

Wystapienie do Komisarza UE - podatek akcyzowy

XXII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2015

XXII Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2015 już za nami - zapraszamy do obejrzenia minifotorelacji!

MOYA w Złocieńcu ZŁOTĄ STACJĄ 2015

PRODUKT ROKU 2015 - wyniki konkursu

Strefa Metanu na XXII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2015

Polska Izba Paliw Płynnych - organizator XXII Międzynarodowych Targów

DLG na XXII Międzynarodowych Targach

O poprzednich edycjach MTSP czytaj TU>>>

CZYTAJ WIĘCEJ: targi.paliwa.pl>>

W obronie wolnego rynku

Obowiązek oznakowania paliw: W kontekście zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw niezwykle ważny dla operatora stacji jest obowiązek prawidłowego oznakowania stacji, tak aby klient mógł z łatwością stwierdzić, jaka zawartość biokomponentów znajduje się w zbiornikach stacji paliw. Kto zaniedba tego obowiązku, musi liczyć się z karą 5 tys. zł!!!Pikieta sprzedawców LOO przed NSA 06.05.2015


Potrzeba zmian w VAT

Stanowisko Polskiej Izby Paliw Płynnych ws. raportu NIK nt. odmierzaczy


Rząd wydaje walkę oszustom


Czy rząd pomoże branży paliwowej?


UOKiK przeprasza właściciela stacji za naruszenie jego dobrego imienia publikacją na stronie internetowej zawierającej wyniki badania jakości paliw


Perspektywy rozwoju polskiego rynku paliwowego - wyzwania i bariery - debata online w PAP

List MF do podatników VAT ws. zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami

Komunikat Polskiej Izby Paliw Płynnych

Komentarz MF ws. kontroli branży paliwowej i stanowisko PIPP

URE: Wykaz koncesji OPC

POPiHN: „Wyłudzenia w obrocie ON wzrosły do poziomu 27%"

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Wywiady i reportaże Polskiej Izby Paliw Płynnych

Zależy nam na współpracy – z Thibaud de Lisle, Dyrektorem Generalnym Total Polska, rozmawia Zdzisław Pisiński

Biopaliwa na nowy wiek - z Henrykiem Zamojskim, prezesem Krajowej Izby Paliw Alternatywnych, rozmawia Zdzisław Pisiński.


70-lecie Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - rozmowa z mgr inż. Wiesławą Urzędowską, Z-ca Dyrektora ds. Technologii Nafty, INiG-PIB

ADR po 1 stycznia – rozmowa z Andrzejem Kolasą, p.o. dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Potrzebna jest koordynacja – rozmowa z Krzysztofem Romaniukiem, dyrektorem ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego


Rosną wpływy z akcyzy – rozmowa z Agnieszką Królikowską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego


Liderzy rynku

Total Excellium - nowa jakość na polskich stacjach

Francuski koncern planuje ekspansję w oparciu o franczyzę. W dwa lata ma otworzyć 100 stacji. Mają przyciągnąć klientów wysoką jakością świadczonych usług i paliwami premium.
Źródło:TOTAL Polska


Za zakupy - w tym paliwo - wygodniej, szybciej i bezpieczniej jest płacić kartą, nie gotówką

Płacenie za pomocą kart Visa jest wygodne i bezpieczne, szczególnie w porównaniu z gotówką
Źródło:Visa Europe


Przy płatnościach za zakupy - w tym paliwo - warto przyjmować karty, nie tylko gotówkę

Pod koniec ub. roku Polacy mieli w portfelach ponad 35,5 mln kart płatniczych; co ważne, rośnie nie tylko liczba kart – także ich użytkownicy korzystają z nich coraz częściej. To znaczy, że akceptacja kart przez punkty handlowo-usługowe, w tym stacje paliw, to już nie „opcja”, ale konieczny wymóg.
Źródło:Visa Europe

Zapraszamy do rozmowy na Skype

Jeżeli chcesz porozmawiać o bieżących problemach dotyczących branży paliwowej lub podzielić się pomysłami dotyczącymi PIPP teraz masz możliwość skontaktowania się z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. Połączenie możliwe jest w każdą środę między godziną 12:00 a 13:00. Nasz adres Skype: PALIWA.PL

Konferencje i spotkania regionalne

Najbliższe konferencje

Jubileusz XX-lecia Izby

Jubileusz XX-lecia Polskiej Izby Paliw Płynnych

Program Jakościowy Polskiej Izby Paliw Płynnych

O programie - "Złota Kropla"

Patronaty PIPP

Patronaty PIPP


Opinia TDT w sprawie uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych

Opinia Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie uznawalności dokumentów wystawianych przez analogiczne do TDT urzędy w krajach unijnych.

Raport Polski Rynek Paliw Płynnych

Czytaj więcej o Raporcie "Polski Rynek Paliw Płynnych"

Lekki Olej Opałowy

Aktualności